Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Рідна земля ніколи не набридає. / Павло Загребельний

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.


Завдання 3. ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ

1. Засвоїти порядок одночасного паралельного відображення господарських операцій на рахунках синтетичного й аналітичного обліку. Усвідомити взаємозв’язок між ними.

2. Вивчити на спрощених прикладах принципи обліку процесів постачання (придбання предметів праці) та розрахунків із постачальниками за одержані від них матеріальні цінності.

3. Ознайомитися з принципами обліку процесу виробництва (порядком обліку матеріальних, трудових і фінансових затрат на виробництво) і визначенням (калькулюванням) фактичної собівартості виготовленої продукції.

4. З’ясувати принципи обліку процесу реалізації продукції, визначення та відображення в обліку фінансових результатів від реалізації.

5. Усвідомити економічний зміст, призначення і побудову рахунків бухгалтерського обліку.

ІІ. Що треба виконати

1. Ознайомитися з даними бухгалтерського балансу і записати суми залишків на рахунках синтетичного обліку на 1-ше число місяця.

Примітка. Відкриваючи рахунки, користуйтеся методичними вказівками до завдання.

2. На підставі наведених конкретних даних у довідці до балансу про залишки матеріалів, затрат у незавершене виробництво та заборгованості постачальникам за станом на початок місяця потрібно відкрити рахунки аналітичного обліку на картках кількісно-вартісного обліку (для обліку матеріалів), багатографних картках (для обліку затрат на виробництво продукції) і контокорентних картках (для обліку розрахунків із постачальниками).

3. Записати короткий зміст господарських операцій в книзі Журнал-Головна і відобразити їх на відповідних рахунках синтетичного обліку (з одночасним зазначенням типу кожної операції). При цьому за окремими операціями (20, 21, 25) треба зробити необхідні розрахунки, передбачені умовою завдання, та визначити потрібні суми.

4. Суми господарських операцій, записані на синтетичних рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками», відобразити паралельним записом на відповідних рахунках аналітичного обліку.

5. Підрахувати місячні обороти за дебетом й кредитом кожного синтетичного та аналітичного рахунків та визначити залишки (сальдо) на 1-ше число наступного за звітним місяця.

6. Скласти оборотну відомість за рахунками синтетичного обліку. В окремій графі оборотної відомості (виділеній для цього) за кожним рахунком вказати, до якої класифікаційної групи та підгрупи він відноситься за своїм призначенням та структурою.

7. Скласти оборотні відомості за аналітичними рахунками, що відкриті до синтетичних рахунків 201 «Сировина і матеріали», 23 «Виробництво», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», та порівняти одержані обороти і залишки з даними відповідних синтетичних рахунків.

8. За даними аналітичного обліку до синтетичного рахунка 23 «Виробництво» скласти калькуляцію випущеної із виробництва готової продукції (користуючись методичними вказівками).

9. Скласти бухгалтерський баланс на 1-ше число наступного за звітним місяця, згрупувавши статті активу і пасиву за діючою формою № 1, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

10. У довідці до балансу записати залишки на забалансових рахунках на звітну дату.

ІІІ. Вихідні дані

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА за листопад 200__ р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Грн

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість (12)

011

( )

знос (133)

012

( )

незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

1 089 200

первісна вартість (10)

031

(1 134000)

знос (131)

032

(44 800)

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (141)

040

інші фінансові інвестиції (142, 143)

045

Довгострокова дебіторська заборгованість (16)

050

Відстрочені податкові активи (17)

060

Інші необоротні активи (18)

070

Усього за розділом І

080

1 089 200

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси (20, 22, 25)

100

223 400

тварини на вирощуванні та відгодівлі (21)

110

незавершене виробництво (23)

120

105 000

готова продукція (26)

130

184 000

товари (28)

140

Векселі одержані (34)

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість (36, 37)

161

резерв сумнівних боргів (38)

162

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом (641)

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів (373)

190

із внутрішніх розрахунків (372)

200

Інша поточна дебіторська заборгованість (377)

210

Поточні фінансові інвестиції (35)

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

у національній валюті (301, 311)

230

459 200

в іноземній валюті (302, 312)

240

Інші оборотні активи (33)

250

Усього за розділом II

260

971 600

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

4 400

Баланс

280

2 065 200

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал (40)

300

1 211 200

Пайовий капітал (41)

310

Додатковий вкладений капітал (42)

320

Інший додатковий капітал (425)

330

Резервний капітал (43)

340

40 400

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (441)

350

358 000

Неоплачений капітал (46)

360

( )

( )

Вилучений капітал (45)

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

1 609 600

ІІ. Забезпечення наступних виплат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування (48)

420

193 000

Усього за розділом ІІ

430

193 000

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Інші довгострокові кредити банків (501)

440

Довгострокові фінансові зобов’язання (53)

450

Відстрочені податкові зобов’язання (54)

460

Інші довгострокові зобов’язання (55)

470

Усього за розділом IІІ

480

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків (60)

500

20 400

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями (61)

510

Векселі видані (62)

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги (63)

530

40 000

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів (681)

540

з бюджетом (64)

550

25 400

з позабюджетних платежів

560

зі страхування (65)

570

з оплати праці (66)

580

96 000

з учасниками (67)

590

із внутрішніх розрахунків (683, 684)

600

Інші поточні зобов’язання (685)

610

45 200

Усього за розділом IV

620

227 000

V. Доходи майбутніх періодів

630

35 600

Баланс

640

2 065 200

Керівник

Головний бухгалтер

1. Додаток до балансу на 01.12.200__ р.

Орендовані необоротні активи (01)

200 000

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні (023)

3 000

Списана дебіторська заборгованість (071)

2 000

2. Довідка до балансу про залишки на рахунках аналітичного обліку за станом на 01.12.200__ р.

До синтетичного рахунка 20 «Матеріали»

Найменування матеріалу

Сорт

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн

Сума, грн

Сталь сортова 35 мм

1

т

800

150

120 000

Латунь

1

т

400

200

80 000

Разом

´

´

´

´

200 000

До синтетичного рахунка 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками»

Постачальники

Сума, грн

Оптова база

24 000

Металургійний завод

16 000

Разом

40 000

До синтетичного рахунка 23 «Виробництво»

Постачальники

Сума, грн

Виріб Р

Виріб К

Сировина і матеріали

41 200

20 800

Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби

18 800

12 000

Основна заробітна плата робітників

8 000

4 200

Загальновиробничі витрати

Разом

68 000

37 000

До статті балансу 230 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті»

Рахунок

Сума, грн

Каса в національній валюті (301)

1 200

Поточний рахунок в національній валюті (311)

458 000

Разом

459 000

IV. Господарські операції за грудень 200__ р.

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн

1

02.12

Одержані в касу з поточного рахунка в банку кошти для виплати заробітної плати робітникам і службовцям за попередній місяць

96 000

2

02.12

Перераховано з поточного рахунка підприємства в погашення заборгованості

а) бюджету

25 400

б) банку за короткостроковими кредитами

20 000

в) різним кредиторам

30 200

Разом

75 200

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн

3

02—04.12

Виплачена із каси заробітна плата робітникам і службовцям

96 000

4

03.12

Відпущено зі складу у виробництво для виготовлення виробів Р сталь сортову 600 т по 150 грн за 1 т на суму

90 000

5

05.12

Відпущено зі складу у виробництво для виготовлення виробів К латунь 260 т по 200 грн за 1 т на суму

52 000

6

06.12

Перераховано з поточного рахунка в банку

24 000

7

08.12

Одержані на умовах операційної оренди основні засоби (що належать іншому підприємству) вартістю

320 000

8

09.12

Оприбутковано на склад сталь сортову 600 т за ціною 150 грн за 1 т, яку одержано від оптової бази, на суму: — без податку на додану вартість — податок на додану вартість

60 000 12 000

Разом

72 000

9

11.12

Оприбутковано на склад сталь сортову 600 т за ціною 150 грн за 1 т, яку одержано від металургійного заводу, на суму: — без податку додану вартість — податок на додану вартість

90 000 18 000

Разом

108 000

10

12.12

Оплачено банком постачальникам у рахунок наданого короткострокового кредиту за раніше одержані матеріали: — оптової бази — металургійного заводу

72 000 108 000

Разом

180 000

11

20.12

Зарахована на поточний рахунок підприємства орендна плата, одержана від орендарів за передані їм в оперативну оренду основні засоби: а) за поточний місяць (записано на збільшення доходу) б) на наступні два місяці

10 000 20 000

Разом

30 000

Див. метод. вказівки до операції 11

12

29.12

Нарахований знос на основні засоби загальногосподарського призначення

21 700

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн

13

30.12

Нарахований знос основних засобів загальногосподарського призначення

16 000

14

30.12

Нарахована заробітна плата за поточний місяць: 1) робітникам, що зайняті виробництвом а) виробів Р б) виробів К 2) адміністративному персоналу 3) персоналу цехів

63 000 21 000 10 200 11 300

Разом

105 500

15

30.12

Нарахована допомога по соціальному страхуванню робітникам і службовцям

33 000

16

30.12

Утримано із заробітної плати робітників і службовців: а) прибутковий податок б) збір до Пенсійного фонду в) збір до Фонду соціального страхування на випадок безробіття г) за виконавчими листками (аліменти тощо)

14 400 2 110 525 365

Разом

17 400

17

30.12

Перерахована з поточного рахунка зв’язку абонентна плата за користування службовими телефонами за поточний місяць (сума записана на адміністративні витрати)

37 500

18

30.12

Повернені орендодавцю основні засоби, що знаходились в оперативній оренді підприємства, вартістю

200 000

19

30.12

Списані на адміністративні витрати здійснені у минулому періоді витрати на періодичні видання (передплата на газети, журнали, спеціальну літературу та ін.) у частці, що відноситься до звітного місяця

6 000

20

31.12

Наприкінці місяця витрати, відображені на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальновиробничі витрати», списані з кредиту цього рахунка на затрати основного виробництва і розподілені між видами виготовленої продукції пропорційно сумі основної заробітної плати робітників (базис розподілу): а) на затрати з виробництва виробів Р б) на затрати з виробництва виробів К

? ?

Разом

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн

Примітка: суму загальновиробничих витрат, що відносяться до окремих видів виготовленої продукції, визначити самостійно, виконавши належний розрахунок у табл. 1 (див. методичні вказівки до цієї операції)

21

31.12

Оприбуткована на склад за фактичною собівартістю випущена із виробництва готова продукція: а)вироби Р б) вироби К

? ?

Разом

Примітка: собівартість продукції визначити самостійно, виконавши належний розрахунок у табл. 2, користуючись методичними вказівками до операції. При цьому слід взяти до уваги, що по виробах К затрат у незавершене виробництво на кінець місяця не було, а по виробах Р вони становили, грн:

матеріали — 21 400, основна заробітна плата — 10 000; разом — 31 400

22

31.12

Відпущена зі складів покупцям готова продукція — за фактичною собівартістю — за відпускними продажними цінами

400 000 600 00

23

31.12

Списано ПДВ на зменшення доходу від реалізації готової продукції

?

24

31.12

Списано з балансу за собівартістю відвантажену (реалізовану) покупцям продукцію

400 000

25

31.12

Списано на фінансовий результат: — собівартість реалізованої продукції (суму визначити на рахунку № 90); — адміністративні витрати (суму визначити на рахунку № 92); — суму чистого доходу (суму визначити на рахунку № 70)

? ? ? ?

26

30.12

Зараховано на поточний рахунок підприємства кошти, одержані від покупців за реалізовану їм готову продукцію за відпускними (продажними) цінами

600 000

27

31.12

Нараховано податок на прибуток (30% від суми прибутку до оподаткування)

?

28

31.12

Списано податок на прибуток на фінансовий результат

?

29

31.12

За даними рахунка «Фінансові результати» визначено і списано фінансовий результат діяльності підприємства. Суму визначити самостійно

?

V. Методичні вказівки

Завдання полягає в обліку господарських операцій, складанні калькуляції та бухгалтерського балансу (ф. № 1).

Виходячи з того, що в наведеному балансі (на 1 грудня 20__ р.), складеного за формою № 1, затвердженою наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, назва окремих статей балансу не збігається з назвою рахунків, синтетичні рахунки рекомендується відкрити в порядку збільшення їх номерів. Окрім цього, відкрити забалансові рахунки 01 «Орендовані необоротні активи» 023, «Матеріальні цінності на відповідальному збереженні», 071 «Списана дебіторська заборгованість».

При відкритті рахунка 10 «Основні засоби» треба взяти до уваги, що в підсумок балансу основні засоби включаються за залишковою вартістю, поточний облік їх здійснюється за початковою вартістю. Тому залишок на початок місяця на рахунку 10 «Основні засоби» треба показати за їх початковою вартістю (1.134.000).

Для того, щоб зменшити обсяг роботи під час виконання завдання і разом із тим одержати чітке уявлення про організацію аналітичного обліку, в завданні передбачено здійснення аналітичного обліку тільки стосовно трьох об’єктів: матеріалів, виробництва і розрахунків із постачальниками.

Записи залишків (сальдо) на початок місяця й суми господарських операцій з обліку затрат на виробництво на картках аналітичного обліку багатографної форми треба робити в окремих графах відповідно до назви статей калькуляції, що наведені в довідці до рахунка 23.

Затрати основного виробництва відображаються в обліку окремо за кожним аналітичним рахунком (вироби, що виготовляються). При цьому основні затрати (матеріалів, заробітної плати робітників та ін.) відносяться безпосередньо на дебет калькуляційного рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків (п. 4, 5, 14). Витрати з обслуговування виробництва й управління (загальновиробничі витрати) попередньо обліковуються на дебеті збірно-розподільчого рахунка 91 «Загальновиробничі витрати» (п. 13, 14), а на затрати виробництва — п. 20 — між окремими видами продукції, що встановлено галузевою інструкцією (у даному разі пропорційно основній заробітній платі робітників).

Розрахунок розподілу загальновиробничих витрат між видами продукції, що виробляється та включення їх у собівартість цієї продукції, треба зробити в табл. 1 (комплекті облікових бланків).

Адміністративні витрати (рахунок 92) наприкінці місяця повністю (без залишку) списуються з кредиту цього рахунка на фінансові результати в дебет рахунка 79 (п. 25).

Рух матеріальних цінностей, що не належать підприємству, а тимчасово перебувають у нього в користуванні або на відповідальному зберіганні (п. 7, 18), треба відображати на відповідних забалансових рахунках одинарним записом.

Складаючи бухгалтерські проводки з операції 11 важливо усвідомити, які доходи (витрати) повинні бути віднесені на поточний місяць, а які — на майбутні періоди.

Для визначення фактичної собівартості виготовленої продукції (п. 21) потрібно до затрат на виробництво за звітний місяць (оборот за дебетом рахунка 23 «Виробництво» та його аналітичних рахунків) додати затрати у незавершене виробництво та початок місяця (залишок на початок місяця за дебетом рахунків виробництва) і відняти затрати у незавершене виробництво на кінець місяця.

Відомості про затрати в незавершене виробництво на кінець місяця наведені у змісті самої операції 21.

Розрахунок собівартості виготовленої продукції треба виконати в табл. 2 (комплект облікових бланків).

Складаючи бухгалтерські проводки з операцій 25, 28, 29, треба пам’ятати, що фінансові результати діяльності підприємства відображаються на активно-пасивному рахунку № 79 «Фінансові результати». Дохід на даному рахунку обліковується за кредитом. Сума невикористаного прибутку відноситься на рахунок № 44 «Нерозподілений прибуток».

Визначаючи підсумок за місяць у графі «Сума обороту» книги Журнал-Головна, а також складаючи оборотні відомості за синтетичними рахунками, суми оборотів і залишків на позабалансових рахунками не можна включати у підрахунок.

3алишки на позабалансових рахунках на звітну дату треба показати за підсумком балансу.Книга: Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.

ЗМІСТ

1. Бухгалтерський облік. Л. Г. Ловінська, Л. В. Жилкіна, О. М. Голенко. Частина 3.
2. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Завдання 1. ТЕМА 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД ТЕМА 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
3. Завдання 2. ТЕМА 3. РАХУНКИ І ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
4. Завдання 3. ТЕМА 3. РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС. РАХУНКИ СИНТЕТИЧНОГО Й АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ
5. Завдання 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВАХ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ
6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. ОСНОВИ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
7. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
8. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
9. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
10. ОБЛІК ЗАПАСІВ
11. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ І ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
12. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
13. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
14. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ
15. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
16. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate