Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Досконалих мудреців немає, але є доконані ідіоти. / Юрій Рибников

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.


Завдання 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ

І. Мета завдання

1. Закріпити знання щодо порядку документального оформлення окремих господарських операцій.

2. Ознайомити з порядком відображення в обліку основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, затрат праці та її оплати,

3. Ґрунтовніше засвоїти порядок організації синтетичного й аналітичного обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції.

4. Оволодіти методикою відображення в обліку операцій по оприбуткуванню готової продукції, випущеної із виробництва, її відвантаження (відпуску) покупцям і реалізації, визначення і списання фінансових результатів від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.

5. Засвоїти порядок обліку капіталу фондів та формування фінансових результатів діяльності підприємства.

7. Оволодіти технікою складання бухгалтерського балансу та інших форм фінансової звітності.

ІІ. Що потрібно виконати

1. Ознайомитися з вихідними даними завдання і на підставі Балансу на 31,11.20__ р. (табл. 3 і 4) відкрити рахунки синтетичного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 20__ р.

2. До синтетичних рахунків 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» відкрити передбачені умовою завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки на 1 грудня 20__ р.

3. Крім того, необхідно відкрити такі рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків, які не мали залишків на початок місяця.

4. Записати до реєстраційного журналу (за формою, наведеною в табл. 1) короткий зміст господарських операцій і на їх основі скласти бухгалтерські проводки. По операціях, по яких необхідно визначити певні суми, необхідно виконати потрібні розрахунки.

5. Відобразити господарські операції на відповідних рахунках синтетичного й аналітичного обліку.

6. Підрахувати обороти за дебетом й кредитом кожного рахунка за місяць і визначити залишки (сальдо) на 31 грудня 200_ р.

7. Скласти оборотні відомості за рахунками аналітичного обліку до синтетичних рахунків 20 «Виробничі витрати», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція» і звірити їх підсумки з оборотами і залишками відповідних синтетичних рахунків.

8. Скласти оборотну відомість за синтетичними рахунками і звірити підсумки оборотів за дебетом й кредитом рахунків з підсумком Реєстраційного журналу операцій за звітний місяць.

9. Скласти бухгалтерський Баланс на 31 грудня 20__ р., Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал.

10. Підготувати в робочому зошиті реєстраційний журнал (за формою, наведеною в табл. 1):

Таблиця 1

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ за грудень 20__ р.

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

Бухгалтерська проводка

часткова

загальна

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

Оборот

´

III. Навчальний матеріал

Таблиця 2

А. Планові калькуляції собівартості одиниці продукції на 20__ р., тис. грн.

Стаття затрат

Вироби А

Вироби Б

Матеріали (за собівартістю)

4905

2188

Основна заробітна плата

2136

3800

Додаткова заробітна плата

250

470

Відрахування на соціальні заходи

1049

2242

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

2600

2500

Загальновиробничі витрати

1060

2000

Затрати від браку

Разом виробнича собівартість

12 000

13 200

Таблиця 3

БАЛАНС на 31 листопада 200_р.

Грн

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

І. Власний капітал

Нематеріальні активи:

Статутний капітал

300

21800

залишкова вартість

010

1381

Пайовий капітал

310

первинна вартість

011

2500

Додатковий вкладений капітал

320

знос

012

1119

Інший додатковий капітал

330

незавершене будівництво

020

1295

Резервний капітал

340

Основні засоби:

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

9220

залишкова вартість

030

13090

первісна вартість

031

16800

Неоплачений капітал

360

( )

( )

знос

032

9710

Вилучений капітал

370

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

Усього за розділом І

380

31020

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

інші фінансові інвестиції

045

3354

Забезпечення виплат персоналу

400

175

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Інші забезпечення

410

Відстрочені податкові активи

Цільове фінансування

420

Інші необоротні активи

060

Усього за розділом ІІ

430

175

Усього за розділом І

070

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Продовження табл. 3

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

ІІ. Оборотні активи

080

19120

Довгострокові кредити банків

440

2295

Запаси:

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

виробничі запаси

100

23203

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Відстрочені податкові зобов’язання

460

незавершене виробництво

120

1155

Інші довгострокові зобов’язання

470

готова продукція

130

4630

Усього за розділом ІІІ

480

2295

товари

140

IV. Поточні зобов’язання

Векселі одержані

150

Короткострокові кредити банків

500

2876

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

чиста реалізаційна вартість

160

4071

Векселі видані

520

первинна вартість

161

4081

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

9210

резерв сумнівних боргів

162

10

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Поточні зобов’язання за розрахунками

з бюджетом

170

з одержаних авансів

540

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

з бюджетом

550

2924

із внутрішніх розрахунків

200

з позабюджетних платежів

560

Інша поточна дебіторська заборгованість (377)

210

585

зі страхування

570

1622

Поточні фінансові інвестиції (35)

220

з оплати праці

580

9958

Закінчення табл. 3

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Грошові кошти та їх еквіваленти:

з учасниками

590

у національній валюті (301, 311)

230

9512

із внутрішніх розрахунків (683, 684)

600

в іноземній валюті (302, 312)

240

604

Інші поточні зобов’язання (685)

610

2300

Інші оборотні активи (33)

250

Усього за розділом II

260

43760

Усього за розділом IV

620

28890

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

V. Доходи майбутніх періодів

630

500

Баланс

280

62880

Баланс

62880

Таблиця 4

РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ БАЛАНСУ

Тис. грн

Код рядка балансу

Рахунок

Субрахунок

Сума, грн

1

2

3

4

045

14 «Довгострокові фінансові інвестиції»

142 «Інші інвестиції пов’язаним сторонам»

3354

100

20 «Виробничі запаси» 22 «Малоцінні швидкозношувані предмети»

201 «Сировина і матеріали»

18288 4915

210

37 «Розрахунки з різними дебіторами»

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

5 580

230

30 «Каса» 31 «Рахунки в банках»

301 «Каса в національній валюті» 311 «Поточні рахунки в національній валюті» 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»

12 9500 10

Закінчення табл. 4

Код рядка балансу

Рахунок

Субрахунок

Сума, грн

1

2

3

4

240

31 «Рахунки в банках»

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

604

400

47 «Забезпечення наступних витрат і платежів»

471 «Забезпечення виплат відпусток»

175

550

64 «Розрахунки за податками і платежами»

6411 «Розрахунки за прибутковим податком» 6412 «Розрахунки з ПДВ» 6415 «Розрахунки з податку на прибуток»

312 1612 1000

570

65 «Розрахунки за страхуванням»

651 «Розрахунки за пенсійним забезпеченням» 6521 «Розрахунки за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності» 6522 «Розрахунки за соціальним страхуванням від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань» 653 «Розрахунки за страхуванням на випадок безробіття»

1064 220 136 202

580

66 «Розрахунки з оплати праці»

661 «Розрахунки за заробітною платою» 662 «Розрахунки з депонентами»

9945 13

Таблиця 5

1. Дані аналітичного обліку до окремих синтетичних рахунків на 31 листопада 20__ р.

Таблиця 5

1.1. Рахунок 23 «Виробництво» (затрати на незавершене виробництво)

Стаття затрат

На 1 грудня 2000 р.

На 1 січня 2000 р.

Вироби А

Вироби Б

Вироби А

Вироби Б

Матеріали

264

785

355

902

Витрати на оплату праці

30

40

234

180

Відрахування на соціальні заходи

3

4

10

20

Амортизація

12

17

28

74

Разом

309

846

627

1176

Таблиця 6

1.2. Рахунок 40 «Готова продукція»

Аналітичні рахунки

Одиниця виміру

Планова ціна, тис. грн

Кількість

Вартість, тис. грн

Вироби А

шт.

80

47

3760

Вироби Б

шт.

240

5

1200

Разом за плановою собівартістю

4960

Відхилення від планової собівартості (економія)

грн

– 330

Усього за фактичною собівартістю

4630

Таблиця 7

РЕЄСТР ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА за грудень 20__ р.

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

1

Акт приймання-передачі основних засобів Прийнято на баланс і зараховано до складу основних засобів введену в експлуатацію будівлю механо-складального цеху за первісною вартістю

1295

2

Акт приймання-передачі основних засобів Прийнято на баланс і зараховано до складу основних засобів одержаний у порядку безоплатної передачі горизонтальний 4-шпіндельний токарний верстат-автомат: первісна вартість сума зносу, нарахована на час експлуатації Щодо даної операції скласти акт приймання-передачі основних засобів та інвентарну картку за даними, наведеними у додатку 1

1080 120

3

Акт приймання-передачі основних засобів Взяті в оренду вантажні автомобілі для перевезення готової продукції покупцям балансового вартістю

8630

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

4

Відомість нарахування амортизації основних засобів За звітний місяць нарахована амортизація по основних засобах підприємства: а) по виробничому устаткуванню і внутрішньоцеховому транспорту; б) по будівлях, спорудах та інших основних засобах цехів в) по будівлях, спорудах, інвентарю та інших основних засобах адміністративного призначення 2) За звітний місяць амортизація нематеріальних активів (суму визначити самостійно) Для визначення суми амортизації нематеріальних активів необхідно скласти розрахунок з урахуванням наступних даних: — термін експлуатації всіх нематеріальних активів — 10 років; — для нарахування амортизації підприємство використовує прямолінійний метод Разом

170 100 70

340

5

Розрахунково-платіжні документи підрядних організацій з доданими актами прийому-здаванні робіт Підрядними організаціями виконані і прийняті за актом ремонтні роботи: 1) капітальний ремонт і модернізація машин і устаткування цехів основного виробництва; 2) поточний ремонт основних засобів, в т. ч.: а) по утриманню та експлуатації устаткування; б) на загальновиробничі затрати цехів; в) на адміністративні витрати; 3) ПДВ. Разом

636 71 151 42 180

1080

6

Довідка-розрахунок бухгалтерії Нарахована орендодавцю належна за звітній місяць орендна плата за взяті в оренду вантажні автомобілі: ПДВ. Разом

130 26

156

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

7

Виписки банку з поточного рахунка підприємства Перераховано банком з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості; 1) підрядним організаціям за виконані роботи по модернізації і поточному ремонту основних засобів; 2) орендодавцю — належна орендна плата. Разом

1080 156

1236

8

Довідка бухгалтерії Списані затрати по виконаній підрядним способом модернізації основних засобів: віднесені на збільшення балансової вартості відремонтованих об’єктів

636

9

Акт ліквідації основних засобів Списано в результаті зносу і недоцільності подальшого ремонту зубофрезерний напівавтомат: 1) сума зносу, нарахована на час експлуатації (суму визначити самостійно), 2) залишкова вартість ліквідованого обладнання (суму визначити самостійно). Для визначення суми зносу по переданих компресорах необхідно скласти розрахунок з урахуванням наступних даних: первинна вартість-6 тис. грн, очікуваний період часу використання — 8 років, фактичний термін експлуатації — 5 років; для нарахування амортизації підприємство використовувало метод прискореного зменшення залишкової вартості 3) підрядною організацію виконані роботи з демонтажу зубофрезерного напівавтомата: — вартість виконаних робіт — ПДВ 4) від ліквідації обладнання отримано металобрухт (оприбуткований за ціною можливої реалізації). Щодо цієї операції скласти акт ліквідації основних засобів за даними, наведеними у додатку 2

15 3 1

10

Акт приймання-передачі основних засобів У зв’язку із закінченням строку оренди повернуті орендодавцю раніше взяті в оренду вантажні автомобілі

8630

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

11

Прибутковий ордер Згідно з транспортними документами оприбутковані на склад прийняті від постачальників матеріали: 1) вартість матеріалів за відпускними (покупними) цінами; 2) залізничний тариф, що підлягає відшкодуванню підприємством 3) ПДВ за встановленою ставкою (20% відпускної вартості матеріальних цінностей і транспортних послуг) Разом

2350 150 500

3000

12

Прибутковий ордер Згідно з транспортними документами оприбутковані на склад прийняті від постачальників інші матеріали, придбані на умовах відстрочення платежу: 1) вартість матеріалів за купівельними цінами; 2) залізничний тариф та інші транспортно-заготівельні затрати; 3) ПДВ (20% відпускної ціни матеріалів та транспортних послуг) Разом

1050 240 258

1548

13

Товарно-транспортні накладні й платіжні документи автотранспортного підприємства Підлягають оплаті розрахунково-платіжні документи автотранспортного підприємства за перевезення вантажу від порту до складів підприємства: 1) вартість перевезень за тарифом 2) податок на добавлену вартість (20%). Разом

300 60 360

14

Акти приймання матеріалів на відповідальне зберігання Надіслана відмова від оплати розрахунково-платіжних документів постачальнику на матеріали, що надійшли на адресу підприємства (з причини невідповідності якості матеріалів вимогам стандартів). Матеріали, прийняті за актами на відповідальне зберігання

1174

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

15

Виписки банку з поточного і позикового рахунків Оплачено банком розрахунково-платіжні документи постачальників і транспортних організацій за одержані матеріали і надані послуги: 1) із поточного рахунка підприємства; 2) за рахунок наданого банком короткострокового кредиту під 6% річних. Разом

3000 360

3360

16

Реєстр виписаних векселів Видано постачальнику короткостроковий вексель зі сплатою 10% річних за поставлені матеріали на умовах відстрочення платежу

1548

17

Виписки банку з поточного рахунка Сплачено підприємством з поточного рахунка належні постачальникам штрафи за несвоєчасну оплату розрахунково-платіжних документів і транспортних організацій (залізниці) за несвоєчасне розвантаження вагонів

191

18

Відомість використання матеріалів За даними видаткових первинних документів (лімітно-забірних карт, вимог та ін.), списані за обліковими (покупними) цінами матеріали, що були використані: 1) в основному виробництві для виготовлення продукції:

2) для різних потреб підприємства інші матеріали: а) для догляду за виробничим устаткуванням; б) для адміністративних потреб; в) для упаковки готової продукції на складах. Разом

380 260 100

12660

19

Відомість передачі в експлуатацію малоцінних і швидкозношуваних предметів Передані зі складу малоцінні та швидкозношувані предмети в експлуатацію: 1) загальновиробничого призначення; 2) адміністративним підрозділам госодарський інвентар; 3) відділ збуту

30 31 48

109

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

20

Відомість списання транспортно-заготівельних затрат Списані транспортно-заготівельні витрати (суми визначити самостійно), що відносяться до матеріалів, використаних: 1) в основному виробництві а) для виготовлення виробів А; б) для виготовлення виробів Б; Усього 2) для догляду за роботою машин і устаткування; 3) для загальногосподарських потреб; 4) для пакування готової продукції на складах. Разом Щодо даної операції скласти розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат

21

Довідка бухгалтерії За розпорядженням постачальника (металургійного заводу) повернені йому матеріали, від оплати яких підприємство відмовилося і які знаходилися в нього на відповідальному зберіганні

11174

22

Порівняльна відомість із доданими інвентаризаційними описами Під час проведення інвентаризації матеріальних цінностей на загальнозаводських складах виявлені: 1) надлишок малоцінних і швидкозношуваних предметів; 2) нестача інших матеріалів за обліковою вартістю.

143 82

23

Протокол засідання інвентаризаційної комісії, затверджений керівником підприємства За рішенням керівника підприємства нестача матеріалів, виявлена під час інвентаризації, списана: 1) в межах норм природних втрат — на витрати операційної діяльності; 2) понад норми природних втрат із вини матеріально відповідальних осіб — на їх рахунок. Разом

62 20

82

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

24

Довідка-розрахунок бухгалтерії Віднесена на матеріально-відповідальних осіб різниця між обліковою вартістю нестачі матеріалів і сумою, за якою визначений матеріальний збиток

Розрахунок: 1) подвійний розмір відшкодування 20 ´ 2 = 40 грн; 2) ПДВ — 40 ´ 20 % = 8 грн; загальна сума відшкодування — 48 тис. грн 3) сума різниці 48 – 20 = 28.

28

25

Прибуткові касові ордери Оприбутковано в касу кошти, внесені матеріально-відповідальними особами у відшкодування збитку через нестачу матеріальних цінностей

48

26

Довідка-розрахунок бухгалтерії Підлягає перерахуванню до бюджету податок на додану вартість, що увійшов до суми відшкодованого збитку

8

27

Довідка-розрахунок бухгалтерії Нараховані проценти 1) за виданими короткостроковими векселями (суму визначити самостійно за даними операції 16); 2) за отриманим короткостроковим кредитом (суму визначити самостійно за даними операції 15)

28

Виписки банку з поточного рахунка Перераховано з поточного рахунка підприємства: 1) постачальникам а) в оплату векселів, виданих за одержані матеріали і надані послуги; б) проценти за виданими векселями (див. операцію 27) 2) банку: а) в погашення заборгованості за короткостроковими кредитами б) в сплату процентів за користування кредитами (див. операцію 27). Разом

1548 360

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

29

Звіт касира з доданими прибутковими касовими ордерами Оприбутковані в касу грошові кошти, одержані з поточного рахунка підприємства для виплати робітникам і службовцям заробітної плати, премій, допомоги по тимчасовій непрацездатності за листопад поточного року

9958

30

Виписка банку з поточного рахунка За платіжним дорученням підприємства перераховано з його поточного рахунка: 1) до бюджету — прибутковий податок, утриманий із заробітної плати працівників підприємства; 2) до Пенсійного фонду збори на обов’язкове державне пенсійне страхування; 3) внесків до фонду соціального страхування на випадок безробіття; 4) внесків на соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності; 5) внесків до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Разом

312 1200 220 202 136

1934

31

Звіт касира за доданими видатковими касовими ордерами Виплачено із каси підприємства робітникам і службовцям: 1) основна і додаткова заробітна плата; 2) допомога по тимчасовій непрацездатності, нарахована за рахунок коштів соціального страхування; 3) депонована (своєчасно не одержана) заробітна плата. Разом

9340 605 12

9957

32

Звіт касира з доданим прибутковим касовим ордером Одержані за чеком з розрахункового рахунка підприємства грошові кошти для виплати авансу робітникам і службовцям за першу половину грудня

2500

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

33

Звіт касира з доданими видатковими касовими ордерами Виплачено із каси підприємства робітникам і службовцям аванс за першу половину грудня

2470

34

Реєстр депонованої заробітної плати Зарахована на рахунок депонентів своєчасно не одержана (протягом 3 робочих днів) робітниками і службовцями заробітна плата

30

35

Виписка банку з розрахункового рахунка Внесено із каси і зараховано на розрахунковий рахунок підприємства депоновану заробітну плату

30

36

Відомість нарахування і розподілу заробітної плати 1) Нарахована заробітна плата за звітній місяць а) робітникам, зайнятим виготовленням: виробів А............... 1000 виробів Б................ 4000 Усього б) інженерно-технічним робітникам-службовцям, молодшому обслуговуючому персоналу цехів; в) адміністративно-управлінському персоналу; г) робітникам складу, зайнятим пакуванням продукції, що відвантажується покупцям; 2) нарахована робітникам за поточний місяць допомога по тимчасовій непрацездатності. Разом Щодо даної операції скласти розрахунок заробітної плати за даними наведеними у додатку 3

5000 1500 3200 1800 100

11600

37

Відомість нарахування заробітної плати робітникам за час чергової відпустки Нарахована заробітна плата за час наданих чергових відпусток за рахунок раніше створеного резерву. Щодо даної операції необхідно скласти розрахунок заробітної плати працівнику за час чергової відпустки на підставі даних, наведених у додатку 4

356

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

38

Розрахунок заробітної плати за час тимчасової непрацездатності За рахунок коштів соціального страхування нарахована допомога по тимчасовій непрацездатності працівників підприємства. Щодо даної операції необхідно скласти розрахунок допомоги за тимчасовою непрацездатністю працівнику за даними, наведеними у додатку 5

174

39

Розрахунок резерву на оплату майбутніх відпусток робітникам Складено розрахунок резерву на оплату майбутніх відпусток робітникам за плановими процентами до суми заробітної плати, нарахованої: 1) робітникам основного виробництва, зайнятим виготовленням виробів А................ 150 виробів Б................. 600. Разом

750

40

Розрахунок внесків на державне пенсійне страхування Складено розрахунок відрахувань на пенсійне страхування робітників і службовців підприємства за встановленою ставкою (32%) до суми нарахованої заробітної плати (суму визначити самостійно): 1) робітникам основного виробництва, зайнятим виготовленням: виробів А виробів Б. Усього 2) ІТР, службовцям та молодшому обслуговуючому персоналу цехів; 3) адміністративно-управлінському персоналу; 4) робітникам, зайнятим пакуванням продукції, що відвантажується покупцям. Разом Для визначення суми відрахувань до Пенсійного фонду необхідно скласти розрахунок.

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

41

Відомість відрахувань на соціальне страхування Складено розрахунок відрахувань на соціальне страхування робітників і службовців підприємства за встановленими ставками до суми нарахованої заробітної плати (суму визначити самостійно): 1) робітникам основного виробництва, зайнятих виготовленням: виробів А виробів Б. Усього 2) ІТР, службовцям та молодшому обслуговуючому персоналу цехів 3) адміністративно-управлінському персоналу; 4) робітникам, зайнятим пакуванням продукції, що відвантажується покупцям. Разом Для визначення суми внесків до фондів соціального страхування необхідно скласти розрахунок.

42

Відомість нарахування заробітної плати Із суми заробітної плати, нарахованої робітникам і службовцям, здійснені утримання: 1) прибуткового податку, що підлягає перерахуванню до бюджету; 2) відрахувань до Пенсійного фонду; 3) утримань до фондів соціального страхування: а) на випадок безробіття; б) у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 4) за виконавчими документами (аліменти). Разом Щодо даної операції необхідно зробити розрахунок утримань із заробітної плати робітників і службовців прибуткового податку, відрахувань до фондів Пенсійного та соціального страхування за даними, наведеними у додатку 6

1409 88 42 20 7

1566

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

43

Виписка банку з поточного рахунка Перераховано за виконавчими листами суми утриманих із заробітної плати аліментів

20

44

Відомість втрат від виробничого браку За актом про брак списана собівартість остаточно забракованих деталей (при виробництві виробів А)

786

45

Накладні на здавання матеріалів на склад Оприбутковані здані на склад забраковані деталі, оцінені як металобрухт за ціною можливої реалізації

10

46

Відомість виробничих втрат За рішенням керівника підприємства у відшкодування втрат від браку: 1) утримано із заробітної плати виробників винуватців браку; 2) пред’явлена претензія постачальникам, що поставили підприємству напівфабрикати з прихованими дефектами, що спричинило брак. Разом

126 350

476

47

Відомість виробничих втрат Списані на затрати виробництва (включені до собівартості продукції А) невідшкодовані втрати від браку (суму визначити самостійно за даними рахунка 24 «Брак у виробництві»)

48

Відомість розподілу загальновиробничих затрат цехів Списані загальновиробничі затрати цехів на затрати виробництва і розподілені між об’єктами калькулювання (видами продукції) пропорційно основній заробітній платі робітників: виробів А виробів Б Разом

676 2702

3378

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

49

Відомість випуску готової продукції із виробництва і калькуляції собівартості товарного випуску продукції 1) випущена протягом місяця готова продукція, яка за накладними здана на склад і оприбуткована за плановою виробничою собівартістю: а) вироби А — 150 шт. по 80 грн за одиницю на суму 800 грн б) вироби Б — 55 шт. по 240 грн за одиницю на суму 480 грн Разом планова собівартість 2) наприкінці місяця після складання звітної калькуляції визначена і списана сума відхилення (економія, перевитрата) між плановою і фактичною собівартістю випущеної продукції: виробів А; виробів Б Разом сума відхилення Щодо даної операції необхідно зробити розрахунок відхилення фактичної собівартості готової продукції від планової за аналітичними даними до рахунка 23 «Виробництво».

25 200

50

Виписки банку з поточного рахунка Оплачено банком з поточного рахунка спеціалізованому автотранспортному підприємству за перевезення готової продукції (від складів підприємства до станції відправлення за рахунок підприємства без ПДВ)

180

51

Виписки банку з поточного рахунка Зараховано банком на поточний рахунок підприємства: 1) виручку від реалізації готової продукції за продажними цінами; 2) ПДВ Разом

25 000 5000

30 000

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

52

Відомість відвантаження продукції Відвантажена зі складу готова продукція, оплачена покупцями: 1) за договірними цінами; 2) за плановою собівартістю: виробів А — 140 шт. за ціною 80 грн за одиницю; виробів Б — 20 шт. за ціною 240 грн за одиницю 3) в кінці місяця визначена та списана сума відхилення між плановою та фактичною собівартістю Щодо даної операції необхідно зробити розрахунок відхилення фактичної собівартості відвантаженої продукції від планової за аналітичними даними до рахунка 26 «Готова продукція».

24 000

53

Відомість обліку фінансових результатів від реалізації готової продукції Наприкінці місяця списана собівартість реалізованої продукції (суму визначити самостійно за даними операції 52)

54

Відомість обліку витрат на збут Наприкінці місяця списані на фінансові результати витрати на збут (суму визначити самостійно за даними рахунка 93 «Витрати на збут»

55

Виписка банку з поточного рахунка За платіжними дорученнями підприємства перераховано з його розрахункового рахунка: 1) до бюджету: а) належну суму податку на додану вартість (суму визначити самостійно) б) суму податку на прибуток за попередній місяць. 2) банку в погашення заборгованості за короткостроковими кредитами

1000 2876

56

Відомість-розрахунок бухгалтерії Підлягають списанню суми заборгованості: 1) за якими минули строки позовної давності: а) кредиторської заборгованості; б) депонентської заборгованості; Разом 2) дебіторської заборгованості у зв’язку з визнанням покупця неплатоспроможним

54 1

55 4

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

57

Виписки банку поточного рахунка Інвестовано підприємством кошти (перерахуванням з розрахункового рахунка) на придбання акцій та інших цінних паперів підприємств з метою одержання прибутку протягом 2 років

3000

58

Виписка банку з поточного рахунка Придбані депозитні сертифікати з розрахунку 8% річних з метою одержання доходів (процентів) за ними протягом 1 місяця

1000

59

Виписка банку з поточного рахунка Одержані на поточний рахунок: 1) доходи від володіння корпоративними правами (дивіденди за акціями та доходи за іншими цінними паперами, що належать підприємству) 2) проценти від придбаних депозитних сертифікатів (суму визначити самостійно за даними операції 58) Разом

1786

60

Виписка банку з поточного рахунка Зараховані на поточний рахунок підприємства грошові кошти: 1) одержані від інших підприємств, які за угодою використовують науково-технічні розробки (технічну документацію) даного підприємства 2) раніше депоновані банком грошові кошти під час видачі депозитних сертифікатів Разом

410 1000

1410

61

Виписка банку з поточного рахунка Зараховані на поточний рахунок кошти, одержані за реалізовані облігації власної емісії, випущені: 1) з премією — терміном погашення більше одного року: а) номінальна вартість реалізованих облігацій; б) премія за облігаціями Усього 2) з дисконтом — терміном погашення менше одного року: а) номінал; б) дисконт за облігаціями Усього Разом

1000 40 1040 950 42 908

1948

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

62

Довідка-розрахунок бухгалтерії За результатами звітного періоду: 1) нараховано проценти за облігаціями: а) довгостроковими, випущеними з премією; б) короткостроковими — випущеними з дисконтом; 2) амортизується частина премії за облігаціями, випущеними терміном погашення більше одного року, яка відноситься до звітного періоду Разом

44 15 10

69

63

Виписка банку з поточного рахунка Сплачено проценти за довгостроковими та короткостроковими облігаціями власної емісії

59

64

Довідка-розрахунок бухгалтерії Після закінчення визначеного терміну обігу амортизується дисконт за випущеними короткостроковими облігаціями

42

65

Довідка-розрахунок бухгалтерії Відображені поточні зобов’язання, переведені зі складу довгострокових у зв’язку з настанням терміну погашення довгострокового кредиту протягом 12 місяців

1200

66

Установчі документи підприємства Здійснена додаткова підписка на акції підприємства: 1) за номінальною вартістю; 2) на суму перевищення номінальної вартості.

5000 1000

67

Довідка-розрахунок бухгалтерії Отримані внески від акціонерів за реалізовані акції у формі: 1) грошових коштів; 2) основних засобів; 3) нематеріальних активів; 4) матеріалів; 5) цінних паперів (облігацій) інших підприємств. Разом

2400 1600 100 80 320

4500

Продовження табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

68

Виписка банку з поточного рахунка Викуплена частина раніше випущених акцій у акціонерів (300 акцій), в тому числі: 1) 100 акцій за номінальною вартістю; 2) 100 акцій за ціною, нижчою за номінальну вартість; 3) 1000 акцій за ціною, вищою за номінальну вартість. Разом

100 90 120

310

69

Довідка-розрахунок бухгалтерії Анульовано 150 акцій, що раніше були викуплені: 1) 100 акцій за номінальною вартістю; 2) 50 акцій за ціною, вищою за номінальну вартість: а) на суму номінальної вартості; б) на суму, що перевищує номінальну вартість. Разом

100 50 10

160

70

Виписка з Протоколу зборів засновників Збільшено розмір статутного капіталу за рахунок збільшення номінальної вартості акцій.

2000

71

Виписка з протоколу зборів засновників За результатами діяльності підприємства за попередній період нараховані дивіденди акціонерам.

620

72

Виписка з протоколу зборів засновників Здійснені відрахування до резервного капіталу.

250

73

Виписка з протоколу зборів засновників Списано прибуток, використаний у звітному періоді (суму визначити самостійно)

74

Довідка-розрахунок бухгалтерії Списані на фінансові результати діяльності підприємств: 1) адміністративні витрати; 2) фінансові витрати; 3) інші витрати операційної діяльності; 4) інші витрати звичайної діяльності (суми визначити самостійно) 5) нарахований податок на прибуток за встановленою ставкою

300

Закінчення табл. 7

Номер операції

Зміст господарської операції

Сума, грн

часткова

загальна

1

2

3

4

75

Довідка-розрахунок бухгалтерії Списані на фінансові результати діяльності підприємства: 1) доходи від реалізації; 2) інший операційний дохід; 3) дохід від участі в капіталі; 4) інші фінансові доходи; 5) інші доходи; 6) податок на прибуток (суми визначити самостійно)

76

Довідка-розрахунок бухгалтерії Визначено і списано за звітний період фінансовий результат: 1) від основної діяльності; 2) від фінансових операцій; 3) від іншої звичайної діяльності (суми визначити самостійно за даними рахунка 79 «Фінансові результати»)

За результатами діяльності за звітний рік складена фінансова звітність «Баланс» за формою № 1, «Звіт про «Фінансові результати» за формою № 2. Щодо даної операції необхідно заповнити зазначені форми звітності в табл. 10—13 (форми облікових регістрів).

ДОДАТКИ ДО ЗАВДАННЯ

Додаток 1 (до операції 2)

Дані для складання акта приймання-передачі основних засобів (ф. № ОЗ-1) та заповнення інвентарної картки обліку основних засобів (ф. № ОЗ-7)

Оприбуткування на баланс горизонтального токарного напівавтомата, одержаного під заводу «Квазар» у порядку безоплатної передачі за дозволом регіонального відділення Фонду державного майна України № 635 від 28 листопада 20__ р., оформленого актом прийняття-передачі основних засобів № 156 від 4 грудня 200_ р, комісією, призначеною наказом директора заводу Смирнова Б. А. від 9 грудня 20__ р. № 408 у складі головного механіка Іванова С. М. (голова), начальника цеху № 1 Новіченка О. Я., механіка цеху Шубіна А. Н. та інженера техвідділу Зінченка В. М.

Об’єкту присвоєно інвентарний номер 1437, шифр аналітичного рахунка — 0119. Дата виготовлення верстата 199_ р.; паспорт — 19828. В експлуатації заводу «Квазар» верстат перебував 2 роки. Початкова вартість верстата — 1080000 грн. Сума зносу, нарахована за час експлуатації, — 120000 грн. На час приймання в експлуатацію токарний верстат знаходився в цеху № 1. Технічним умовам експлуатації верстат відповідає; доробки не вимагаються.

Результати випробувань: верстат придатний до експлуатації. Висновок комісії: токарний верстат передати в експлуатацію і прийняти на баланс. Додаток — паспорт № 19828.

Верстат прийнято начальником цеху № 1 Новіченком О. Я.: здано інженером техвідділу Зінченком В. М.

На прийнятий в експлуатацію верстат бухгалтером Яковенком Д. І. відкрито інвентарну картку обліку основних засобів № 1437 і 5 грудня 200__ р. зроблено бухгалтерський запис на оприбуткування об’єкта в склад основних засобів, про що в акті приймання-передачі зроблена відповідна відмітка. Акт підписано головним бухгалтером Грінченком В. Д.

Додаток 2 (до операції 9)

Дані для складання акта ліквідації основних засобів (ф. № ОЗ-4)

Комісія у складі головного механіка Іванова С. М. (голова), начальника цеху № 1 Новіченка О. Я., інженера з обладнання Борисова В. Ф., призначена наказом директора заводу Смирнова Б. А. від 20 грудня 20__ р. № 161, провела огляд зубофрезерного напівавтомата 5А312, інвентарний номер 0210 і дійшла висновку про необхідність його ліквідації у зв’язку з повним зношенням і непридатністю до дальшої експлуатації; конструкція — застаріла, ремонт — недоцільний. Об’єкт надійшов на підприємство 13 років тому (15 грудня 198_ р., введений в експлуатацію 20 грудня 198_ р.).

Початкова вартість токарного напівавтомата — 6000 грн, сума нарахованого зносу за час експлуатації — _____ грн (визначити самостійно).

Висновок комісії: токарний напівавтомат підлягає демонтажу і здачі як металобрухт.

Затрати під час демонтажу токарного верстата становили 100 грн (нараховано підрядній організації. Одержаний металобрухт за накладною № 79 здано на склад і оприбутковано за ціною можливої реалізації на суму 150 грн.

В інвентарній картці бухгалтером Яковенком Д. І. зроблена відмітка про ліквідацію токарного верстата 25 грудня 20__р.

Акт про ліквідацію підписано головним бухгалтером Грінченком В. Д.

Додаток 3 (до операції 36)

Дані для розрахунку заробітної плати робітникам, зайнятим виробництвом виробів А

За нарядом на підрядні роботи бригаді № 3 за виконання роботи належить заробітна плата, суму якої необхідно визначити за даними табл. 8.

Таблиця 8

Табельний номер

Прізвище та ініціали

Розряд

Годинна тарифна ставка

Відпрацьовано годин

611

Іванов П. С.

VI

3,07

170

612

Самійленко В. І.

VI

3,07

150

613

Козак А. В.

V

3,12

170

706

Борисов Г. Д.

ІІІ

2,81

160

715

Незенко М. Ф.

IV

2,93

170

720

Антонов О. І.

IV

2,93

170

725

Кравченко Л. С.

III

2,72

170

803

Яковенко Д. Р.

ІІ

1,65

170

Додаток 4 (до операції 37)

Дані для розрахунку заробітної плати за час чергової відпустки

Робітникові Самійленко В. І. за наказом керівника надано чергову відпустку на 24 робочих днів.

Сукупний дохід робітника за останні 12 місяців наведений в табл. 9.

Таблиця 9

Шифр оплати

Вид оплати (доходу)

Сума, грн

05

Заробіток за основними відрядними розцінками

23100

07

Доплати у зв’язку зі змінами умов роботи

200

28

За роботи, виконані в позаурочний час

100

38

Допомога по тимчасовій непрацездатності

600

39

Одноразові винагороди

500

50

Компенсація за невикористану відпустку

700

61

Доходи (дивіденди) по акціях

800

65

Винагорода за підсумками роботи підприємства за рік

1600

Разом

27600

Примітка. До середнього заробітку при нарахуванні заробітної плати за час чергової відпустки не включаються: компенсація за невикористану відпустку, доходи (дивіденди) по акціях; одноразові винагороди.

Додаток 5 (до операції 38)

Дані для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності

За даними табеля обліку робочого часу та листка про тимчасову непрацездатність медичної установи робітник Борисов Г. Д. у грудні хворів 10 робочих днів. Безперервний стаж роботи — 7 років. Заробіток робітника за останні 2 місяці перед місяцем захворювання (жовтень, листопад) наведені в табл. 10.

Таблиця 10

Вид заробітку

Сума, грн

За основними відрядними розцінками

770

За роботи, виконані в позаурочний час

120

Одноразові винагороди

100

Допомога по тимчасовій непрацездатності

60

Разом

1050

За попередні два місяці робітником відпрацьовано 50 робочих днів.

Примітка. До середнього заробітку при нарахуванні допомоги по тимчасовій непрацездатності не включаються суми заробітку за роботи, виконані в позаурочний час, а також раніше виплачена допомога по тимчасовій непрацездатності.

Додаток 6 (до операції 42)

Дані для розрахунку утримань із заробітної плати і складання розрахунково-платіжної відомості

За даними розрахунку заробітної плати і премій робітникам бригади, здійсненого в табл. 2 (форми облікових регістрів), виконати розрахунок утримань із заробітку прибуткового податку з доходів громадян, що підлягає перерахуванню до бюджету, суми аліментів із заробітку Самійленка В. І. (в розмірі 25% заробітку після вирахування прибуткового податку) та інших, передбачених чинним законодавством, обов’язкових утримань із заробітної плати.

Розрахунок виконати, враховуючи ставки прогресивного оподаткування доходів громадян, установлені Указом Президента України з 1 жовтня 1995 р. табл. 11.

Таблиця 11

Місячний сукупний оподатковуваний дохід, грн

Ставки та розміри податку

До 17

Не оподатковується

Від 17 до 85

10% з доходу, що перевищує 17

Від 85 до 170

6,80 + 15% доходу, що перевищує 85

Від 170 до 1020

19,55 + 20% доходу, що перевищує 170

Від 1020 до 1700

189,55 + 30% доходу, що перевищує 1020

Вище 1700

393,55 + 40% доходу, що перевищує 1700Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.
2. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Завдання 1. ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
3. Завдання 2. ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
4. Завдання 3. ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
5. Завдання 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
8. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
10. ОБЛІК ЗАПАСІВ
11. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
13. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
14. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
15. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate