Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
На третій день гість — як у горлі кість. / Українська народна мудрість

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності - Конспект лекцій


Методика підготовки Балансу

Положення (стандарт) 25 установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма 2-м) та порядок заповнення його статей. Показники цього звіту наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік визнаються відповідно до чинного законодавства суб'єктами малого підприємництва, застосовують Положення (стандарт) 25 у поточному (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також новостворені за результатами діяльності за І квартал або І півріччя поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, то фінансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Підприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік із застосуванням Положення (стандарту) 25.

Суб'єкти малого підприємництва середньооблікову чисельність працюючих визначають у порядку, установленому Державним комітетом статистики України. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середньооблікову чисельність не подають.

Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У графі 4 Звіту про фінансові результати наводяться дані за аналогічний період минулого (попереднього) року.

Баланс

У статті "Незавершене будівництво" відображаються вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб суб'єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій

У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів.

У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу "Необоротні активи".

У статті "Виробничі запаси" відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу, дорослих тварин, на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних з основного стада для реалізації, та молодняку тварин. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво незавершені роботи (послуги).

У статті "Готова продукція" відображається собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які прошли випробування, приймання, укомплектовані згідно умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу.

У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.

У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі. на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валюті. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоротних активів.

У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства.

У статті "Додатковий капітал" відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. Тут також наводиться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій. Внески засновників підприємства понад статутний капітал включаються до цієї статті.

У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.

У статтях розділу "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування.

У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.

У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам.

Баланс1

Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду

1 2 3 4

І. Необоротні активи

Незавершене будівництво 020 СДп2.15 СДп.15

Основні засоби:

Залишкова вартість 030 (СДп.10+СДп.11+

СДп.12)-СКп.13 (СДп.10+СДп.11+

СДп.12)-СКп.13

Первісна вартість 031 СДп.10+СДп.11+

СДп.12 СДп.10+СДп.11+

СДп.12

Знос 032 СКп.13 СКп.13

Довгострокові фінансові інвестиції 040 СДп.14 СДп.14

Інші необротні активи 070 СДп.16+СДп.17+

СДп.18+СДп.19 СДп.16+СДп.17+

СДп.18+СДп.19

Усього за розділом І 080 Сума значень рядків 020+030+040+070 Сума значень рядків 020+030+040+070

ІІ. Оборотні активи

Виробничі запаси 100 СДп.20+СДп.21+

СДп.22+СДп.23+ СДп.24+СДп.25 СДп.20+СДп.21+

СДп.22+СДп.23+ СДп.24+СДп.25

Готова продукція 130 СДп.26+СДп.27+

СДп.28 СДп.26+СДп.27+

СДп.28

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

Чиста реалізаційна вартість 160 (СДп.36+СДп.34)-СДп.38 (СДп.36+СДп.34)-СДп.38

Первісна вартість 161 СДп.36+СДп.34 СДп.36+СДп.34

Резерв сумнівних боргів 162 СДп.38 СДп.38

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170 СДп.641+СДп.642 СДп.641+СДп.642

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 СДп.37+СДп.63+

СДп.65+СДп.68 (без врахування відсот-ків за кредит по 684) СДп.37+СДп.63+

СДп.65+СДп.68 (без врахування відсотків за кредит по 684)

Поточні фінансові інвестиції 220 СДп.352 СДп.352

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті 230 СДп.301+СДп.311+СДп.313+СДп.331+ СДп.333+СДп.351 СДп.301+СДп.311+

СДп.313+СДп.331+ СДп.333+СДп.351

В іноземній валюті 240 СДп.302+СДп.312+СДп.314+СДп.332+ СДп.334+СДп.351 СДп.302+СДп.312+

СДп.314+СДп.332+ СДп.334+СДп.351

Інші оборотні активи 250 СДп.643+СДп.644 СДп.643+СДп.644

Усього за розділом ІІ 260 Сума значень рядків 100+130+160+170+

210+220+230+240+

250 Сума значень рядків 100+130+160+170+

210+220+230+240+

250

ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 СДп.39 СДп.39

Баланс 280 Сума значень рядків 80+260+270 Сума значень рядків 080+260+270

Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду

1 2 3 4

І. Власний капітал

Статутний капітал 300 СКп.40 СКп.40

Додатковий капітал 320 СКп.41+СКп.42 СКп.41+СКп.42

Резервний капітал 340 СКп.43 СКп.43

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 СКп.441 (СДп.442) СКп.441 (СДп.442)

Неоплачений капітал 360 (СДп.45+СДп.46) (СДп.45+СДп.46)

Усього за розділом І 380 Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку) -360 Сума значень рядків 300+320+340+350 (у разі отримання прибутку) -350 (у разі отримання збитку) -360

ІІ. Забезпечення наступних витрат і цілове фінансування 430 СКп.47+СКп.48 СКп.47+СКп.48

ІІІ. Довгстрокові зобовязання 480 СКп.50+СКп.51+

Кп.52+СКп.53+СКп.54+СКп.55 СКп.50+СКп.51+

Кп.52+СКп.53+СКп.54+СКп.55

ІV. Поточні Зобовязання

Короткострокові кредити банків 500 СКп.60+СКп.684 (тільки відсотки за кредит) СКп.60+СКп.684 (тільки відсотки за кредит)

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями 510 СКп.61 СКп.61

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 СКп.62+СКп.63 СКп.62+СКп.63

Поточні зобовязання за розрахунками:

З бюджетом 550 СКп.641+СКп.642 СКп.641+СКп.642

Зі стахуванням 570 СКп.65 СКп.65

З оплати праці 580 СКп.66 СКп.66

Інші поточні зовязання 610 СКп.67+СКп.68+

Кп.372+СКп.643+

СКп.644 СКп.67+СКп.68+

Кп.372+СКп.643+

СКп.644

Усього за розділом ІV

620 Сума значень рядків 500+510+530+550+570+580+610

Сума значень рядків 500+510+530+550+570+580+610

V. Доходи майбутніх періодів

630 СКп.69 СКп.69

Баланс 640

Сума значень рядків 380+430+480+620+630

Сума значень рядків 380+430+480+620+630

1 Усі обмеження щодо включення до балансових статей залишків по тих чи інших рахунках/субрахунках справедливі і для форм, затверджених П(С)БО 25.

2 СДп – сальдо дебетове на початок звітного періоду; СДк – сальдо дебетове на кінець звітного періоду; СКп – сальдо кредитове на початок звітного періоду; СКк – сальдо кредитове на кінець звітного періоду.

Книга: Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності - Конспект лекцій

ЗМІСТ

1. Бухгалтерська звітність на підприємствах недержавної форми власності - Конспект лекцій
2. Принципи підготовки фінансової звітності
3. Узгодження показників форми №1 “Баланс” з рахунками бухгалтерського обліку
4. Коментарі до макета складання балансу
5. Методика підготовки Звіту про фінансові результати
6. Балансове узагальнення показників звіту Ф№2
7. Класифікація діяльності підприємства
8. Порядок заповнення Звіту Ф№3 в частині операційної діяльності
9. Заповнення Звіту в частині інвестиційної та фінансової діяльності
10. Визнання змін показників власного капіталу в звітній формі Ф№4 “Звіт про власний капітал”
11. Інформація, що надається у фінансовій звітності:
12. Методика підготовки Балансу
13. Методика підготовки Звіту про фінансові результати
14. Методика підготовки показників Декларації про прибуток
15. Загальні проложення про підготовку звітності по ПДВ
16. Загальні положення про порядок нарахування, терміни сплати та подання розрахунку акцизного збору
17. Порядок складання Звіту про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку
18. Комунальний податок: методика розрахунку та порядок подання звітності
19. Методика підготовки Розрахунку земельного податку
20. Звітність по збору за забруднення навколишнього природного середовища
21. Методика підготовки звітності по податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
22. Порядок заповнення та подання юридичними особами всіх форм власності та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності відомістей про нараховані та виплачені доходи (ф. N 8ДР)
23. Підготовка даних по оподаткуванню доходів фізичних осіб
24. Звітність по страхових зборах на обов’язкове державне пенсійне страхування
25. Методика підготовки та справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок тимчасової непрацездатності
26. Методика підготовки справляння збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття
27. Методика підготовки звітності форма № 1-ПВ і №3-ПВ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate