Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Безумство залюблених у Вітчизну – мудрість національної волі. / Лев Силенко

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. Частина 1. А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна


7. 8. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

Політика валютного регулювання реалізується через механізм валютних обмежень і валютного контролю. Метою валютного контролю є забезпечення дотримання резидентами та нерезиден­тами валютного законодавства.

Основним документом, який установлює режим здійснення ва­лютних операцій на території України, визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулю­ванні валютних операцій, права й обов'язки суб'єктів валютних від­носин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства, є Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контро­лю» від 19 лютого 1993 р. (далі — Декрет).

Контроль за дотриманням установленого порядку здійснення ва­лютних операцій покладається на органи валютного контролю. Як визначено у статті 13 Декрету, головним органом валютного конт­ролю в Україні є Національний банк України, який:

— здійснює контроль за виконанням правил регулювання валют­них операцій на території України з усіх питань, не віднесених Дек­ретом до компетенції інших державних органів;

— забезпечує виконання уповноваженими банками функцій що­до здійснення валютного контролю згідно з названим вище Декре­том та іншими актами валютного законодавства України.

Уповноважені банки здійснюють контроль за валютними опера­ціями, що провадяться резидентами і нерезидентами через ці банки. До сфери валютного контролю належить усе те, що підлягає валют­ному контролю відповідно до чинного валютного законодавства, а саме: валютні операції, які здійснюються резидентами України і не­резидентами на її території, а також зобов'язання щодо декларуван­ня валютних цінностей та іншого майна резидентів, що перебувають за межами України.

Органи, що здійснюють валютний контроль, мають право вима­гати й одержувати від резидентів і нерезидентів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківських рахунків в іноземній валюті у межах своїх повноважень, а також про майно, котре підлягає декларуванню.

Обов'язки щодо здійснення контролю за валютними операціями резидентів України НБУ виконує на основі:

1) здійснення власних, силами працівників центрального апарату
та обласних управлінь НБУ, перевірок уповноважених банків сто­
совно дотримання ними норм і правил валютного законодавства;

2) тісної взаємодії з державними органами, уповноваженими
контролювати дотримання резидентами України чинного валютного
законодавства;

3) надання інформації державним органам України, що є одним
із напрямів співробітництва з метою посилення валютного конт­
ролю через узагальнення та аналіз інформації про стан розрахунків
за зовнішньоекономічними операціями резидентів, передбачених
Постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку
України «Про заходи щодо забезпечення валютного контролю» від
26 лютого 1995 р., Міністерству зовнішніх економічних зв'язків і
торгівлі України для інформування Кабінету Міністрів України та
Головної державної податкової адміністрації;

4) адміністративних заходів, спрямованих на посилення валют­
ного контролю через надання пропозицій, розроблення та прийняття
нових нормативних актів Національного банку України та допов­
нень до існуючих, а також через участь у розробленні законодавчих
актів з питань валютного регулювання і контролю;

5) аналізу звітності за валютними операціями, форми якої вста­
новлено Національним банком України.

Ступінь відповідальності (фінансові санкції) за порушення ва­лютного законодавства встановлені Декретом КМУ «Про систему валютного регулювання та валютного контролю» та положенням НБУ від 20 липня 1998 р. «Про порядок застосування ст. 16 Декрету

Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю"» від 19 лютого 1993 р. Підставами для застосування стягнень є:

1. Здійснення комерційними банками або кредитно-фінансовими
установами операцій з валютними цінностями без одержання гене­
ральної ліцензії Національного банку України тягне за собою штраф
у сумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій у
валюту України за обмінним курсом Національного банку України
на день здійснення таких операцій з виключенням банку із Респуб­
ліканської книги реєстрації банків або без такого виключення.

2. Здійснення резидентами та нерезидентами валютних операцій
без отримання індивідуальної ліцензії тягне за собою штраф, що об­
числюється у порядку, зазначеному в п. 1, за винятком операцій з:

— вивезення, переказування і пересилання за межі України фі­
зичними особами-резидентами і нерезидентами іноземної валюти,
яка раніше була ввезена ними в Україну на законних підставах, або
ті самі операції, здійснені фізичними особами-резидентами на суму,
що визначається відповідною інструкцією Національного банку
України;

— платежів в іноземній валюті, за винятком оплати валютних
цінностей, що здійснюються резидентами за межі України на вико­
нання зобов'язань у цій валюті перед нерезидентами, якщо такі зо­
бов'язання оформлені відповідно до діючого законодавства, а також
платежів за межі України у вигляді процентів за кредити та доходу
(прибутку) від іноземних інвестицій;

— вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземній
валюті, раніше здійсненої на території України, в разі припинення
інвестиційної діяльності;

— відкриття фізичними особами-резидентами рахунків у інозем­
ній валюті на час їхнього перебування за кордоном;

— відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими бан­
ками за межами України;

— відкриття рахунків в іноземній валюті дипломатичними, кон­
сульськими, торговельними та іншими офіційними представництвами
України за кордоном, які користуються імунітетом і дипломатични­
ми привілеями, а також філіями та представництвами підприємств і
організацій України за кордоном, що не здійснюють підприємниць­
кої діяльності.

3. Торгівля іноземною валютою банками та іншими кредитно-
фінансовими установами без одержання ліцензії Національного бан­
ку України та (або) з порушенням порядку і умов торгівлі валютни­
ми цінностями на міжбанківсько-валютному ринку України тягне за
собою штраф, що обчислюється у порядку, зазначеному в п. 1, з ви­
ключенням банку із Республіканської книги реєстрації банків або
без такого виключення.

4. Невиконання уповноваженими банками зобов'язань щодо ку­
півлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку Украї­
ни за дорученням і за рахунок резидентів або ухилення від здійс­
нення функцій органу валютного контролю щодо операцій своїх
клієнтів тягне за собою позбавлення генеральної ліцензії НБУ на
право здійснення валютних операцій або штраф. Штраф визначаєть­
ся у розмірі 25 % від суми іноземної валюти, що була зафіксована у
дорученні резидента, чи у розмірі 25 % від суми валютних операцій,
здійснених резидентами і нерезидентами через ці банки з порушен­
ням чинного законодавства.

Штраф сплачується у валюті України за обмінним курсом НБУ на день складання відповідного протоколу порушення валютного законодавства.

5. Порушення порядку організації розрахунків в іноземній валю­
ті між резидентами та нерезидентами, тобто використання в межах
торговельного обороту іноземної валюти як засобу платежу без уча­
сті уповноважених банків та отримання індивідуальної ліцензії
НБУ, тягне за собою штраф, що обчислюється в порядку, зазначе­
ному у п. 1.

6. Несвоєчасне подання, приховування або перекручення звітно­
сті про валютні операції тягне за собою штраф у розмірі 20-ти нео­
податковуваних мінімумів доходів громадян України.

7. Ухилення резидентів від установленого порядку декларування
валютних цінностей та іншого майна, які перебувають за межами
України, тягне за собою штраф:

— за порушення термінів декларування — у розмірі одного нео­
податковуваного мінімуму доходів громадян за кожен день пору­
шення;

— за порушення порядку декларування — у розмірі 20-ти неопо­
датковуваних мінімумів доходів громадян.

Санкції застосовуються Національним банком України або його регіональними управліннями на місцях.

Книга: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. Частина 1. А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна

ЗМІСТ

1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. Частина 1. А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна
2. ВСТУП
3. РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ -ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК ДЕРЖАВИ. ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ. 1.1. ВИНИКНЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ЕМІСІЙНИХ БАНКІВ ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЇХ СТАТУСУ
4. 1.2. СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ І ЙОГО СТАТУС
5. 1.3. ФУНКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
6. 1.4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
7. 1.5. ФІНАНСИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
8. РОЗДІЛ 2 ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА. 2.1. СУТЬ ТА РОЛЬ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
9. 2.2. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
10. 2.3. ПОЛІТИКА ОБОВ'ЯЗКОВИХ РЕЗЕРВНИХ ВИМОГ
11. 2.4. ПОЛІТИКА РЕФІНАНСУВАННЯ
12. 2.5. ПОЛІТИКА ВІДКРИТОГО РИНКУ
13. Розділ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ. 3.1. НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ -ЦЕНТР ГОТІВКОВОГО ОБІГУ
14. 3.2. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ І В ОРГАНІЗАЦІЯХ
15. 3.3. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
16. 3.4. ЕМІСІЙНО-КАСОВА РОБОТА УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
17. 3.5. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ОБЛІК КАСОВИХ ОБОРОТІВ БАНКІВ
18. 3.6. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКАСАЦІЇ ГРОШЕЙ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЦІННОСТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ
19. РОЗДІЛ 4 КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ МІЖ НБУ І КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ. 4.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ КРЕДИТІВ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЦЕНТРАЛЬНИМИ БАНКАМИ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКАМ
20. 4.2. ЕВОЛЮЦІЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН НБУ З КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ
21. 4.3. РЕФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ З ДОПОМОГОЮ ПРОВЕДЕННЯ КРЕДИТНИХ АУКЦІОНІВ
22. 4.4. РЕФІНАНСУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ ПІД ЗАСТАВУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
23. 4.5. ДОСВІД ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З КРЕДИТУВАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
24. РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ. 5.1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І НЕОБХІДНІСТЬ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ
25. 5.2 КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ
26. 5.3. ЕВОЛЮЦІЯ МІЖБАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ
27. 5.4. СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
28. 5.5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПЛАТІЖНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
29. РОЗДІЛ 6 НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ -ФІНАНСОВИЙ АГЕНТ УРЯДУ. 6.1. ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
30. 6.2. ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ
31. 6.3. КАСОВЕ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
32. РОЗДІЛ 7 ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ. 7. 1. ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА ЯК ОСНОВА ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ
33. 7. 2. СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
34. 7. 3. КЛАСИФІКАЦІЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
35. 7. 4. КУРСОВА ПОЛІТИКА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
36. 7. 5. ФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОЛОТОВАЛЮТНИМ РЕЗЕРВОМ КРАЇНИ
37. 7. 6. РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ПОТОЧНИХ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ
38. 7. 7. РЕГУЛЮВАННЯ НБУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РУХОМ КАПІТАЛУ
39. 7. 7. РЕГУЛЮВАННЯ НБУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З РУХОМ КАПІТАЛУ
40. 7. 8. ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate