Գ����� (����� �� ��������� ��������) - ���������

������, ������ ���������� ��� ���� �����, � ���������� ���������� �� ����������� �������, ���� �� ��� �������� �������, ������, ��������, ������, ����, �������, �����䳿, ������, ������� ������� �� ������ �����. Գ������ ������� �� ��������� �������������, ����� �� ������ ����� ����쳺�� ���� ����.

� �������� ������, ���� � ����� ��������� ������ ����������� ������������ ��������� ��������� �������, ������� �������� ��� �� ����� ����� ��������� �� �������� ���: ��������� �����, ������, ��������, ������������. ��������� ������� ���������� �������� ���������� �������� ����������, ��������� �������� �� ���������� �������, ��������� ����������� ������ �� ��������� ����������� ���� ��� �������� ������������, ��������� ������������ ��������� �������, ���������� �� ���������� ����� ���������� �� ������� ������� ������.

� ��������������� ����������� �������� ������������� ������ ������� �������� �����, ��� �� ������� �� ������� ������, ������� ������� �� ���������� ������� ������, ���� ��������� ����� � ��������� �� ����������� ��������� �������. ׳���� ���� � �������� �������� �������� ����� �� ��������� ������� �������� ������� ������ � �������� ����������� �� ������ ������, �������� �����, ����� ���������� ������.

�� �����, ��������� ������ �������� ������� ��������� �� ��������� ���������� ��������, �������������� ����� ����������� ������� ����� ��������; � ����� ������������� ������ ������� ���������� ��������: ��������� ��������, �������� ���������� �� ��������� ��������. ��������� ����� ������� ��������� ����� �� ����������� � ���������, ������� �� ����'������, �� �������� �� ������ ����������� �� ��������� ����� �, ���� �� ��� �� ̳��������� ������ ������, �������� ��������� ������ ������, �������� ������������ ������, ����������-������� ������ ������.

Գ������� ������� ������, ������������ �� ��������� ������ ���'���� �������������� �� ��������� ������. ������� ���� �������� ��������� ������������ ���������� ������ ���'���� ������������, �������� �� ��������� ��� ������������ �������� �� �������� ��������� � ������� ��������. ��� ����, ���� �������������� ��������� �������, �� ��������� � ��������� �� ����������� ����������� �� ����������� ������.

� ����� ��������� ������ ������ ���������� �������� �������, ������� ������ ����� �� ��������� ������. � ��'���� �� ���, �� ���������� ���� � ��������� ������� ����� �������� �������, ���� ������� ����� �������� ��������� ������� �������, ������ �� ��������� �������� �������� �������, �������� ������ ������ �� ������� ���������� �� ������� �������, �������������� ���������� �������, ���������� ����������� �������.

������� ����� ��������� �������� ������� �������, �� ������� ������� ����� ��������� �������, ����� �� ����������, ���������� ����� ������������ �������������, � ����� ������ ��������� ������� ������������� �� ��������� �� �������������. ���� ������� �������������� ����������������� �� ������� �������� � ������.
���������� ������� ����������� � ���������� �� ������� ��������� �� ����� "Գ�����", ������������ �� �������� ���������� ��������������, �������� ��������� ������������ ����� �� ������ ��������� �������. ���� ������� ����������� � ����������� ����������� ���������, �� ���� ������� � ����� ������ �� ����� �������� 2000 ����.

����� � ���Ͳ��� Բ���Ѳ� �� ���������Ҳ �� ����ֲ�������� 1.1. ���Ͳ��� � ����ֲ� Բ���Ѳ�

1.1. ���Ͳ��� � ����ֲ� Բ���Ѳ�

����� �i����� �������� �i� ��������������� ����������� ������ finatio, financia, ���� �������������� � ղ��ղV ��. ��� ���������� ����'������ ������ ������ �� ������ ������. � ������� � �V��V�� ��. ����� ������ ���� ��������, ����� ����: ��������, ���������, �����������, ����������. � ��� �� ��� � ������� (�V� ��.) ����� ������ ����������������� � ���� �������, ��� ���������� �� ��� �� ������� �� ��. � ��� ������������ ������, � ���� �� ��������� ����������� ������, ���������� ��� ����������� ������ ������� �� ����������� ��������� ����.

����������� ������ ���������� ��������� ���������� �������, �� � ���� ������ �� ���� �������� ����������� �� ����� �����, ���� ���������� ����� ��������, �� ���� ������ ����������� � ������������ � ���������� ��������, �� ������ � ���� ���� ���������. ��� �������� ����� � �������� ����� ������� ������������ ����� ��'������� �����, �������, ������, �� � ����� ���������������� � ����������� ������� ���������� �������.

������� ������� �� ������� ����������� ���� �������� ������� ��� �������� ����������� ������ �������, � ����� ��������� ����������� ����������� ������� ������� � ��������. ����������, �� ��� ������� ��������� �������� ���� ������� ������ (���������, � � ������ ������ ������). ������� ������ ���� � �������� ����� ����� �����, �����, ������, ������, �����, ������� ����; ���������� �� ����� ������, �� ���������� ��������. �� ����� �������� ������ �������� ��������� ���� ����볿 ������ ��������, � ���� ������� �� �������� ����� ����� ��������, ���� ����� ��� �� ���������� �������� �����������, ��� ��������� ��. ���������, �������, ����������, ������� ������, ����� ������, ����������� ����, ������, ����������� ����� ����.

�� ���������� ������ ����������� ������� ������ � ����볿 ������ ��������� ������ ��� ����������� ��������� ������. ��� � ����� �� ����� ���� � �'��������� �������� ����� ��������� ����������� �� �������� ������ �� ������� �������, ���������� ��� ��������� ���������� �� �� ������� � ���'������ � ��� ������ �������.

������� ����� ���������, ����i��� �������� ������ ��������� �������. ������ ��� ������� � � �������� ���������� ���'�����. ���, �������, � ���볿 �������, �� "����� ���� � ������ ������ ������ �����, �� ������ �� ��� ������... �������� ����� �����, ������������ ���� �����, � ������ ��, � ���������� ������ �� ������ � ������ �� �����" (������ ������, �'��� ����� �������).

������ ������� ������� � ����������� ������. ���������������� � ����� ��� � � ����� ������ ����� ���: �����, ������, �����, ������, ������ ����. � ������ ��� ������� ���� ���������� �� ���������� ��������: ���������������� ��� ���������� ������ ����� �� ���������� (��������) �����. ��������� � ����� �������� �V��� ��. ������� ��������� ��������� �������� � ���������� ����������� �������, ��'��������� � ����� ������� �������������, ������ �������� �������� ��������� ������. ���������� �'������� ������ (���������) �� ������ (������, ��������) �������, �� �����, ���� �������� �� ������ �������. ����� �������� ������� �������� �'������� �������� ������, � ���� ����, �� ����������� �� ����������� ������ ��� �� �������� �� �������� �����. ��������� ������� ������� ������ � ������ ���������.

����� �����, �� ��������� ��������, ������ ������� ��������� � ��������. ���� ��� ��������� ���������� ������� � ����������������� ������� �� ����� ��������� ������� ��������� ������� ��� ������. �����, ������� �� ������� �������������� �� ����������� ��������� ������, ����� �� ���������, �������, ��������� � ��������, �������� ��������� ����������� ������ ���������, ��������� ������������� ����.

3 ��������� ������� ������� �������� ���������������� � ��������������, ������������� ������ ������� ������ � ��� �� ������������� ���� � ��������. ����������� ������� ���������, �'������� ����� ������� �����, ����� �������� ����� ��������� �����������, �������, ������� ���� ������, ��������� ������ �� ��.

���, �� �������� �� ������������ ���������� ���� ������ ��������� �������, �� �������i ������i���� ���� ���� ������ ����i������ �� ����� �������� ����i�. �����, �i����� � �� �� ����i, � �i�������:

1) ����i���i � �.�. ���� ����� �i��� � ����i�����i;

2) ������i��i � ���'����i � �������� �i���������;

3)������i���i � ��������� ��������� �� ����i� ������i��;

4) �������������i � ��������������� ���������� i ����������� ����i� �������� ����i�.

����, �����i������������ ������� �i����i� � ����� �������� ����i�. �� �������� �� ���������� � ������������ ����� �������� �����, �� ��������� ���� ����� ���� � ��������� ������:

1) �i������ �������� � ����� ���� �������� ����� ����������� � ������ �����, ��� �������� ������������ � ���� �����. ֳ������ �������� ����� ��������� ���� �� ����� � ����� ���������� ��������� ������������ �����, ��� � � �������� �� ����������. ���������, ������� ����������� ��������� ����� ������ �� ���������� �����, ����������� ��� ��������� ������������ ���������;

2) �����i��i��� � �����, �� ������������ � ���� ����������� � ��������� ���: ���� ������������ ������ �������������, ������������ ����� �� �������� ������������. ����������� � ������� (�������) �����, � ���� ����� �� ������ ����� "�������������" � ���������������� ���� ��� ������� �������������� ����. ��� ����, ����� ����� �������� ����� ������ ������� �� ������� ������ �� �������. � ������� ����� ����� ������ ��'���������� � ���� ����;

3) ����� ���� �� ���� ������� ���� � ������ ������, �����, �������� �� ����� ����������� ����. ���, ���������� � ������������ ���������� ������� ���������� ��������������� ����� �������� ������ ���������� �� ����� ������� ������ ��� ��������� ������ ������. ��������� �����������, �������������� ����� �������������� ����� ������������������ ����������� ����������� ����� � ���������� �� ������ ������. ���������� � ������������ ����� �������� ����� ���'���� �������������� ��������� �� ������ �����, �� ���� �����������.

� ���������i �i� �i��� �� ����� ��������� ���������� ����i� �������� ����i�, ���� ���i������� �� 2 �����:

I � �������i�����i (��������� ������, ����� �������, ����i���� ���� ������, ���� ����������� ����������� ������, ��������� ������������ ����, ����� �i�i�������, �i������, ��'������ �� ��.).

II � ���������i�����i (����� �i��������, �����i���i�: ���������i���� ����, ���� ������ ����i, �����, �� ����������� � �������� �� ��������� ��� ����������� ������ ���'���� ��������������).

���������i����� ����� �������� ����i� ����� ���� ���������� ����������: �� ����i� ��������������� ����������� �i������� ������������ �������������� �i��������.

�������� �� ����, �� ����������������� ������� ������ � ����� �������� �����, ����� ���������� �i����� �� ������i��� �������i�, ��� �i������� �i�������, ���'����i �� ����������� �� ����� ����i� �������� ����i�. ���� ���� ������� ��������� ����������� � ��������, �� ��������� ������. �� �����, ������� � �� ����� ��� ����� ��������� �������.

�� ����� ������� ���������� ������, �i����� ��������� ��i �����i�:

1) ������i����;

2)����������.

���������� ������� � �������� ��� �i����i� i ������������ � ������i ������i�� �������� ���i��������� �������� � ������i ��������� ����i� �������� ����i� �� ������������ �� �� �i������ ������������.

� ������ 䳿 ���������� ������� ������������� ��'������ �������� ����������: ������� ������������ ������� �� ����������� ���������.

������� ���i�������� ������� ����������� ����� ����i��� ���������� � ����i�����i ���� �� ������ ���i�� ����, �� �������, �� �i�.

����������� ��������� � �� ��������� ��������� �� ������������� ����������� ����, ����� ����䳺 ����������, � ����� ��������� �������, �� �������� �� ������� � ���������� ������.

����������� ��������� ����� ���������� � ���������� ������� � ��� ��'����� �������� �� ��������� ������ ���� � ���������� ��������, ����� �� ����, ����������, ������� ���� ����.

���'������ ������i�� ��� �������� ���������� ������� ������ ����������: �������, �������i i �i����i �����.

��� ����, ��� ��������� ��������� i ��������� ������i� (��� ����������i�). ��������� ������i� ���������� ����� �� ������i��� �������, ��� ������ �i��������� �� �������i�, ������, �������. ����� ������������� �� �������� �����i������ ������, ������ ����i, ��������� ���������i����� �����. �i��� ����� �i��������� ������������� � �������� � ������i ������ ������i� � ������, �����i� � �������i �i����i ����� ���i������� �����������, ���i������� ������������ �� i����� �����������. ����� i� ����������� ������� �� i���� �������i������� ����i� �������� ����i� ���������� ������ ����������i�� ���i�� ������i���� �������i.

�����i��i��� ����������i�� ���'������� ��:

� ���������� ����������� ����� ����i������;

� ������������� ������� ��������� ������� ��� ��������� ��� ���� �����i� (��������� � ������i��, ���i������� ������� ���������, ������i��� i �������).

���� ������������:

1) �i����������, ���� ��i��������� ����� ������ �� i��i ����� ��� ��������� ����������� �����, ���������� ����������� ������� � �����i������� ����������i;

2) �i��������i������ � ����� �������, �������i ����� i � ����i� �i�i �������i ����� ��� ����������i�� ����i� �i� �������� ���i����� �����;

3) �����i��������� � ����� �������i �����, � ����� ����� ��'������, �i�������� ��� ���i�������� ������� ��������;

4) �����i������������� � ����� ��������� ���������i������� ����i� �i��������, �����i���i� i �������; ����������i� ����i� �i� ������������ �i�����i����, ������, �i��i���� �� i�.

���������� �����i� �i����i� ��������� �� ������i����� ��������, �����i��� �i���i��� �i��������� ������i��i �������, ��i ��������� ��� ������i�i i ����������i�i �������� ���i��������� ��������. ���������� ��, �� �i����� ����� ���� �������i��� �i���i����� �i���������� �������i�, �� �� �����i���� ���������� i �����i� �������� �� ������i��� �������� ���i��������� �������� �� �i����i���� ������ �� �� ����������� �� ����������i �������������� �i�i.

���������� �����i� �i����i� �� �������i ����i������ � �i�������i �����, �� ��������� �i�������� �������� � �� ����� �����i�������������� �i������ ���������� �����i�, �� ��i���� ������������.

� ����� ���� ��������� ���� ������� ������, �� ��������� ��������� ��������. � ����� �� ��� �������� ̳��������� ������, ��������� ������, �������� ������������, ����������-������� ������, �������� ��������� ������ �� ���� ����.

�i� ���������� �����i� �������� �� i�������i�, �������� ��� � �������� �������, �.�. ���� ������������� �������, �� ������ ��� ��� �������� ���������, ���������� �������� �� ��� �������� ����� ���'���� ��������������. Գ������� ������� ������: ������, ��� ��� ������� ����������, ��� ��� ��� �������� �����, ��� ��� ������� ������ �� ������� �� ����.

����������� ��������� ���������� �������� �������� �� �������� ��������� ������������� ����������� ���, ��� ���������� ����������� � ������� ������������. � ���� �� �������� ���������� ���������� ������� ������:

� ���� ������� ���� ������;

� ������i����;

� ���������.

������� �i��� � �i������i� i�������i� �i��������� �i�������� ����������, ����������� ����� ���� � ����������� ��������, ����� ������i��� ������� ����i�� �i� �i� �������� ������i�. �� ���i ��������� �� ��������, ����������i���, ������i�����, ����������, �������i��� ��������� ����i� �� i�.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. ���� ���� ��������� ������� "������"?

2. �� ����� �������� ����� �� ����� � ��� �� ������� �����������?

3. ����� ������ ���������������� �� ����� �������� �����?

4. �� ���� ��'���� � ���'���� �������� �� ��������� ������?

5. �� ������ ����������� ������� ������������ ������� �������� ������������� �������� ������ �� 19921999 ����.

6. � ���� ������ ����������� ������������ ����� �� ��������� ������?

7. �� ������� ��������� �������?

8. �� ������� �� ����� � �� ����������� ������� ������������� � �����?

9. �� ��� ����� ��� �������� ��������� ������, �� ��������� ��������� ��������?

�����'������ �������� ��������� ������:

� Գ�����

� ����� �������� �����

� ������� ������������ �������

� ����������� ���������

1.2. Բ�����² �������

� �������i�����i � �� ����������� �� ��� �������, ������� �������������������������� �������, ��'������, ���������;

� ���������i�����i � ����������� �������� ���'������ ��������������.

����� �i�������� ������i� �������� �i� ������� �������� ������i�� �����, �����i� ��������������. ���������i�i �������� �i�������� ������i� �� �������, �� ��������� �� �� ����i�, �������i � ����.1.

�������� �������� �i�������� ������i� � ���i�������� �����, ����� ������ �������� � ����i�����i ����i���.

������� ������������ �i�������� ������i� �������:

� ������ ������� ����������������� ����� ������������ �� �������� ��������� ������������, ���������� ����� ���������, ���������� ���������� �������, ���� �� ��� ���, �� ���������� ��������� ��������� ����;

� �� ������� �������������� ��������� ������� ���������� ����������� ���� ������������������� �������: ����������, ������, ����������, ���������� � �.�. �������. ������� ������ ��� ���������� � �������� �������� ���� �� ����� �������� ������ � � ���� ������� ������� �������, ��������� ������ ����������� ��� �� ��������� �����. ���� ������������������ �����, ��� ����������� �� ���������� ����������, ���� �� ������� ������������ �����, ���� ����������� �� ��������� �������, �������, �������, ���������;

� ��������� ����� �� �������� ������� ����� ������������� �� ���i������ ������ ���������, �.�. ������� �����, ������� � �������� ������ �������������, ����������, ��� ������ �� ������ �������, ��� �������� �� �������, ������� ���������������� �������� ���������, ����������� ��'��, ����������� ����. ��������� ������������ ����������������� ����� �� ������ ������� ����� ������ � �������� ������ ��������� ��������;

� ����������� ��������� �i������� ��������� ��������� �������������, ���������� �� ��������, ������ � ����� ���������� ����������, �����, ����� ����, ��������� ����������� �������������, �������� ���������� ����������, �������� �� ������������� ��'����;

� ������� ������� �� ������ ������������� ���������� ��������� �������, ���'���� � ������������ ������������� ������, ������, ���������, ���������� �� ����� ���� �������. ��� ������� ��� ���������� �� ����'������ ����� ��� ������������ �������������� ��������� �������������� ����������;

� ��������� ����������� �� ��������� ������i�, ���������� ��� ������������ ������������� ������� ���������� ����������;

� ������� ���'���� �� ���������� ������, �.�. ��������� ����������������� ������ �����������, ��������� � ������ �����, ������� ���������� ������, ���������, ���������, ������ �� ����� ������;

� ������� �����, �.�. ��������� �������� ���, �������� �������� �� �������� ������, ����������� ��������� ������� ��������� ������������ �� i�.

������� ������������ �i�������� ������i� �i��������, �����i���i� i �������:

� ��������� �i��������� i �������� �i��������: ��������� ���������� �� ���������, ��������� ����������, ������ �������� �����, ��������� �������������, ��������� �����������, �������������, ���������� ���������� ������� ����;

� ���i����� ���i������ ������� ��������� ���������: ��������� ������������������� ��'���� (��� ���������, ������� ��������, ������� �����, �����������), ���������� �����;

� �����i����� ������������ ��������� �� ���������� ������ ������������� �� ����������� ����������: ���쳿, ���������� ��������, �����������;

� ��������� �i�������� ������i�, ���������� ��� ������������ ������������� ����������� ������� �� �����������;

� ����������� i���� ������.

���������� �������� ������������� ��������� ������� � ������� ��� ������������ ���i��������� ��i��i�������� �i� �������i�������� i ���������i�������� �i��������� ���������. ������� �i���� ������i� �� i���� ����'������� �����i� ��������� �� ��������� �i�������� ������i� ������� i ���������, �i����i���, �i�������� ������i� �i��������, �� ��������� �i����������� �� ����������� ����� �i�������i, �i����� �����i����� ���i������i��� � ���������i ������ ��������i�, � ����� ������ �i����� ����i� � �i������ �i����.

� �������� ������ ���i���� �i�������� ������i� �� �� ���������� �i��i, ��� i �� �i��i �i�������� �������� � ����� ����� ���i� �����i� (���������� ���������� ���������i�, ������ �i���� �����i�, ����������i�, ����� ����� � ������ �� i�).

������� 1. Գ������ ������� �� ������� �� �����

�������� ��������� �������

������� �����

��������

����� ���������� ���������, ����, ������; ����� ��� � ������.

������������ �����������

������� �������� �����, �� ���������, ����� �������������� ����������.

³���������� �� �������� ���

����� ����� ������ �����. ������ ���������� �� �������� ���.

������� �� ������ �������, �������� ���

������ ���������� ���������, ����, ������, ������ �������, �����.

������� �� ��������

����� ��������, ������ �������������, �����.

������� ������ � ������

����� ���������, ������, ������ �� ����� �������, �� ����������� � ������������� ������, ������ �������, �����.

������ �� ����������������� ��������

����� ����������������� �������, ����� ��� � ����.

������� �����

����������� ����� �������������.

������ �� ������� �� �������� �����

����� ���������� �����, �������� ��������� ������ �����.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������:

1. �� ���� "������� �������" � �� ����������� ��� �������� �� �����?

2. �������, �� ��������� �� �������� ������ � ������� ��������� �������?

3. �� ����������� ���� ������ ������������� ������������ � �������������� ������� �������?

4. �� ��������� � �������� ������ �������� ��������� �������������� ������ ��������� ������� ������� � ������� ���'���� ��������������?
5. �� ����� ������ ��������������� ���� ���������� ������������ ����������, ������� � ������������ ��������� �������.

1.3. Բ�����² �������

�i������i ������� ����������� � ������i� ����i i ���������� �����i���� ������ ����i������ i �������������� ��������. �������� � �������� ��������� ������������� ����i�i� ����� ����i�. ���� �� �������������� ��i������� �� ��������� �i�������� ������i� ���� �� ����� ��������i ����i���: ������ �i����i����� ����i� i ����i������� �� ������� ��� ������� ����i� ��� �����i�����i �i���������� �������������� ������.

�i������i ������� ����� ��i ����, ��i ���������i ������ �������� ����i�. � ��������� �� ����, �� ����� ��������� �� ����������, ���� ���i������� �� 2 �����:

1) �������i�����i;

2) ���������i�����i.

�������i��� �������� ������ ���i���i��� ��������� ��������� ������� �� �� �i��i �������, �������, ��'������, ��� i �� ��������� �i���� ��������������.

���������� ��������� ������� ���� ���������� ���������� ��������:

��������� � ���� ��������� ��������� � �����i ������� ������� ������i�, ����� � ���i� ���� � �������� ������ ���i���;

��������� � ��������� ��������� �� ������� �i��������� � �������� �i�������� ��������� ������i� �� ��� ����� �����. ������ ���������������� ����� ����� � ��������-������������� ������ ��������������, � ������� �������� ����������������� � ���������� �i�������� ������i� �i��������, �����i���i�, �������;

��������� � ��������� ����i� ��������� �����i���i�.

������� (�������) ����� ��������� ��� ����������� ���� ���'������ �� ��������� ������� ������������ ��������, � ��������� ���� ����������� �������� ����� ����� � �������� ����� �� ����� ������� ��� ������ ����������� ��'���. ���������� �������� ������������� �������, ������������, ��������� ����� ��� ������ ������������ ������, �� ���������� �� ������� ����� �� ������� ����������� �����.

���������� �������� ������ ����: ������������, ����������, ������������������� �� ������� ���������. �� ������������ �������� ������������ ��������� ���������� ���������� ���� (����������), �����, ������������� ������ �� �� �������, ���� � ������� (�������� ������) ����������� �������, ������� ���������� ������ �� �������, ���� �� ���������� ������� � �������� ����������������, ����������� ���� �� �������, ������ ����.

���������� �������� ���������� ��������� �� ��������� ��������, ������������, ��������� ����� (����������, ���, ����), ������� �����, ����쳿 ����� �����, ������, ������ �������� �������������������� ������ ��������� �� ���������, ���� ����� ���������� �������, ������ �������, ������� ����.

���������� �������� ������������������� ��������� ��������� �������� ������������ �� �������������� � ������������������� ����������� (����������� ����, ���������� �� �������� �����, ���������� ���������, ������������ ��������� �������� � ����������� �����, ���������� ��� ���������� ����, ��������� ��������� ��������� ����).

���������� �������� ������� ��������� ���'���� �� ��������� ���������� ��������� ��������, ������������ ���� �������� �������� �� ��� ���� ��������� ������� ������� �������� ��������� (��� ���������� ������� � ������������������, ������ � ������ ������������ � ��������� ������� �� ������, �������������, ���������, ������������ �� ���������� ���������� �� ��.

³������� �� �������������� ���������, ������ ��������� ��� ���������� ���������� ������, ������� �����, �� �������� ���������� �������� ������ �������� �� �����: ������������������, ������������, �������� �� ��'��������. �������� 4� ���� ������������ �������� �� �������� ��� ���������� ������� ����������� ����, ���'������ �� ���������� ������� ����� ����. ��������, �� ��� ������������ ����� ���������������� ��������� ������� �������� ���� ���� ������ �� �������������� �����.

����� � ���� ��������� ������� � ��������� ���� ������� ̳����� ������. ³� ��������� � ����� ����������� ����������� ������ � ��������� �����������, ������������������� �� ����� ������, �� �� ����� ���� ������������� �� ��� ������������ ���������� ������� �� ��������� ��. ��� ���� ����������� � ����� �� ���� ������� ������ ������� ���������� ������� � ������� �� ������ ������� ���������� ������� ������.

��������� ���������� ���������� ����� ����� ����� �:

� ����������� ������, ���'������ � ������������� ����������;

� ����������� ���� �� �������� ������� ��������� ���� �� �����;

� ������������ �������, ���'���� � ��������� ������;

� ����������� ����� ������, �� ������������ � �� �� ����� ���� ���������� �� ��� ������������ ���������� ������� ������, � ����������� ��� ����� ������ �����, ���� �� ���� ������������ 20 ������� ���������� ������ ���������� �����.

����� ���������� ����� ������ ����������������� ���� � ���������� ����� �� �������� ������������ �� ����������� ������, �������������� ����������� ������� ̳����� ������. ������� �������������� ����� ���������� ����� � ���� ����, � ����� �� �������, ������ ���������� �� ���������� ������� ������.

��������� ����������� ������, �� ����� ���������� ����� ������� ̳����� ������ �� ������ �����������������:

1) �� ��������� �����, � ���� ���� ���'������ � ��������� �� ������ ������ ������������, �������� �������� ̳����� ������;

2) ��� ��������� ��� �� ������� �������, ������������ � ���������� ������.

������ ̳����� ������ ������� ���� ������� ������� ���� �������� ��� ������ ��� ������� � ���������� ����� � �������������� �� �����������, ����������� �� �����������, � ����� ��� ���������� ��������� ���������� �� ��������� ������������ ����� �����. �� ������� ����� �������� ���� ������ � ������ ������� ��������� ��������� ������� �� ������������� �������� ̳����� ������ ����� ���������� �����.

�������� �� �������� � ��������� ������������� ������������, ����������, ������ �������� �������� ��������� ����� ����� ���������� ����� ������� ̳��������� ������ ������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������:

1. ��� ����������� �� ������ ���������� ��������� �������?

2. ������� �������� �������������� �� ���������������� ��������� �������.

3. �� �� ������� ������������ ����� ������� ������� ̳����� ������?

4. �� ���� "���������� ��������" �� �� ���� �������������?

5. ��� ���� �������� ������� ������� � �������� ������� ������������ ��������?

�����'������ �������� ��������� ������:

� Գ������ �������
� Գ������ �������

1.4. �������� �����

����� �i���� �����i� (��������� �����);

����� ����i������ �����.

����� ������ ������ (���), � ���� �����, ���������� �� ��������� ����� ������ ������ �� ��������� ����� ������ ������ (���. ���. 1).

�� ���������� ����� ���������� ��������� ��������� ������� ������ ��� ������ ������ �� �� ���������� ���������. �� ���������� ����� ������ ������ ��������� ����������� ��������� ������� �� �������� �������� ����� ������������ ������ ������ �� ������� ��� � ��������� ��������� ����������� � ������, �������.

���. 1. ����� ����� ������ ������

� ������ ������� ������i�� ����������i� �i�������� ������i� ��i��������� �������� ����� ����� �i�������� �����, �������� ������ ����������i�� ��������� � ����������:

1) ������ ������������ ������, �����i��i ��� ��������� ����i�;

2) ��i������� �i�������� �� �i�������� ������i�, ���i�i������� ����� �i�������� �����, ������ ���i������i��� � �� ���i��������� �����������i;

3) � ������� ����������i�� �i�������� ������i� �����������, ��i� ��������� �i����� ����i� ��������� ��i�, i ����� ���������.

�������� ����� ������ ����������� � ���俿 �����������. � ���� �� ���������� � ����� ������������ ����������� �������� � ������������ ����� ������ ������, ����������� �� ������������ ��������� � �������������� ������� ��������� ��������� �����. ����� ���������� ����� ������ ������ �������� �� ����� ���������� ������������. �� ��������� � �� �������� �������� ������� ���������, �� ������ ��������� ���������� � �������� ������. ���������� ��� �������� ��������� ����� � ��������� � ������� ���������� ��������� ������� �������� �������� ������� ����� ��� ������ �� ���������� �, ��������, �� ���������� ����� ������ ������.

� ����� ������ ������������� �������� �� ������� ���������������� ��������� ����� ������ ������������� ��������� ������ ������� ������ ����� ������������ ����������� ��'���� �� ��������� ���������.

��� ����, ��� �������� ����� ������ �������� ��������, ������������ �������� ����� ��� ����������, ���� �������������� ������� ���������� �� ����� ���������:

� ��������� �������������, �� ������������ ��������� ����� ����������� �� ��������� ���� ������� �� ����� ��������� �������, ����������� ������������ ���� � ������ ���'���� ����� ������ ������;

� �������� ������� ���������, �� ��������� ������������������, ����������, �������� ���� ��� ��������� �������� ���'���� ��������� ����� �� ������������ ������� �� �������� ����;

� �������������, �� ��������� ������ � ��������� ������� ����������� ��������� �����;

� ������������, �� ������������ ������ �������� ����� � ��������, ���� �������� �� � ������������ ����������� �� ���������� �� ����� ������ ������;

� �����������, �� ����������� ��������� ����������� ����������� ��������� ����� �� ��������� �� ������������������ ������� � ����������� ����� �� ����� ��������, �� ��������� �� �������� �� ����������� ������ ���������;

� ������� ��������������, �� ��������� ��������� ������� �������������� ��� ������������ �������������� ��������� �����, ��� ���� ����� �������������� �������� ���� ���'����;

� ���������, ���������, �� ������������ ������� ���������� ����� ����������, �� ��������� ���� ������� �� ���� ������ ������, �������� ��������-������������ �������� �������, ����������� ����� ������������ ���'���� ��������� �����;

� �������������, �� ������������ ������� ������������ �������� ��� ���������, �������, �������� �����������, ��������� ���� ��� �������� �� ������ ��������� ������ ��������� �������, ������������ ������������� ��� �� ������� �����������, �������� �� ����������� ������ ����������� �����������.

������� ������� ����������� �������� ��������� ����� ������, ��� ����� ��������� ����������� ��������� �����, �������������� ���������� ������ �� �������� �������� ��� ������ �������� ����� � ������ ������ �� ��������� �����.

��������� ������ ���������� ����������� ��� �:

��������� ����� �������� ������� � ���� ������� �� ���� ������ ������ �� �� ��������;

��������� ���� ��� ��������� ��������� �� ��������� ���������� ��� ��������� ������� � ����������� �������� ����������;

��������� ���������� ��� ���������� ��� ����� ������� �� ���� ������ ������, ���������� ��������-������������ �������� �������, ������ � �������� ���� � ������� �������� �� ���� ����������, �� ������ �� ���������� ��� �� ���;

������������ ����� ����������� ��� ������� �������, ��������� � ����������� �� ���;

������������ ���� �������� �� ���� ������;

���������� � ������������ �� ������� ������ �����;

���������� ���������� ��� ����� ���� �������������;

���������� ������������ �� ��������� ���� �������� ����������� ����������� �� ���;

�������� �� ��������� �� ��������� ���. ��������� ������� ���������� ����������� ��������� ����� �: ��������� ������������ ����, ����������� ���� �� ������� ������ ������, ������ ������ �� ��������� ��������� �������� �� ���, ��������� ��� ������ ������, �������� �� �������������� ��������� ����� �� ��.

�� �i��������� ����� ������ ������ ���������� ������� ���� �i���� �����i�:

1) �����;

2) ���i���i� �������� �� ������� ��������� �����;

3) �������� ������� �����;

3) �������� �i��������;

4) �����������i �����'������ ���������;

5) �����i ������i����;

6) ����������� ����������

7) ������;

8) ������������� ������.

����� � �� ����� ���� ������, �� �� ����� ������������� ������ ����. ���������� ��� ������ � ���������� ���� ������������ ����������, ��� �������� � ������������ ��������� �� ����� �� ������ � �������� ���. ����� ����� ����� �� ��������� �� ��������� ������ �������� � ������ ��������, � ����� �� ������ � ������� ����� ��� �������� ������������ ����������.

����� ������ ���� ��������, �� ��������� ������� � ���� ��������, � ����� �� ���� '������, �� ��� ������� �� ����������. ��� ����, � ��������� �� ��������� ������� ������ � ����� �� ������ � �������� ����������� �����������, ����� ������ ����: �������� �� ��������������.

����������� ����� ����� ��������� ��������� ����� �� ��������� ��������, �� ��������� ������� ����� ������������ ���������� � ��� ���� ��������. ����� �������� ��� ����� �� ������ ����� � �������� �����������. �������� ������� ����� ��������� �������� � �������, �� ����������� �������� ������������ ������ ���������� �� ��, � ����� ������ ������ � �������� ����������� �����������.

�������� �������� �� ������� ��������� ����� � �� ������ ���� ������, �� ����� ��������� ����� ����. ���������� �������� ��������� �������� �������� ����� � ������������ �����'������ ����������� ���� ��������� ������� ����� ������� ������ � ������������ ����� � �������� ���������� ��������.

�������� ������� ��������� ����� ����������� �� ���������� �� ��������� �������� ������, ���� ������������ �����'������ ������ ����������� ����'������� ��� �������� �� ��������� ������� � �������� ������ �������� �� ���� ������� ��������. �������� ������������ �����������, �����������; ������ ���� �������� ��� �� ����'������; � ������ ��� ��������� ����� ����. �������� ������� ��������� ����� ������ ����������� �������� � ������������ �����. ������ �����, ������� �� ��������� ����� �������� ������������� �������� �� ���������� ������� ������.

̳���� ���� �������� �������� ��� �� �� �������� ���� ������ �������� �������������� � ���������� �� ������� ������������� ������ ��������� �������� ������� �����.

ϳ��������� ��� ���� ��������, ��'�������, ����������� ���������� ������ ��������� �������� ���������, �� ����� � ��������� ������� �������� � ��������� ������� ������� ������� ���� � �������� ������. �������� ��������� �� ����� ����� �� ��������� �� ������ � �������� �����������.

����������� �����'������ ��������� � �� ���� ������ �� ����'������, �� ���������������� �� ����������� ������� ����� ���������. ���������� �������� �� ��������� �������� ����� �� ������� � ����� ����� �� ��������� ������. ³������� ������������� �����'����� �� �������� ��������� ����� ��������� � ����������:� ����������� �����'������ ���������������� �������� ����� ���������;

� ������� ������ ����������� � ��������� ���������; ������ ������� ������������� �����'����� � ��������

���������� �������.

����� ���������� � �� �������� �������� ����� ��� ����������� �������� �����, ��� ������� ��� ����� ��������� �� ��������� ���� ������������ ������ �������� � �������� �� �����.

����� ���������� ������� ����� � �� ����'������. ��� ����, ���� ������� ���������� � ��������� �� ������ ����� �� ������ ��������� �������, � ����� �� ���������.

����������� ���������� ���� ������, �� ������������ �������� �������������� ������� ��� �������������� ���������; ���� ����� ����� �������� �� ��������� ������ � ������ ��������. ����������� ���������� ������ ���� �������� �� �� ����'������.

�������, �� ������ ����, ������� ��������� ������� �����'������ ������������ �������� ���� �������� ������ ��������� ���� ������ �������� ������� (�����������������). ������ ������� ���� ����: ����� �� ��������.

������������� ���� ������ �� ��������� ��� ��������� ������ ������, �� ���������� ����� �������� �� ���������� ��������� � ������ ������������ ������ ����� ��������� ���������, ���������� ��������� �����, ���������� �����. ������������� ������ ������ ���� ����� ��������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������:

1. �� ���� "��������� �����" �� �� ���� �������?

2. ��� ���� ����� ��������� ����� � ��������� �� ����������� ��������� �������?

3. �������� ����������� � �������� ��������� ����� ������.

4. ����� �������������� �� ������ ����� ������������ �������� ���� ������ ������, �� ������ ���������� �� ����� ������ ������ ������.

5. �� ��� �� ������ ���������� ����������� �������������� ����� ������ ������?

�����'������ �������� ��������� ������:

� Գ�������� �����

� �������� �����

� �����

� ��������

� ����������� �����'������

� ����� ����������
� ������

1.5. Բ������� �������

���. 2. ����� �������� ������� ������

��i �i������i �i������� � ���������i �i� ���i ���'���i� � ����i������ ����������i ����� ���i���� �� ��� �����:

1) �i����� ���'���� ��������������;

2) �������i �i�����.

��� ��������i ����� �����, ������������� �������� �i�������i ���'���i�, ���i������� �����i ����� �i�������� �i������. ���, ���������, � �����i �i����i� ���'���� �������������� ��:

1) �i����� ����������� �i��������;

2) �i����� ��������i���� �����i���i� i �������;

3) �i����� ����������� �����i���i� i ����������� ����i�. ��i� ����, � ����� ������ �i������� ������� �� �i�����

������i���� �i��������, �i����� ��������i���� �����i���i� i �������, ����� ���������� ���i� � ���������i �i� �������� ������ i �� ������� ��������i.

��i ����� i ����� �i������� ������� i������ ��������'�����, ��� ���������� �i��� ����� ��� �������� �������. ������� ���'����i �i ��i�� i����� ������� i ��'������� �i������� ������� � ����� �i��.

�������� �������� �i������� �������:1) ���i���, ��� ���������� ������ ������i���� i ���i������ ������� ����i������, ������ �i�������� ���i�����, �� ����i������ � ����� ����� �i������� �������;

2) �����i������� ����������� ����� ���������� � ����, �� � ����i� � ��� ���i������� ��� �������� ������i����� ��������, i������ �i����i��i ����� �������� ����i�, ������ ������i���.

����������������� �i������ ���������i, ��i� ����, �������� �������������� �������i��� i ���i������� ���i����, ��i ������� ������������ � �������i ��������� �i�������� �����i�, � ����� �������� �������.

Գ����� ����������� ��������� ����� ���������� ���������� ��������� ��������� �� ��������. ϳ��������� �������� �� ������� ������������ ����������, ���� ��������� ��������� �������� (������), ������������ �� ������� ������� ����� ��� ������ �� ������� ��������, � ����� �� �� ���������� � ��������. ��� ���������� ��������, �������� �����, � ���� ������������ �����������. ��� � �������� ������ �������� �� ����� � � ���� �������������� ����������� ���� ���������� ������� ���� �������� �� ������� �������� (��������, ����������, �������� ������� ����).

��������� ���������� � ��������� ���������� ������� � ������, ����� �� ������� �� ��������, ������� �� ������ �������, �������� ���, ������� ������, � ����� ������ � ������� ������ �����. ����� �����, �� ������� ������� �������� ������������ ������������ ������� ��� �� ����������� ����� ������� �� ����� ������������� �� ��������� ������� ����������� ����� (��������� ����������).

�� ������������� ������� �������� ���, �� ������� �������, ��������� ������ ����������� ��� �� ��������� �����, ��� �� ��������� �� �������. �� �����, ��������, �����, ������ ������� ��������, ����, ������ � ���� �������� ������� �� ��. ����� �����, ���������� �������� ����������� ��������� �� ������������� ������ � ����, �� ����� ������ � ��������� ��������, � ��� ������ �������� �� � ��������. ��� ����, ��� ������������� ���������� � �������� ����������� ������ �� ��� ���� �������� �� � ��� ������ ��� ���������, ������� ���� ����� �� ������ ���� ��������� �� ��������� ������ ��� ��������� ��� ������� ���, �� ��������� ���� ������������ ����������, � ������ ����������������� �� �������� ��������, ��������� ��������� ������� ����.

��������� ������������� ���������� �������� �� ���������� ������� ��������. �������� �������� ����������� ������� ����� ���������� � ������� �����, ���� ���� � ����������� ����������. ���������� ��������� ������� � ������������� ����������� �� ��� ���������� ��������� ���������� ��������������� ������� � ���������, ���� ��������� ������������, ������� �������� ��������� �����, ����������� ������� ���������� � ��������� ������������.

�������� ���� � �������� ������ �������� ������� ����������� ���������� �� ����������� �����. ���� ������� ����� ��������� ��'������� �������� �� ���������, ����������, ������������. �� ������ ����������� ���������� � ����������� ����� ��������� ���������� ������� ��������������, ���'���� � ��������� ���������� �������� (� ���� � ������, ��������� �������� ���� ��������), � ����� ��������� ���������� �����������. �������� �������� ������ ����� ���������� �: ������ � ������� ������, ��������� � ���������� �������������. ���� ��������� ���������� � ��������� ����� �� ����� ����� ��������� ����������� ��������, ���� ������ ���� � �������� ��������� ����������, �� ����������� �� ������� ���������� ������.

������� �������� � ����������� � ��� ��������� ����������: ������� ����, ����, �������� �����, ���������� ����� ��������, �������� ���������� �� ��. ����� ����������� ����� ������ ������� ������� � ����� "������ � ����", "������� ���������", "ѳ����� ����" �� ��.

� ���� ��������� ������ ���������� ���� �������� �������, ��������� ���� ������� �������� �������. �� �� �������: ��������� ������ ������, ��������������� ������ ��������� ��������� ���� �� ����� ������� (������, ����, ������, ������ � �����, ������ � ������). ������ � ����� ��������� ����� 12 ���. �������. ������� ����� � ���������� ��������� ������� � ��������� �������� ������������ ��������� � ��������� �������, � �� ��������� ����������������� ����� �������� �������� ����������� �������� ������.

�������� �������� ������ ������� � ��������������� � ����� �������, ����'����� �����, � ����� ���� ���������� ����������� (����� �� ������������ ���������� �����, ������ �� ����������������� ��������, ����������� �� ��������� ����� �� ��.). ���������������� ������� ����� �� �������� ��������� ������������, ���������-�������� ������, �������, ���������, ������� ������������� ����������, ��������� ��������� �������.

� 1995 ���� ��� ��������� ����� ������ "��� �������� ������� ������", ���� �������� ������ ������ �������� �������� �������, ������������ ������ � ������� �� �������� �� �������, ������� ���������� ���������� � ���������� �������. ����� ������� � �������� ����� ������ � ������������� ��������� ������� �������� �������.

�� ������ ����������������� ������ � ����� ������� ������� ��������� �������� �����. ³����������� �� ������� 90� ���� �� ���������� ������� ������� ��������� ����� � ����� ����������� ��������� ��������� �� ���������� ������������ ������� ������������ ��������� �������� �� ����������� ����� �� ������������� ������ � ������� �����. ��� �����, � ��'���� � �������� �������� ��������� ������� �� ���������� ���, ������� ����������� ��������� ������ ������������� ����� �� ���������� ������� ������ (��������� �����, ����� ���������, ���������� ������������� �����, ���������� ����� �������� ��������� ���������).

������� ������ ����� �� ��������� ����������� ���������� �� ��������, ��������, �������������, ������� �� ��. ���� ������ ���� ���������� �� �� ������������������, ��� � �� �������� ���.

� ������� ��������� �������� ����� ������� ����� 30 �����. ���������� �� ����������� ��������, � ����� ����������� ��������� ���������, � ����� ����'������� ���������� ���������� �: �������� ���� ������, ���� ����������� ����������� ������, ��������� ���� �������� ��������� ���������, ���� ��� ��������� ������ ���� �������� ������� ������������� ���������� �� ����������� ������� ���������, ��������� ������������ ����.

� ����������������� ������� � �������� ����� ��������� ������� � ��������� ������. ��������� ���������� ������� ���'����� � �������� ���������� �� ��������� ������� � �� ���������� ������������, � �������� �������� �������������� ��������� ������� �, �������, � ��������� ��������. ������� ������� �� ����������� ����� (� �� ����������� � ������� �� ����� �����), �������� � ������. ������������� ������� ���������� ������� � ������� ������, ������������ ������, ������������ ������� ������ ��������� � ������� ���������, ������������ ����� ���������� ���������� �����. ������� ������ ������ ���������������� �������� ������ ������ (��������� �������� � ������������� �����'�����) ��� ���� � ����������� ���� (������ ������ �� ��������� ��������). ������� ������ ������� �������� � ���������.

�������������� ���������� ������� ���� �� ��������� ���������� �����, �� ��������� �����'����� ������� ����� ����������, ���������� �������, ���������� ��������� �� ����������� ������������. � ��������� ������ ���������� ������� ������ ������ �������������� ������� �� �������������� ���������� �����.

���������� ����������� �� ��������� ������������ �������� ������� � ����������� � ������� ��������, �������� ����� ������� ������ ����. Գ������� ������� ������ ����������� �� ���� ����������� � �������������. ������������� ���������� �� �������� �:� �������� ������ ���'���� �������������� � ����� ��������� ��������� �� ��������� ������, ������������ ��������;

� ������������ ���������� �������� �������� ��������� �������, ����� ����� ������ ��������� ������� � ������ ������� ��������� �����;

� ������� �������� �������, ��������� ��������� ��� �������� ������ ������ "��� �������� ������� ������";

� �������� ���������� ��������� �����, ��������� �������� �� �� �������� �������������;

� ������� ������� ������������� � �������� ����������� ����������� �����;

� ��������� ������� � ������ ���������� � ������� ������ �����, ������������ �� �� �������;

� ����������� ������������ �����, ��������� � ��������� ���������� �������, �������� ����� �� ��������� ������ ������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ���� "�������� �������" �� �� ���� ���������� � �����?

2. ��� ����� ����� ���������� ���� � �������� ������?

3. ������� �������� �������'���� �� �������� ������� �������� �������.

4. ��������� ����� �������� ������� ������ � ��������� ������ ���������� �������� ����: ���, �������������, ͳ�������, �������.

5. ����� ������� �������������� ������������ ��������� �������, �� ��������� � ������ �������� �������.

6. �� �������� ������ ����� ��������� �������� ������ � ������ ������������ ��������?

�����'������ �������� ��������� ������:

� Գ������� ������� �������� �������

� ������� ������ �����
� ��������� ������

1.6. Բ������� ��˲����

������������ �������� ������� �:

� �i��������� ������������i;

� � ������i ���� i �����i� ���i�i���i� �i�������� ������i� (���������i���� � ���� � �������);

� � ����������i�i �i�������� ������i� �i� �������� ��������� ���������, �������� �i�������i, ���i����� �����;

� � ��������i �����i� i ������i� ������i� �� i�. ������������� ������� ��������������� ��������

������� �:

� ���������� �i� ������i���� �����i� �������� ����i������;

� �������� �� ������������ ����i�� ��������i� ����i� �������������� ���i�������;

� ���������� ������i�� �������� ����, ��i�� � ����i��i� �� �����i��i� ���i���i;

� ���������i��� � �������i ������, ���'������ i� �������������� �i�������� �i������.

�i������� ���i���� �� ����������� ������ �������� � ����i ����i������ i ��� ���������i ������������� ���� ���� ������� �������� ������������ ���, ���������� ��������� ���������, ���i����� ���i�������� i �i��������� �������, �i�������� ���������������i �����.� ���������i �i� ��������� ������ i ����, �� ��i ���� ����������i, ����i������ ������� �������: �������� �������� � �������� �������.

Գ������� �������� � �� ������i ������� ������������ �i����i� �� ������� �����������. ��������� �������i���� ������� i �i����i��� �� �i��������� ������������ �: ������������ ������ ������� ������i, ���������� ����������i�, ��������� i�����i� i ����� �����������.

Գ������� ������� ���������� �� ���i����� ������� �������� ����� �������� ����� i ������ � ��i�i ���� �����i���i� �i�������� �i������. �������� ��������� �i������� ������� � ������������� ������� �������������, ������� �i��� ������� ���������, �������i������ ����������i� �i�������� ������i� ����� �������� �������.

� ����i� ����i ��������i ������ ���������� �i������� ���i���� �������� �i� i��������� ����, �i��� ������i����� ��������, ���i�������� ������i� �� i���� ������i�. ������� �i������� ���i���� ������ � �����i� �i�i ������� ������ ���� ������i��, �� ������� ������� �������� �����.

� 1990 ���� � ����� ���� ���������� � �������� ��������� �������� �� ������� ��������. � ����� ��������� �������� ���� ��������� �������� �������� ������㳿 ����� �� ����������� � ��'���� � ����������� �������� �� ������� ��������. � ��������� ���� ���� �������������� �������� ��� ����� � �����, ������� �� ����� �������� �� �����. �������� ������ ��������:

� ���������� �������������� � ������������ ���������;

� ��������� �������� �������;

� �������������� ��������;

� ������� ������������;

� ������� ��������-�������� � ��������� ������, ����������� ��������� ����;

� ��������� ������� ��������������, � �.�. ���������� �����;

� �������� ����������� �������� � ��������� �������� ������;

� ������������ ����������� ������� ���������;� ������������� ����������������� �������� � ����� �������� ������� ����� � �������� ������������;

� ������ � ������������ ����������� ����������. ��������, �� �������� ��� �������, �����������

���������� ������ ��������� ����, �������� � ��� ����������� ����������� � � ������ ����������.

��������� ��������, � ��� ��������� ������ �� ������� 90� ����, ��������� �� �� ������������ ����� ��� ����������������� ���� ���������� �� ������ ������, � ���� ��������� ��������� ����������� ������� ��������� ������� ��������. � �������� ����� ������������� ����������� �������� �������. ���� �������� ��� ������� � ��������� �������, � �������� ������������������� �����, ������������ �������� ����� ������� ������������� �������� ������. � ����� ������ ���� �������� ������ ��� ��������� ����������� ���������� ������, ����������� �� ��������� � ����� ���������-��������� ������� ��������, ������������ ��������� �������� �񳺿 ������������ ������� �� ������. � ���� ����� � ����� �������� ������� ������������� ���������� ������� ������� �������� � �������� ������� ������:

� ��������� ������������ �������� �� �������� ������� �����;

� ������������ ������ ��������� ��������� �� ���������� �������;

� �������� ��������� ������� ��������� ������� ������� ��� ����������� ������� ����������, �������� � ������������ ��������� ������� �������, ���'���� �������������� � ���������;

� ������������ �������������� ��������� ������, ������������ ���������� �� �������� ������� �� ��������� ���������� �� ������;

� ���������� ��������� ������� � ������ �� �������� �����������;

� ������������� ������� ����������� ���������� �����, ������� �� �������� ������ �������;� ��������� ��������� ������� �� �������� �������� ������� ���������� �������;

� ���������� ����� �������������� ���������� ����� �� ����� ��������� �� ����� ��������� ����� �� ��������, ��������� ���������������� ������������� �����'�����.

� ������ ����� ����� � ������������ ������ ������ ������� �� �������� � �������, � ��������� ���� ���������� ��������� �������� �������� ������������� ��������, ����� �������������, ��������� ����� �� ���������������� ����� ��������� � ����� ���� ��������� ����. � ���� ������� ��������� ������� ������ ����������� � ����� ����� ���������� � ����� ������. ��� �� 1995 ���� �� ����, �� ������������� � ��� �����, ���� ��������� �������� � ��������� ������� ������� �������������. � ���� ���� �������� ������ ��� ���������� � ����� ��������� �������, ����� ��� �:

� ���'������� ��������� �������;

� ������������ ����������� �����������;

� ��������� ��������� �� ������� ��������� � ������������ ��������� ���������� �� ���������� �������.

��������� ���� ���� ������� ���� ����������� �����:

� ��������� �������� ��������� �������;

� ��������� ���������� ������� � ������ �� � ��� ������, �� � ������������� ��������� ��������� ����������� �� �� ��� ���������� ��������-������������ �������� ���������� ������;

� ��������� ���� ������ ���������� �������� ���������;

� ����� ���������� ��'���� ������������� ��� ���������� �������� ��������� �������������;

� ������������� ��������� ������� �� ��������� ������������� �� �������� �� ������ �� �� ���������� ������;

� ���������� ���� � ������������, ������� �� ��������� ��������� ��� ������� ���'����� �������������� � ���������� �������������� �������� ���������������� ��������� ������������� �� ����������� �����'��������;� ��������� ������ ������� �� �������� ���������, ��� ��������� ��� ���������� ��������� � ��������� ������� �� ���������, ��� ����������� � ������ � ���������� ��� �������� ����������, �� ����� �� ��������� ��������� ������������ � �����;

� ��������� ������������� ��������� ������������� �������� �� �������� � ������������� ���������;

� ���������� �������� ������ ������� �� ������������� �� ������ ��� �� �����;

� ������� �� ���������� ���������������� �������� �� ������ �� ������� ������� �� �������� ��������� ����������� (����).

������ ������ � ��������� ��������� ������� � ����� ����� ��������� � 1997 ���� ������ ������: "��� ������� �������������", "��� ������� �� ������ �������", "��� ������������� �������� ���������". ��������� �������� ������ � ��������� ����������� �������.

Գ������ �������� �������� "������ 2010".

�� ��������� ������������� ���������� ������ �� 26 ������ 1998 �. � 43 ��������� ������� � ���������� ���� ����� ���� ���������� �������� �������� ��

��������������� ����� ������� 2010�. � ������ �������� ��������� �������������� ���� ������������ ��������� ���� � ������������, ������ ����� �� ��������� � ����� �� ���������� ��������� ������������ ���������� ��������� �� ����� �� 2010 ����. ��� �������� ����� ������� ��������������� �������� �� ������� �������� ���������� ��������� ��������� �������� ��

��������������������� ���� �� ��.

����� �� ��� ���� ���������� ���� ���� ����� ��������� ���� � ���� ������ � ������������� �� �������������� �������, ��������� ������ ��������� � ������� �������� ��������� �� ����������� ����������, ���������� �������� ���, ������ ����� �� ��������� �� 2010 ���� � ����������� ������� �����������, ���������, ��������������� �� ����� ������� �������, ���������� ��������� ����� �� ����������. �������� ���������� � ������ ������. � ������� ����� ����������� �������� ������ � �������� �������� ������ ���������� ���� �������������� ��������� ������ �� ��������� ������� ��������� �� ��., �������� ����� ���������-����������� �������� �� ������� ���������� ��� �� ����� �� 2010 ����, � ����� ������������ ���������� �� ������� ��������.

� ������� ����� ����� ����������� �������� � ���������� ��������� ������ �������� ��������� ������� � ������, ��� �������� �� ����������� ������������ ����� ����� ������, ��������, ������'� �� ���������. �������� ����� �������� ����� ���������, �� �������� ������� ����������� �����������, �����, �����, ���������� ��������� ��������, ���������� ������������� ��������, �������� ��'� �� ����� ����.

������� ������� ����������� ����������� � ����� ���� ��������� � ����� ��������� ���� ��������� ���������� ��������, ��������� ��������� �� �����, ����������� ������������� ���������� �� ������������ �� ���������� ����� ��������� �����. ��� ����� ������������� ����������� �'��� ������� ������������'�������� ���������� ����������� �����������: 1) ���������; 2) ���������; 3) � ��'���� � ���������� ������� ������������� �� ���������, ����������� ����������� �� ����������; 4) �� ������� ���������; 5) �� ��������� ������� �� ���������� �� ����������� ������������.

�������� ��������� ��������� ������� ������� � ������� ��������� ������������, � ��������� �� ���������� ������������� �������� ������������ �����, ���������� ��������� ������ ����� �� ��������� ������ �� ���������� ����� ����� �����. � ����� ��������� ������������� ��������� ���� ����������� ��������������� �������������� ���� ��������� � ������ ����'�������� ���������� ��������� �����������.

� ��������� �'��� ���� ����������� ������ ����������� ������� ����������� ������������� �������� ����� � �������������, �����������, ������ ������������, ������ ����������, � ����� � ������� ��������� ���������������. �������� ����� ���������� ���������� �������� �������� ���������, ���� ������ ����� ������������ ������ �� �����, �� ������������ ������������ �� ���������� �������� �������.

������������ ��������� �������� ������� ����������� ������������ ��������� �����������.

� �������� ����� �������� ������� 2010� ������������ ������������ �� ���������� ��������� ���������� ��������� ���� �������� ��������� �������: ���������� �������������� ����������, ��� �� ����� �������� ���� ���������� ���������� ������������ �������� ������� ������������, ���������� ���������� � ���������� � ������. �������, �� ���������� ����� ������ ���������� ������� ����� ������� ����, �������� ����� ���� ���'���� � ������������� ���������� �������. ����������� ������������ �������� ��� ����������� ����������� �� ��������� ���������, ����������� ����������� ���������� ��������� �� ����������� ������������, �������� �������� �������, ���������� � ������ � ����� ����������� ����� �� ��������� �������� ��������.

� ����� ���������� ��������� ����������� ���������� ������������ ����������� ������ ������㳿 �������������������� �������� �������� � �������������� ��������� �� ������� �������� ����������� ��������, �� ������� ������� �������������� ���� ���� ��������� �����.

���������� ����������� ����������� ��������� � ������� ������������ �������, ��� ������� �����������:

���������� ������� �� ������������� ������� �� �������� ����������-������� ���� ���'���� ��������������;

��������� ������ ������������ � �������� ������ �������� ������� ������� � �������� � ������ ������ ���;

����������� ������������ �������� ���'���� ��������������;

��������� ���� ����������� ������������ �������; ��������� ��������� �� ������������� ��������� ������� ���������� �� �� ������������ � �������� ������ ��������;

����������� �������, �� ������������ � ��������-�������� ���� �� ������������ � �������� ������ ��������;

���������� �������-�������� �� ��������-��������� ������� � ������ ������������ ������㳿;

��������� ��������� ���������� � ������.

�������� ����������� ��������� ��������� ������������ ��������������������� ����������� ��������, ���������� ���������� ��������, ������������ ��������� �������. ij���� ������������ ��������� ��������� ������� ����� �������� � ��������� �������.

�������������, �� �� 2001 ���� ����������������� ��������� ������ ��������� �������, �� ����������������� ����� ��������� ������. �� ���������� ������� ������������� ��������� �������, ��������� ������� ������� �� �� ������. ��������� ����������� ������� ������� ����� �� ����� �� ��������� �� ����������� ������������ �����.

ϳ��� 2002 ���� ����� ��������� �������, �� ����������������� ����� ������, ������ � ����������� � ��������� ���������, �������� ����� ������� �������, �������, �� �������� �������, ������� ������'�, �����.

������������� �������� ��� ������ � ������������� ���������� ������� (����� �������������, ��������� �������� �� ����������� �����, ��������� ������� ������������� ��������� �������, ������� �� ������������������ �� �������������� ���������� �� ���������� ����������).

�� ������������ ������� � ���� �������� ������� ��������:

������������ �������������� �������;

���������� ���� ���������� �������;

��������� ���������� ������ �� ����������� ��������� �����;

�������� ��������� ���������� ����� �� ���������, �������� �����;���������� ��������� ����������, ����������� �������������� ���������� �����;

������������ � ������ ���������� ���������� ���������� ��������� �� ���������;

���������� ������ ������� �� ������� � �������;

�������� ������� ���� ������ �������� ��������������, ���������� �� �������� ��������� ������, �������� ��� ��������� �� �������;

������������� ����������� �������, ������������ �� ����������, ��������� ��������������� ������� ������ ��������� ����� �� ������ �������� �������������� � �������� ������� ������ �� ���������� � ������� ��������� �������;

������������� ������ ����� � �������� ���� �� ��.

3 �������� �������� ���� ���'����� ��������� �������, ��������� ���������� ��� �:

1) ������������ ���������� ������� �������������, �������� ����������� ������������, ������������� ���� �� ��������, ������������� ����������� ������������� (�������� ����������� �������). ��������� ���������� �� ���� ������ ����� ��� ������������ ������ ������� ���;

2) ��������� 䳺���� �������� �������� �� ������� �������, �����, ��������� ������������� �� �������� �� ���������� ������;

3) ���������� ���������� ���� � ������ �������������, ���������� ����������� ������������ ������ �� ������������� ���� ������������� �����.

��������� ��������� �������� ������� � ����� ��������� ��� �������� ����������, � �.�. ��������� �����. ����� � ���� ���� �������������� � ������������� ���������� ����������� ����� ������ ������, ��� ������� �������:

����������� ������� �� ���� ������ ������, �������� �������� ���;

������ ���� ���������, �������� �� �� �����������;

�������� �� ����������� ���������������� ������������� �� ���;������������� ��������� ���������� �������������� �������;

�������� ����������� ����������, ��� �������� ���������� ���.

� ���������� �������� ��������� ����� ������ ������������ ���������� ������ ���� �������� ������������� ������ ������, ��������� �������������� ��������� �����, ���������� ���������� ���. ³������ ����� �������� ��������� �������� ������ (����) ������������� ��� ������, ����������� �� ��������� ��������� � �������� ���� ����������. ��, �������:

��������� ����� ������� ��������� ��������� ������ ��� ������������ �������� ������� ���� ��������������;

������ ��������� �������� ��� ������� ��� � ��������� ������� �� ����� �������� ���������� ������� �������� �� ��������� ����;

�������� ���������� ����� ������������ ������ ������;

��������� ������� ��������� �������� ����������� �� ����������� ����� ��������� �������������� ���������� �����;

������������� ������������ ��������� �������� � ��������� ������.

�'���� ����� �������� ���������� �������-��������� �� ������������� �������� ������� ��������� �������� ������������ ������� � ���� �������-������� �� ����������� ��������, ������� �������� ��������, ���������� ������� ���������� ���������-��������� ��������� ���. ����� ������ ������������ �������-������� �� ������������ �������� ������� ���� �������� ���������� (������ �� ��������, � �.�. �� ������� �� �������� ���������) � ��������� (����� �������� �����������).

� ������� ����� ������������ �� ��������������� �������� ������������� ��������� �������� � ������� ������� ������������, ���, ����������, ��'����.

� ������� ����� ���������������� �� ����������� �������� ����������� ���������� ��������� �������� ������������ �� ���� ��������� ��������, �������� �����������, ���������������� �����������, ��������� ��'������ �������� ����� ��������, ������������ ������ � ���������� ������, ���������� ������ ��������, ���������� ������������� �������, ������������� ���������� ��������� ��������.

��������� ������� ����� �������� ������� 2010� ����������� ����������������� �������� ������� �������� ������������� ������ � ������ ���������, �������������� ������������� (��, �����, �������� �� ��.). ³��������, �� ����������������� ������� ������� ���� ���������� �� �������� ������� ������ � ������ ������ �� ������������� ����� �� ��� �����.

������� ����� ������������ ��������� "������ 2010" ������ ��������� ��������� ������. �������� 19992000 ��. ������ ������ ����� ���������� ������ � ������, �� ����� ��������� �������� ��� ��������� �������������������� ����� �������� � ������������� ��������� ������������ ��������, ���������� �������� ����� ��������� ���������. �� �����: "��� ������ ������� ������������ ������� �� 19992001 ����" (�� 18.08.1999 �.), "��� ��������� ������ ���� ����������� ������������ ��������� ������� ��������" (�� 3.12.1999 �.), "��� ��������� ������ ���� ����������� ������������ ����� � �����" (�� 29.12.1999 �.), "��� ������ ������� ��������� ������� �� ����� �� 2004 ����" (�� 24.05.2000 �.) �� ����.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ���� "�������� �������", "�������� ��������" �� "�������� �������"?

2. �� ������ �������� ����� �� ��������� ����������� �� ��������� �������� �������?

3. � ���� ������������ ����� ��������� ����������� ������� �������� ������� ����� ������?4. ������ ����������� ����� ����������� ���������� �������� �������. ������� ��������.

5. �� ����� ����������� ������ � ����� ������ ������������, �� ���������� �������� ������� �� ������� ������ �������� �����?

6. �� ������ �������� ������� �������� ������� ������?

7. � ���� ���� ��������� �������, ��� ����������� � �����?

8. �� ������ ������� ������� �������������� �������� �������� ������� 2010�?

�����'������ �������� ��������� ������:

� Գ������� �������

� Գ������� ��������
� Գ������� �������

����� �� ����� Բ��������� ����Ͳ��� 2.1. Բ�������� ����Ͳ��

2.1. Բ�������� ����Ͳ��

� ����i� ����i ������� ����������� ������ ������������� �����i�� ��� ������ �� ������ �i���������. ����� � ��������� �������������� �����i��� ����������� �i���� �������� ������i��, �i��������� ��������i, i���������� �� ���i��������� ������������� �������� ����i������. ����� � �������i� �������������� �����i��� � �i�������� �����i��.

�i�������� �����i�� � �� ������i��� ���������� ���� i �����i� ������������ ������i����� i ����������i����� �i������, ��������� �����i�, ����i� �������� ����i�. ����� ���������� �������� ��������� �� ������� 3.

���� �� ����� � � ��������� ���� ���� � ������ ����������� ������� � ����������� ����������� � ��������� ������������� �������� � ������������� ������?���� �� ���, ������ ������� ��������� ����������� � ���������� ��������� � �������� �� ��������� ����� ����������, �������� � ������������ ��������� ������� �� ��� ������� ���'���� ��������������, �� ��'������, ��������� ��������, �������������������������� �������, ����� � ������. � ��������� ������ ���������� ������ ��������� �������� �������� ������� ����� ����������� ������� ���������� ������, ����������� ������� ����� �� ������ ������� � ����'������� �����, ������������ ���������, ������������ ��������� ������ ����� �� ��.

� ���������� ��������� �������� � ������������ �������� ��������� ������������� ��������� ����� � ������������ �� ����������, ������������ ������������ ���� � ���������, ������������ ������ �� ������������������������ �����.

���. 3. ����� ���������� ��������

��� �������� ��������� ����� ������ ������� � ������������ ��������, �� ��������, ���'����� �� ����������� ��������� � ���������� ������� � ����� �������� ������������, ��������� "������� ����", ���������� ������������ �����, ������������ ���������� ������������ ����������.

�� ��� �������� ��������� �����, ��� � ��� �� ��������, � ����� �� �������� ������ ������ ����������� ��������� ��������, ����������� �� �������� ����������� ��������� �������� � ������������ �������� ������������� �������� � ������������� ������ �� ���������� ������� �������� ����� �� �� ������������� �� �������� ������������. Գ�������� �������� � ���������� ������ ������������� � ����������� �������� �������� �����.

��������� ������� ����������� � ��������������� ������� ���������� �� ������������� ������ ���������� ������������ ���'���� ������������ ��������, ��������� � ��� �:

� �������� ����������� �� ������� ����� � ������� �� ������������� �������;

� ������������ � �� ������� ����� �� ��������� �����������, ��������, ���������� � �������������;

� ��������������� ��������� ������������ ������� ���'���� �������������� �� ������� �������� �� �� �������� �� ������� ������� ������. ������� ��������������� ������� ��������� ��������� �������;

� ������ (����) � �� �������� ����� � ������������ �� ����� ����� � �� ������ �����;

� ������������ � ������ ��������� ������ � � �� ���� ��'���� � ����������� �� ��������� �� �������, � ����� ��������� ����������� ������.

� �������� ����������� �������� ����������, � ����� ����� � �������� �����, ����� ������������� �� ��������� ������� ������ ��������� � ����������, � ����� ��������� � ����������� ��� ����� � ������� �� ������� ������ ����� ��� ����������� ��������� ������. � ������ ������� �������� ������������ �������������� ������ ������ ����� ��������, � ���� �������� ������ � ���������� �������� �������� �� ������������.

����������� ������� ��������� ������� �������� � ������������ �������� ������� � ������� �����, �� ���� ���������� �������, ����'����� �����, ����� �������������� ����������, ����� ���������� ����� � ��������� ���������, ������� �����, ������� �� ������, �������, �����䳿, ���������, ������������ �����, ������, ����, ���쳿 �� ��. ���������� ��������� ������ � ��, �� ���� ������������ �� ��������� ���������� �������� �������, ���������, ����������, ���������.

��������, �� ����� ��� ��������� ������ �������� ���� �������� ������� � ����� � ��������� ���� ������� ������ ����� ��� ��������� ���������� �� �� �������, � ����� ������ �� ������������ �������� � �������� ��, ������ ������������ ���������, ������� ��������� ������������� � ����������, ��������� ����������� ������������ ��������� ��������� ������� ����. ������� ������������� � ����� ����������� � ������ ������������, ���������� ����� �: ����������� ����������� ������ �� ���������, ������� ���� ���������� � ����������� ������ ���������, ������������ ���������� � �������� � ��������� �������, ��������� ��������� �������������, ��������� ������������� �� ������ �������.

����� � ������� ������ ������� �� ����� ���������� ���������� � ������������ ���� �������������� ����������, ���������� ������ ����������� �����������, ������������ ���������� ����������� � ����� �������� �������� �������-��������� ��������. ��� ����� ���������� �������� ������ ������� ������������� ������ ���� ����������� ���� ��, �� �� ������ ���������, ��� � ��������� �� �������� �������.

��� ������������ ���'���� �������������� � ��������� ������ ���������� ���������������� ������� �������. �� ��� �������� ������������ �����, �� ����������� � ��������, �������� ����������� ���������� ������� �������� ��������� ������������ (� ���� ���� ������� �����������, �������� ���� �� ������� �������� ��� ��������), ����������� ��������� � ������������� �����, ��������� ������� ����� (����� �� �������� �� ��������� ���������� ���������� �����������).

������������ ����� � �������� ��������� ��������� �������� ������� ��� ���������� ������ ���������� ��������������, ���� �� ���� �� ����� � �������� �������� ����� ��� ������������ ������������ ���������, ����������� ���������� ������ �� ����������� ��������. ���������� ������������ ��� �� ����� �������� ������������ ������� �������� � �������� ���������� ������� ����� ���������.

��������� ������� ����� ����� �������� ��������� ����������� ���� ��� ������� ������������� ���'���� � �������������� ��������� � ������ ������� ��� ���������� ��������� �� �������, ������������ ���������������� ������ �������������, ���������� ������ ��� � ��������������� ������, ������� ����� �� ���������� ���������� �����������. ��������� �������� ������� ��������� ��������� ��� ��� ������������� �������� ����� ���� ��� ��������, � ���� ������ ���� � ������������ �� ������� ���� �������.

�� ��������� ������� �������� � ����������� �� ������� ��������� ����� �������� ������� ��������� ������������, �� ���������� ����������, ��������� � ��������� ���������� ������ ����, �������-�������� ����, ���������������� ������. ��� � �������� ������ ��������� ������� �������������� ��������� ������� ����� �����, �� ������������� �� ����������� �������� ������, ���������.

� ��������� ������� ������� ���� �������� ������� ������� �� ������� ����� ���������� ��������� �������, �������� �������� ���������� ������������� ���'���� �������������� � �������� ������ �����'����� (��������� ����, ������ ������� � ����� ����). � ������ ����� ���� ��������� ������� ������ ������. ������� ��������������� ����� ��� � ����� � ����.

����� � �� �i�� �����i������� ������ �� ������ � ��������i �������������, ���� ��� �i���� ������. ������������, �� �������, � �����i� ������i� ���i.

���� � ������������� ��� ������������ ��������i �������� �����'����� i ������������ �� ����� ���� ������������. ����i� ���i �������������� � ��������� �i� ���� ������������� �������.

��� ����������� �������������� ���������� ��������, � � ���� ����� ��������� ������ � ������, ��������� �������� �� ����������������� ������������, ��� ������������, � ����� �����, ������������ ������, ������� ������� ������, � ����� ���������� ����������-�������� ����.

������ ����������� �������� ������������ ������� � ��������� ����� ������, � ����'�������� �� ���������, ����� ���� �������� ���� �� ��������� �� ����� ����������� ����. ������ �������� � ������������� ��������� ������� ����� ��� ������: "��� ��������", "��� ������� �������������", "��� �������� ������� ������", "��� ������������", "��� ���������� � �����" �� ����.

ϳ������� ����������-������ ���� ����������� ������������� ���������� �������� �� ������ ����� ������ � � �� ��������. �� ����� ��������� �������� ����� ���������� ������, �������, ��������� ������� ̳�����, ����������, ������ ���������, �������� ��������, ������� � ���������� ��������� ����� ������ ����.

� �������� ������ ������������ �������� ������ ���������� ������������� ���������� ��������. ����������� ��������, �� ���������� ��� ����� ��:

� ��������� ��������� ��� �������� �����;

� ������������ ������������ ��������� �������� � ������������ �������� ������������� �������� � ������������� ������;� ����� �� �������� ����� � ������������ ���������� ����� ����������� ���������;

� ������������������� �������� ���������� � ������������� ������ �������������� � ���������������� ��������� �������, �� �������� � ������������;

� ��������� ��������������� ���������� ��������;

� ������������� �������� 䳿 ��������� ������, ������� � �������;

� ��������� ������� � ���������� ������������ �������������� ������ ���������� ��������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ���� "��������� �������" � �� � ����� ������� ��������?

2. ������ ������ ���������� ������������ �� ������ ����� ������������ ������� � ���.

3. �� ������� �� ������ ��������� ������, ��� ���� ���� �������� � ���������� �������?

4. �� ������� ������������ ������� ������������� ������������ �������� ��������� ������ � ������ �������� �� �����.

5. ��� ���� �������� ������� ������� � ���������� �������? ������� ��������.

6. �� ���� "������� �������"? ������ ������ ������ ��� ��������� �������.

7. �� ��������� ������� � ������� �� ���������� ������������ ���������� ��������?

8. � ����� �������� ��������� ������������� ���������� �������� � ������ ������������ ��������?

�����'������ �������� ��������� ������:

� Գ�������� �������

� Գ������ �����

� Գ������ ������� Գ������ �������

� ��������� ������� �����

� �����

� ����

2.2. �����˲��� Բ�������

��������� ���������� ��� ������ ������� ��������, � ���� ���� ��������� � ��������. ��������� �������� � �� �������� ������� ��������� ���������, ���� ������� ����������� ������ � ��������� ���������� ������� � ������.

� �������� �������� �������� ��'���� � ���'���� ���������. �� '������ ���������� ������� ��������, � ���� ���� ��������, ���'���� � ����������� � ������������� ����� �������� �����. ����������� ��'���� � �� ������ ���������, ���������� � �������, ������ ���������������, ������� ������. ���'������ ��������� ���������� ������� (� ���� ������������ � ����������, � ���� ���� ��������� ������), ������� ������ ���������, ����������, �������.

��������� ��� ������������� ��������, �� ��������� ��������� ��������, ������� ��������� ������.

����������� �������� ������ ������� ������������ ��������:

� ���������� ����� ������� ���� � �������� ��������, ���� �� ���� � ��� ���������� ����� ���'��� �������������� ������ ��� ��������� ����, ������� ������� ��������� ��������� �������, �������� �� ����������� ������������;

� ���������� ���������, �� �������� ������, �� ����������� �� ����� ������������ ������ ��������� �������� ��������. ���� ������������ ��������� � ������� ������������� ������ ��� ��������� �������� ������ �������� ���� ��������� �������, ������������ ���������� ���������;

� ��������, ���� ������� �� ���䳿 ����������� �������� � � ��� �� ��� �� ������ ��������� ��������. � ������ �������� �������������� ������� ���������� �� �������������, ����������� �������.

���������� ���������� (��� ��������) � ���������� ��������� ��������. ���������� ��������� ��������� �������� ���� ������, ������ ̳����� ������, ������ ����������, ̳��������� ������ ������. ���������� ��������� � �� ��������� �� �����������, ���������� � ����������� ������ ��������� ������� �� ����������� ��� ��������� �������� �������, ���'������ � ���������� �������� ������, ����������� �� ���������� ����������, ������� ��������� �������, �������� ������������������ ���������, � ����� �������� ���������� �������. ���������� ��������� �������� ��������� ̳��������� ������ ������, �������� ������������� �����, ��������� ����������, ������� ������ ���������, ��������� �� ���������� � �.�.

� �������� ������ �������� �� ����� ��������� ��������� ������� ������������ �����, �� �����������, ��������������� ��� ������ ��������� �� ������������ ��������� �������, �� ����� �� �����������������, ������� � ��������� ���������� �����. ������� ������� � ��������������� ����� �������� ����, � ����� ���� ������ ������, �� �������� �� ������ ��������.

� �������������-�������� �������� �������� ��������� ���� ����������������� ��� � � � ������ ��������� ��������, ���� ���� ��������������� � �� ������ �������� ������, �������� � ������������ ����� ��������� ������ � ��������� ����������� ���� ������� (��������� �������� ��������, ���� �������������� ����������, ������ ���������� �� ��������� ����������� �� ��.). � ���� � �������� ������ ������ ������� �������� ������ �������������� ������ ��������� � ������ �� ���'���� ��������������, �� ��������� �� ������� ��������.

������� ������� � �������� �������� �� �������� �������� ����� � ���������:

�������� ���� ������, �� ������ ����� ����������� �����, ������ ������, � ���� ���� � ��������� ������, ��������� ��������� ������ ������ �� ������� ���� �� �����; ������� �������� �� ���������� ���������� ������� ������; ������ ������ ���� ���� ��� ���� ���������; ������� ������ ��������� � �������� �������.

�������� ���� ������ ������� ������� ����� ����� �������� ��������� ������, ��� ��������������� � � �������� �������� ���. ��������� ������: ������� �������� �� ���������� ������ ������ �� �������� �������� ����, ���������� ���������� ������� ������, ������������ ����������������� ������� � ������, �� ��������� ������������ ����� ���������� ������� ������; ������� �� ���������� �������� ���� �� �� ������� ��������� ������� � ����� �� �����������; ��������� ����������� ��������� ������� ���������� ������� ������ ��������� ������������� ������; ��������� ������������ �������� ������ ��������� �����; ��������� ��������� ����� �������� ���� ��� ������� ������� ����� � ��������� �������� ��������� ��������, ���������� �����������, ������������ � ���������� ������ ������; ��������� ������ ��������� ���������� ������� ������ ������������ ������ ������ �� �������������� �������; �������� �������� ������, ���'������ � �������� �������� ���� ������ �� ��.

��������� ������, �� ����� �������, ������� � ����� �����, ������������ � ���������� ������ ������, ��� ��������� ���� ����������� �������������, ������� �� ���� ������� ������ � ������; ������ ������, ������� ��������� ����� ������; �� ����� ���� ���� ��������� ��������� ����� ������ ������ �� ��������� ����������� �� �� ��������� ������� �������� ���� ������.

������ ̳����� ������, �� ����� ����� � ������ ������ ��������� �����, ��������� ���������� ��������, ������, ������������ �� ��������� �������; ������� � ������ ����� � ��������� ���������, ����������� �������, �����, ����� � ��������, ������� �������, ��������� ������� � �������������������; ��������� �������� ������� ������ ��� ��������� ������ ������ � ��������� ��������� ������������� ��������� ����� ������ ���������� ������� ������, ���� �������� ��� ������ ��� ��� ���� ���������.

̳��������� ������ ������, �� ����������� ����� �������� ��������� �����, �������������� ������� ̳����� ������, ��������� ���������� ����� �������� ��������, ��������, ��������� �������. ���������� �� ��������� ���������� ������� ����������� �� ����������� �������� ������, ������� ����������� �������� � ��� ���� ����� ����������� ������ ��������� �����. ��������� ���������� ̳���� ������ �:

����������� �� ���������� ����� �������� ��������, ��������, ��������� �������;

��������� ����� � ������ �������� ��������� ����� ������ ������� ��������� �� �������� �������� � �����, � ����� ���������� �� ��������;

����������� ������㳿 ���� �������� �� ������� ���������� ������� � ��������� �� �������������� ���������� �����;

����������� ������� ���������� ������� ������ �� ���������� ��������� ��������� ������� ������, ������������ � ������������� ������� ��������� ���������� ������� ������, �������� �� ����������� ������ ��������� ���� ��� ��������� ���������� ������� ������ �� ��������� ������� ������;

������������ ������������ ��������� ������� �� ����������� �������� ���������-����������� �������� ������;

������������ ����������� ������������ ��������� ����� �� ��������� � ����� �� ����������� ���������� ���������� ��������; ������������� ������ ���������� � ���������� ����������, �����������, � ����� ������� �� ������� �������� �� ����������� ��������� �����;

����������� �� ���������� �������� ������� � ���� �����������, ������������ �� ��������� ������������ ������ � ������������� ������ �� ����������������� ������;

������������ ������������ ������ ������������� ����� ��������������� ����� �� ������� (��� ��������������� ����� �� ������� � ���������� � ��������� ���������);

������������ ������������ ��� �������� �� ������� ��� �������.

̳��������� ������ ������ ���������������� �������� ������������ ������, ������� ����������-������� ��������� ������, �������� ������� ������.

�������� ��������� �������� ����������-������� ������ � ��������� ���������� �������� �� ����������� ����� � ����������� ���������, �� �����������, ������ � ����������� ��������������� ����� � ������� � �����������, ���������, ��������� ��������, ��������� ������, ��������� ���������, � ����� �� ���������� � �����������, �� ��������� ����� � ������� ��� ���� �� ��������� �������� �����, �������� ���������� ���� �������� ��������� ������� � �������� �� ���������� �� � ����������.

�������� ������������ �������� � ����� ����������� ��������� ������� ���������� ������� ������, ��������� ������������ � ���������� ������� � ����� ������� ������ ��������� ������� � ���������� ������. � ���� ��������� ���������� ������������ �:

���������� ��������� ���������� ������� ������ � ��������� �������� �� ���;

��������� �������� ������� ���������� ������� ������, � ���� ���� � �������� �����, �� ������� ��������� ������������� ����� � ����� �������, ������������ �� ��������� �����;

����������� ������� ���������� ������� ������;� ������� ����� �������� ��������� ���������� ������� ������, ��������� ������� ��� ���� ��������� ���������� ������� ������;

� ��������� ��������� ��������� �������� �� ������� ������ �������� �� ������� �������������;

� ������� �� ��������� �������� ������ �� ��������� ��������� ��������� ����, ��������, ��� ���� � ����������� ���������� �� ����������������� �������, ����� � ����'������� ������� �� �����������, ������������� ��������� ����� ������;

� ��������� �������� �� ������������, ������������� ����� ��������� ������������� �����;

� �������� ����������-���������� ��������� � ������ ��������������� �����, ������� �� ���������� ��������� ������� ��� ����, �� � ����'�������� ��� ��� ���������, ������� �� ����������, �� �������������� ������� ����� �� ����� ��������� ������������� �����.

�������� ��������� ������ � ����� �� ������ ���������� � � ����������� ������� ��������� �����, �������� � ����� ��������� �������� �� ����������� �������, ����� �� ����� ����'������� �������, �������� ����������� ���������. ��������� ���������� ������ �:

��������� �������� �� ����������� ����������� �������������, ����������� ����������, �������� � ���������� ������ ������� � �����, � ����� ������������ ������, ������������ ��������������;

�������� ���������� ���� ������������� ����������� �������������, ��������� ����������� ���� � ���������� ������������ � ������ �������������;

���������� �� ������� ���������� ������ ������� ��� �������� ������� �� ����� ����'������� ������� �� ������� ����� ����� ��� �������� ������� ��������� ��� ���������� ���'���������� ������ ����� �������� ������� � ������ �������������;

���������� �������� �� ����� ���������������, ��������� �� ����������� ��������� �����, �� ���������, ����������, ������������ �� ����������� � ������� ��� ������������ ��������������.

������������ ������ �������� �������������� � ����� ������� � ������:

� ��������� �����������, ������������ � ��������� ������� ����� �������;

� ��������� �������������� ������� ������� �������, ���������� ������� �� ������������;

� �������������� ���� ������� �����, ��������� ������� � ������ ��������� ������� �������;

� ������ �������� �������������� ������ ���� ����������� ������ (� ���� ���� ������) �����, �� ���������������� ���� ��������� � ����������� �� ����������� �������� � ��������� �����;

� ����� ����� ������������� ����� ������� � �����, �� ������������� �� ��������� ������� �������. �� ������� ����� �������� ������ �������������� ����� ����� �� ������� ������������ �����������������;

� ������������� �������� �� ������������� ����� ������� � ����� �� ����'����� ������;

� ������ ��������� ����� ������, ������ �� ���� ������, ���������� ������ � ����� ������� �� �������� ���������� ������� ������� � �� ���������� �� ���� ���������� ����, � ����� ���������� ������� � ���������� ���������;

� ������ ���������� � ����� ������������� ��������� ����� �� ���� ��������������� ��������, ��������� ��������� ������� ���������, ������� �� ����������, �� �������� �� ���������� ��������, ���������� ������ �� ����� � ������ ����� ���'���� ����� ��������, ���������� ������� �� �� ������ � ������������ �� �� ������� ������� ���������� �������� �������.

� ������ ������ �������� �����, �� ��������� ��������� ��������, ���������� ���� �������� ̳��������� ������ ������. � �������� ������ ��������� ����� ��������� ������������ ��������� ���� ̳��������� ������ � ������ ��������� ��������, � ����� ������������ � ������������ ���� �������� � �������.

� ���������� �� ���������� �������� ̳��������� ������ ������, ����������� ������� �������-��������� ���������� ���������, ��� ����� ������� ����� �������� ������������ ���������� ����������� �����������. ��� ����� ��������� ������ �������� ���� ��� �������� ����������, �� ���������� ��������� �������, ������� ���������� ���������� �������. �������� ������� � ���������� ������� ���������� �� �� ������� ��������� ��� ��������� ����������-��������� ���������, ��� � �� ������� ��������� ����������� ����������� ������ ���������� ���� ������������ ����� ���������� �������.

�������������, �� ̳��� �� ����� �������� ������������� ������ ������� � �������'����� ������ � ����������� ���������� ������������, � ������ ��������� ��������� ������� �� ����������, ������� �������� �������, ��������� � ������������ �������� �������.

������������� �������� ̳��������� ������ ������ � ������������ ���� � ������������ ���������� ������ � ���� ��������� ������ ���������� ���� �������, ������� ����� ��:

� �������� �������������� ������㳿 �� ���������������� �������������;

� �������� ��������� �� �������� �������;

� ������������ ���������� ��������� ������;

� �������� ����� ������� � ���������� ����� ������;

� ���������� � �������� �� ��������� ��������;

� �������� �� ������������ � ���������� �����-��������� �� ��������� ������;

� �������� �������� �������� �������������� � ������������ ����������� �������;

� ����������� ��� � ������ �� ��.

����������, �� �� ���� � �������� � ��������� ̳��������� ������ ������ �������� ��� ����������� � �������� ��������� ������� �� ������ ������, ��� � ̳��������� ������ ������, � ����� � ������������ �� �������� ������������ ��������� ������� �, ��������, � ���������� �������� � ������� ���� ������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������:

1. ������ ��'���� �� ���'���� ��������� �������� �� ���� ������������ ��������.

2. � ���� ������ ���������� ��������� �������� � �� ������ �������� �� ��������� ����� ���� ���������?

3. � ���� ���� ������������ ��������� ��������? ����� ������� �� ����� ���������� �������� ��������� ������������ �����.

4. �� ��������� � ������ �������� �� ����� ������ ��������� ��������?

5. �� �������, ����� � ����'���� ̳��������� ������ ������?

6. �� �������� �������� ̳��������� ������ ������ � ������ ������������ ��������?

7. ������������, �� ���� �������� � ������ ���� � ������������� ������ �������� �������������� � �������� ��������?

�����'������ �������� ��������� ������:

� ��������� ��������

� Գ�������� �����

� ���������� ��������� ��������

� ���������� ��������� ��������

2.3. Բ������� ����������

�������� ���������� ����������:

� ������� ��������������, ��� ��������� ���������� ���������� ��������� ��������� �� ����� ������ �������, � ����������� ������� ������; ������������ ������ ������������� ������, ��������-������������ ������, �� ������������ ���������������� ���������� � ���� ���������������� � ���;

� ������ ��������� ����� ������ � ������ �������� �������, ������� ����� �� �������� �������� ������������� ������, ����� ��������㳿 ���������� ��������� ��������� �� ��.;

� �������������, ��� ������ �������'���� �������������, �������� � ����������� ��������� �����;

� ����������, ����� ��������� ��������� ��������� �����.

Գ������ ����� ����������� �������� ������������, ������������, ����������, �� ��'��������� (������� ������ � �������, ���������, �����-�����, ������ ��������); �� ��� ���������, �������, ��������� �������, ��������� �������� �����; � ����� ������� �������� (����� �������), � ����� �� ��� ����� � ������ (��������� ������ ������, �������� ������, �������� ������ ��������� �������).

�� ��������� 䳿 ����������:

� ����������� ������� ����� (�� ����� ����� 1 ��);

� ������ (�� 1 ��);

� ��������� (�� �������, �����).ij�������, ���'����� �� ���������� ������� ���������� ����� ��������� ��������� ������ ���� ���� � ������������� ��������� ������ (���. ����. 2).

������� 2.

����� � ������ ���������� ����������

� �/�

�����

������

1.

����� ��������� ��������� ��������� ����� �� ��������� �����

���������� �����

2.

���������� ������ � ������� �� �������� �����

����������, �����������, �������� - ���������� ������

3.

������������� ������ � ������� ���������� �����

����������

������ ����������� ������ ���������� � ���������� ����������� ����, � ����� ��������-���������� ������. �� � ��������� ����� ������, �� ���� �� ������ � ����������.

����� ����������, ��� ������������� ��������� �������������� ������������ � �������� ��������� �� �������� ����� ��� �������������� ��������� ����� �� ���� ������� ��������� ������������ ��'����, �� ��� �� ���� ��������.

��� ����� ��������������� ��� ���������� ������� �������� �����, �������� �������-����������� ��������� � ��'���� � ���������, ��� ��������� ��������, �������� ������� ��������� ����� �� ��.

�������� ������ ���������� ������ � ���� �������, �������� ����� ������ ����������� ������� ������. ������ � ����, �� ����� � ������������, �� ���������������� ��� ��������� ��������� ���������, �������� �� ��������� ����� ������������ �� �������, �� ���� ���� � ��������� �����; ������� �������, �� �������, �� �����������. ����������� ����� � ���������� ��������� ����������� ��������� �������; �� ��������� ���������� ��������� ��������� �� ����� ������������ ���� � ���������. �� � ��������� ��������� ����� �������� �����, ����� �������������� ����������, ��������� �������� ��������, ����� ���������� ����� � ��������� ��������� �� ��.

����������� ����� � ���� ���������� ��� ���� �� ����� � ��������� ���������� ��������� �������:

� ���� ����� ���� ���������������������;

� ������������� (�.�. ����������� �� ������ �����);

� ������� 䳿;

� ����������. ��������� ������� ���� ����:

1) ���������, �������� �� ����������� ������, �� ������������� �������� ����� ����������� ���� (��� ��������� ������� ��������� �������);

2) ��������� �� �������� ����������� ��������, �� ����������� ������� ���������� � �������� ������, ���������� �� ��. (�������, ������ � ������ �����, ��������� �������� ��������).

���������� ����� � ���������� ��������� ��������� ���������� ������� �������� ������� ��������, ��'���� ��� ������ ���������� �����, ��������� � ���������� ���������, � ��������� ���� ���������� �������������� �����. � �������� ������ ��� ����� ������ ���������� �������� ���� �� �� ������� ��������� �������� �� ���������� �����; ���������� ����� ������� ����������� � ������ ������������� ����� �� ����� �����������, � �� �� �������� ������� �� ����������.

��������� �������� �������������� � ����� ���� ������� ��� ���������� ����� �� ����� ������, �� ����������� � ����������� ����� �������� �������, ����������� ������������� ��������� �������� ��������, ������ ������� ��������� �����������, � ����� ������� ��������.

�������� ������������� ���������� ����������:� ������������ ��������� ���� ��������������, � ���� ��������� �������, �����, ��������� ��������;

� ��������� ��� �������������� ���������� ����������, ��� � ������� ��� ����� �� ��������������� ����� �������� ���������� ��������� � �������� �������� � ����������� ������ ���������� ��������� ���������. ����� � ���, �� ����� ������������ ���'����, ��� � ������� ����� � ������ ���������� � ���������� ��������� �� �����������, ���� �� ������ ���������� ������� (������� �� ����������� ����������) �������� �� ��� ������ ���� � ���������� ����� ������������;

� ������ ������������ ���������� ���������, ����������-�������������� �����, ��������-������������ ������, ��������������� ������ ��������� � ���������� ���������;

� ������ ���������� ���� ���'���� ��������������, ������ �������� �������������� � ���������� ���������;

� �������� ��������� ����� � ������� ������ ��������.

�������������� ������� �������������� ���� ��������� �����.

������ ������ � ������� ���������� �� �����������. �� �������� ��������� ����, ������������� �� �� � ��������� �� ���������.

��������� ������� ������ � �������

� �����. ������ � ����������� �����:

� ��������;

� ������������ �����������;

� ������� ������� �������, �� ��������� � ������� �������� (������� �� ��������� ������ �������-����������� ���������, ������ ������ ������);

� ������� ������� �������, �� ��������� � ����������� ���������, ��� ����������� ������������� �������� (������� �� ��������� ��������� ��������� �������� �������, �������� �� ������� �� ���������-��������� �������, ��������� ������������� ������);

� ����� �� ������� ������ ������;

� ����� �� ���� ������ ����� ��������� ���������;

� ����������� ����� �� ���������� ����������.

II �����. ������� � �����������:

� �������� ���������;

� ���������� ������ �������� �����;

� ������ ������� ��������� �����;

� ��������� ���������� �������;

� ����� ����������;

� ������������� ������;

� ��������� �����;

� ��������� ��'���� ��������������.

III �����. ������������� � �������� �� �������������� �������:

� �������, ����� �� ���� ������ � ������ � � ����������� �����;

� ����������� � �������.

IV �����. ������������� � ��������� ��������:

� ������� �������������� �����;

� ������ ������� �� �������������� �������;

� ��������� �����.

�������� �������� � �� ����������� ��������� ����. ������� ���� ���� ��������� � ������������� ��������� ���� ���������� �� ����� ����, �� ����� �� ������� ������ � �������, ���� ���������� �� ������ �����. ����� ����� ���������� ����� ������������ � ������� 3.

��� �������� ��������� ��������� ����'������ ������������: ������ ������� �������� �����, �����, �������� ������� �� ��������� ����� �������, ���������� � ��������������� � �����������; ���� ���������� � ������������ ������������� �� ��.

������� 3. �������� ��������

���������

������

�/�

1

2

3

1.

��������� ������

2.

����������� �����

3.

���������� �����

4.

������ �� ����� (����� 2 � ����� 3)

5.

ʳ����� ������ (����� 1 + ����� 4)

6.

̳������� ��������� ������

7.

������� ����� [(����� 5 � ����� 6) > 0]

8.

������� ����� [(����� 5 � ����� 6) < 0]

������-���� � ���� ��������� ������� ������� ��� �����. �� �� ���� ��������� ����, ��� �� ������ ������, � ���� ���������� ���������� ��������� ���������, ����� �� �������, ��������, �������������, ����� �������� ������. ������-����� ����'������ ����������� � �������� ������������ ����������, ������� ������������ ������ ����� �� ������������ ������� ���������� ���������, ��� �������� ������� ��������� �� ������ �������. ��� ����, ������� �������� ��� ������ �������������� ����� ��������� ������������� ������������ �����-����� ��� ������������ ���������� �������.

��������� �����-�����: � ������ ������� ������ ��������� ���� ������� � ��������� ���� ���� � �����������; �������������� ������, ���� ��� ����������, ���� ���������� ���� ���������� ������� � �� ��������; ���������� � ������������� ������� ��������, �������, ������� � ����������; �������������� ��������� �� ���������������� ����, ������������ ������������ ������� �����.

������� ������ �����-����� � ������� � �� ��������� ���������� �������� � ������������� �� ��������� ����� ��� �������, �������������� ������ � ������� ���������� �����, � ����� ������ �������� ������. �������� ������ � ������� ��������� �������� ����������� ����� �, � ����� �����, ������� ����������.

� ������� ���������� ������ �������� ������ � ������� ������������� � ������� 4.

�� �������� ���������������� ������� ���� ���������:

1) ����������� (�������� ������ � �������) � �� ������� ����� ������� ��������� �������;

2) ������� ��������� ����������� �� ���������� ��������� ��������� (������, �������);

3) ��������� �� ���������� �������������� ������ (�������, ��������, ������);

4) ������ � �� ������ � ���� ����������� ��������� �� ��������� �� ���������� �������������� ������ � ����� �������� ����������.

������� 4.

�������� ����IJ� � �����ʲ�

���������

������ �� ��

����� �� ��

��������� ����

����������� ����

������� ����� �� ������� ����

X

X

X

������ ������

����������� ����� �� ���������� ����� �������

����������� ����� �� ������������ ����� �������

������� ������

�����Ͳ �������

������� �� ������ � �������

������� �������� (������) �� �����'��������

�����䳿 � ������ ����������

��ϲ����Ͳ �������

��������� ��������� �������

��������� ��������� ������ � �������

��������� ���� � ������������� ������

�������� ����������

�������IJ��Ͳ �������

������������ 3 ������������ ���������

�����Ʋ �� �������

�������, �� ������� ����� �� ��� ������� ��� �� ������� ������������� ��������, ������ ����� �� ������� � ������� � ���������. ������� ������� ������ ����������� ������� � ����'������� �����, ���������� �����������. � ��������� ������ ���������� �������� ���������� ��������� �����, �� ������������ ��������� ��������, � ����� ����� �������� ������������ ������� �� �������� ���������.

���������� ���������� ������� �� ���������� ����� � ��, �� �� �� ���� ������. ������ �������� ���� ������ ������ ����� ������ ��� ��������� ������, � ����� ���������:

� ���� ������ ���������� ������� ������;

� ���� ������� ���������� ������� ������;

� ��������� ����� ������� ���������� ������� ������ �� ������� ���� ��������;

� ���� �������, ��������� �� ������ ���������� �� ���������� ������;

� ����� �������� ������ ������ ���������� ������� ������.

������ ��������� ������� � ������ ������� ���������� � ����� ���������� ������ ��������� �������, �� ����������� � ����, �������� �� ������������, ������������� ������ � ������ �������. ��� ����, � ��������� ����� ���������� ����� ������������ ������������� ���������� ��������� ���������� �������, ��������� �������, ������� ������ � ������ ���������. ³������� ������� ��������� ������� � ������ ������� �� ��������� ������� ������ � ����, �� ��� �������������� ��������� ������� �� ����������� ����� �������� ������� � ������� ������ �����, � ����� ������������� � �������������� ������� �������, �� �������������� � ���'���� �������������� � � ���������. � ������� ����� "������" ���������� ����������� ��� ���� ��������� ������� � ��������, �������, ������������ �����������, ������ � ������� ������ �����, ������ �� ����������������� ��������, ������ �������������� �������� ���������, ������ �� ������������, ������� ������� ����.

� ������� ����� "�������" ���������� �������� ���������� �������������� � ���������������� ��������� ������� � ������� �� �������� ��������, �� �������� ������ ���������, ������� �������, ��������� ���������-���������� ��'����, �� �������, ���������, ����������������� ��������, �� ������� �����, �������������� ���������� ����� �� ��.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ���� "��������� ����"? ������� �������� ��������� �����.

2. �� ���� ��������� ����������� �������� ����������?

3. �� � ����� � �������� ���������� �����?

4. ����� ���������� �������������� ������� ���������� ���������� �� ������� �������� �� ������������.

5. ���������, ��������� � ����� ������������ ������� ������ � �������, ��������� ���������, �����-�����, ���������.

6. ������ ���������� ������� �� ���������� ����� �� ������� ��������� ������� � ������ �������.

7. ����� ������������� ���������� ���������� � ������ ������������ ���������� ��������.

�����'������ �������� ��������� ������:

� Գ�������� ����

� ������ ������ � �������

� �������� ��������

� ������-����

� ��������

� ������
� ������ ��������� ������� � ������ �������

2.3. Բ������� ����������

�������� ���������� ����������:

� ������� ��������������, ��� ��������� ���������� ���������� ��������� ��������� �� ����� ������ �������, � ����������� ������� ������; ������������ ������ ������������� ������, ��������-������������ ������, �� ������������ ���������������� ���������� � ���� ���������������� � ���;

� ������ ��������� ����� ������ � ������ �������� �������, ������� ����� �� �������� �������� ������������� ������, ����� ��������㳿 ���������� ��������� ��������� �� ��.;

� �������������, ��� ������ �������'���� �������������, �������� � ����������� ��������� �����;

� ����������, ����� ��������� ��������� ��������� �����.

Գ������ ����� ����������� �������� ������������, ������������, ����������, �� ��'��������� (������� ������ � �������, ���������, �����-�����, ������ ��������); �� ��� ���������, �������, ��������� �������, ��������� �������� �����; � ����� ������� �������� (����� �������), � ����� �� ��� ����� � ������ (��������� ������ ������, �������� ������, �������� ������ ��������� �������).

�� ��������� 䳿 ����������:

� ����������� ������� ����� (�� ����� ����� 1 ��);

� ������ (�� 1 ��);

� ��������� (�� �������, �����).ij�������, ���'����� �� ���������� ������� ���������� ����� ��������� ��������� ������ ���� ���� � ������������� ��������� ������ (���. ����. 2).

������� 2.

����� � ������ ���������� ����������

� �/�

�����

������

1.

����� ��������� ��������� ��������� ����� �� ��������� �����

���������� �����

2.

���������� ������ � ������� �� �������� �����

����������, �����������, �������� - ���������� ������

3.

������������� ������ � ������� ���������� �����

����������

������ ����������� ������ ���������� � ���������� ����������� ����, � ����� ��������-���������� ������. �� � ��������� ����� ������, �� ���� �� ������ � ����������.

����� ����������, ��� ������������� ��������� �������������� ������������ � �������� ��������� �� �������� ����� ��� �������������� ��������� ����� �� ���� ������� ��������� ������������ ��'����, �� ��� �� ���� ��������.

��� ����� ��������������� ��� ���������� ������� �������� �����, �������� �������-����������� ��������� � ��'���� � ���������, ��� ��������� ��������, �������� ������� ��������� ����� �� ��.

�������� ������ ���������� ������ � ���� �������, �������� ����� ������ ����������� ������� ������. ������ � ����, �� ����� � ������������, �� ���������������� ��� ��������� ��������� ���������, �������� �� ��������� ����� ������������ �� �������, �� ���� ���� � ��������� �����; ������� �������, �� �������, �� �����������. ����������� ����� � ���������� ��������� ����������� ��������� �������; �� ��������� ���������� ��������� ��������� �� ����� ������������ ���� � ���������. �� � ��������� ��������� ����� �������� �����, ����� �������������� ����������, ��������� �������� ��������, ����� ���������� ����� � ��������� ��������� �� ��.

����������� ����� � ���� ���������� ��� ���� �� ����� � ��������� ���������� ��������� �������:

� ���� ����� ���� ���������������������;

� ������������� (�.�. ����������� �� ������ �����);

� ������� 䳿;

� ����������. ��������� ������� ���� ����:

1) ���������, �������� �� ����������� ������, �� ������������� �������� ����� ����������� ���� (��� ��������� ������� ��������� �������);

2) ��������� �� �������� ����������� ��������, �� ����������� ������� ���������� � �������� ������, ���������� �� ��. (�������, ������ � ������ �����, ��������� �������� ��������).

���������� ����� � ���������� ��������� ��������� ���������� ������� �������� ������� ��������, ��'���� ��� ������ ���������� �����, ��������� � ���������� ���������, � ��������� ���� ���������� �������������� �����. � �������� ������ ��� ����� ������ ���������� �������� ���� �� �� ������� ��������� �������� �� ���������� �����; ���������� ����� ������� ����������� � ������ ������������� ����� �� ����� �����������, � �� �� �������� ������� �� ����������.

��������� �������� �������������� � ����� ���� ������� ��� ���������� ����� �� ����� ������, �� ����������� � ����������� ����� �������� �������, ����������� ������������� ��������� �������� ��������, ������ ������� ��������� �����������, � ����� ������� ��������.

�������� ������������� ���������� ����������:� ������������ ��������� ���� ��������������, � ���� ��������� �������, �����, ��������� ��������;

� ��������� ��� �������������� ���������� ����������, ��� � ������� ��� ����� �� ��������������� ����� �������� ���������� ��������� � �������� �������� � ����������� ������ ���������� ��������� ���������. ����� � ���, �� ����� ������������ ���'����, ��� � ������� ����� � ������ ���������� � ���������� ��������� �� �����������, ���� �� ������ ���������� ������� (������� �� ����������� ����������) �������� �� ��� ������ ���� � ���������� ����� ������������;

� ������ ������������ ���������� ���������, ����������-�������������� �����, ��������-������������ ������, ��������������� ������ ��������� � ���������� ���������;

� ������ ���������� ���� ���'���� ��������������, ������ �������� �������������� � ���������� ���������;

� �������� ��������� ����� � ������� ������ ��������.

�������������� ������� �������������� ���� ��������� �����.

������ ������ � ������� ���������� �� �����������. �� �������� ��������� ����, ������������� �� �� � ��������� �� ���������.

��������� ������� ������ � �������

� �����. ������ � ����������� �����:

� ��������;

� ������������ �����������;

� ������� ������� �������, �� ��������� � ������� �������� (������� �� ��������� ������ �������-����������� ���������, ������ ������ ������);

� ������� ������� �������, �� ��������� � ����������� ���������, ��� ����������� ������������� �������� (������� �� ��������� ��������� ��������� �������� �������, �������� �� ������� �� ���������-��������� �������, ��������� ������������� ������);

� ����� �� ������� ������ ������;

� ����� �� ���� ������ ����� ��������� ���������;

� ����������� ����� �� ���������� ����������.

II �����. ������� � �����������:

� �������� ���������;

� ���������� ������ �������� �����;

� ������ ������� ��������� �����;

� ��������� ���������� �������;

� ����� ����������;

� ������������� ������;

� ��������� �����;

� ��������� ��'���� ��������������.

III �����. ������������� � �������� �� �������������� �������:

� �������, ����� �� ���� ������ � ������ � � ����������� �����;

� ����������� � �������.

IV �����. ������������� � ��������� ��������:

� ������� �������������� �����;

� ������ ������� �� �������������� �������;

� ��������� �����.

�������� �������� � �� ����������� ��������� ����. ������� ���� ���� ��������� � ������������� ��������� ���� ���������� �� ����� ����, �� ����� �� ������� ������ � �������, ���� ���������� �� ������ �����. ����� ����� ���������� ����� ������������ � ������� 3.

��� �������� ��������� ��������� ����'������ ������������: ������ ������� �������� �����, �����, �������� ������� �� ��������� ����� �������, ���������� � ��������������� � �����������; ���� ���������� � ������������ ������������� �� ��.

������� 3. �������� ��������

���������

������

�/�

1

2

3

1.

��������� ������

2.

����������� �����

3.

���������� �����

4.

������ �� ����� (����� 2 � ����� 3)

5.

ʳ����� ������ (����� 1 + ����� 4)

6.

̳������� ��������� ������

7.

������� ����� [(����� 5 � ����� 6) > 0]

8.

������� ����� [(����� 5 � ����� 6) < 0]

������-���� � ���� ��������� ������� ������� ��� �����. �� �� ���� ��������� ����, ��� �� ������ ������, � ���� ���������� ���������� ��������� ���������, ����� �� �������, ��������, �������������, ����� �������� ������. ������-����� ����'������ ����������� � �������� ������������ ����������, ������� ������������ ������ ����� �� ������������ ������� ���������� ���������, ��� �������� ������� ��������� �� ������ �������. ��� ����, ������� �������� ��� ������ �������������� ����� ��������� ������������� ������������ �����-����� ��� ������������ ���������� �������.

��������� �����-�����: � ������ ������� ������ ��������� ���� ������� � ��������� ���� ���� � �����������; �������������� ������, ���� ��� ����������, ���� ���������� ���� ���������� ������� � �� ��������; ���������� � ������������� ������� ��������, �������, ������� � ����������; �������������� ��������� �� ���������������� ����, ������������ ������������ ������� �����.

������� ������ �����-����� � ������� � �� ��������� ���������� �������� � ������������� �� ��������� ����� ��� �������, �������������� ������ � ������� ���������� �����, � ����� ������ �������� ������. �������� ������ � ������� ��������� �������� ����������� ����� �, � ����� �����, ������� ����������.

� ������� ���������� ������ �������� ������ � ������� ������������� � ������� 4.

�� �������� ���������������� ������� ���� ���������:

1) ����������� (�������� ������ � �������) � �� ������� ����� ������� ��������� �������;

2) ������� ��������� ����������� �� ���������� ��������� ��������� (������, �������);

3) ��������� �� ���������� �������������� ������ (�������, ��������, ������);

4) ������ � �� ������ � ���� ����������� ��������� �� ��������� �� ���������� �������������� ������ � ����� �������� ����������.

������� 4.

�������� ����IJ� � �����ʲ�

���������

������ �� ��

����� �� ��

��������� ����

����������� ����

������� ����� �� ������� ����

X

X

X

������ ������

����������� ����� �� ���������� ����� �������

����������� ����� �� ������������ ����� �������

������� ������

�����Ͳ �������

������� �� ������ � �������

������� �������� (������) �� �����'��������

�����䳿 � ������ ����������

��ϲ����Ͳ �������

��������� ��������� �������

��������� ��������� ������ � �������

��������� ���� � ������������� ������

�������� ����������

�������IJ��Ͳ �������

������������ 3 ������������ ���������

�����Ʋ �� �������

�������, �� ������� ����� �� ��� ������� ��� �� ������� ������������� ��������, ������ ����� �� ������� � ������� � ���������. ������� ������� ������ ����������� ������� � ����'������� �����, ���������� �����������. � ��������� ������ ���������� �������� ���������� ��������� �����, �� ������������ ��������� ��������, � ����� ����� �������� ������������ ������� �� �������� ���������.

���������� ���������� ������� �� ���������� ����� � ��, �� �� �� ���� ������. ������ �������� ���� ������ ������ ����� ������ ��� ��������� ������, � ����� ���������:

� ���� ������ ���������� ������� ������;

� ���� ������� ���������� ������� ������;

� ��������� ����� ������� ���������� ������� ������ �� ������� ���� ��������;

� ���� �������, ��������� �� ������ ���������� �� ���������� ������;

� ����� �������� ������ ������ ���������� ������� ������.

������ ��������� ������� � ������ ������� ���������� � ����� ���������� ������ ��������� �������, �� ����������� � ����, �������� �� ������������, ������������� ������ � ������ �������. ��� ����, � ��������� ����� ���������� ����� ������������ ������������� ���������� ��������� ���������� �������, ��������� �������, ������� ������ � ������ ���������. ³������� ������� ��������� ������� � ������ ������� �� ��������� ������� ������ � ����, �� ��� �������������� ��������� ������� �� ����������� ����� �������� ������� � ������� ������ �����, � ����� ������������� � �������������� ������� �������, �� �������������� � ���'���� �������������� � � ���������. � ������� ����� "������" ���������� ����������� ��� ���� ��������� ������� � ��������, �������, ������������ �����������, ������ � ������� ������ �����, ������ �� ����������������� ��������, ������ �������������� �������� ���������, ������ �� ������������, ������� ������� ����.

� ������� ����� "�������" ���������� �������� ���������� �������������� � ���������������� ��������� ������� � ������� �� �������� ��������, �� �������� ������ ���������, ������� �������, ��������� ���������-���������� ��'����, �� �������, ���������, ����������������� ��������, �� ������� �����, �������������� ���������� ����� �� ��.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ���� "��������� ����"? ������� �������� ��������� �����.

2. �� ���� ��������� ����������� �������� ����������?

3. �� � ����� � �������� ���������� �����?

4. ����� ���������� �������������� ������� ���������� ���������� �� ������� �������� �� ������������.

5. ���������, ��������� � ����� ������������ ������� ������ � �������, ��������� ���������, �����-�����, ���������.

6. ������ ���������� ������� �� ���������� ����� �� ������� ��������� ������� � ������ �������.

7. ����� ������������� ���������� ���������� � ������ ������������ ���������� ��������.

�����'������ �������� ��������� ������:

� Գ�������� ����

� ������ ������ � �������

� �������� ��������

� ������-����

� ��������

� ������
� ������ ��������� ������� � ������ �������

����� ��� Բ����� ���'��Ҳ� �������������� 3.1. Բ����� �����ֲ���� ϲ���Ȫ����

� �������� ������ ����� ����������� ���� �������� ������ ���������, ����������, ������� �, � ����� �����, ���������, �� ���� �� ������� ������������ ����������. ����������� ���������� ����������� � ������ ��'���� � �������������, ��� ���� ������������� ������ ������� �� ������������ ���������, ������������, �� ������� ����� �������� �� ����������� ���������, ��������� ����, ������� ������ � ����� ��������� ��������. ���� �������� ����������� �������� �� ���������� �������, �������������� �� ���'���� ������������ �������� � �������, ������������� ��������������.

����������� �������� ������������ ��:

� ������ ���� ��������;

� ��������� �� ����������� ������� �� ��������� ������������ �������� ����� �� ����� ��������� ��� � ��������;

� ��������� ���������� �������� �������� �� ���� ������������� � ���������� ��������� ���������, ������������ ��� �������� �� �������������;

� ������ ���� ����������;

� ��������� � ������������ ����������-��������, ���������, ��������, ��������� �� ����� ���� �������, ������������ ���� �� ���������� ��� �� �������� ��������������;

� ����� ������������� ���������, �� ���������� ���� �������� �������, ������������ ��������������;

� ��������� ��������� ��������� � ��������� ������ ����������������� ��������, ������������ ����-���� ��������� ������� ���� ������ ������� ������� �� ��� ������.

����������� ���������� ������ �:

� �������� ������������� �������� ��� ��������� ��������;

� ����� ����������� ���'���� ��������������;

� ��������� ���'������ ���� � ���� ������� � ���������� �� � ������� ������ ���������;

� ������������ ������� � ������� ������������� �� ���������� ������, �������� ��������� �����'�����, ������ �������, ����� �� ����� �������.

�������� ����������� ������������ �������� � ������ ����� ����������� �����:

� ��������� �� ��������-�������� �������, ��������� ������������ ������ ������� � �������� �� ��������� ��������; ���������� ����, ��� � ������ �������������; �������� �������; ��������� �����, ������ ���������� �������; �������� ����� � ������� �������, ����糿, ������, �����, ��������, �������� �� ���� ����� � ���������;

� �������-������, �������� �� �������� ������� �� ��������� ��������;

� �������� �� ��������� ���� � �������� ��� ��������� ������.

��������� ��������� ������ ����� � ��������� � ������������ �������� ��������� �� �����������, ���� ���� �� ������ ������������ �������������� ���� ��������� ������ �� ��������� �������� �� �������� ���������.

� ������ ���� ��������� ������ ����� ��� ����� ����������� �� �������� ��������, �� ��������� �������� ������������ ��������. � ����� ��� ����������� ��������� ������� �� ������������� ������������ ��������, ��� ������� ������� ������:

� ��������� ������� ���������, ��������� �� �������� ���'���� ������������ ��������;

� ���������� ������� ���� ������������ ��������, �� ��������� ����������� �� ������������, ��������� ��������� ���������� �� ����-���� ����� ������� �� ��������� ������������ ��������;

� ��������� �������� �� �������� �� �������� ���'���� ������������;

� ��������� ��������� ������� ���������� ������� ��� �������� ���������-��������� ��������;

� ������������ ����������� �� ���������� ����������-��������� ����������� ������������ ��������.

� ������ ���������� ������������ �������� �� ����������� ��������� ��������� ������� ��������, ���'���� � ��������� � ������������� �������� �������, ���������� � ����������� �������������� � ���������������� ����� �������� �����. �� ��������:

� �������� ������ ���������� � ������� ��������� ��������� ������, ���������� �� ������������ �������� ����� (���������������, ����������, ������������ ���������� �� ��.);

� � �����������, ���������, ������������;

� � �������� �� ����� �������, �����, ������ �� ����� ����'������� �������;

� � ������ ������������ �� ������������ � ������� ��������� ���������, ������� ���������, ��������������� ��'������; �������� ������, ������ ������;

� �� ����������� ����������� ��� ����������� ��������� ������� �������� �����;

� �� ����������, ����������� ������������ �� ��. ����� �����, ������ ����������� ��������� ������������ ���� ������ ����������, �������� � ������������ ������ � ������������ �� �����������.

� ������ ������������ �� ����� ���� �������� � ��������� ��������� ���� �������, �� ����� ������� ��:

1) ������ � ���'���� �� �������� �������� �� ������� ���������, ��������� ����, ������� ������, �� �� ��������� ���������� ���������;

2) �������� � �� ������� �� ����������� ���������� �� ���������, �������� �� ����������� � �������� �������������� ����, ��� ���� ������ ��������;3) ������� � �� �������, ���'���� � ������������� ������ ����� � ���� ������, ��������, ������� ����� ������� ���������. �������� ����������� ��� ������ � ������ ��������.

������� ���� � �������� ��������� �������� �������, �� ��������� � ��'���� � ���� �������� ��������.

���������� ��������� � �� �������� ����� ��� ������, ���'������ � ������������� � ������ ����������� � ��������� ��������� �����������, ��������, ��������� �� ����� �������, � ����� ������ ����'����� ����� � �������, ����� ������ �������������.

����� ���������� �� ��������� ������ ��������:

� ��������� ������� ���'���� � ���������� �� �������� ����������� ���������, ������������� �������� ��������, ������� ������������� ���������, ���'���� � �������������� ���������; ������� �� �������������� ����������� �������, �� ��������� �� ������������ ����� ����������������� �����������; �������, ���'���� � ���������� ������������;

� ������� �� ������ �����: ������� � ��������� �������� �����; �������, ���������� �������������� �� ��������������� �� ���������� (���������) ���; ������� �� ��������� �� ������������� �����;

� ����������� �� �������� ������: ��� �� ����'������ �������� ��������� �����������, ��� �� ����'������ �������� ��������� ����������� �� ������� ���������, ��� �� ����'������ �������� ������� �����������; ����������� �� ����'������ ������� �����������;

� ����������� �������� ����� �� ������������� ������, ������� ���� ���������� � ������ ������� ������������. �� ������� �� ����� ���������� �������� ����� �� ������������� ������ � ������ �������������� ����������. ����������� ���� ������������ ������� ���������� ����������� ����� ��� ������� ���������� �����������;

� ���� �������: ���� ������ ����, ����������� ����������; ������ �� ����'�������� ����������� ����� ����������, ������� �������������, ������� �������� ����������; ������ �������� �� ��������, ��������� �� ���������� ��������� �����; ������� �� ��������� ���������, �������, ������ � ���������; �������, ����� �� ���� ����'����� ������, ���������� �������������� ����.

��� �������� ������������, �������� �������� ���'���� ������������ ��������� ��������� ������, �� ����� ��'������ � 3 �����:

1) ������� �� ��������� ���������, ��������� ���� �� ������� ������;

2) ������� �� ���� ��������� (��������� ��������� ������������, ������ �������-����������� ���������);

3) �������������� ������ (������� ������, ������ �� ������ ������, �� �������� ����������).

����� 90 ������� ��� ������ ���������� ������ ������� �� ���������. �������, �� ��������� �� �� ������:

� ����� ��������� ��������� (����, ������);

� ���������� ������;

� ����� ���;

� ������������ ������;

���������� ������ ����������;

����� ������� ��������� � ����� ����������.

�����, ������� ����������� �� ���������� ��������� (������, �������) ������������� � ��������� ������ � ����� ����������� ������ ����������, � ����� �������.

����������� �������� ���������� �� ���. 5.

���. 5. ������� ������� �� ���������

����� �������� ������� ����������, ��� 䳺 �� ������� ������������, � ��������� ��������. � ������ ����� �������� � �� �������� ������������� �������� ��������� ���������� ������ ������������ ����������. ��� ����, �������� ����� ���������� �� ��������� ��������� ��������. �, �� ����� ��������� ��������, �� ������ ���� �������, �� � ������������ ���� ���.

������� ������ ������� ��������� ����� � ����, �� �������� � �� ������� ������, ������� �������� �������� ����������. ���������� ����������� �������� ������������ � ����, �� � �������� ���������� ���� ���������� ������� �� �������� � ������������� �����������, ���������� ����� �����, ���������� ��'���� ����������������� ��������, ���������� ���������� ������������ ���������. ������� ������� ���������� ������� �������� ������������ � ������ ���� ��������.

ϳ� ��������� �������� �������� ����������� �������� �� ���������� ������ ������� �� ����������� ������� ������ ���������.

�������� �������� ��������:

1) ������������ ��������� �����'����� ����� ��������;

2) ������������ ������������� � ������ ����������� ��������������;

3) ��������� �������� ���� ��� ������� ���'���� ��������������, �������� ���� �� ������ ��������� � ��������� ��������, ��� ���������.

������� �������� �������� ������� ��������������� � �������� ���� ������� ���������� �������� ������� � ���������.

�������� ������ ����������� ������ ������������ ��������� ������ �� ���������� ���������. �������� ��� ����� ������������� ���������� �������� �� �������� ����������� ������ ��������� ���� ������������� ������ �� ���� ������� ������ �� ���� �������������� ���������� (���. 6).������� ����� ����������

���. 6. ������� �������� ������ ����������

������� ����� ���������� � �� �������� ���� ������ �� ��� ���� ��������, ���������� �������� ������� ������ � �������, ���������� ��� ������������ ������ �� �� ������� ������, �� ���������������� �����, �������� (�������) ��������� ���, ��� � �� �� ������.

������������ ������� ����� ���������� ������ ��������� �������� ������ ��:

� ���� ��������� �����, ������� �� ������ �������, ��������� ����������� � ����� ���� ��������� ��������� (����, ������);

� ���� ����� ��� ������� �����, ������� ����������� �� ����������� �� ��������� ��������� �������� ������ �����;

� ���� ����� ��� ������� �����, ������� �� ������� ���� �� ����������� ������ ������ ��� ������, ��������� �����������, ���� ���� �� ���� ������� �� ������ ������� ������ ��� ������������ �� ������� ��������� �������;

� ���� ������� ��������� ������� � �����, �� ������������ ��� ����� ���� �������� � �������;� ���� ��������� ������ ���������� ��� ����������� � ����������� �����, ������� �����������;

� ���� ���������� �������� ������;

� ������ �� ������ �������� �� ������� ������ ��� ��������� �������� �����;

� ��������� ������� ��������, ��� �������� ������ ���������;

� ���� ���� ����������� ����� ������ �������������. ����� ������� ���������� ������������� ���� ����

���� ������ � �������, ���������� ��� ������������ ������, ����������� �� ����������� ������� ������ (����, ������), �� ��������� ��� �������������� ����������� ��� �� ���������� ������������ � ������ ������������ ��������. ����� ������� ������:

� ���� ������ �� ���������, ����������, ������� �����������, ���������, ������ �����;

� ����� ��� ������� �����, ��������� ������������� ����������� (��� �� �����, �� ������ ������� ���������������� �������� �� ��������� �����);

� �����, ����������� �� ��������� �������;

� ���� �������� ������� � ����� ����� ����� ������;

� ���� ������, �� ��������� �� ������� ������ ������� ������ � ��'���� � �������, ���������, �������� ��������� �� ������������ ������������� � ������� �����;

� ���� ��������� �������������, � ����� �������������, �������� ��� ��������� ����� ������� �������;

� ���� ������ �� ��������� �������� ����� � ����� �'��� ������� ������� ��������� ������� ���� �������� ����� �� ������� ������� ����;

� ���� ���� ������� ����� ������ �������������. ��������, ������������ ������������ �����, ������

������������� �������� �� �������� �� ������� 30%. ϳ��� ������ ������� �� ��������, � ���������� ���������� �� ���� �������, �� ���������� ������ ���������. ³� ���� ���� ������������ �� ������� ���:1) ��������� ����������, ������������� � �������� ����������, ������� ������������� ����������;

2) ���������� ���������� ��������� �� �������� ���������� �� �� �������� ������ ����������;

3) ����������� ���������� ������ ��������� ����� ��������� ������������������� ��'����, ����������� ���������� ���������� � ��������, ������ ������������������� ��������� �� ��.;

4) ��������� ���������� �������;

5) ����������� ����� ������ �� ����������� ������ ������ (������ ������, ������� ��������, ��������� ������ ��������� ����).

�� ���� ������� ����, �������� � �� ���������� ��������, ���� ������� �������� ���� ���������� ������� ������. ����� �� ���������, �� ���������� ����������, ��� ����� ���������� �������� ���������� ���������������� � ������ ��������� �������������, �� �������������� ����� ������������. ������� ��������� � ��������� �������� ������������� � ������������� ���������.

�������� ������������� ����������� �� ��������:

��:

�� � �������� �������������; � � ��������;

�� � ������������ ������� �������� ���������� �����; ��� � ������������ ������� ������� ��������� �����. ������������� ��������� ����������� �� ��������:

��:

�� � ������������� ���������; �� � ���������� ���������. ����������� ����� �������������� ���������� � ��������� ��� ��������� �� ����� ���� �������� � ����� ����������, � �.�. ��������� ���� �� ��������� ������ (� ��������� �����) �������� ��� �������� � ����� ��� �������� ���������� ��� ������������ ���� �������� � �������, ���������� ����������� �����������. ������ � ������� ����� ������ ���� ������� � ����-��� ����, ��� ������ ���� ������ �������� ������� ������, ��:

� �������, �������;

� ������, ������������;

� ���� ������;

� ����� �� ������������ ���������� ���������;

� ����� �������������� ��������;

� ���� ������ �����;

� ������ �����.

��'����, �� �� ����� ������ ������, ��� ����� ������� ������, ����� ����� � ���������������� �������� ��������� ����, ����������� �������������� ��������. �� ��� �������� ��'���� ����� �������������� ��������, ���� ��'���� ����� �������� �� ������������.

�� ������������� ������ ��'���� ����� �������������� ��������, ��������: ����� �������� �� �������, �� ������� ������, �� ����������� ������, �� ����� ��� ������ � ������, �� ���� ������, �� ������ ������������, �� �������� ��� ���, �� ���� �����, �� �������-������� ����������.

�� ������������� ������ ��'���� ����� ������������ ��������� ���������� ���������� ��������: ����� ������������ ��������� �������, �������, ���������� �� ����� ����������� ��� �������� ����������, ����� ������������ ������ ��������� ���������� ����������.

�� ������������� ������ ��'���� ����� ������������ �����������, �������������� �� ������ �������� ��������: �������� ������ �� ������������ ����������� ���������� �����, ����� ������������ ���������� �� ����� �������. ������� ������� ������ ��������� ����� ������� ���� ���'���� ��������������. ���, ���������� ������� ������ ��������� ����� ��������� � ��������� ������������� (100 ��������� ��������� ����), ����������� ��������� (1250 ��������� ��������� ����), ������������� (2 ���. ��������� ��������� ����) � ��������� ������� (100 ���. ���), ����������� ����� (3 ���. ���). ������� ����� ������ ������������:

� ��� ���������� ����������;

� �������� �������� �����;

� ������������� �������� �������-����������� ��������� �� ����� ���������;

� ��� ���������� ������� �������� ����� �� ����������� ��������� �����.

��������� ������ ��������� ����� ���� ���� ��������:

� ����������� ����� �� ������ ����� � ����������� ������;

� ����������� �������� ����� ����������� �������� ����� � ��������� �����;

� ��� ������ ����������� ���������;

� ������� ������ ������� ����.

�� ������ ��������� ����� ������� ������ �����, ������� ����� � ����������� ������.

������ ����� � �� ������ �����, �� �������� ��� ��������� ������ � ����������� ������, ��������� ���� ����������-������ ����� � �� �������� ���������� ���� ������� �� ������������ �������.

����� ���������� ������������ ������ ������������ �������� �����, ��������� � �� � 1.01.1998 �. �� ������ ����� ���������� �� ��� �����:

1 ����� � �����, �������, �� ��������� ���������� �� ����������� �������. �� ��� ��������: ������� (������ � ��������), ����� (������, �������, ��������, �����, ��������, ����), ����� ��������� � ��������� �� �������� ������� (�����������, ������, ������, ����������, �����, �����, �����, �����, ������� ����������������), ����������� ������� (������������, ��� ��'���� �� ���������������, �������� �������);

2 ����� � ���������� ������, ��������� ������� �� ������ ��������; ����, ���������� (�����) ����������; ������� �������������� ������� �� �����������; ����������� �������, ��������� ����������-������������ �� ���� ������ ��� ������������� ���������� ����������. �� ������������ ������ ��������: �������, ������ � ������������ ��������, ��������, ����������, �����, ���������� ��������, ������ ������� � ������ �������, ��������� � ���������� ����;

3 ����� � ���� ������ �����, �� �� ������ �� ���� 1 � 2, ��������� ������������������ ������ � ��������, ������ � ����������� ������ �� ��������� ����������. �� ���� ����� �������� ������������������ �� �������������� ������ �� ������������, ��������, ������ ����������� �����������, �������, ����������, ������ ������ �� �����������, ��������� ����������, ���� ������ �����, ��� �� ����������� (���������� ����, �����, �������, ������� �������� �� ��., ������ �������, ���'������, ������� �������� � �����, ������� ������).

� ��������� �� ����������� �������� ����� � �� �� ��� � ������ ����������� ���������� ��������� �� ����������� ������ �����. ��� ����, ��������� ���������� �� ������ �� ������. ����� ���� �������� ����� ���������� �� ���. 7.

�� ���������� �������� ����� �������� �, �� ������ � ����������� ������. ������� ��������� ��������� ������� � ���, �� ��������� ������������� ������ � ����������. �� ������, ������������, �����������, ���������� ������. ������ ������ ����� ��������� �������� ����� ��� �����������, ��� ������������� ����� � ����� �� ������ (�����, �������, ����������� �������).

���. 7. ����� �������� �����

� ��'���� � ����� ����� � ���������� ������� ���� ������ ����� ���� �������� ������������ ������������ ������������ �� �������� � �������� ��������� �������� �����. ��������� � ����������� ������������ ���� �������� �������� ����� �� �������� ��������� ����������� ������ �����������.

��������������� ������� ���� ������� ������ �������� �����.

������� ������� � �� ������� ������� �� ���������, ����������� � ������������ �������� �����.

³������ ������� � �� ������� �������� ����� �� ����� ���� � ����������� ���������� �� �������.

��������� ������� ������ ������ ���������� �������� ����� � ����������� ������ ��������� ������� ��� ������� ������� �� �������� �����.

��������� ������� �������� ����� ����������� ��� ����� ������������� �� ����� ���� �������� ����� �� ����� ��������:

�(�) = �(� � 1) + �(� � 1) � �(� � 1) � �(� � 1) ��:

�(�) � ��������� ������� ����� �� ������� ������� ������;

�(�1) � ��������� ������� ����� �� ������� ������, �� ��������� �������;

�(�1) � ���� ������, ��������� �� ��������� �������� �����, ��������� ����������� �������, �������������, ����������� �� ����� �������� �������� ����� �������� ������, �� ��������� �������;

�(� 1) � ���� ��������� � ������������ �������� ����� �������� ������, �� ��������� �������;�(�1) � ���� �������������� ����������, ����������� � �����, �� ��������� �������.

������������ �������� ����� ���������� � ��������� ������� ��������� ���������, ��������� � ��� �: ����������� (��):

���������� (Ժ): ��

�������������� (��): ��

��:

�� � ������������ ������� �������� �����; �� � ����� ������� ���������; � � ����� ��������; �ϗ ���������������� ���������� �������� �� ��.

����� ���������� ��������� ����������� ������������ �������� �����:

� ����� ���������� ����������, ����������� �����������;

� ������������ ����� ���������;

� ������ ������� �������� ��������� ����� ����� � ����������;

� ��������� ���������� ������� ������ ����������;

� �������� �����;

� ��������� ����������� ������� �� ����� ������������ ������ ����� ����.

������ ����� � ������ ������������ ��������� ��������� ��� �����, ����������. �� ������� ��������� ������������ �� ��������� �������. ���������� ��������� � ������� ���� �������� �����. ��������� ���� �� ���� ��� �������� �������-��������� �������� � ���� ���� ���������� � ������������ �������� �����. Գ������ ���� � ����������� ����������� ���������� �������� ����� ��� 䳿 ��������� ���, ����������� �����.

������ ����������� ������� �������� ����� �� ���������, �� ������������ �� ����� �����������. ������ ����������� ����������� � ��������� ��������:

1. ˳����� �����, ��� ����� ���������� ����������� �����, ��� ����� ������� �������� ����� ������ ��������� �� ������ ������ ������ ����� ������������ ������������ �� ���������� �������. ����� ����������� �������������� � �������� �� ��������� ������� �������� ����� �� ������� ������� ������, ���� ����� �������� �� ������������ ������ ������ �������� �����. ����� �������������� ���������� �������������� �� ������ �����, � ���������� �� ������� ���� �������� � ��������� �������:

1 ����� 1,25 �������

2 ����� � 6,25 �������

3 ����� � 3,75 �������

2. ���������� ����������� ������������� � ����� �������� �������� ���������������� �������� � �������� � ���� ����� ������ ���������� ������� ������ ����� �� ���������� �������. ���������� ����������� ����������� ���� �� �������� ������. ��� 3 ����� �������� ����� ������� �� ���������� ��������� � ����. 5.

������������ ����������� ��������������� � ��������������� ����, ���� ����������� � ������� ������������ ���������� � � �������� �������� � ����������� ����������. ��� ����� ��������������� ����� �� ������� ����������� ���������� ������ �����������������:

������� 5.

����� ���������� ����������� �������� �������� �����

������ ������������

� ����� � ��������

������ ��

15

������ ��

30

����� ��

20

��������� ��

15

�'���� ��

10

������ ��

5

������ ��

5

� ������ ��������;

� ������������ �������� ������;

� ������� ����� �� ������� ������ ������;

� ����� ����������� ����������;

� ������� ����������� (�������� ����� ��� ��������� ���������);

� �������� ���������� ������.

��� ��������� �������� �������� ����� �������� ����� �� ������ �����, �� ����������� �������� "������� �����". ������� ����� � �� ����� ��������� ��� ���������� ��������� ���������� ����� �� ����� ����.

����� ��������� ����� ��������� � ������� 6.

������� 6.

����� ��������� ����� ���������

����� ��������� �����

�������� ��������� �����

������� ��������� �����

��������, ������ ��������, ������ ������������� ������� �������� ������ ���� ������ ������� ��� ������� �������� � �������������� �������� ����������� �����������

����� ����

������ ��������� ������� �������� ������ ������ ����� � ����������� ���� ������ ����� �� �������� � �����

�� ��������� ���������� ������� ����� ���������� ��:

1) ����� � �������� �� ������� �����;

2) ��������� �����.

������� ���������� �����, ���������� �� ���������� ��������� �����, � �������� ������� ����������. �������� �� ������� � �� ���� ������, ������� ����������� �����, ������������ ������� ��������. ֳ ����� �� ���� �������� � ��������, ��� ��������� �� ���� ��� � ���� ��� ���������� ��������� ����� ������ ���� ���������� ���� ���������.

� ��� ������������ ������� ����� ���������� �������������� ��������� � �������������� �������� ������ �� ������������ �������������.

����������� ������������ ��������� ����� ����� ������������� � ��������� ����� ���������:

� ��������� ������� (��), �� ������ ������ ������������ �������� ������� ����� �� �� � ����������� �� ��������:

� ���������� ��������� ����� (�) ������ ��������� ������ ������� � ����:

��:�� � ������� ��������� �� ��;

�� � ����������� ������� ��������� �����;

360 � ��������� ������ � ����.

����� ����������� ���������� ��������� �����:

� ������� � ����������� ����������� �������;

� ����� ������� ���� �������� � �������� �� ���� �����, ��� �� ���� �� �����;

� ���������� ����������� �����;

� ���������� ���� ����������;

� ������������ ��������� � ���������� �� �����;

� ���������� ������� ��������� ����.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ��� ����� ��� ������������ � ���� ��������?

2. ������ �������� ���������� ���������.

3. �� ���������� ����� ������ ���������?

4. �� ������� �� ������ ������� ������ ���������?

5. �� ������� ��������� �������� � �������������?

6. �� ���� "��������� ����"? �� ������� ������� ������ ��������� ����� ���������?

7. � ���� �������� ���������� ����������� � ���� ������� �� ����������?

8. � ���� ������ ���������� ���� � ���������� ����� ��������� ����� �� �������� ���������� �� ����� � ���������?

9. �� ������� ����������� ���������� �� ������ ������������� ������� ���������� ��������� ����������� ������������ �������� ����� � ��������� �����.

10. �� ���� � ���������� ������ ����������� ��������� �������� � ������ ���� � �����?

�����'������ �������� ��������� ������:

� ϳ�����������

� ����������� ����������

� ���������� ���������

� ����� ������

� ����� �������

� ��������

� �������������

� ��������� ����

� ������ �����

� ������� �����

� �����������

3.2. Բ����� �������ֲ���� ������� � ����Ͳ��ֲ�

��������, �� ����������� �� ������� ����� ������� ����������� ����������. �� � �����, ������ ������� �������, �����, ��������, ���������-������ �������, ���� �������� �������, ������� ������ ����� � ��������� ����. � ������� ������� �������� ������� ������� ��������� ������� �����������. ����������� ������� �������������� ������� ����������� ����� � ������ ����������� �����, �� ���� ����������� �� �����������. � ���� ���� ��������������� ����������������� ������ ���� � ���������� � ����� ������, �������������� � ������������ ��������� � ��� ������� �������� ������ � ������. � ���� �������� ������ ���� � �������� ��������� ������� � �� ������ �����.

��������, �� �������� � ������������ ���� ����� ������� �� 3 ����� � ��������� �� ���������� �� ��������:

1) ��������, �� ����������� �� ���������� ���������� (�����, �����, �������� �� ��.);

2) ��������, �� �������� �� ������� ��������������, ��������� ������ � ������� ������������ ��� �������, ���'���� �� �������� �������� �� �� ��������� (�������, ��������, �������-��������� ����������). ��������� ���� ����� ������� ����� ���������; ������� ����� ����������� ���� ��� ���������, ��������� �� ����� ��������� �������;

3) ��������� �������� ��������� �������, �� �������� �� ������� ������������������ �������� ������. ������� ������� � ��������� ������ �� ����� �� ������� ��� ������������ ��� �������, ��������� ���������� �������������� �������, ��� ����������� ���������� ������� �� �����. �� � ����� ������� ���������� � �������� ��������, �������-������ �� ����������� ������ ���� ����.

����� ��� ������������� �������� �������� ������� ��������� ������� ����������, �������� ���� �� ������ ���� ������� �������� ���. ��� �������� � ��� �������� �������� ����������� ���������� ������. � ��� �� ��� �� ������ ��������� ����������� ��������� ������ �� ������� ������� ������. � ������ ���� �������� ���������� ���� �������� ��������� ���������� � ����������� ����������� � �������� �������, ����������� ���������.

������ ����� ��������� �����, ������ ��������� ����� �� ����� �� ����������� �� ������������, ���������� ���� ��� �������. � ���� ������ �� �����������, ���������� ������ ���������� � ����� ��������� �����������. ��������� ����������� �������� � ���� ��������� ������ �� ��������� � �������� ������������� ����� � ��������� ���������, �������������� ����� ��������� ��������� ��������� ������� �� ����� ��������� ������ � ����� ��������� ���������� ������� �� ���������� �������� ����.

Գ�������� ���� �������� ���������� ���������� � ������ ���������. �������� ������ � ������� �������� ��������, ���������� � �������� �������� ����������, ���� ��������� ������������ ���� ��������� ������ �� ��������� �������, ������� ����� � ����������� ����� ��� ��������� ��� ���� ������� �� ���������� �����, ���������� �� �� �������� �� ��������� ����������.

�������� �� �� �������: ��������� ���� � ����� ���������� ����� ���������� �� ���������� ����� ������� �� ������� ������� �� ������ ���������� ������������ �� ��������� ��������� ��������� �������� �������; ����������� ���� � ����� ���������� ����� ���������� �� ������������ ����� ������� �� �� ������� �� ������ ���������� ������������ �� ��������� ������� ������������ �����������, � ����� �� ��������� ����������� ������, ���'������ � ���������� ��������� �������� �������.

���������� ��������� ����������� �� ������ ����� ������ ��� ����������� � �������, ��� ���������� ���������� ������� ��� �������������� ��������� �������� ���� ����� � ��� ������������ �������, � ����� ����������� ����������� ��������.

��� ��������� ������ ��������� ������� ����������� ��'������� ������� � ������ ����� ��������, �������� � �������� �� ���������� ���������, ������ ������, ������ ���������� �� �������� ������ ���� ���������� ������. ��������� ������ �������������� ������������ ���������� ��������� ������ �� �������� ����� � ������������� �� ��������� �����������, � ����� �� ������������ ��������� ��������. �������, �� �� ����� �������������� ��������� (��������� ����������, ���������� ������ �������� ����) ������ ������������� ��� ���� ������������ ����������� ����������� ������.������� ������ "��� ��������� ������ ������ �� 2000 ��" �����������, �� � 2000 �. ������� ��������� ������� � ���������� �� ������� ����� �� ����� ���� ��������� �� ���������, ��������� ���������� �������� (��� �������� � ������ �� ������� ����� ������, ���������� �����, ����������, ������ � ������ �������� ��������) ������ ������������ ���� �� �������� �����쳿 ����� �������� ����� �� ��������� ������������.

�������� ������ � ������� ���������� �� ����������� �� � ������������� ��������� ���������� ���������� �� ����� �� ����� ����� ���� ������������ ���������� �������, � ����� ����������� ����������� ��������. ��� ��������� �� ������������ ����������� ���������� �������� ������� ������ ��������.

� ������� ������ ��������� ������ � ������� ���������� ����������� ����� �� ���������� ����� �������, � ����� ����������� ����� �� ������������ ����� �������. ������� ��������������� ������ ���������� ��������� ������� �� ����� ������� � ������ �:

� �����, �� ��������� �� ��������, ��������� ���������� �� ������������� �����;

� ����� �� ������� ���������� ������ ������;

� ����� ������ �� ��������� ���� � ������� ��������� ��������;

� ����� �� ����� ������ �������;

� ������ �� ��������� ��������� ���������-���������� �� ��������� ���������� ����������, �����;

� ������ �� ����� � ������ �����;

� ����� �� ���������� � ����������� �� ��.

�������� ���� ������ �������� ����������� � ����������� ������� ����� �� ������� ���� �� ��� ������������.

� ��������� ������ ��������� ������ � ������� ���������� �������� ���� ������ �������� � ��������� �� �� ���������� ������� ��������� �����������. ��� ����� ���������� ������ ������ � �������� �������.

���������� �� �������� � ������� ������ �������: ������ ����� ���������� ��������� �������, ����������� �� �������� �����, ��������� �������� ���������� � ��������, ��������� ��������� �������, ������� �� ����������, ������ ����������� ������ �� ����������.

�� ���������� ������� ��������: ��������� ��������� ������� (����������, �������� ��������������� ������������, ��������� ����������), ��������� ������ �� �������, ��������� ���� � ������������� ������, �������� ����������.

� �������� ������ ���������� ������ �������� �������� �� �������. � ��'���� �� ���, �� ������� �������� � �� ����������� ����������, ��, ����� ������ �������������, ����������� �� ������������� ������ �������� �������, ��������� � ������:

� ����� ��� �����, �� ��������� ���������� ��� � ������ ������������ �������� �������� �� ����������� ������������;

� �������� ������;

� ����� ��� �����, �� ��������� �� ��������� ���������� �� ����������� ������� ��������� ��������� ������.

������ ������� ������, �� ������ �������� ������� ������� �����, ������� ������'�, ������ ��������, �������� ���������� ������ ̳�����. ������ ����� �������, ������� �� �������������, ������������� �� �������, � ���� ����������� �� ���������, � � ��� ������������� ���������� ����������� ����� ������� ������������� �� ����������� ������� � ���������������� �������� �� ����������� ������� �� ���������������� �������� �������� ��������� �� ��������� �������.

������ ��������� ������������� ����������, ������� � ����� ������, �� ������� ����, ��������������� � ��������������������� �������, ������������� ��� �������� ������� �� ��������. ��� ����� ������� ������� ������� ���� ��������� ���������� ��������� ��������.

����� ��������� ���������� �������� ���� �������� ������� ������� ������'�, �������� ���� �� ������ ��������� � ��������� ��������, ������������� ������ �� ������� �����, ������'� � ������������� ���������. � ������ ���� ������ ��������� ����������-�������� � ��������� ���� �������, �������, ����������, ������������-����������� ������ ����. ���������� ����� �������� � ������ �������� ����� �������� �����������.

� ������ ���������� ��������� ��������� ������� ������� �������� ������� �� ���� ������� �������� � ������������� �������� ��������, ��� ����� ��������� �������� ��� ������� ������, ��������� ����������-������� ���� ���������� �������.

�� ������� �������� �������� ����, �������� �������� ������� �����������:

� ������� �� ������� �������������� ���������;

� ��������� �������� �����;

� ������� �� ������ ���������� � ����� ��������;

� ���������� ����� �������� �������.

�������� �������� ��������� ������������� ��������� ����������� �� �������� ���� �����������, ��'����� ����� � �������, ���'���� �� ������'��, �������� ������� �������� ���������.

��� �������� ������� ��������� ����������� ������� �� ������� ������'� �:

1) ������� �����, �� ������������� �� ��������� �������� �����, ����������� �������� ���������, ���������� ����� �������� �������, ������ �������� ������ ��� ����������� ��������;

2) ����� ���'���� �������������� � ����'����� ������, �� ������� � ����� ������ �����������. �� ������� ��� ���������� ���������� ����������� ������� �������� ��� ��������� ��������;

3) ����� ��������� ��� ������ �������� ������ �� ��� ������, �� ���, �� ����������� ����'�������� �������� ���'���� �������������� �� ������� �����������.

��� ������������� �������� �������� � ��������� ����������� ��������� �������� ������ ��������� ������ ��� ������������ ����� �� ���������� ����������� � �������� �������-������������� ������ ����'������� ���������� �� ������� �����������. ��������� � �������� ���������� ������.

³���������� �� ������� ����������� ������ ���� ����������� � ����� �������, ���:

� ����������� ����������� ������ �������� �������;

� ��������� ��������� ���������� �����, ���� ���� ����������������� � �������� ��������� �����������;

� ����������� ������� ��������� ���������� � ����������� � ��������� ����������;

� ����������� ���������� �������� ���������� ������������, �� �������� � ������ ������������ ����������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ���� ������� �������� ����������� ����������?

2. �� �������� ����������� "����������" � � ���� ���������� ���������� ������ ��������� �������?

3. �� ������� ��������� ��������� �������� �������� ����������� �� ���� ���������� � �������� ���������� ���������.

4. �� ���������� ������������� ��������� �������?

5. �� � �������� ������ ������ ������� ��������� ����� ��������� �������� ��������� ����� ������ ��������� �������?

6. �� ��� ���� ����� �������, �� ������ �������� �������� �������, �������� ������� ������'�?

7. � ���� ���� �������� ��������?

8. �� ������� ����������� ������ �� ������� ������'� �'��������� � ������ �������� ��������?

�����'������ �������� ��������� ������:

� ������� ��������

� �������� �����������

� ������������������ �������� ������

� ������ �������� ������ � �������

� ������� �����������
� �������� ��������

3.3 Բ����� ����������� ����Ͳ��ֲ� � ����������� ���IJ�

������� ���� ��'������� �������� ����������� ����� ������������������� �������� ���������� ��������, �� ����� �������� ����� ������ � ��������� �������� �������, ��������� ������ �����, �������� �� ������������ �������������� � ������������� � �� �����. ������� �������� ���������� ������� � ����� � �������� ��� ������, ��������� �������������� �����, ˳�������� ����� ������, ������������ ����� ������, ����� �����, ��������� ����� ������ �� ��.

��������� ���������� ����������� ��� ����������� �� ������� ����������, ����������, �������, ������, �����������-����������, ���������� �� ����� ������� �������� ��������. �� ��� �������� ��������, ������� � ������ �����, �����, �������� ����������, ���������� �����, ������, �������, ���������� ����������� � ������������� � ������ ������� �� ��.

��������� ���������� �� ������� ���� � ���� �������� ����� ����� � �����, �������� ��� ��������� �� �������� ��������. ����� � ����� ������ ���� �������� ������������, ����������, ��������, ������������ � ������������. ��'������� �������� ����� ��������� ��������� ��������� ������������ �� ���� ���������� �������� ������ ��������� ����������������� ������� � ���������� �� �������� �������� �����, ��������� ������������ ���������.

��� ��������� ����� ����� �������������� ����������� ���� ���������. ���, ������� ���� �������� � ���������� ������ �������� ���� �� ������ ����������, ���������� �������� ������� ���� ���'����� � �������� ��������-�������� ���������, ����� ����������������-���������� ��������, ������ �� ������� ���������, ����������� ���������, ����, ��������, ����, ��������, ������ �� ��. ��������� ������, �� ��������� ���������� ����� ��� �������������� ���������� ����� � ����� ��:

��������� ������ �� ����������, ���������� ����������, ��������� �������� �� ��� ��� ������������;

��������� ������, ��������� ���������, ������� �� ����������, ��� �������, ������������ �������� ������;

���������, ��������� �� ����� ������ ����� ��������, ���� ������ ������� ��� ���������� �������� � ��� �������� 20 �������;

�������������� ��'������ ��������;

�������� �������������.

������ ����������� ���������� �� ��������� ����� ���������� �� �������, �������� �����, �������� �� ��������� ������, ���������� �� �������� �� ����������� ��������, �� ���������� ������� ������, ����������� �� ������������ ������������ ������� �� ��������� ���.

��������� ������������� ��������� ������������� �����������, ������ ���� ���������� �������� � ����������� ������������ �� � ��������� ����������. ������������� ������� ������������ ������������ ���� �� ���������� ���������, ���������, ����������, ���������, �������, �������, ������� �� ��������� ��������. ����� ��������� ������������� ��������� ��� �������� ���������� ��� �������� ���������.

������� ����������� ��������� ���'���� �� ����������� ����������� ������ �� �������� �������� �� �� ��������, ����� ����� �������� �������, �������������-������������� ������, ���������� ���������-������� ������ ����.

��������� ���������� �� ������� ���� �� ����������� ���������� � ���� ���� �� ��������� ������� �� ��������, ����� ����� �� ������ ����� �������� � ������; ������� �� ���������� � �������� �������� ����������, ��� �������������� �������� �� ��������.

�������� ����� ������� ������� ��������� ��������� ����������, ����� �������� ���� � ���������, ������������� � ������������ ������� ����������, ����������, ��������, �������� ���� �� �������� ���� �����. �������� ����� ��'������� �� ����������� �������, ��� ��������� ����� �������������, �����, ��������� �� ������ ����������� ������������ ������� �������.

ij������� ������������ ���������� �������� �� ������������� �������, ������ �� ���������-������������� ���������. ������� ����� ��������� ����� � ������� ����������, �� ����������� � ���������, �������� � �����������. ����� ������� ���������� ����� ��������� ��������� ��� �����. ������� ���������� ��'��������� � ����������� (������, ����, ������, ��������������) ���������� ���������.

�������������� ������������ ���������� ������������� �� �������:

�������� � ��������� ������ �� �����;

������ �� ������������, ���������� �� ���� �������� �������� �� ��������� � ����������;

���������� ������; �����, �� ��������� �� �������� ��� �������������

���� ������ �� ������������ ����������.

������� ������� ������, �� �������, �������������� � ����� 1% �� ������ �������� �����, ������, ������䳿 ����. ����� ��������� ���������, �� �� ��������, ����, �� ��������� ��������� ������ � ��'���� � ���������� ����, ��������, �� �� ��������� ������䳿, ��������� ������ � ����� 0,5% ���������������� ������, �������� ���� ��� ������䳿. ������ ������� ����� ��������� ������ ���������� ������� �� ������ ������ �� ������� ��������� ������������ ����������. ������ ������, ��������, �������������� � ������ � �����, �� � ������� ������.

������ ������� �������� � ��������� ������ ���������� � ������������ ��������� ����������, �� 5 �� 15% ����������� ������ ���������� �� ����������� ������� ���������.

���������� ����������, �� ������ ������ ����� ����� �������� ���� ����� � ������, �������� ������� ���������� �� ������� �����������, �� ��'�������� ��� ����������� ������ ��������� ���������� � ���������� ������, �������� ��������� ����.

��� ������������ ������������ �� �������� �������� ��������� ���� ���� �������� � ������ �������, ������, ������, ����������, ���������� ����� �� ������ �����. ���������� ������� � ������ ��������� ������ ������, �� ��������� ������� ����� ������� ���������.

�����, �� ��������� ��������� ������������ ����������� �� ��������� ������ �� � ����� ������ ������������ ����� � ����������. ��������� ���������� ������������ ����� ��������� �:

� ���������-������� ������ (���������-������ ������, ������ � �����, �������� ������ ������ � ������� �� ������� ���������, ��������� � �������� ����������);

� ������ �������� � ����� (���������-��������� ������, ����� �������� ������, ��������� �������������);� ���������� �������� ������ ��������� (���������� � �������� ��������, ���� ��������� �������� �����������, �� �������� �� �����);

� �������������-����������� �� ����������� ������� (������ ����� ������������� ���������, ����������, �����������, �����������, ������������� �������, ���������� �����������, �'����, �������, ����);

� ���������� ����������.

� �������� ������ ��������� �����, ����� �����������, ������� ������� ����� ��� �������� � ��������� �������� ���� ��������� ���������� �������� ������ ��������� ������������ ��������. ������� ����������� ��������� �������� �� ������� ���������� �� �������� ��������, � ����� ����� ������ ������, �� ���������� ��������� ��������, �� �������. ���������: �������, ���, ���������, ��������� �� �������������� ��'�, ����. ���������� �������� ����������� � �������� ���������:

� ��������� ������������ ��������� � ��������� ���������� ���������������� ���, �� ���������� ����, ������� �������� ������, �� ����� ��� ������� ������� ������� � ��������� ���� ���� �� �������� ��������;

� ������� �������� ��������� �� ���������� ����, ��������, ������� �������;

� �������� �������� ������� ������'�, ����������� �������, �����, �����, ��������;

� ������ � ������� ������������� ���������� ���������� �� ���������� ����;

� ������ �� ������� ���������� � ���������� ���������. ����� � ���� ��������� ��������� �������� � ���������� ����������� �����. � ��������� �� ������� �������� ���� ���������� �� ����������� �� �����. �� ������� 2000 �. � ����� ����������� ����� ������ ���������� ��'������. ����� ���� �������� ����� �����������, �ѳ����� ����, ������ ���������, �³����������, �������, ���������, ���������� ����������� ���������� ���� �������� �������� ����������� ���� � ����� �� ����.

����� ����������� ���� ������� �� �������� �����, �� ��� �������������� ������, ������� � ��������� ����� � ����������� �� �������� �����, ��� �������, ������ � �������� ��������. ������� �� ���������� � �������� ����������� �����, ��� ���� ������� �� ���������, �������� ���� ���� ���������� �� �������� ������� ��������������������� ��� ������������ ��������. ����� �� ���������� �� �����'�������� �������, � ������� �� ������� �� �����'�������� ����������� �����, ��� ��� �������, ���� ���� ������������� ����������� ������������ �����������, �� ������������� �������� �����.

��������� ����� ������ ���� � �������� �����, � �.�. � �������� �����, ������ � �������� �����, ������ �����, �������� ��� ��������� �������� ��������. �� ���� ��������� �����'������� ����� ���������� ��� ���� ������. ��������� ����� �� ���������� �� �����'������ ���� �����, ��������� ���'���� ������������ �� �������������. � ������� ����, ����� ����� �� ���������� �� �����'�������� �����. ������ ������������� �� ����������� ����� ������ ���� � ���� ���� (�����, ����� ��� ������ �����), ����, �� �������, �� ������������.

Գ����� ����������� ����� ����� ���������� ����������, �� �������� ��������� ���������� ���������, ������� �������� � ���������� ����, ����������� ����������� ������������ � ������������ ������ � �������� ���������� ����� �����.

������ ����������� ����� ������ ����������� �� �������:

� ������ ����� �����;

� ���������� ������ �� ������������ ������� �� ��������� ���;

� �����, �� ����������� �� ��������� ������� �������� �� ���������� ������� ��� ����������� ���������� ������� ����������� ��������� �����;

� ������� �� ����� �����;� ������ �� �������� �����;

� ������� ������ �� �������� ��������� ����������� ������� ���'���� ������������ � ����� ������������ �� ����������� �����������;

� ����� ����������, �� ����������� �������������� ������.

� 1996 ���� ��������� ������������ ���� ����������� ������� ������ � ���� �����������. ���� ����� ��������� ����������� ������� �������� ����, ������ �� ��'�, ������������ ����������� �������� ������������ ��������, ��������� ����������� ������, ������������ ������������� ���������� � ������ ����������� � ���������, �� ��������� ��� ����� ����������� ������ �����������. ����� ����� ���������� �� ������� ���������� ������������ � ����������� ������ ������� � ��������� ���, � ����� ����� ����������, ��������� �� �������� �� ����������� ��������������. ij������� ����� ������� ���� ���� ������� ��������� � ����� ��������� ��� ��� ����� ������, ������� �� ��������, �� ���������� ������� ������'� ����, ������� ���������� ������� ��������. �������� ����� ���� ���������� ����, �� ����������� � ������ ������ (������, �������, ���������� �� ���� �� ����).

����� �������� ������������ ����� �ѳ����� ���� � �������� �������, ����������� �� ������� �������� ��'�� � �������� ���� ���� �������. ������� ����� ����������� ��'�� �� ���� ������ � ������, ����������� ��'��, ���� ������� ���� ��������� ������. ����� ����, � ����� ���� �������� ���������� �������� �������� ��'�� �� ������������ ���� � ��������� ������ ����� �� �������� � ���������.

��������� ������������ ����� �������� ��������� � �������� ���������� ���������� �������� �� ��������� ����� ������� �� �����������, ���������� �� ������������� ������������ �������� ��������� �� �������� ��������, ���������� ������� � ��������� ����� ������������ �� ������ ������. �� � 1984 ���� ���� �������� ������� ����������-����������� �������� �������� ���������, ��� ��������� ����� ������� �������� ������ � �. ��� � ����������� ������������ � ���'������ ������������, �������� �������, ������ ����� ������ ����. ���������� ���� ������� � ����� ����� ������� 60 �������: �������, �������, ����������� ���������, �������, ��������� ����������, ����. ����� ���������������� ���� �� � ����� ����. ��� ����, � ������ ���� ����� ������� ����� ���� ��� ������� ������ ���������. �� ������������ �������� ���������� ������� ����������-����������� �������� ���� �������� ������ ����� �����, ��� �� ������ ������ ������� ���������������. � ���� ��������� ����������� ����� �������� ��������� � ���������� ����� ��� ������������� ���������� ���� ���������� ����� �� ��'���� �������� ��������� �������� � ������ ����������� �������� �� �����, �� ���� ������� �������� ����������� � ����������� �������, ���������� �������� ����������� ������.

�������� �� ����������� ���'���� �������� ������� ���� ��������, �� ���������� � ���������� ���� ������� ��������� � 1996 ���� ������������� ���� ���������� �������� ���'���� �������� ������������ �������� ���� �.�������. ��������� ����� �:

� �������� �������� �� ���������� ��������� ������������� ������������� ���������, ����������� ������ ����-��������� ����� �� ����� �������� ���'����;

� �������� ������� ���� ����������, ��������, ������������ ������� �� ��������� ������������ ��'���� �������� ������������ �������� ������;

� �������� ���������� � ������ ���������, ���'������ � �� �������� ���������� ���������;

� ���������� ������� �� ���'���������� ������ � ������� ���������� ���������� ���'����;

� ���������� �����, ���������� ��� ��������� ���������� �� ���� �������.

ij������� �������������� ����� ���������� �������� ���'���� �������� ������������ �������� ���� �.������� ��������� ��� ���������� ������ � ������������ ������� �� ��������� ��� ������ �� ��������� ������; ����������� ������� � �������� ���������, ����������� �� ���������� ���'���� �������� ������������ ��������; ���������� ���������� ������; ���������� � ����������� ����� �� ������� �������� � ���� ���������� �������� ���'����; �������� � ������ ����������� ������� � ����������� ������������; ��������� ��������� � ����������, �������� ���� ��������� ��������� ����, ���������� ����� ���������� ������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ��������� ��������� ���������� �� �����?

2. �� ���� ������� ������� ���� �������� ��������� ����������?

3. �� ���������� ������ ����������� ����������?

4. �� ������ ��������� ���������� ��������� ������������� ��������?

5. �� �������� ��������� � ����������� ���������� � ��������? �� ����� ����� ������ �������� ����� � ���������� ��������� ���������� � ������� ������ ����������� ���������?

6. �� ���������� ������ ������������ ����������?

7. �� �� ������� ���������� ����� ����� ���������� ����������?

8. ����� �������������� ������� ����������� �����.

����� �V. ������Ͳ Բ����� 4.1. ���������� � ���Ͳ��� �������

4.1. ���������� � ���Ͳ��� �������

������ � ��������� ���� ������� ����������� � ��������� ��������� ����������� ������� �������� ����������: ������������� ������������ ������������ � �������-�����, ����������� �������, ����������� ����������� � ���������� �����.

������ �����, ���� ��� ����������� ������ ��������� 1781 �., ���� ��� ����� ������ ������� ��� ������ ���������� ��� ������ ������� �V� ��� ���� ������ �����. ������ ��� ������������ �������� ��������, ���� ������� ������ ���� ��� �� ������� ���� ��� ������� ������ � ������� �����. �� ����� ���� �� ��� ������� ���������� ����� ��������� �� �������, ���� ����� ������, ���� �� ��������� ����������� ���������� ������������.

��� ����� ������� ����� �������������� � �������� ���������� ���� �� ������� ղ� ��., ���� ���������� �������� ������ "������� ����", "������� ��������". �������� ��� ������ �� �������� ��� ��� ������ ������ � ������� ���������� ��������� �������� ��������� ����� ��������� � ���� �V��� ��. ���� � ������ �������� ������� ������ � ��������� �������. ��������� �������� � ����������� ����������� � ���������� �����, ��������� ��� ������� �������� �������� �� ���������� ��������� ������ ������ � �� ��� ����� ��������� �������. ���� � ��������� ���� ��� ������ � ������� ������ ��������� �������������� � ��������, ���� ��������� ������������ ������ � �������.

����� �������� �������� ��� ���������� ��������� ��������� ������ � ������������� �� ���������� ������ �������� �� ����, ���� ����������� ������� ������� ������� (IXX �������). ������� ������ ���������� �������� ����� � ����� ���������; ������������� �������� ����� � ����������� ������������. ������ ������ ������ ���������� �������: ������, �����, �����, �������, ������, � ����� �������.

���� ������, ������ ��������� ��������� ������ ���� ���� �� ��������� ��������, ������� ���� � �����, ������ ���� �������� ������ �� ��� �������. ������ �������������� ������ � ������� ������ ���� ������������ ����������� ����������� �� ������� �������: ���������� �����, ����, ������ �� ��.

�� ��������� ����� � ����� �'��������� ������� ���� ������, ����'����� ���� ����� ���������� �����������, �������, �������� ������ ���������, ��������, �������, ����������, �������. �� ������� ������ ��������������� � ������������ �����, ������� �� ������� ������� ����� �� ���� ��'�, ��� � ��������������� ������� �������������� � �������� ���������.

�� ���������� ������, �� ������� �� ������ �������� ��������� �����������, ���� ���������, ��� �������� �������, � � �� ����� ������� ������ � ��� ���������� �������� ���, ����������� ����� ��������.

����� ���� ��������������� � ����� � ����������� ��������� ������ ����������� ���'������� �� ��������� �����. ������ ������������ ���������� ������ � ������������ ����� �������� ������� �������� ��������� �� �.������������� (1663-1668 ��.). ����� ������� ���������� ��������� ������ ���������� ѳ�� ����� ��� ���������� ������������ 1710 �. � ��� ���������� ���������� �.��������� �� �.������������, �� ������ ������� ����� � ������ ������������ ���������� ����������. �������� ������ ���������� ������ �� ��� ��� ���� ��� ���� ������ �������, ���� ����������, ����������� �� ���� �������������� �� ��������� ��������� �������, ���������, ������������ ���������� ���. ��������� ���������� �������� ���������� �������.

� ��� ����� ������ ��� ������� ��������� ��������� ������ � ������� �� ��������� ������� ��� (�� ����������� ������� � ��������� ���� �������) ������� �� 1645 �����. ������ ������ �� �������� ��������� � ��� ��� �� ��������, ��������� �� ��������� �� ���������� ��� �������� ���� � 1803 �.

������������ ������� � ���������� � ������� ���������� ������� �������� ��������� ���������� ���� �.�. ������������, ������ ������� ������ ������ ���������� ��� � 1809 �.

����� � ���������� ������� ����� �.�. ������������ ���� ��, �� �� ���� �������� ��� ������������� ������ ������ ��������� ������� ��������� �������, ���� ���������� �� 1862 �. ��� ������ �������� ������ � ������� � ��� ����������� ��� ������� ��� ������������.

ij������� � ����� ������� � ��� �� 1862 �. ����������������� ������������ ���������� � ���������������, �������� �������� ���� ���������� ����� ������ ������������� ��������� �����. ��������� �������� ��������� � ������� XIX ��. ������ �������� ���� �������� ��� ������, ������� �������� ������� 1862 �., ��� �������� ������ �������� ������ � ���, ���� ����������� ��� �������� ���������� ������� �� ������ (��� �������) �������, ����� ����, ������� �� �������� �� ����������� ��������� �����.

�� ��������� ���� ��������� ������ ����������� ��:

1) ��������� ��������;

2) ��������� ���� �������;

3) �������������� ���� �������� �����;

ϳ���� �� ��������� ��� ������� �� ���������� ����� ������� � ������������ ���������� � ��������� ������ � � ��� ���. ���, � ����� ������ ���� �������� ������� ������ (1995 �.) �������, �� ������� �� ���� ��������� � ������������ ��������� ������� ��� ������������ �������, �� ����������� �������� �������� ����� ������, �������� ����� ��������� ��������� ���� �� �������� ������ �������� ��������.

ϳ������� ������� ������ ��������� ����������� ��������, ��� ���������, �� ������ �� ������� ��������� �����, ��� ����� � ���� ��������� ������� ����������� �� ����. ��'������� ����������� ������� ��������� ���, �� � ���� ��������� ������� ������ ����� ��� ��������� ���������� �� �� �������, ����������� ����������� �������� ������������� �������� �� �������� ��������, ���������� ����� �������� ������������ ������� ��������, �� �������� ��������� ��������� � ����� �������� ������� ����������� �������� ����.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ���������� ���������� �������.

2. �� ��� ���� ����� �������� ������ ��� ������.

3. �� ���������� ���������� �������� �������� �������������� �������.

4. �� ��� ����� ��� ����� ��������� ������� (������) �� ������� ���� �����.

5. � ���� ������ ��'������� ����������� �������.
6. �� ������ ���������������� � ��������� ����� �� ��������� ������� �������.

4.2. �������� �������

1) ���������� ������� ������;

2) ���������������� ������� ��������� ��������� ����;

3) ������� �������.

�� ������� ������� �������� ������, ����, ������, ������ � �����, ������ � ������ �������.

��� ������ � ���������� ����� ���������� ����������� ����������� � ����������� �������� ������ ���������� �������� ������ ������, ���� ������ �� �������, �� ������� �� ������ �������� �������.

������ ��������� ��������� ���� ��'����:

� ��������������� ������;

� ������� ������ � ��� ���������������� �������������� ��������� ��������� ����.

������ ������ ��'����:� �������� ������;

� ������� ������ � ��� ��������� ��������������. ������ ������ ��'����:

� �������� ������;

� ������� ��� ��������� ��������������;

� ������ � ������ �������.

������ ����, ��� �� �������� ����, ��'����:

� ������ ������;

� ������� ������, �� ������� �� ������ ����. ������� ������� � ����� ���� ����� ���

����������: �����, ���������, �������'���� �� ���������. ��� �� ����������� �������� "��������� �����". �� ��������� ����� ������������ ����� �� ��������� ����� �� �������������-������������� ���� �����. ����, ��������� ����� � �� ���������� � �������� �������� �������� �������, �� ���������, �������'���� �� �������� ������� �������� �������.

�������� �������� ���������� ������ ������:

� ������� ������ ������������� ������ �������� �����, ������ ��������� ������������, ������ �������� ������ � ������� ����� ����� �������� �������, ������ ���� �������� ������������, ����������� ���������� ���������� ������� ����;

� ������� ������� ������ � ���������� � ������ ��� ������ � �������;

� ������� ����������� � �� ���������� ������� �� ����� �������� ���������, ������� ������������ ���������;

� ������� �������� ��������� ���������� � ������� ������ ���������� ��������� ������� � ���� ��� �� ���������;

� ������� �������� � �� ����������� ��������� ������� � �������'���� � ������������������� ����������� � ����� �� �� �� ������ ������ ������������ ������ ����������� ��������������, ���������� ������������ ������, ���������� ����� � ��������� ����������� ��������;� ������� ����������� ������������� �������� ������� �������� ������ � ������ ���������� ������� �� ������������ �������� �� �������������.

̳� ��������� ����� ���� ���� ����� ������������ �� �� �������, ��� � �� ��������. �� ���'����� � ����� ����������� � ���������� �������, �� ���������� �� ����������, ������������, �������� �����. ��� ����, ����������� ������������ ������� �� ������������ � �������� �������� �������� ����� � ���������, ��������������� ���������, ���������� � �������, �� ����������� � �������.

������� ��� ������� ���������� �� ������ ������� � ������� ��������. ������ ������� � �� ������� ������� �� ����������� ����� ���������, �������, ���������� � ������, ��� 䳺 �� ������� ���������� ����, � ����� �� ����������� ������ ���� ����������� ������� ��������� �� ����� ������, �� �� �������� �� ������� ��������. ������� �������� � �� ������� ������� �� ����������� ������������ �� ����������� ��������, ����� �� ����������� ���������� �������� ����������� � ������������� �����������, ����������� ���������� ���������� ��������� ������������, ��������� �� ���� �������, ���'���� � ���������� �����������.

�������� ����� � ������� ����������� �� ������, ���������� � ������� ������������ �������, � ������������ ������ ����� �� ������������, �� �� �������� �������� ����� �������� ���������� �����������, ������������� � ���� �:

� ������� ����� � ����������� ������ � ������ ���������� ����� ������;

� ���������� ���������� ����������� ���� ��� �������� ��������� ���� ���������� ���������;

� �� �� ������������ ����� �������� �����;

� ��� ��������� ����������� �����;

� ��������� ������ �����쳿;

� �������� �������� �� ��������� � �������� ������������� �����; ����������� � ������� ����������� ���� � ����� ������� ��������� �������.

���������� ������ ��������-�������� ������� � �������������� �������, �� ������� �� ������ �������� �������. �� �������� ������ ���������� �������� � �������� ������ �������� ������.

�������� �����������.

��� ��������� �� ����������� �������, �������� �������� �� �������� ������������ ��������� ����� ��������� �������� �� �������� �����������, ��� ����������� ����'������ ���������� ������ �� ������� ������� �� ���������� ��������. �������� ����������� ������ 4 ������: ������ �������, ������� �������, ����������� �������, ��������� ����.

������ ������� ���������� �� 5 ����.

1. �������� �����������:

������� �� ������, ������� �� ��������, ������� �� ��������� ������� �������;

������� �� ��������;

������ �� ������������ ��������� �������;

������� ������� �� ������ � �������;

������� �� ��������� ������� �� ������ ��������;

���� �������.

2. ���������� �����������:

������ �� �������� �� ������������ ��������;

������������ ����� �� ������, ������ �� �������������� �� �������� �������;

����������� �� ������ �� ��������� �������;

���� ���������� �����������.

3. ������ �� �������� � ��������:

����������� �� ������� ��������� �������;

����������� �� ������� ��������� ������ ������;

����������� �� ������� ���� � ������������� ������;

������� �� ������� �������� �� �������� � ��������.

4. ������ ����������: �� ������ ���������� ��������� ����� ���� (������ �� ��������);

��-�� �������;

� ����������� ������.

5. ������� ������ ����� (�������� ���� ������, ��� �� ����'������ ��������� ����������� �� ������� ��������� �� ����� ����������� ����������� ������, ��� �� ���������� ������������� ����� ������, ����������� �� ����� �������� �������-������������� ���������, ������ �� ����� ����������� ������� �������, ��� �� ����������� ������������� ���������� ���������� �� ����� ������� ������������� ���������� ����������, ����������� ���������� �� ����� �� ����������, �������������, ������ � ��������� ���� ���������� ������������).

������� �������, ����� �������� �����������, ���������� �� ������ ��������:

�������������� � ��������� �� �������� ������� �������;

� ����� ������������ ��������� �����;

���������� �� ���������� ����������� ��������, �� ��������� ������������ �����, ����������� �� ������ � �������� �������.

� ������������� ����������� ������� �� �������, �� ������ �������, ����� �� 4 �������. �� ����� ������� ������� �������� ������� ������� ���������� �����������:

�������� ���������;

������ �����;

��������� ��������;

������������� ���������� � �������� �������-��������� ��������;

����������� �������;

������������� �������� �� ������������ ������� �������.

�� ����� ������� ������� ������� ������� �������� �������, �� ��������� ���������� � ������������� ����������: �����;

������� ������'�;

���������� ������ �� ��������� ������������;

�������-���������� ������������;

�������� � ���������;

������ ������ ����������;

������ �������� � �����.

�� ������ ������� ������� ������� ������� �������, ���'���� � ��������� ��������, � ���� ������� ������� �� ����������� � ��������� ����������� ������������ ��������, � ���������� �����:

������������ �� ����������;

����������;

������� ������������, ����� ������������, ���������� � ����������;

���������, ������� ������������, ��'����, �������������� � �����������;

���� �������, ���'���� � ���������� ��������;

������, ���'���� � ��������� ������� ������������� ���������� �� ���������� �������� ���������:

������� ������������� ���������� ���������� �� ������ �������;

������������ �� �������� ������������ �������� �� ������� ���������� ����;

���������� ��������� ������ � �������.

�� �������� ������� ������� �������: ������� � �������������� ���������� �����, ������� � � ��������� �������� �����, �� ������� �� ���������� �������, ������� � ��������� ����� �� ���� �������, �� �� ������� �� �������� ����.

���������� ������� �� ���������� ������������ ���������, ���� �� ��� �� ���� �� ������ � �������� �������. ����� �������� ������� ���������.

������� �� ������ � �������:

������ ����� ���������� ��������� �������.

����������� �� �������� �����.

��������� �������� ���������� � ��������. ������� �� ����������.

������ ������ � ��������� ��������� �������.

������ ����������� ������ �� ����������.

���������� � ��������, ������� ��������.

������� ��������.

�����䳿 � ������ ���������� �������. �� ������ ���������� ������� ��������: ��������� ��������� �������:

��������� ���������� � �������� ��������������� ������������;

��������� ����������;

���������� ������.

��������� ��������� ������ � �������. ��������� ���� � ������������� ������. �������� ����������

��������� ������.

��������� ������, �� ���� ������� �����, �� ���� ������. ��, �������, ������, �� �� �������� � ������� �������� ������� �������, ���� ��������, ������������ � ��������� ��������������� ��������. �� ��������� ����� � �������� ������� �� ������� �������� ����� � ���������. ij������� ��� ������, ���'����� �� ��������, ����������� ��������� ������. ����, ������� ����� � �� ��������� ��������� ����, �� ��������� �������� ������ �������� ����� � ��������� �� ��������� �������, ��������, ������������ � ��������� ���������� �������. ����������� ������� ����� ������ ������������� � ����������� ����� � ������������ � ����� ������������ �����. � ����� "��������� ��������" ���� ������ ������� ����� �������� ���� ������, ����������, ������� ̳����� ������, ̳��������� ������ �� ������� ������ ����� � ���������.

���������, ��������� ���������� ������� �������� ���� ������ �:

���������� �������� �������� �������� �������, ��������� ���������� ��������� (�������� ���������);� ������� ������� ���������� �������;

� �������� ��� � ������ �������;

� ������������ ���������� �������;

� �������� �� ���������� ���������� �������;

� ������������ ���� ��� ��������� ���������� �������;

� ������������ ������� ������� � ����'������� �����. �������������� �������������� ���� ������ ���������, ��������, ������������ � ��������� ���������� �������. �� �������� �� ����� ���������� �������, � ����� � ������ ���䳿:

1) ��������� ������� ���������� �������;

2) ������� � ������������ ���������� �������;

3) ��������� ���������� ������� � �������� �� ���� ����������;

4) ��������� ���� ��� ��������� � ���� ������������. ��������� ����� ���������� ������� ���� � �������

������, ��� � ������� ������� ���� ������ ����� �����, �� 3 ����. ������ ���������� �� ��, ��� ����� �� ����� ���������� ������, �� � ����� ������� � ����������� �����.

���������� ���������� ������� � ����� ����������� �� ������ ������ "��� �������� ������� ������". ��������� ������� ������� ������ ������ ������ � ������� ��������� ������, ��� ����������� �������� ̳�����, ̳���������� �������� �� ̳���������� ������. ������ ̳����� ������ �������� �� ������� ��� �������� ��������, �� ���������� ������ ����������� ��������, � ���� ���'��������� ���������� ��������� ���������� �� ������� ������� �� ��������� ��������� ��.

̳��������� �������� ������ �� ������ ̳��������� ������ ������ � ������������� ����� ������ ��������� ������ �������� �������������� ����������� � ����������� �������� ������ �� �������� ��, � ���� ���������� ������ �������� ����������� ��������, ������������� ������, ��������� ������� ��������� �������, ������� ������ � ������ ���������, ��������� �������, ��������� �����. �������� ��������� ������ ���� ������������ �� 1 ������ ����, �� ������ ���������.

�������� ���� ������ �� ����� 15 ������ ���� � ���� ��������� � ������ ���������� ���������� ���������, ��� ���������� ��������� ����������. � �� ������������ ��������� �������� ������� �� ��������� ��.

���, � �������� ���������2000 ��������� ��������� �������� ������� �������:

��������� � �������� ������ ���������� ���� ��� ���������� �� �������� ����������� �����������;

���������� ������ ������� ��������� ��� �� ����� ��������� ����� � ������, ��������� ������������ �������������� ������ �� ������������ ��������������� �� ����������� ������� �� ����������� ������������ ���������;

������������ ������������ ��� � 2000 ���� ����� �������� ������ �� ��� 28 30 ������� (��� ���������� ��������� ����� ������ �� ����� ����������� �����������). ������ ������ ������� �� �������� �� ������� ������������ ����������, ���������� ��������� ���� �� ��������� ����������� �����;

�������������� �������� ��������� ������������� � ������, �� �������� ������� �� ��������� ������� �������, �� ����������� ������� ������� ������������� ��� ������ �� �������� �� ������ ������ �� ����������� ���������� ��������������� ��������� �� ������� ������;

������������ ��������� ������� � ����� ��������� ����������� �����;

��������� �������� ����� �� ����� �� ���������� ��������� ��������� ��������� �������� � ����� ��������� ���������� ������ �� �������;

����������� ����� ��� ��������� �������� ����� (��� ��������� ����� ������) �� ������������� ����� ��������� � ������� � ����� �������;

������������ ������������ ��������� ���������� �� �������� ������� �� ���������� ������� ����������, ������������ � ������; ����� ��������� ������������� ������ �� 1 ���� 2000 ���� �� ������ �������� ����� ����������� ��������� ������� �� ����������, �� �������� �� ���������� ������ ��������, �� ����������� �������� ������������� ����������.

������������ ��������� ��������� ������� �� �������� ��������������� ������������ �� �� ������������ �������� ����������� ��������;

������������ ���������� ��������� ������� ������� ��� ���� �� ����� ��������� �������� �������������;

������� ������� ��������� �������;

䳺��� �������� �� ���������� ������� �������, �������� ��������� ����, �������� �� ����� ����������� ������;

������������ � �������� ��� ���� �������� ������� �� ������� �������� � ����������� ������, �� ������� ���� ���� ����� �����������;

����� ���������� ��������� �� ������ ��������� �������� �����'����� (� ����������� ������������� ������� ������� ������), �������� � ������� �������� �� ����������� ����������;

��������� ������ �� ������� �� �������� ���������� �� ������ ���������� � ��������� ��� ����, ������������� ������� ���� ������� �� �� ����� �������;

��������� ������ �� �������� ���������� ���������� ������� ��. ����������� ��������� ������;

������������ ��������� ������� ������ ���������� �������;

��������� ������ ���'�������� ������� �� ������ ���������� �� ��������� �������;

����������� �������� ������������ ���� ������� ������� �������� ��������������, ������� �������, ������������ �� ���������� ����;

��������� �������� ��������� ������ ���������� �������� �� �������������� ��������� ���������� ������� ������; ������ ����������, �� ���� �� �� 40 �������, ������ �� �������� ���������, ��������� ����������� ���������� ������, ������ ̳����� ������, �������� ���� ������;

��������� ������ �� ����� ����������-�������� ����, ����� ������������� �������� ���������� ������� �� ��������� ������ ���������� ������� ������ �� 2000 ��, ���� ���� ���������� �������� ������ �������� ����� ������� �� �������� ��������� ��� �� ������ ������ ��� ��������� ������ ������ �� 2000 ��.

������� ������ �� ��������� ������� ���������� ������� ������ ������ ̳�����. ̳��������� ������ ������������� ������ ��������� ������ ��������� ������� ������ �� ������ �������� ���������� �������������� ����������� � ����������� �������� ������ �� ��������� ����������� �������. ³������ ��������� ���������� ̳���������� ������ �� ���������, �������, ��������� �������, ������ �������� ��������� �����, �� � ����������� ����� ����������� �� �� ������� ̳��������� ������ ��� ���������� � ���������� ������������ �� �������������. �� ���������� ������������� � ̳�������� ������ � ���� ����� ���������� ������ ��������� �� ���������� �������. ������� �� ������ ������� ���� �������� �� 15 ������ ��������� ���� � ����������� ������ ������� ���� ��������� �� ������� � ������ ̳����� ������.

������ ̳����� �������� ������ ������ ��� ��������� ������ ������, ������ ��������� ������ �� ���� ���� ���������� ������, ���� �������� ��� ������ � � ��� ����� ������� ���� �������� ��� �� 15 ������� �� ������� � ������������.

������ ������ ��� ��������� ������ ������ ������� �������������� ����������� ������ �� ������� �������� ����, � � ���� ��������� �������� ������� ����� ������.

�������� ����, �� �������� ������������ ����� � �����, ��������� ����� ��� ��������� ������ ������, � ����� ����������:� ���� ������ �������� �� �������� �����������;

� ���� ������� ���� ������� ������������ ����� �������� �� �������� �����������;

� ��������� ����� ������� ���������� ������� ������ �� ������� ���� �����������;

� ���� �������, ��������� �� ����� ���������� �� ���������� ������ �� ������� ��������� ��������� ����, ��������, ��� ���� � �����������;

� ����� �������� ������ ������ ���������� ������� ������.

������� ��� �������� ������� ������ �����������, �� ������� ����� ��� ��������� ������ ������ �� ������� ������������� ��� ������� � ����� ��� �������� �� ����������� ����. ��� ���� ������ ���� ������� � ��������� �������. ���, �� ����, �������� ������� ���� ��� �� ������ ��������, �� ���������� ��� �����.

������������ ��������� ����� ����� ������ "��� ��������� ������ ������" ���������� � ���� ��� ���������� ������������.

����� ��� ��������� ������ ������� ��������������� �� ������� ��������� ����. ����� � �������� �������� ������ ������������ �������� �� ��������� ������, � ������ ��������� ����� �� ������������� ��������� ��������� ����� ��������� ������ �������������. ������ ��� ������ � ������ ���� ����������� �� ������� (� ������� ������) ����������, ��, ��������, ��������� ������������ �� �������� ���'���� ��������������.

���� ��������� ����� �� ������������� ����� ��� ��������� ������ ������ �� 2 ������ ����, �� ������ ���������, �� ���������� ��������� ��� ����������� �������� �����. ���� � ������� ��������� �� ���� �������� �� 30 ������, �� ����������� ������������ �� ������ ������ ��� ��������� ������ ������ ��������� ����, ��� ��������� ���� ������� ��������.

��������� ���������� ������� ������ ��������� ������ ̳����� ����� ̳��������� ������, ����������, ��������, ���� ������ �������� �����, ���� ������������������ ����, ��������� ������ ������� ��� �������� ��������. ������ ��������� ���������� ������� ������ ��������� �������� ��������. ���� �������� ��������� ���������� ������� ���� �������� ������������ ������.

������������ ��������� ����� ���������� �� �������� ������������ �����, ������������ ������� ������� � ������������ ����� �������� �������.

��������� �������������� ����� � ������ � �������� ����� ����������� ������ ��������� �����. �������������� ����� ������� ������� � ��������, �� ��������� ����� �� ������� �������� �� ����������� ���� �����, ��������� �������� ������������� ��� �������� �������������� �� ���������. �������������� ����� �������� ������� � ��������, �� ��������� ����� ����� �� ������� �� ��������.

�������� �� ���������� ���������� ������� ������ ������� �������� ���� ������.

ϳ��� ��������� ���������� ���� ̳��������� ������ ������ ������ ��� ��� ��������� ���������� ������� ������, ���� �� 1�� ������ ���� ���������� �� ������ ������� ���� ������������� ����������� ������ �� ������� �������� ���� ������, ��� �������� � ��������� ���.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ���� "�������� �������" � �� ����� ������� �� ������ �������� ������� ������?

2. �� ���� ��������� ����������� ��������� ����� ������?

3. �� ������� �� ������ �������� ������� � ������� ��������?

4. ����� �������������� ��������� ������ ������� ̳����� ������, ̳��������� ������ ������.

5. ������ ���䳿 ���������� �������.

6. �� ����� ������ ������ "��� ��������� ������ ������ �� 2000 ��" ������ ��������: �������� ����� ���������� �� �������� ����� ������ "��� �������� ������� ������".

�����'������ �������� ��������� ������:

� �������� �������

� ��������� �����

� ������� �����

� ��������� ������

� ��������� �����

� �������� ���������

� �������� �����������

4.3. ��������� ������

��������� ������, �� ���� �������� �����, �� �������� ������:

1) ����� ������;

2) �� ���� ������;

3) � ����� ������� ����������� ������� �������, �� ������ �������� ���� �������.

�� ����� ���������� � ���� ����� �������� ����� ��������� ������� �������:� ����� �������� ��������, ������ ����������� �������� ������������� ��������;

������� �������������� (������, ��������-������������);

� ����� ������� �������������;

� �������� ������� � ��������� �����������, ���������� � ���������� �������, �� ������������� ������� � ������������� �� ������� ����� �������.

�� ���������� ������ �� �������� �������� � ��������� �����, ������ ������ ��������������� �������� � ���:

� ��������� ����� ��� ��������� ���������� �� �� ������� �� ������ �� ��������, �� ��������� � ������ �����;

� ������������ �������� ����������� ����������� �����;

� ������������ ��� �������� ���������� � ������������ �������, ������� ������ �� ����������� ������������ ���������;

� ������������ ���������������� � ������������ ������������ �����;

� � ��������� ������� ����������� ����� �� �������� ������������ ���, �������-�������� �������;

� � ������� � ������ �� ����������� ������� �� ������ ������������� ����������, �� ����������������� ��������.

��� ������� �� ������� �������� ��������� ���� �������, �������� ��������� �������, �� ������������ � ����� � �������� ������ �� �������. ���������� ������� ������� ���������� �� ��������� �����, ��� ������� �������� ��������� ������ �� ���'���� ��������������, � �.�. �� ������� ���. ��������� ������������ �� ������� � ��������� ��������� � �������� ��������� ���������� �� ������ �������.

������������ ��������� ����� ��������� ������ ����������� ������ �������� � ������������ ������� ��������, ��������� ��������� ��������������, �������� ������, ���'������ � ����������, ��������� ���������, ���������� �������������.

� ������ ����� ������� �������� ������ ���������� ����� �����, ��� ���������� �������� ����� �� ������������ ����������, ������� �������� ����� ��������� ���������.

����� ������� � ���������� ������� ������:

1) ����������� ����������������� ������� �� �������� � ��������� �������� ���� ������, ���������� ������ ���������;

2) ����������� ������������������ �������� ������� ����������� ����� (�����, ��������, ������� ������'�, �����);

3) ����������� ����������� � ������������� ����������, ��������-��������� �� ����� ���� �������� �� ����������������� �������;

4) �������;

5) ������� ������������� ����������;

6) ��������� �������������� � ������ ������, ��������� �� ����������-������� ������, ������� ���� ����������, �����������, ���������, ������ ����� �� �����������;

7) ��������� ����������������� ��������;

8) ������� �������, ��������� �������� �������� �� ������� ��������� ��������� ����, ��� ���� � �����������;

9) ��������� ��������� ����������� �� ��������� �������;

10) �������������� ���������� ����������� �� ���������� �����.

� ������� 7 �������� ��������� ������� ���������� ������� ������ � 1999 �.

������� 7.

��������� ������� ���������� ������� ������ � 1999 �.

�������

� ���. ���.

� %

������

21903,7

100

� �.�.: �������� ���������

992,9

4,5

������ �����

98,2

0,4

̳�������� ��������

252,8

1,2

������������� ���������� � �������� ���

287,9

1,3

����������� �������

1553,0

7,1

������������� �������� � ������������ ������� �������

1496,2

6,8

�����

1230,4

5,6

������� ������'�

350,4

1,6

���������� ������ �� ��������� ������������

2002,8

9,1

�������� � ���������

58,7

0,3

������ ������ ����������

113,0

0,5

Գ����� �������� � �����

71,7

0,3

������������ �� ����������

1755,0

8,0

����������

838,1

3,8

ѳ������ ������������, ����� ������������, ���������� � ����������

319,8

1,5

���������, ������ ������������, ��'����, �����������

289,0

1,3

˳������� ������� ������������� ���������� �� ���������� ������

1445,5

6,6

���������� ��������� ������ � �������

397,8

1,8

�������������� ���������� �����

3059,3

14,0

������� ������ ����� (��� ���������.)

847,5

3,9

����

4443,7

20,4

���������� ������ ���������� ������� ������ � ���� �������� �� ������ ��������������, �������, �� ����� �������, ������ � �������� �������� ��������� �������.

������ ���������� ������� ������ ����������� �� �������:

� �������, �� ������� ��� �������� ��������� � ������ � ���������� �� ������ ��������;

� ������� ������ �� ������������ ��������� ���������;� ���������� �� ����������������� ��������;

� ������� ����� �� ������ ����� ������� �������� ���������, �� ����������� � ���������������� ��������;

� ������ �� ��������� ��������� �� ���������� ������� ������ ������������� �����;

� ���������� �� �������� �����;

� ��������, ��������� �� ������ ������, �� �������� ������;

� ����� ������, ������������ �������������� ������. �������� ������ ���� � �������� ������ ����������

������� �������� �������� �����������, � ����� ������ �� ��������� �������� �����. � ������� 8 �������� ��������� ������ ���������� ������� ������ � 1999 ����.

� 2000 �. ������ � �������� �������� �������������� ���� ������� �� �� �������: ��������� � ����������� �����. ��������� ���� ���������� ������� ������ ������:

� ������ ���������� ������� ������, �������� ��� ������������ ���������� ��������� ��������� ������� � �� ����������� �� ��������� ���� (������� ������);

� ������� ���������� ������� ������, ��������� ���� ������������� �� ������� ����� ���������� ����� ���������� ������� ������ (������� �������).

�����������, �� ����������� �� ��������� ����������, ������������ ��������� ��������� ������� �� ����� ��������� �������� �����'����� ����������� ����� �� ���������� ����� ���������� ������� ������.

����������� ���� ���������� ������� ������ ������ ������ ���������� ������� ������ �� ��������� ���� (��������� ������) �� ������� ���������� ������� ������, �� ����������� �� ������� ��� ������ (��������� ������).

� ����� ������ "��� ��������� ������ ������ �� 2000 ��" �������� �������� ������, �� ���������� �� ����������

�� ������������ ����� ���������� ������� ������.

������� 8.

��������� ������ ���������� ������� ������ � 1999 �.

������

� ���. ���.

� %

������

19935,5

100

� �.�.: �������� �����������

14157,8

71,0

� ���: ������� �� ��������

1528,9

7,7

���

8399,5

42,1

�������� ���

1203,3

6,0

������ �� ������������ ��������� �������

285,4

1,4

������� �� ��������� ������� �� ������ ��������

1236,8

6,2

���������� �����������

2814,2

14,1

������ �� �������� � ��������

428,7

2,2

������ ����������

259,4

1,3

������� ������ �����

2275,4

11,4

� ���: ��� �� ����� ���������

283,0

1,4

��� �� ����� ���������

550,8

2,8

��� �� ������������

1066,7

5,4

���� ����� ������ � ������ ��������� ��� ����������� ��� ���������� ������, �� �� ���� ��������� ������, �.�. �� ����������� ������� � ������� ��� ���� ��������. ���������� ����� ������� ������, �� � ������� ����������������� ����, � ������� ����������.

��������� ���������� ������� ������ ����:

1) ����� ���������� � �������� ��������. ����� ��������� ������ � �������� �� �������� ����, � ����� ������� �����, ���� ��������� ����� ��������� �������� � ��������� �����������;

2) ��������, ������ ������� �������������� ����, ����� �� ����, ����������, ������� ����;

3) ����� � ��������, ��� ��������� ����������� � ���� ���� � � ���������� ������. ����� ��������� ������ ����� ������ ��������, ��� ����� ������ ���� ���� ������ �� ���������� ������������ ��������, ���� ��� ��� ���� ����� ������������� �� ������������� �������. ��������� ������ � ����� ��� "������������" �� ���������� ���� � ������� ����� ����������� ����� ����� ������ �� �� ������� 60� ����. ���� ��������� � ����� ���� � �������� ���� ������ ���������������� ���� ����������� ���������, �� � ����� � ����� ����� � ������ ���� �������. ��:

� ����������� ����� ����������� ��������, � �������� ����������� ���������;

� ���������� ����������� ���������� ������ � ������ (1964, 1965, 1979, 1985 ����);

� ��������� ����������� ���������� �����;

� ��������� ���������� ������ �� ����������������� ������ ����� ��������� ���������� �� ����� �����;

� ����� ���������� �������� ��������� � ������� ������������;

� �������� ��������� ������� ���������� ���������, ������� ����;

� ������ ������� �������������� ������� ����. ����� � ������������ �������� ������� ��������

������� ����� ������ � ���������� ����� ��������������� �������. ��� �������� ������ �� �������� ���� ������� �������� ��� �����������, �� ��� ��������� ������ �� ����� �� � ����. � ���� ���� � ������ ����������� ����� ������ � �������� ���������. ������� � �� ����� ���������� �������, ���� �������������� �� ��������� ���������� �������� ������������� ��������. ����� �������� ���� ��������, �� ���������� ������� ������� ������� � 2 � 3 % ���, � ����� ����� �� �� ����� �� �� ���������� �������, � ����� ������ �������� ��������, ����������� ����� ���������. ���� �������� �� ����� "���������� �����������".

����� ��������� ���������� �������:

� ������������ �������� �����;

� ���������� ��������� ������� � �������� ��������� ����������� ������ � ������������ ����� ���������;

� ���������� ��������� �������;� ��������� ����������� ��������� ����������;

� ������������� ����'�������� ��������� �����������;

� �������� � ������� ���������� ��������� �����;

� ��������� ���������� ������ �� ��������� � ������ ������� �������;

� ���������� ������� �� ��������� � �������;

� ������������ ��������� ������ �������� ���������� ������� �� ��.

� �������� ������ ������ ���������� ������� ������ ����������� ����������, � ��������� ���� �������� � ������� �� ������ ������, ������� ������������� ����� ������.

� 2000 �. ������ �� ������ ���� ��������� ������������ ��������� ������ ������, �� ������������ �� ������� � �������� � ��� 33.433.155,9 ���. �������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. ��� ���� ����� ��������� ������ � �������� ������ ����� �����.

2. �� �� ������� ������������ ����� ���������� �������, �� ��������� ���� �� ������ �������?

3. ������ ������ ������ � ������� ���������� ������� ������.

4. �� ����� ������� ������ ��� ��������� ������ ������ ������������, �� ���� �������� � �������� ������ �� ������� ���������� ������� �� ������ ����.

5. �� ��� ����� ��� ��������� ������, ���� ������� �� �������?

�����'������ �������� ��������� ������:

� ��������� ������
� ��������� ������

4.4. ̲���² �������

̳���� ������� ��������� �������� ���� � ����� ������� ���� ����, �� ���� � ��������� ������� �������� ��������������. �� ������� ����� ������� ������� ����������� ������� ����� ������ ������� � ����� �����, ������� ������'�, ����������� �������, �.�. �� � �������, �� ��������� �������� ������� ������ ���������.

��� ���� ����� ������� � ����� � ������ �� ��������� ����� ����������� ����������� �������� ����������� ��������, � ����� �����, ����� ������� ���������� ���� ��������� �� ��������. � ����, �������� ����������� ���������� ������� ������� �������, �������� ����������� �������������� �񳺿 �������� �������, ������ ��������� �������� �������.

����������, �� �������� ��������� ������� �������, ����������� ���������� ������� �� ��������� ������, ���������� �������������� ��������� � �������� ������ �������� �����������.

� ����� ���� �������� ������� ������ ��������� ����� ������� ������� ������� ��������� �����:

����������� ������� ���������-��������� �����, ���������� ������ � ��������� ������������ ���������;

��������� ������� ������ �������� ����� � ��������������;

����������� ��������� � ������������� ����������, �� ������� �� ������ �������� ������������, ���������������� ������; ���� �������.

� ������� 9 ������� ������ �� ��������� ������� ������� ������� �������������-������������� ������� ������ � 1999 �.

������� 9.

��������� ������� ������� ������� ������ � 1999 �.

�������

� ���. ���.

%

������

15765,0

100

� �.�.: �������� ���������

502,7

3,2

�����

3445,2

21,9

������� ������'�

3433,7

21,8

���������� ������ �� ��������� ������������

2120,5

13,5

�������-���������� ������������

1178,7

7,5

�������� � ���������

351,8

2,2

Գ����� �������� � �����

131,0

0,8

������������ �� ����������

81,0

0,5

����������

621,7

3,9

ѳ������ ������������, ����� ������������, ���������� � ����������

213,9

1,4

���������, ������ ������������, ��'����, �����������

1685,3

10,7

���� �������

1999,5

12,6

�� ������� ������� ���, ����� �������� ��� ����� ������� ������� ������ ������������ �� ��������� ��������� ����������, �� �������� �� ���������-��������� �����, �� ������� �����, ������� ������'�, ��������, ���������, ������ �������� � ������ �� ��. ������ ����� ������� ������ �����������, ��������� � ����������-�������� ���� ������� � ��� ����� ������������.

�� �������� �� ��, �� ����������� ��'���� ��������� �� �������� �������������� ������� ������ ������ ��������� �����, �� ������ ���� �� ������� �� ������� �� ����� �� �������� ����� �������, ��� � �� ���������� �� ����-���� � ��������� ����.

�� ������������ ������ �� ����������� ������� �� ����������� ������������ ��������� �� ������� ����� ������� ������� ��������:

�������� ��'�� � ����� ���� �� 16 ���� (���� �� 18);

�������� �������� ������� �� ������� �� ������� �� �������;

�������� �� ������� �� �������-��������;

�������� �� ������� �� ������� �� 3� ����, ����������� �������;

�������� �������� �� ����, � ����� ������� ������;

������ ������� ������� (�������), �������� �������� �� 3�� � ����� ����;

������� ���� ��������� ���� �� �����, ������������;

������� ��������� �� �������� ������ �� ����� ������������������ ������;

����������� ������, ���'������ �� ���������� ���������� ����������� ���.

�� ���� �������� ��������� ���������� ����� ������� ������� � ������� ��������� ���������� �������� ������ ����� �������� ��������� � ��������� ��'���� ���������� ��������, ���, ����������������� �� ���� �����, �������������� ���������� �������, ������ �� �����������, �������� ������ �� ������������������.

������ ������� �� �������� �������� � ����������� � �������� ������ ��� ����������� �������������� ������������, ���������, ���������� ������������, ��� �������� �� ���������� ��������. ������� �������, �, ����, ������� ���������������, ������ ������� ��������� �����, ����������, ������������� � ������� ������. �������� ��� �������, �� ��������� ��� ������������� ������ ������ �����, ��������� ���������� �� ��� ����������� ��������� ��� �������� ������� ���� ������� �������, ������ ����� ������������� ����������, � ����� ���������� ����������� ������, �� �� ������� �������� ����������� �����������.

���������� ������ ������� ������� ������ �� ������ ���� ������� �������� ��� � � ����� ��� �������������� �� ��������� ���������� ������� �������� ������, ����� ���������� ������ �� ��������� ����������.

������� 10.

��������� ������ ������� ������� ������ � 1999 �.

������

� ���. ���.

%

������

15782,1

100

� �.�.: �������� �����������

10698,2

67,8

���������� �����������

549,1

3,5

������ �� �������� � ��������

6,5

0,04

������� ������ �����

1581,8

10,0

̳������� ������ ����������

2946,6

18,7

�������� �������� � ��������� ������ ������� ������� ����� �������� ����������� �, ���� �� ���, ������� �� �������� ���������, �� �������� �� ���������� ����� ��������, ����������� ������� � ��������, ������ �� ������������ ��������� ������� (����� �� �����, ������ �����, ����� �� ����).

�� �������� �� ������ ������� ������ ������� ������� �� ����� (2 ������� �� 14 �����), ���� �� �������� ������ �������� ��� � ��������� ������� �������. �� �������, ���� ������ ���� ������ ���� 35% �������� ������ ������� ������� ������. ��� ������� ������� �������� ����� ����������� � ������ ������ ���� � ������� ��������� ���������� (������� �� ���������).

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� �������, ����� ������� �������������, ������� �� ������ �������?

2. ��� ���� �������� ������� �������� � ����� �������� ������� ������� �������?

3. ������ ������ ����� ������ �� ������� ������� ������� ������.

4. ��� ���� ��������� ����� ������� � ���������-����������� �������� �����?

5. �� ������ ������ ���������� ������ ������� ������� �� ������� ������������ ���� ����� �� �������������� ������ �������� ��������������?

4.5. ̲�������Ͳ ²�������

1) ����������� ���������� �������������� ��� �������;

2) ������������ ��������� ������� ����������� ������ ����� �� ��������� � �������� ��������������;

3) ��������� ������������ ��������� ������� � ��'���� �� ������������ � ����� ����������� ���������� � ����������� � ������� ������� � �������������� �����.

��������� ���������� ����������� ������� �: ������������ ������� � ����������� �� �������� �������� ����� � ������� �������������� � �� ��� ����� ������� ������ � ������� �� �������� ������ �������;� ������� �������� �������� �������� ��� ��������, �� ����� ���������� ���������� ���������, �.�. ��������� ���������� �����������;

� ������������ ������������� ����������� ����� � ������� ��������-������;

� ��������� ���������� ����������� �� ������ ����������� ������ ��������� ��� ������������� ������ �� ���������� ���.

� ������������ ������� ������ �������� �� �������� �����������, ��� ������ � ������ ����� � ���������� ������� ������ �� ���������������� ������� ��������� ��������� ����, ������� ��������, ��� ���� � ����������� � ����� ������������� ������ � ������� ������� �������. ������� ������ ���� ������������ � ������ ���������� ���������� �� ����������������� ������� � ����'������� �������, �� ������������ �� ����� ������� ��� � ������ ������� � ���������.

���������� �������������� ����� ����� ���������� ����������� �� ����������������� ������� � �����. ������� ���� ������ � ����������. ��� ����� ���������� ����������� �� ������ ������� ���������� �� �� �����:

1) ��������, �� ������� ��������� � ��� �� ����� ������;

2) ���������, �� ������� � ������� ����������� �� ��������� ����� ����.

���������, �� ��������� �������� ������ � ������ ���� ��������: ������� �� ������ �������, ����, �������� ���, ����������� ����� �� ��������� �������� �� ������� ����� ����.

�� �������� ��������� �������� ��� ������:

� ����� ������� � �����;

� ������� � �������� ������������ ������ �� ����� ���������� ����� � ��������;

� ������� �� ��������;

� �������� ����;

� ����� �� �������� ������;� ����������� �� ������ ������� �������� ���������, �� ����������� � ���������� ��������;

� ����� �� ������������ ����� ����.

��������, �� ����������� �� ���������� ������ ����������� ��� ����������� ������� ������� �������, � ���� ��� �� ������������� ���������������� ��������� ������. �� ��� �������� ���, �� ��������� � ������� �����, � ����� �������� � ��� � �� ������� ��������� � �������. � ������ ���� ��: ������� �� �������� ���������, �������� ��� � ���������� � ����� ������, ����������� ������� � ��������. �� 1997 �. �������� ���������� �������� ��� ������� �� ������ �������.

��������� ���������� �� ����������������� ������� � ����� �� ������� ������� ������������ ��������� ����� ������ � ������� ������� ��� ��������� ������ ������. ��� ��������� ����������� ������ ���������� ������������ ���������, �� �������������� ����������, ����������, ��������� �� ���������� ���� ��������� ��������.

� �������� ���������� ����������� �� ���� ����������� ��������� ������� ��������������� ��� ���� ���������: �����������, ������ �� ����. ���, ������� �� ������ ������� � 1992-1993 ��. �� 1995-1996 ��. ������������� �� ��������������, � � 1994 �. �� ������� �����������; �������� ��� � 1994-1996 ��. �� �������, � � 1992-1993 ��. �� 1999 �. �� ��������� �����������; ������� �� �������� ��������� � 19941998 ��. �� �������, � � 1992-1993 ��. �� 1999 �. �� ��������� �����������; ����������� ������� � �������� � 19921998 ��. �� �������, � � 1999 �. �� ��������� �����������.

� 1994 �� 1997 ��. ����������������� ���� ��������� ���������� �� ��� ���������� ��������. ϳ���� � 1998�. ���� �������� ������ �������� �������: �� ��������� �������� ������������� ������ (��� � �������� ���), � �� �������� ��������� ���� ������� (������� �� �������� ��������� �� ����������� ������� � ��������). � 1999 �. �������� ���������� �� �������� ��������� ����������, �� ����� ������������ ����������� ����� ���������� �������: ��������� ����� � ���������� � ����� ������, ������� �� �������� ��������� �� ������������ ������� � ��������.

��������, �� ������������ ������������� ���������, �������� �� ������ ����������� ������, �� ��� ������ ��������� ������������ ����� ������� � ��������� ������������� �������. ���, ��� ���'�����, �� ����������� ��������� ���������� �������� ����� ������� ����� �������� � ����� ����� �������� ����������� ���������� �� ��� �������. � ������ ����� �������� ������� ���������� ������ �� �������� ����������.

��� ������������ ������ ���������� ���������� �� ����������������� ������� �� ������ ������������� ������� ������� ���� ������������ ������ ������� �� ���������� ������� ������� � ����� ��������� ���. ��� ������� �������� ����� �������� ����������. ����� "������ ����������" ������������� � ��������� �������� ����� �� ��������� � 1996 �. ���� �������� �����������.

�� ������� ����������, ����� ������ ���������, ���������� �� �� ����� � ��������� �� ��������� ����������� �����:

1) ������;

2) ��������.

�� �������� �������� ���������� �������� ������ �������� (�������), �� ��������� ������� ������ ���� ��� ������������ �������� ������, �.�. ����� ������� �������� �������� ���������� � ������������� ����� �������.

�� ����� �� ��������, �������� ������ ���������� (���������) ������������ ������� ������������ ��������� ����� � ���� ������������� ��������� �� ��������� ������� �������, �� �� ���������.

� ��������� �� ������ ��������� ������ ���������� ���������� ��:

������ ���������� �� ������ ���������� ���������;

������ ���������� ������� ���� �������;

������ ���������� � ����������� ������. ������� ��������������� ������ ��������� ���������� � ������� � ���������. � 2000 ���� � ����� ������� ���������� ������� ������ ���������� ������� �������� �� ����������������� ������� �������� � ��� 3908456,5 ���. �������; ��������� �� �������� ������� ���������� ���� � ������������ ������ � ����� 20000 ���. ������� �� �����-���������� ������ � ����� 14650 ���. �������. ��� ����, ����������� ����������� ����� �� ���������� ������� ������ � ������� ��������� ��������� ���� �� ���� ���� � ��� 1306529,5 ���. �������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� �������� ��������� �������� �������� ������� �� ��������� ����� ���� �� ����?

2. �� ���� "�������� �����������", ��� ���� ���� �� ������?

3. �� ������� ������ "��� ��������� ������ ������ �� 2000 ��" ����� �������������� ������ �������� ���������� �����������.

4. �� ����� ������� ������ ��� ��������� ������ ������ �����������, �� ��������� �������� �������� ���������� �����������.

5. � ���� ��������� �������� �� ��������� �� �����������?

�����'������ �������� ��������� ������:

� ̳�������� ��������

� �������� �����������

� ������ ����������

� �������

� ���������

4.6. ������Ͳ ֲ���² �����

��������� ������ ����� �'������� ����� �������, �� ������� ���������� ����� �������� �������. �� ���� ��������� ����� ��� ������� �������. ʳ������ �� ������� ����������, �������� ���� ���������� �������� � ����� �� ���������� �������� ����� �������������.

������ ������� ����� ������� ������������� �����, ����������� �������� �� �� �������������, � ���� �'������ ������ �� ������� ����������� ������ �������, ���'������ � ���������� ��� �������� ���� �������: ��������� � ��������, ���������, ����������� ������� �������� �� �������.

� ���������� ���� ��������� ������ �������� � ��'����� � ��� ������ ����� � ���� ������ � ��������� �������������� ������ ��������� �������, �� �� ������ ������ ���� ���������, ��� � ����� ��������� ��������� �������� �������� �����. � ������ ������� ����� ������ �������� ������������ ������������� �� ������� �������. � ���� ������� ��������� ������ ������������ �� ���������� ������� ����������� �����, � ����� �����, � ����� ����������� ��������� ���������. ������ ������, ���� ��� ������������ �� �������, ���� �������� ����.

� �������� ������ �������� ��������� ������ �������� ��������� �������� �����, ����� �� ��������, ������ ������. �� ��������� � ���������� � ���������, �� ���'����� �� ���������:1) � ������ �������� ����� � ���������, �� �������� ������ �����, �'��������� �������� ������� ����������� ���� ������ ����� ������� �����;

2) ��������� ������ ��������������� ����� �������� ������� ��������� ��� ����������� ��� ��������� ������;

3) ��� �������� ����������� ������ ��� ��������� �������� ����� ����� ������ ���� ���������� ��� �������� ���������� �������;

4) �'��������� ��������� � ������ ����������� ��������� ���������� ������ �� �������� ������������� ��������� �����.

������� ������ ����� ������ ������������:

� ������ ������������ �� ���������� ������� ������� �������, �� ����� ������ ��������,

� ��� ����������� ����������� ����� �� ����������� ��������� ������.

�������� ��������� �������� ����� ������ � ������������ ����� �����. � ��������� ����� ����������� �����:

� ��������� ����� (���� ����� ����'�����);

� ��������� ������ � �������������;

� ������;

� �������;

� ����������� ����� �� �������.

� ��������� �� ����, �� ����� ����������� ��������� �����, ���� ������ ����:

� ����������;

� ��������.

� ��������� �� �������� ������������ ������� �����:

� ��������;

� ��������;

� �������-������;

� �������;

� ��������� �� ����.

� ����� �� ����������, ��������� �������� ����� ����� �������: ���� ��� ��������� ������ ���� �������� ������� ������������� ���������� �� ����������� ������� ���������, ���� �������� �������� �������������� ������, ���� ������� �����, ���� �������� �� ������� �����������, ���� �������� ���������� (�����������) �����������.

�������� �����: �������� ����, ���� ����������� �����������, ��������� ���� �������� ��������� ���������, ���� ����������� ������� �������.

��������� ������������ ���� � �������-��������.

�������� ���� ������ ��� ��������� � 1991 ����. ��������, �� ��������� ����� ������:

� ������� ������������ ���������;

� ����������� ������� �� �������� ��������� �� �������;

� ��������� ������������� � ������� ��������� ������������ ����.

��������� ��������� ��������� ����� ������ �:

� ����'����� ������ ���'���� �������������� � ��������;

� ����� � ���������� ������� ������ ��������� ��� ������� ����� ������������������;

� ��������� ������ � �������������;

� ���� �����������.

���'���� ������������ �������� ��������� �� ���� ��������, �� ��'�������, �볿, ��������, �������, ��������� �� ���� �������� � ����������, ����� ����� � ���'���� ������������ �������� ������������� � �������� ���� ����� �� ����'������ �������� ������� ����������� � ����� 32 ������� �� ��������� ������ �� ������ �����.

���������, �� �������� �� ������ ��������� ��������, � ����� �� ��������� ������ ����� � �� �����-��������� ����������, � ���� ���� ����� ������� ����� ��������� ��� �� ����'������ �������� ������� ����������� � ����� 12 ������� ��������� ���������������� ������, ����������� ����� ������������� ������. ��� ���������, ������� � ����������, �� �������� �������, ��� � �������� ���� ����������� ������ �� ������� 4 ������� �� ��������� ������ �� ������ ����� ��� ��������� ������� �� �� ������� 32 ������� ��� ����� ���������� ����������.

�����, ����������� � ��������� ���� ������, ������������� �� �������:

� ����� (�������� � ����������);

� ����� ������������������;

� ������� ����������� ������� �� ������� �� ������� �� ���������� ��� 3������ ���;

� ������� �� ��������� ����������� ��������� �� ��. ������� ���� ������ ���� ��������� ����:

1) ������, �.�. �������� ��������-�������� ������:

� �� ����;

� �� ����������;

� � ��� ������ ������������;

� �� ������� ����.

2) ��������, �� ��������� �������������� ��� ��������� � ��� ����� �� ������� �����.

3 1.01.2001 �. ��������������� ���� �� ������� ������� ����� �������, ����� �� �� ������ ���� ���������, �� �������� ���� � ���� ��������, ���������� ��� ������������ ��������, ����� ���������� � ����� �����, ��������, �����, ������� ������'�, ������ �������� � ������.

���� ����������� ����������� ������ ��� ��������� � 1991 ����, � ���������� ��������� ��������. ����� �����, ����� ������ �������������, �� ������ ������� �� ������ ���������� ������� ������. ������, ���������� �� ����� ����������� ����������� ������ �������� �� ����������������� ����'������� �������. ������ ����'������� ������ �� �������� ��������� ����������� �������������� ��������� ����� ������.

�������������� ����� ���'����� � ����������� ������������ ������ ��������� �������� � �������� ��������� ���������������, � ����� ������, ���������� ����������� �� ����������.

�� ����� ����������� ����������� ������ ��������� ����'����� ������ �� ���'���� �������������� ��� ���� ��������, �� ���, �������, � ����� �� ������� ���-���'���� ������������ ��������, �� �������������� ������� �����.

��� �� ����'������ ��������� ����������� ����������� � ����� 4,0% �� ��������� ������ �� ������ �����. ��� ��������� ������������� ����������� ���������� �������, �� ������� ������� �� ����� �� 50 % �� �������� ���������� ���������, ��� ����������� �� ������� 1% ��������� ������ �� ������ ����� ��� ���������� ��� ���������.

����� ����� ����������� ����������� ������ ������������� �� �������:

������� �� ��������� ��������������� (��������� ������ �� ������ �������);

������� �� �������� �� �������;

������� ��� ��������� ������ �� ������� �� ���;

������� �� ��������� (��� ��������� ���������, ���������� �� ���, �� ������� �� ��������� ������� �� ����������);

������������ ���������� ������.

�������� �� ��������� ��������������� �������� �� ������ ������ ���������������, � ����������� ���������� ��������� ����� ���������� � ��������� �������:

1) 100 ������� �������� �������� ����� (������) �����������, �� ����� ��������� �������� ���� 8 � ����� ����; �����������, � ���� ��������� ��������������� ������� �������� ��������� ������� ��� ����������� ������������; �����������, �� ����� �� �������� ����� � ����� ���� �� 16 ����; ��������� ����; �����������, ��������� �� 14 ������� ���, �� ����������� �������� ������������� ���������� �� ������ ����� ��������� ����������.2) 80 ������� �������� �������� ����� (������) �����������, �� ����� ��������� �������� ���� �� 5 �� 8 ����.

3) 60 ������� �������� �������� ����� (������) �����������, �� ����� ��������� �������� ���� �� 5 ����.

��������� ���� �������� ��������� ��������� ��������� � ���������� �� ������� ������ ���� ��������� ����������. ������� �������� ����� ������� �������� ������, �� �������� ������, �������� ��� ���������������, ��������������.

������� ������� ����� ����� �� ����� �� ����'������ ��������� ����������� �� ������� ���������. ���������� ����� � ���'���� �������������� ��������� �� ���� ��������, �� �볿, ��������, � ����� ����� �����-���'���� ������������ ��������, �� �������������� ����� �������� ����������, �� �������� �� �������� ��� �������-�������� ���������, ��������, ������� ��������, ����� ������� �����.

������ �����:

� ��� ��������� ���, �� ���, ������� � 1,5% ��������� ������ �� ������ �����;

� ��� ������� ���-���'���� ������������ ��������, �� �� �������������� ����� �������� ����������, ��������, ��������� �������� � 0,5% ���� ���������������� ������ (��������);

� ��� ������� ���, �� �������� �� ������ ��������� ��� ����� � �������-��������� ���������� � 0,5 % �� ��������� ���������������� ������.

�� ������� ����� ���������� ����� �������� ��������� ��������� ����������� �������:

������� �� ���������;

������������ ������, ���'������ �� ���������� ���������� ��� �������������� �� �������������;

����������� ������� ���������� �� ������ �� ����;

������� ������������ ��� ��������� ������� ����; ������� �� ��������� ����������.

� 1999 �. ����� ���������� ����� �������� ��������� ��������� ���� ���������� �� ���������� ����������: �� ������� ������� �� ��������� ���� ���������� 64,4% ����� �����; ��������� �������� ������ ��������� 11,3%; ��������� ��������� �� ������������� ����������� ��������� 8,7%; ������������ ��������� ����� ����� �� ����� �� ���������� ����� 5,3%; ��������� � ��������� �������������� ������������-�������� ������� 3,1%; ���� ������� 7,2%.

���� ��� ��������� ������ ���� �������� ������� ������������� ���������� �� ����������� ������� ��������� ��� ��������� � ��'���� �� ����������� ����������� ������, ���'������ � ���������� ������� ���������� �� ������������� ���. �� 1999 �. ���� ���������� �� �������:

����'������� ������ ���'���� ��������������;

����������� ������ � ������������.

���'���� �������������� ��������� �� ����� �������� (��� ��������� ������� � ����������), �� ������ ��������, ���������� �� ��������� �������� �� ��������� ������ �����, ���������� ������ �� ����� ��������� � ����� �������� 12, ����� 10, � � ������� ����� ��������� ����� ������� 6 ������� �� ��������� ������ �� ������ �����. ��������� � 1999 �. �������� ����'����� ������ ���'���� �������������� �� ����� ���������, ���� � ����� ��� ����������� �� ������� ����� ���������� ������� ������ �� ���������� �� ���� ������.

����� ����� ��������� ���������������� �������� �� ����������� ������ ���� �������� ������� ������������� ���������� �� ����������� ������� ���������, � ���� ��:

������� �� ���������� ������ ��������, �� ����������� �������� ������������� ����������;

������� �������� ���������; ����������� ����������� ����������� �������� � ����������� ����������� �������� � ���������� ����� ��� ��������, ��������� �� ������� 1;

������� �� ������������ ���� � ��� ���������;

���� ������ ��������.

������ ������� �� ��������� ������������ ������ ������ ������������� ������� ��� ��������� ������ ������. �������� ������������� ����� ����� ��������� � ̳��������� � ������������ ��������.

���� ������ ����������� ������� �������. ������� ������ "��� ������ ��������� ���������� ������� � �����" ����������� ������������ ��� ��� ���������, ������� � ���������� (��������� �� ���� ��������) ��������� ������� ����, ����������� ��� ���������������� ������� � ����� �� ����� 4% �������� ���������� ��������� ������ �� ������� ����.

� ��� ������������ ���� ������, ���������� �����'����� ������ ������������ �� ��������� ����� ������ ����� �� ��������� ������� ����, ����������� ��� ���������������� ������� � ��������� ������ ���� �� ���������-������� �� ��������� ���������� � ��� ������������ �������� ����� �� ����� ��������� �������� ����.

��������� ������������ ���� ��� ��������� � ����� ����������� � ����������-������� �������� ������ � ������������ �������� �� ������������ ��������� ����� � ������.

������ �������� �����:

�������� ��������, ������������ �� ����������-������� �������� ����������� ����� ��������� � �����������;

������� ������������� ���������;

�������� ������� ���������, ������ ������� ������� ������;

���� ������������ �������. � ������ ���� ����� ���������� ������������� ����� ����������� �� ������ ������ � ������� ���������� ������� ������ ��� ���� �� ��������� �����������.

���'���� ������������ �������� ��������� �� ���� �������� ��������� �� ���������� ������������� ����� ��� � ����� 1 ������� �� ������ ��������� ��������� (����, ������) ��� �������� ������ � �����������, �������������, ���������������-�������, ��������� �� �������� ������ ��������, ���������� �� ���� ������� �� ������ ������� �� ��������� �����.

���� �������� �������� �������������� ������ �

�����������, �������-����������, ��������������� �� ������������ ���������, ��������� ��� ����������� ������ ��� �������� �������� ��������������. ��������� ���������� ����� �:

� ������� �������-��������� �� �������������� �������� � ���������� �� �������� �������� ��������������;

� ����������� ������ ���������� ��������� �� ����� ����������� ���������� � �������� �������;

� �������� ������� �������� �������������� � �������� ������������� ���� � ������ ����� ������;

� �������� ����������� �������� ����� � �������� ������ �������� ��������������;

� ���������� �� ����� ����������� � ����������� ������ ���������� � ������������.

Գ���������� ������� �� ��������� ����� ����������� �� ������� ���������� ������� ������. ������ ��������� ���������� ����� �:

� �����, �� ��'��������� ������ �� ��������� ������� � �������� �������� �������������� �� �� �����������, � ����� ������������ � �������� �������� �������� ��������� ����� �� ������ ���������� ��� ��������� ������ �� ������� �������� � �������� �������� ��������������;

� �������� �������;

� ��������� ������ � �������������;

� �������� �� ��������� �������� ��������;� ����������� �� ��������� ����������������� �������� �� ���������� ������;

� ����� �� ��������� �������-�������, ������������-��������, ��������� �� ���� ���������, ������� ������� ������ ��������� �� ������� ������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������.

1. ����� ������ ���������������� ������� ������ ����� � �� ���� � �������� ������?

2. ��� ����������� ����������� �������������� ������� ��������� �������� ����� ����� �� ��������� ��������?

3. �� ����� �������� ����� ���������� ������� ������ �����?

4. ������ ������� ���������� �� �������� ������������ ��������� �����, ����� ��������� �� ����� ������ ��� �����.

5. �� ����� ��������� ����� ������ ����� � ��������� �� �� ������� ������������?

6. ������������ �������� ������� ��������� �������� ����� � ����� �� ������ ����������� ��������.

4.7. ��������� ������

������� ���� ��������� � ��� ���������, ������� ������ ��������� � ������� ������, � ����� ������� � ��� ��������, ���� ���� �� ���� ������������� �� ��������� ����� �� ��������� ����� �����'�����, �� ����� ����� �� ������� �����.

��������� ���������� ������� ���'����� � �������� ���������� �� ����������� ���������� � ��������� ������� �� �������� ���������� ���������. ��������� ��������� ������ �'������ ��� ����������� ���������� ������ �������, �� ��������� ������������ ��������� ����������� ��������� ������: ���������, �������� �� ���������� �����, �������� ������볿 �� ���� ���� ��������. ��� ������� � ��������� �������� �� ��� ���, ���������� ����, � � ����� ��� ��������� ���������, ����������� �������� ���������� ����������� ��������, ����� �����, ������������� �����������.

ϳ� ��� ���������� ��������� ����������� (�� ����� �������� ղ� ��.) ������ ������ ���������� ��� ����������� ���������� ������ ������, �.�. ����������� ������ ���������� ����� (����, ������� �� ��), � ������� ����� �������������� �� ����������� ������������ ������. ���������������� � ����� ����� ��������� ���������� ������ �� ��������� �������, �������� ���� ���� ��� ���, ���� � �� ����� ������������ ���, ������� ��������� ������� �������.

������ �������������� � ������������� ��������� ������ ���� ����������� ������ ��������� ������, ����� ������ � (��������� ��������� �������), ��� ��� �� ���� ��������������� ��� ������� �� ����� ����������� ��� ��������. ������� ����� ����� ������ ����� � ��������, ���� �������� ������� ������� �������. ����������� ��� ��������� ��������� ��������� ������ �� � ������ ����� XVIII ��. � ������� ������ �������� �� ������� ���������� �������� � ��������.

�������� ������ � ����� ����������� ������ ��� �������� �����, ���� ����� ����������� �������� ����. � ������ �������� ���������'� ������� ������������� �� �����, �������������� ������� ������� �� ����� ��� ��������� ������������������ ������� ��� � ���������� �����. �������� �������� �������� ���������� ������� � �������� ������ � ������ ��������� �����. � ����, ���� �� ���, ����� �� ����������� �� ��������� ���������� ������� ����������� ������� ���������� ��������� ��� �������� ���������� �������. ���� �������� � ���� ��������� � �������� � ���� ������, �������� ��� � ��������� ��������.

� ����� ������ � 1995 ���� ���� �������� ����������� ������� ���������� ������� ������ ���������� �������� ������. � ��������� � ����� ���� ���� �� �������� �� ��� �������� ����� ��� �������� ������� ���������� ������� ������. ����� �� ������� ������ "��� �������� ������� ������" ��� ����������� ���������� ������� ������ �����������������: ������� ������� ������, ������ ��������� ������ �� ���� ������� ���������.

� ���������� � ����������� ������� � ����� ������ ��������������, ������ � ����, �� ���� ��������� �� ��������� �����������, ���������� � ��������. ³������� ����������� ������� ������ � ����, �� �� ����������� � ������� ������� ��� ����������� ���������� ������ ���'���� ��������������. ��������� ������ ����������� ��� ����������� ������ ��������� ������ ����� � ���������.

��������� ������ ���� ���� �������� � �������. ������ ����� ����������� ���������� �������:

� ������� ������;

� ������������ ������� ������ ��������� � ������� ���������;

� �������-����� ������;

� ������������ ����� ���������� ����������� �����. ������� �������� ����� ���������� ������� � ��

������� ������. ���� ������ ����������� ������������ � �������� �������� �������� �����. � ��������� �� ������, �� ���� �������� ������, ���������� �������������� (�� 1 ����), ��������������� (�� 1 �� 5 ����) � ������������ (����� 5 ����) ������. ϳ� ��� ���������� ���� �� �������� ����������� �������������� � ��������������� ������� ������. ��������� ��������� ����� ���� ��������� �� ����������� ������� (�������� ��� ���������� � ������ �����) � ���������� ������. �������� �������� � ��������� ��������� (�� �������) ����������������� � ����� ���� � ������ ������ ���� � ����������� ���������� ��������� ������������. � ������ ��� ������ ��������� ��������� ����� ��������� ���� ����������� ��������.

������� ������� ��������� ����� ������ ���� ������ (���� ��������� ������ ������) � ��������� (������ ������ �� ��������� ��������). ������� ���� ������ ������� �������� � �� ����'������. ����� ������� �������� ��������� �������� ������ 1995 ���� � ����� ���� �������� ������������ ������. ���� ��������, ����� ���� ����������� ������� ���� ������, ����������� ������� ������� � ���� ������ ����: ���� ������� ��� ����� �����, �� ������� � ����� �����.

��� ������ ������ �������� ������ ���� ���� ���������, � ���� ������ ������� ������ (����� ��������� � ����������), �������� (����� ��������� �� ����� � ������� ��� ��� ����� ���� � �� ������ �������� ����� ��������).

������� ������ �� ��������� ������� ���� ������������ � ������ ��������, ��������. � 1990 ���� � ���� ���� �������� ������� ������, ��������� ��� ������������� �������� ����� ������� ��������� �������� ������ ��������� ���������� ��������������� ������������ (���������, ���������, ������������ ����).

��������� ����� ���� ��������� ��������� ��� ��� ��������� ����� (�������� ������) ��� ������ (������� ��������� ����� ���� ������� ����). ��� ����, ��� �������� ����� ������� ���� ��������� �� ������������ ��������� ��������� �����.

���� ��������� ����� � ��������� �� ������������ �� �������, ����, ��������� ��������� � ������� 11.

������� 11.����������� ��������� �����

� �/�

������ �����������

���� �����

1.

�� ������ �������

������� ̳���� (����������)

2.

�� ������ �������

������� ����������

3.

�� ����������, ����� ���� ���������������� ������.

������� ����� ��������� ��� ������� ����� ��������� ����� ��������� � ������� ���

4.

�� �������� ���������

��������� ��������

5.

�� �������� ������

��������

�������

��������-��������

�����������

����������� (������)

6.

�� ���������� ����

������ ��������

7.

�� �������� ���������

�������������� ��������������� ������������

8.

�� �������� ���������

����� �������� 3 ����������� ����������

���������� �������������� ����� ��������� ������ ������ � �������� �������� ���� ������ �������� �� ����������� �����'������, �� � ��������� ������� ��������, �� ���������� �������� ����� ���������� �����, ����� ����� �� ��������� ������, � ����� �� ���������� ����� ���� ����������� ������. ³������� �� ���������� � �������������� �����'�������� �������� � ������� 12.

������� 12.

³������� �� ���������� � �������������� �������������

��������

����������� �����'������

���� �������:

� ���������� ������� � ���������� �������� ����� � ��������� ���

� ���������� �������

������� ������:

� � ��������� ���������

� ������� � �����������

� � ��������� ���������

�������� �������: � ����� ��� �������� ����������� � ��������� � ��������� ���

� ����������� ����� ���������

������� ������������ ����� �� ����� ���������� ������� ����������� � ����� � 1995 ����. ����� ���� �������� ��������� �������� ������ (����) 1995 ���� ���� �������� ������������ ������ � ����� ������ �� �������� ���������. �������� ���� ������� �������������� � �� 36 ������, ��������� ������ ��������� � 140% �����, ��������� ������� ����� �������� ��������� 100 ���. ���.

� ��������� �������� ���� ��������� �������� ������������ � ���������� �� ��������� ������ ������������� ���. ϳ���� ����� ��������� �������� ���������� ����������, �� ������������ �� 9, 12 � 18 ������. � ������ ����������� ����� ������ ������, �� ������� ����� �������� ����, �������� ��������� �������������� ������� ���� ������, �� ������ �������� ����� �� ������� � �� ��������� �� ���������� �������� ����� �������� ��������.

10 ����� 2000 �. ������ ̳����� ������ ������� ��������� "��� ������ �������� ��������� �������� ������ 2000 ����". ����� ������ ���������, �������� ��������� �������� ������ 2000 ���� ������������ �� ���������� ��������� ������� ��� 5170869 ���. ���. ����� ��������� ��������� �������� 28, 63, 91, 182, 273 �� �� 12, 18, 24 � 36 ������ � �� ��������� ����.

��������� ������� ����� �������� �������� ��������� 100 �������, ������� �������������� �� ��� �� ��� 0 �������. ��������� ���� ��������� � ����������� ����. ������� �������� ������ �������������� �� �������, ��� � ��������� ������ �� ����������� ������� �� �����, ������ �� �� ��������� �������. �����, �� ������ ������� �� ��������� ����� ������ ������, ������������� �� ���������� ������� ������.

��� ������� �����, ������� ����������� ����� ���������, ������� � ������� ���������. �� � �� �����, ������ �������������� ������ ���������� �������, ��� �������������� �������� ������ ������ (������� ����������) ��� �������������� �����.

�������-����� ������, �� ����� ���������� �������, ����� ������� ������. ���� ������ ������� ����������������� � ���� ��� ���������� ������ �������. � ����� � 1998 �. ���� �������� ��������� ������� ̳����� ������ ���� �������� �������� �������� ������� ������� � ������, ��� ������� ����� � ������� �������������� ��������� �������.

���, �����������, �� �������� ���� ��������� ������� ������� ���� �� ������ �� 50 ������� �� ���� ��������� ������. ��� ����, �� ���������� ������� ������ �������������� 30 ������� ������, �� ����������� ���� ������ ��������� ����� � ������������ ���������, ������� �� ����������, �� �������� ����� �� ���������� �������� ������� ������.

������� ���� ����������� �� �� ������������� ���������� �����, ��� � ����� ���������� ����������, ������������ ����� �������� ������� �������� ����� ������ ����������� ��� � ����� ����� ����������� ������ � �� �� �������� ����� �� ��������� �������. �������� ����� �������������� �� ����糺� ̳��������� ������ ������ � � �������� ��������� ������ �������. ������ ���������������� ��� ��������� �������� ������������. ���������������� ������������� ������������ ������ ������� ������ �� ������� ������ ����'������� ���������� ���������� �����. �������� �� ���������� ������ �������������� ������� ��������� �� ̳��������� ������ ������. � ����������� ��������� ��������� ������ ���������� ������� � ������������ �������� ��� ����������� ���� ������ ����� ���������� ����������� �����. ��� � ��������� ���������� �������� ��������� ������� ���������� ���������, �� � ��������� �����������, ���� �� ������ ����������� �������� ����� � ��������� ��������. �� ����, � �������� �������� ������ �������� ������ �� ����� ���������� ������� ������� ��������������� ������ ����� ������� ������ ��������� ��������� �������.

�������������� � �������� ���������� ������� ���� �� ��������� ���������� �����, ���� ����������� ����� ��������� ��������� �������� �����'����� ����� � ������� ����. ��������� ���� ���������� � ���������� ����������� � ���������� ���������� �����.

����� �� ����� ��������������, ��������� �������� ���� ����������� ��� ������, �� �������� � ���������������� ��������.

�� ������ ���������� ����������� ����� ������ ������� ��������� ����� ������ � ���������, ������� ��� ��������� ������ �����, ��� ������������ ����������� ����������������� �������. ���� ���������� �� ������������� ������� ���� �� �������������, �� ����� ������ �� �������� �����'������� ����� ������. ��������� �����'�������� �:

� ������� ������ ������ ���� ������ (�������� � ����������� �����'������);

� ���� �����'������ � ������� ����;

� ������� �������.

³������ ��� ���� � ������ ���������� ����������� ����� ������ ������ ����������� ̳���������� ������ � ������������������ ������. ������� ������ "��� ��������� ������ ������ �� 2000 ��" ����������� ��������� ����� ���������� ����������� ����� ������ �� 1 ���� 2001 ���� � ��� 25.710.517,1 ���. �������. ��������� ��������� ������ ������ ��������� �� ̳��������� ������ ������, � � ���� ����� � �� ������������. ij������� �� ��������� ��������� ������ �������:� ������ ����� �����, ���������� ���� �� �������;

� ������� ������ �� ����� ���������� ��������;

� ��������� �����;

� ���� ���� ����� ��������� �����.

�������� �� ���������� �� ���������� ���������� ����������� ����� ������ ������� ��������� ������ ������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ���� "��������� ������" � � ���� ������ �� ����������� � ������ ������� ��������?

2. ���� ��'���� ���������� ������� � ��������� ��������?

3. �� ���� ��������� ����� �� �����?

4. �� ���� ������ ����������� ������ ��������� �������� � �����?

5. �� ���� "��������� ����"? �� ������ ����������� ������� ������������ ������� ���������� ����������� � ���������� ����� ������.

6. � ���� ������ �������� ̳��������� ������ ������ �� ��������� ��������� ������ ������?

7. �� ������ ������� ������ ��� ��������� ������ ���������� ������ ���� �����, �� ������������� �� ��������� ���������� ����������� � ���������� ����� � �������� ���������� �������.

�����'������ �������� ��������� ������:

� ��������� ������

� ��������� ����

� ������� ��������
� ����������� �����'������

����� V ������� ������������� 5.1. ���������� �� ���� �����ʲ�

5.1. ���������� �� ���� �����ʲ�

�������, �� ������� ������� ��������� ������, ����� ����������� ������. ֳ���� ������� ������������� � ����� ���� ������������ � ��������� ��������� ������ ����������� � �������� �������. � ���������� �������� ������������� ���� �������� ������ ������ ������� �������. ���, � ������ ��䳿 ����������� �����������, �����������, �������� �������; �� ������ ����������� � ������ ����� ������ ��� ������� �������� �����������, �������� ������ (�� 1/5 �� 1/6). ֳ����, �� ������ ������� ���������� �� �������� ����'�����, �� �����, � �������������� ��������� ����������. ���� ����� ������� ���� ����� ����������������.

� ������ ��������� �������� ������� ������ ��� ���� �������� ��������� � ��'���� �� ��������� ���� ��� ����������. � ������� ����� �������� ����������� ��������� �������, ��� ����, ����������� ������ ������ ���������� ���������� ��������� ��� ��������� �������� �������, ������� ����� ��� ���������� �������� � ���������� �������.

� ����� ��������� ������������� ����������� ������� �����, �� �������� ���� �������. ��������� ��������� ���� ���������� ��� ����������� � ��������� �� ���� ������� � �� ���������� ������� ������������ �����, �� � ��� ������� ���������� ���� ����������� �������� ��� ����������� � ���� ������ ��� ��������� ���������� (����� ������ � ������, ������� ���� ������ � ���������, ������ ����� ���� �� ��.). ����� ������� ��������� ��������� ���������� ������� ���� ������������ ����������� �� �������� ������, �������� �� ������� � ������. ������������� ���������� �������� � ����� ����� ���� ������ (������ �� ���������� �����) �� ����볿 (������ ������� ��������, � ���� ������� �� �������� ����� ��������).

� ���� XV �� ������� XVI ��. �������� ������ �������� ������� �����, ����������� ������� ����, ����������� �������� � ������� �������, ���������� ������������ ��������� ������������ ��������. ��� �� ����� ��������� ��� �������� � ������������� �������. ���������� �������������� ������ ������� � ������ ���� �.�. ����� �� �������, �� ������� �������� ������� ���������� (������ ����, ���� �� ���������� ����� � ������, ���� �� ���������� �� ������� �� �������, �� ����� ����, �����, ����� ����).

ֳ����, �� �������� ������������� ������� ������� ��������� ����������, ���� �� ���� ���������� ������, ���� ����������� ������� ������. ��� ���������, �� ������ ��� ���������� ������ ������� ������������� �������������� � �������� �����, �������� � ������ �������� �������, ���� �� ���� ���� �� ��� ����� �� ������. ��� ��������� ������ �������� ������� �� ���� ��� � ���� ����� �������������� �� ��� � ������ �������� ��������. � ���� ����� ���� ������ ������ ���� ������� ���������� �������� ���������, ���� �� ���, � ��������� ������ �������.

������� ������ ������ ������� ����� ������ (��������) �� ���������. ������ ������������ ��� ������� ����������� �������� ��������� �������� ����������, ������ ����� �������������, ����������� �������� �� ������. 3 ��������� ������������ �'��������� ���� ������� � ������ (��������) ������������� ���������.

� ����� ������������� (� ����������� �������) �������� �������� ��� �����. ������ ���� �� ��������� ���� � �� ������� ������������ �� ���������� ��������� �������, �� ���� ���������� � ���������� ��������, ����������� � ���������� ������, ���� ����� � ������������ ������.

������ ���� ������� XVI XVIII ��., ��������������� ������������ ���������� ������, �������� ����������� ����, ��������� ��������� �������, �� ��������� ����������� �� ���, �� �����: ����, ����, �����, ������, ��������, �����, �������, ������, ��������, � ���������, �����, �����������, �������� � �.�.

���� � ���� XVIII ��. ����� ���� ����������� ����� ���� �������� �������. ���� � ��� ��� ��������� ��������� ��� ��� ��������� � ���������� ���������� ��� ����������� ��������� ������, �������������� ����������� ������ ������������� ��� �� ����������, �����������, ��������, ��������� ���������� ������� (�.���). ʳ������ ������� ����������, ���� ������ ���� ������������, ������� ������������ �� ���'������� �����, � ���� �������� ���, �� ������ ������ ��������� ���������. ³�������������� ������ ������� �������� �������. ����� ��������� ������� � ������������� ������� ��������� � ������ ��������� ������������.

��������, �� ���������� �������� �� ������� �������, ��������� ������� ����:

��-�����, ����'�������� ������. ������� �� �������� ������ ��������� ���������, �� ����������� ���� ��� ������ �������� �������������� �������� �� ���� ������� � ���������, ���������, ����������. ����'�������� ������ ������� ���������� �������� �������, ��� ��� ��������� ���������� �� �� ������� �������� ������ ������. � ������������� �������� � ��������� �������� ��������� ������ ������� ��� �������� ����'����� ������� �����������, � �������� �� ������ ������� �������� ����� �� ����� ������ ������� ����� ����������;

��-�����, ������� ����������� ������������ ��� ����� �� ���������, ��������� �� �������, ���� �� �������������� ��������� �������� ������ ����, ����������� ���������, �� �� ���������� ��� ��������� �����. ������� �������, ��������� � ���'���� ������������ ��� ����� ����������� �������, �� �� ���� �������: �������, �������, ���, �����, ������� �������� ����. ������� ��������� ���� ����� (����'����� ������), �� ������������� ����������� � ������ �� ���� ���� ��������� ������, ���� ����� ������� �����������, ��� � ������ ������� ��� � �������� ���������� ����������� �� �������� ����������� �������. �� ����� �� ������� �����������, ��������� �����������, ����������� �� ������� ���������, �������� ���, �� �������� �������������� �� ��.;

��-����, ������� ���������� �� ����� ����� ������������ ����, �.�. �������, ��������� ������. ������ ��� ������� ������ �������� �����. ���������, ������ ������� � ����� ������ ������� ����� ������ ���� ������� ��������������; � ���������� ����������� ������� ������ ������� ������������� ������ ���������������� ��� ������������ �����. ������� ����� ������ ����:

1) ��������;

2) ���������-���������.

������� ������� � ����������� ����� ������������� �������� ��������� ��������� ��������� ������� �������, ���� ���� ����� ���� ������ ������� ����� � ����� �������������, ���������� ������ ������� ����������. Գ������� ���� ������� �� ������������ �������� ��������� �������. ������ ���������� ���� ���� � ������� �������, �� �������� ����� ��������� �������. ���������-��������� ���� ������� ������ � ����, �� ������� � �� ��������� �� ����� ��������� ����, ��������� ���; ������� ����� � �������� ������� ��������� �������.

� ���������� � ������� ����� ������������� ����� ������� �� ������ ������� ������� (�� ����� ����� ��������� �������) �� �������� � ���������. Գ������� ������� � ��������, � ��'���� � ���, �� ������� ����������� ������� ��������� ����� �� ������� �������. � ���������� �������� ������ ����������� �� ������� �������� � ������� ������� ��� ����.

��������� ������� (��� �� �� ��������� ���������) � �������� �� ����������; ������ � ����, �� �� ��������� ������� ������� ���� �������� �� ���, ������, ��������� ������� ���������� ����������, ��� ����, ��������� �������� �������� �� �������� ������ ������ ���������.

���� �������� ������� �������� ��������� � ������, �� ����� �� ����� ������������ ��� ��������� �������. ��������� ��������� ������� � ��� ������ �������, ���������� ���� � ������������ ��������� ��������� �� ��������� ��������, ��������� �� �������� ������� ������� ��������, ������� ��������� ������������������ ������, �������� ���������.

� ������������ �� ������ ������� ��������� ������ ��� ��������� ����� ������, �� � ���������� ���������� �����, �, ����, ��������� �������� �� �������� ������������, �������� ���������, ��������� ������ ���������. ��������� �� ����� ������������� � �������� ��������� ���������� ������ �������� �.������ (������ �������), �� ����, �� ��� �������� ������ ������������� ���� ���������� � ������ �� ������� ������ ����� �� ����� ���, � ���� ���������� ��������� ���������� �������� ����� ����������� �� �������� �������� �� ������ �������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. ��� ���� �������� ������� � ���������� ������� �������?

2. �� ��������� ���� ������� ��� ���� � ����������� ������, ���'���� �����, ����� ����?

3. ������ ������ ����� �������� ������� � ����������� �������.

4. ��� ����������� ������� �� �������, �� ���� ���������?
5. ��� ��������� ���� �� ����� ������������� �� �������� ���������� �� ������� �� �������� ���������?

5.2. ������Ͳ ������ �������������

��-�����, �� ��������� ������ �������� ������ � �������� ����� ����������� ���� �������, �� ���� ��������� �� �������� � ����� �������. ����� ��������� �������������� ������ �������������;

��-�����, ������� ������ ���� ����� ��������, � �� ������. �� ������ ������������ ������ ������, ������� �������, ��� ������� ��������� ��� �������� �� ��� ����� ���;

��-����, ������� ������ ����������� � ��� ��� � ����� ��������, ���� � �� ������ ��� ��������, ����� ��������� ����� ������������� �������� ����������;

��-��������, ����� ������� ������� ���� ��� �����������, �� �� �� ��������� ����� ������� ������ �� �������� ����� ��� �����, ���� �� ��������� � ��������� ��������� ���������� �������. ����� ������� �� �������� ������� ������� ��� ������� �����������.

�������� ��������� ������ �.�.������� � �������� ���� ������� (1818 �.) �������� ������ ������������� �.����, ������������ ������� �� 䳿 �� ������� ���, ����� � ������ � ��� �������������� ����� ������� �������� �� ���������-������������� �������. ������ ����� �.�.������� ������� � ���� ����� ��� ��������� �������������. ���������� ������� � ����������� �������, �� �����, �� ������� ����� ���� ���; ��� �� ������ ��������� ����� ��� �������������: �������� ������ � ���������� �������� ��� ���, �.�. �������� �������� ���������. � ���� ���� ������� ����� ������� ���� ������, ������ ��������� ��� ����������� ������ ������ �������, � �� ������, ������ ����� � ���� ����. ����� �������� ������ �������� ����������� � �������� ������ ������������ ������� ������������� � �����.

���������� � ���������� ������ ������ ��������� �������������, ������������ �.�����, �.�.������� ������ ������� �� ���������� ������: ������� ������ ������� ����������� � ������, � ������ � ������� ������, � �� � ������ �������. �� ��������� ��� ����, ��� ������� ��������� ������ �� �������������. ���� ������ � ������� � ����� ���������� ������� �������������, � ��������� ���� ���'���� � ������������� ����������, �� ��������� �������� �� �������� ������� �� �������� �������.

� ��������� �� �������� �����, �� �'������� �����, ������ �������� ������������� ������������� � ���� �������� �.�����, �.��������, �.�� ѳ�����. ���, ������������ �������� ѳ����� �� �������� ������ �.���� ���� �� ������:1) ������� ������� ����������� �� �� ������, � �� �����;

2) ������� ������� ����������� �� �� �������, � �� ������ �����;

3) ������� ������� ������, ��� ��������� ��� ���������, ������� ���������� �� �������������;

4) ������� �� ������� ������� ������ ����� �� ��� ����� � ���� �� ���� ��� ���� �����������, ��� ���� ������� ������.

���� ѳ����� ������ ���������� ������������ � ������������ ������������������ ������ ������ (����� ������� ��������㳿). ³� �����, �� ������� ����� �� ������� ��������� �� �� ������� ������, ��� ��������� ��� ��������� ��������. ����������� ���������� ��������� ����� �������� �� �������� ����, ���� ������ �� ������ � ��� ����� ��������� � ������ �� ����� �����, ��� � ���� ���� �� �������.

��������� �������� �.�.����� � ����� ����� ��� ������� ������ ���� �� �������� ������ �.���� �� �'���: ������� �� ������� �������������� �������, �� ���������� ���������� ����������, �������� ������� (������� �� �����, ������������, ����������� � �.�.) ������� ����� ����������� �������� ������������� ���� �������� �������� ���������� �.��������, ���� ��������� ��������� ������ ������������� �� ���������� �������� ������ ���������� �������:

����� ������ �������������.

1. ����������.

2. ������������� �������� ������� ��������.

3. ���� (���������� ������� �������). ������ ��������� ���������.

4. �����������.

5. ��������.

6. ��������� � ����� ����������� ������. ������������������ (��������-�������) ������ �������������.

7. �������� ���� ������ �������.

8. ���������� � ����������� ���������� �� �������. ����� �����, �.������ ������� ������ ����� �������������, ���������� �.�����, � ����� �� �������� ��� �������� ������ (������, �����������, ��������, ���������) �� ������ ����������, ������������� ������� ��������, ������������ � ����� ������ �������, ���������� � ����������� ���������� �� �������.

���������� ������������� ���������� �.�������� �� ������ ��� ����� ���������, ��������� ������� ��� ������� ���, ����� � ���� �� ���������� ��������� ��� ����� ������. ³��������� ���������� � �������� ����������� ���������, �������, ������������ ������������� �������������, �.�. ��������� ������� �� ��������, �� ����������� ��� �������� ������ ������. ����������� ������� ���������� ���������� �� �������� ����������� ��������, ������� �� ���� �������������� ���� ������������� ������� �������. ������������� ������, �� �� ����� �� ���������� ������ ������� ���, �� ����� ������������ ���� �������, ��� � ��������� ������������ ������� �� ������ ��������. �� �� �������� ������ ������, �� ���������� ������� ������� �, �������, �� ������� �� ��. �� �������� ������� ��������� ������ �������� �.�.��������.

ֳ����, �� ������� ������������� �������� �� ����� � ����� �������, ��� � ��������� �������������. ճ�� �� � ������� ����� ��������� ���������� ������, ���� �� ���� �������� �������� ��� ������, �� ��������� ��� ����������� ������ ������� �����������, ���������, � ��� ������ ��������� ��������, ��, ������ ��������, ������������ � ���� ������� ��� ��������� ��������� ���������?

����������� ������������ � �������� ������������� ����� ���������� ������� � �������� �������� ��������� �������� �� ��� ��������� ������ ������� ������� �� ��� ������ ��������. �� ������ ������, ���� ���������� � �����������, ��� ���������� � ������� ������� � �����. ������ � ����, �� ����� ����������� � ������������ �� ������ ��������, �� ����� ���������� � �������� ������. ��� ����, ���������� �������� ������� ������� ������ ������� �� ������� ���������� �������� ���������: ��� �������� � �� ������� ���� �� ����� ������� (�������� � ���������� �����, �������� �� ������, ��������� ��'���� ������������� ����) ����� ������ �������� ��������� ����������.

� ���� ������� �������� ������� �������, ��� ������� �������������������� �������, �.�. ���������� ����� ������� � ��'���� ������������� � ����� ���������� ��������� ����������� � ������������, � ��� ����� ������ ��������� ���������-��������� ����� �������. ���������� ��������� ��������� ������� ������� ���������� ���� �������, ��� ����������� �� ��� ��������� ������� ����� � ����� ��������� ��������� ���������� � ����������� ���������� �� ������� ������������ ��������� ������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. ������ ������ �������� ������� ������������� ������������ �.�����.

2. �� ������������� ��������� ������ ��������� ����� �������������?

3. ���� ������ ������� �������� ���� � �������� ���� �������������?

4. ������������, �������� ���� ������� ������������� �� ������ ������� ���������� ������� ������� ��������� ������� �������������.
5. � ����� �������� ���������� ������������� ��������� ������� �������������?

5.3. ���������� �� �������� ̲������� �������������

������� �� ������� ����� ����������� �������� �����������, �������� �������� ��� ���� ��������� ���� �������� � �������� ����, ������� �� ������ ���������� �����. �� �� ���������� ����� ������ ������� ����� �'�������� ���� ����� ������� �������� � ������� �������. �������� ����� ������� ��� ��������� �������, ������ ������ � �������, �� ����� ���� ���� � ����������� ��� (���������, ���������� ����� ����).

� ������� ����� ������� �'������� � ���� �������� �� ����������������� �������� ������� (������������, ����������, ������������). ̳������ ������� �������������� ���� ������ ����� ������������� �� �������� ������� �������� ��������� ������� (������ ����� ������ �������). � ������� ����� ������� ��������� �������, ���� ���������� �� ������� ����� ������, ��� ���������� �� ��������� ���. ������ ����������� � ���� �������� �������, ���������� � �������� ���������� ��� ������� �������� �� �������� �������� �����.

̳���� ������ �������������� ���� ������ ���� ������ ����������� � ���� ��������, � ���� ���� � � �������. � 1892 �. ������� ������� ���� ������� ������ �������: �����������, ��������� �� �����������. ������� �������� �� ����� ��������� ����������� �� �������� �������. ����� �� ���, �������� ������� ������� �������� �� ����������� �������. ��� ����, ������ ���� ����� �������������� ������� �� ������ ���������, ���� ������� ���������� �������� � �����, �� ����������� ����, �� ����� ������ ��������������� ���������� ���� �� �����.

��������� ������ �������� ������������� ����� ��� ����� ����������� �����������, ���� ���� ����������� �������� � ���'��������� �� ����������� ���������� ���� �� ����������� ���, ��� ����������� ���� ���������� ����� ��� ����� ������������� ������, �� �� ����� ���������� ������. ���� ����� �������� ������������� ������ ��������� � ���������� ������ �������, � ����� ���� ���� ����� �� ������ ��������������, �� �������������� � ������� ��������.

̳����� ������������� � �������� ������ � ��������� ���� ������ ������������ � ��������� ��������� ������� �������� ������� � ������, ������ ����������� ����� ����������, ����������� ��������� �������� ��������������.

�� ����� ������� � ��������� ������, �� �������, �������� �� ������ �����:

1) ����� ����� ������� �������������� �������� �������� �������������� � ������������ ���� �� ������� �������� �����. �� ��� �������� �� ����, ��� � ������ �������: ������� ���������, ������� �� �������� ����������, ������, �������, ���������, �� ��������, �� ������, ����� ������, �� ������� ����. �������� �������� �������� ����� ������� �� ������ (�������� �� ���������) � ������.

2) �������� �� ��������� ������� �� ������� ������� �������. ��� ����, �� ���� ����� �������� ����������� �� ����������������� �������, �� ����������� � ������� ������� �������. ������ ����������, � ����� ������� ��� �������� ������������ ����������� ������.

3) �������, �� ���������� � ������ ����� �� �������, �� ��������� �������� �������� (�� ������������ �����������㳺�, �����, ������������, �����������, ��������� ��'����, �������������, �� ������ ������ ���� ��������� �������� ������ �����).

4) �������, �� ����������� ������� ������� �������, �������� �����, �� �������� �������, ������ �������� ��� ���� �� ��������, ����� �������� ������ ������������� ���������� � ���������� ������������ ��������� ��������� �������.

������������ ������ �������� ������� ������� ��������� ���� � �� ����������, ������������, ������ ��������� ��������. �������� ������� ������� ������� � ������� ������ ������ ������ � �������� ������ ���� ������� ������� � ��������� ������ ������� �������.

�������� �������� ������������� � ��� � �� ���������� ������, �� ������� �� �� ������ ���������� ���'������ �� ����������� ������ ������ �������� �������������� ������. ������� �������� �����������, �� ���� ������� �������, ����������� ���������. �� ������� ղ� ��. ������ ��������� ����������� � ������ ���� ������ ��� ������������ ������, ������� �� ����������� �������, �� ������ ������� �������.

��� ����, �� �� �������� ���� ������ ������� ��������� ��������� � ������� ������ ������ ���� ��� ��� ������ ��������� � ���������� ����� �� �������� ��������� �� �� ����������. ������ ������������ ����� � ���, ���� �������� ������� �������� ������������� ���� ���� 1.05.1805 �. � ���������� �� ���� ����� �������� ��������� ��� ������ ���������, ���� ��������������� ���� ��� ����������� �� ����� �� ��������. ��� ����, ���� ��������� ������������ ����'������� �������� ����������� � ����������� ������ ���������� (�������).

� ��������� ���� (1808 �., 1816 �.) ������� �������� ����������� ������� ������ ���, ���� ����������� ������� ���������� �������� � ����������� �����������, ��� ��������� �� ���� �� ������� � ������� (� ������: ����'����� � ������'�����, �� ��������� ��������������� �� ��� ��� ������� �� �������� ������� � ������� �����).

� ղ� ��. � ��� �������� ��������� ������ ���������, �� ����������� �� �������, � ������ �������� ����� ����� ����������� ��������� � ���������� �������. ��������� ������������ ������������ ���� ������� �� �������. ³�������� ����������� ����������� ������������� ��� ����� ������� �������. ��� ��������� ����������� �� ����� �� ����, � ������ ��������� �� ����� ���������� �� ������� ����������� �����������.

� 1851 �. � ��� ��������� ��� ������� ��� ������ ���������, ����� ���� ���� ������ �� �� �����: 1) ������� ��� �������, ��������� �� ����������� ������� ������ ��� ��� �������� ����� � 2)����� �� ������� ����� ������� ��� ������ �� ����� �������� ��� �������.

���������� ��������� �������� ��������� ������ �������� ����������� � ������� �������������� �� �����. � 1864 �. ����� �� ����������� ������� ������� �������� ������������� �������� �������������. ���� �� ���, � ����� �������� ����������� ���� ������� ���� �����, �� �� ������� �� �������� �������� ������� ������ � �� ����������������� ���������� ���������� ���������.

����������� ��������� 1864 �. ������ ����������� ������ �������� �����������, ����������� ���� ����'������� � ������'�������. �� ����������� �������� ����������� ������� �, �� ����� ���������� � ����� �����������: ��������� �������, �� ��������� ����������� ��������; ��������� ������� ����� �� �������� ��� ����������� ��'�������; ���� ������� �� ��������� �������� ���������; ������ ���������� ������ ���������� ��������� ���������; ��� ����� ���� ������ ������ �� ���� ����.

��������� ���� ��������� ���� ����������� �����������, ����� ���� ������� �������� �������� ������� �� ��������� �������� �������, ������ ����. � �������� �������� �������� ����� �������� ������� ������ ���������: ����������� ��� �� ������� �����������, �������� ����� ��� ����������� �������� ��� ������������ �������� �������. �������� ���� ����� ����� ����� � �������� ������������ ������ �������� ����������� �� ���� ������� ����������, ���������� ��������� �������. ϳ��� �������� ��������� 1917 �. ������� ������������� ���� ���������, �� ���� �������� ������� ����� ����. � ������� 1918 �. ������������� �������� ������� �� ����������� ��������� ����������, �� ����������������� ������������ ����������, ��� ���� ���������� ���������� ��������� ������������ �������� ���������� �������. ���������������� ���� �����: ����������, � ������, � �������� �������� ���� ������.

ϳ���� ���� ������������� ���� ����������� �������� ���������� ������� ������ � � �.�. �������� �������������; � ����� 1918 �. �������� ��������� ���������, ����� ���� ��������� ������ ����� ������� ������� ������� �� �����: 9 ���� � ������� �������� � 15 ���� � �����.

���������� ���������� ��� ����� ������ 1923 �. ������ ������� ������� �� ����� ��� ��������� � ������� 5 ���� �������� �� ��������� ������� �� 20 ���������� ������� ������� �� �����. � 1926 �. ���������� ���� ��������� ��� ����� ������, ��� ����������� ������ 4 ���� ������� ������� �� �����, ����� ������� ���������� ���������� ����� �������������� ��������� ����� ������� �� ���������� ��������������� ��������������. ���, � ���� ������ ����� ������� ������� �� ����� �� ��� ��� ��������� 14 ����.

������� 30� ���� ���������� ���������� �������������� ����� � �������� ������, �� ���������� ����������� ������� ������. ���������� �������� 19301932 �.�. ���� �������� ������� ���'�����, �������� �����, ����� ������� � ����� �� ���������� ��� ��������������� �������; ������ ������� ������� �� ����� ���������� �� ���� �������� ����� �� ������� � �����. � 1942 �. �� �� ������ ���� ��������� ������� ������� ��� �� ���������� ������ �� ���

3 �������� ������������ ������.

������ ������� ������� �� ����� ��������� ���������

4 ������ ������� �������� �������� ��������� ���� �� ������� 80� ����. � 1981 �. ���� ���������� 3 ���� ������� �������: � �������� �����, � �������� ������������ ������ �� ��������� �������. � ����� ���������, ���� ����������, ��� ������������� ������� ������� ��� �� ���������� ������.

����, �������� ����� ��������� ������� ������� ������� �� ����� ������������ ���� 4 ���������, �� �� ��������� ������ �������� ���, �� ������ ���� � ������� ������� ������� ��������� ���� ������� �������.

������� �� �������������-�������� ������� �� ������� �������� ��������� ������ ��������� ��� �������� �������������. ̳���� �������, ����� �� ������ ��������� ������� ����������, ������ ����� ��������� ������� ����������� ������ �������� ��������������.

� ������ ��������� ������ ������� ���������� ��������� �������� ������������� ��� ���������� ����� �� ���������� 20 ������ 1993 �. ������� ������� ̳����� ������ ���� ����� ������� � �����, ���� ����������� 16 ���� ������� ������� �� �����, ��� ������� ������ �� ������� ����������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. �� ���� �������� �� ����� ���������� ���� �������� �������������?

2. ������ ������ ����� ������� �������, �� ������������ � �������� ������.

3. ��������������� �������� �������� ������������� � ��� �� �����.

4. �� ����� ������� �� ����� ������������ � ����� ��� � �����?

5. �� ��� ����� ��� �������� ������������ �������� ������������� � ����� ������?

5.4. ������� ������������� �� �������� �� ��������

������������ � ���������� ������� � �����, � ����� ���� �� ��������� � ������������ �������� ���� ������, �������� ���� ��������� ��������� ����, ������� ��� �������� �������� � ���������� �� ������ ������ ��� �������������.

������� ������������� ������ ���������:

� ��������������� ������� � �����;

� ����� ������� � �����.

�� ����������������� ������� � ����� ��������:

1) ������� �� ������ �������;

2) �������� ���;

3) ������� �� �������� ���������;

4) ������� �� ������ ������� ���;

5) ����;

6) �������� ����;

7) ������� �� �������� ����� (����������);

8) ����� (�������) �� �����;

9) ����� ������;

10) ������� � �������� ������������ ������ �� ����� ���������� ����� � ��������;

11) ������� �� ��������;

12) ��� �� ������������������ ������, ������� �� ������� ���������� �������;

13) ��� �� ���������� ������������ ��������� �������;

14) ��� �� ����������� ������������� ���������� ����������;

15) ��� �� ����� ��� ��������� ������ ���� �������� ������� ������������� ���������� �� ����������� ������� ���������;

16) ��� �� ����'������ ��������� �����������;

17) ��� �� ����'������ �������� ������� �����������;

18) ��� �� ���������� ������������� �����;19) ����� �� �������� ������ �� ���� ���� ������������ ��������;

20) ��������� �������������������� �������;

21) ��� �� �������� ��������������, ���������� � ����������;

22) �������� ���.

��������������� ������� � ����� �������������� ��������� ����� ������ � ������������ �� ��� ������� ������.

�� ������� ������� ��������:

1) ������� � �������;

2) ����������� �������.

�� ������� ����� ��������:

1) ��������� ���;

2) ��� �� ������������� ��������������;

3) �������� ���;

4) ��� �� ������ ������ �� ��������;

5) ��������� ���;

6) ��� �� ������ � ���� �� �������;

7) ��� �� ������ �� ���� �� �������;

8) ��� � ���, �� ������ ������ � �� �� ���������� �� �������;

9) ��� �� ����� ������������ ������ ��������;

10) ��� �� ����� ���������� ��� �� ����������;

11) ��� �� ���������� �������� ��������, ����������� ���������� � �������;

12) ��� �� ����� �� ������� ������������ �������� ��������������, �� ����� �� ������;

13) ��� �� ������ ������� �� ��������� ��'���� ������ �� ����� ������;

14) ��� � �������� �����.

̳���� ������� � �����, ������� ���������� �� ������� �� ������ ����������� ���������, ���������, ������� ������ �������� �� �������������� ������� � � ����� ��������� ������ ������, ������������ �������� ������. ���������� ��������� ��� �� ����� �� ������� ������������ �������� ��������������, �� ����� �� ������, ���� �������������� ��������� ������.

������������ �������� ������� ������������� �������� �� ����� ���������:

� ������������ ������������ ��������� �������� �� ������������ ��������� � ��������� �������� ���� ���� ������������� ��������, ������������ �� �������� �����������;

� ����'�������� ����� ������������ ���� ���� ������ ������� � ����� �� ������������ ������������� �������� ������� �� ��������� ����������� �������������;

� ������������ � ������������� � ��������� ������� � ��������� ��� ����� ��������� ����� ������ �� ���������� ��������, ������ ����� ������� ��� ��������� ������� ��������, ����������� ������ ������� � � ������ ��������;

� ������ �� ����������� ������ ��������� ������������, ������������ ���������� ������ �� ��� ���'���� ��������������;

� ��������� �������������, �.�. ������������ �������� ���������������� ������ ��������� ������ ������������� ������������� ������������������ ������ ������ �������� �� ������������ ����������������� � ������������� ������������� ��������, �� ��������� ����� ������;

� ���������� ������ ������������ ��������� �������, �����, �� ������, ���� �������� ���������� ����;

� ��������� ������������� ���� ������� � ����'������� ����� � ����������� ��������� �������� ����������� �������� �� ��������� ����������� �������, ����������� ���������� �������������� ������ � ������ �������;

� ���������� ������ ����� ������������ ����� ������ ������ ������� � �����, �� � ����������� �������� ����������� ����� �� ������� � ����������� ������������ ������;

� �����������, �.�. ������������ � ���������� ������� � �����, ���������� ���� ���� ��������� ������� ������������ �������� �� ������������ ����������� �� ��������� ����� ������, ��������� ����� ��������� ��������� ���� � ���������, ��������� �� ������� ������;

� ������� ������ � �������� ���������� ������ � ������ ����������� �������� ������� � �����, ����������� ������, ������, ������ �� ������� ������, ������ ��� ������� ����;

� ����������, �.�. ������������ ����������� ���� ����������� ������������� ��� �������� ������� � �����.

������� � ����'����� ����� ����� ������ �����������. � ������ ����, ���� ��������� �������� �������, �.�. � �������� �������� ������ �������. � ������� ����, �� ���������� � ��������� �������, �������� ������� ��������� �� ������ ���������� ���������� � ���������� ���� �����, ����������� ��������� ���������, ��������������� ����� ���������.

�������� ������� � ����'������� �����.

����� ������� �� ����� ���������� ��'��� �������������, ���� ���� ����� ��������� � ���� ����, �.�. �� �������, �� ������ ������������� (�����, �����, ��������).

���������, ��� ���'����� ������� � ����� ��� ������� �����, �� ���� ����� � ������ �������� ��������� ����'���� ���������� ������� � �����.

�������� ������� ������� ����� ���'���� ������������� � ����� ���������� ������� (��������, �������� �����).

������� ������������� �� ������� ����� ��'���� ������������� (������ �� �������). ���������, ������� ����� �������� ������, ������� ����������� ������� ������������� ������, ������� ��������� ������.

��������� ������ �� ����������� �������� ������� �� ������� �������������.

�������� ����� ����� ��� �������� ��������� �� ������� ��� ������ �������� ��������.

����������� ������� � ����'������� �����

�. � ��������� �� ���� ��������� ������ �����, �� ������������ �������, ���� �������:

1) ���������������;2) �����.

����� ����������������� � ������� ������� � ����� ��� ��������� ����.

II. � ��������� �� ����� ������������� �:

1) ���� �������;

2) ������ �������.

��'����� ������������� ������� ��������� � �����, ��������, �����. ���� ������������ ������������� �� �������� � ����� ��� ������� �������� �� ������ ��'���� �������������. ���������, ������� �� �������� ���������, ������� �� ������ ������� ���, ����� �� �����.

������ ������� ������� �� ������ ��� �� ������ �� �������, �� ����� �� �������� �� ������ ��������. ������ ������� ���������� ������� ��������� ���������������, �������� ���� � ����������� ��� ��������� ������ ���������. ����� �������� �������� ��� ������� ����������� ������, ���� �� ���� ������������ ������ ������ � ����� ������. � ����� �������� ������� � ���������� ������ (������� �� ������ �������), �������� ������ (�������� ���).

III. � ��������� �� ��'���� ������������� �������:

1) ������� �� ������ (������� �� �������� ���������, ������� �� ������ ������� ���);

2) ������� �� ���������� (������� �� ������ �������, �������� ���);

3) ������� �� ����� (������� �� �������� �����, ����� �� �����).

IV. � ��������� �� ������ ������ ������� ����������:

1) ���������� ������� � ���������� �� ��������� ������� ��������� �� �������� ��'��� ������������� (������� �� �������� ���������, ������� �� ������ �������);

2) ���������� ������� � ������ �� ����������� �������� �� ��������� ��'���� ������������� (������� �� ������ ������� ���).

������� ������������� ��������� ������� �������������. ����� � ����������� ������� ������㳿 ����������� �� ����������� �������� ������ �� 20002004 ��. � ��������� �������� ������� �� �������� ����������, ������� ��� ������� ���� �� ��� �� ��������� ��������� ����������� ����� �� ����� ���������� ��������� ����; ���������� ���������� ����; ��������� ������� �������� �������; ��������� �������� ����������� �������������. ���������� �������� ������ ������ ��������� ����������� ������������ �� ���� ������ �����.

������ �������� ����� ������� �������� �� �������� �� ������������� � �������� ����������� �������, ���� 13.07.2000 �. ��� ��������� � ������� ������ ��������� ����� ������. ����� �������� ����������� �������� ����� ���� � ������������. ������������ �� ��� ��� ������ �������, ��� � ����� ��� ������, ������� ����������, �����.

�� ����������������� ������� ������������� �������� ��� �������:

�) ������� �� �������� ���������;

�) ������� �� ������ ������� ���;

�) ������� �� ������ �������;

�) �������� �������;

�) ������� �� �����;

�) �������� ����;

�) ����;

�) ������� �� ���������� ������; �) ����� ������;

�) ������ ���, �� ������������ � ������� �������� ����� ��������� ������ ������;

�) ������ �� ���������� ������������ ��������� �������;

�) ��� �� �������� ��������������, ���������� �� ����������;

�) ���������� ���.

̳���� �������, ����� �� �������� ����������� ������� ������������:

�) ������� � �������;

�) ��� �� ������ ������� �� ��������� ��'���� ������ �� ����� ������

�) ������� �������;

�) ������� �� ������������ ������ ��������;

�) �������� ���;

�) ��������� ���;

�) ��� �� ���������� ��������������;

�) ��������� �������;

�) ��� �� ���������� ����������� ������;

�) ��� �� ������ ������� �� ���������� � ��������� ������� ��'���� ����������� �� ������������� �����������, �������������� ���������, ������� ����������,

���������� ������� ������� � ������.

��������� ��������� ������ �� ����� ����������������� �������� ��:

������� �� ������ ������� (� 20% �� 17%, ������� ������ ���������);

������� �� �������� (� 30% �� 20%);

������� �� ������ ������� ��� (����������� ������������� �� ������ �� 10% �� 40% ������� ������������� �� ����� ��������: 10% � 20%).

�������� ����������� ������� ��������� ��������� ������ ���������� ������: ��������� ����, ������, �������� ������, ����, ����� ��������, ���������� ������, ������� ������. ���������� ��������� ������� ���� ������������ �� ������������� ������: ���������� (� ��������), ���������� (� ������� ����� � ������� ����� ����, ��'���, ������� ��� ������ ������������ ���������), ������� (��������� � �������� �� ���� ������������� �� � ������� �����).

������������� ������������� ������� �� �����, ��� ����� ��'������ ������������� ������: ������� ������, �� ����������� � �������� ��� �����������; �����; �������.

������ ������� �� ������� ������ �������������� � ��������� �� ����������� ������: ��� ������ ��������������������� ����������� (�����) ���� �������������� � ������ ������� � �������� �� �� ������� ������ � ����� �������:

�) ��� ���, �������� �� ������� 0,1;

�) ��� ����������� ��������� 0,03.������ ������� �� ������� ������ ��������� ������, �� ����� ����������� ������� ������, ����������� � ����� 1 �������� ������� ������.

����� ������������� �������������� �� �������, � ����� 12 �������� ���� �������������. ���������� ���� ������������� ���� ��������� ������ �� ������� ��'���� ������ �������� ����� ����� � ��������� �������� ����� (�������� �����) �� ������� ������� ������� ����� �����.

������ �������� ������� ������� ����� ����� ���� ������������ �� ��������� ������ �������, �� ���� ������� ������� ������� ����� ����� ��������������� �� ������ ������ �������� ������� ������� ����� ����� �����, ��������� ��������������, ������� �� ��������, � ����� ���������� ����, ���� ������������, ����������� ����� �� ����� ������� �� ������.

������������� ������ ��������� ���������� �� ������������� ������ � ������� �� ����� 1 ������� �� �� ���� 2 ������� ��������� ������� ������.

� ������ ����������� ������� ��������� ����� ������� �������, �� ���� ��������: �������� �����, ��������� ����� �� ������ �� ���������� ������������ ��������� �������.

�������� ����� ���������������� ���������� �������, �� �������, ����������, ���������������� �� ������ ������������� ����������, �� ����������� ����� � ��������� ���, ���� ������ ��������, � ����� ������� ������, �� ���������������� ������ � �������� (�������) ��������� ����, ��������� �������� � ���������, ���� �������� ��������� �������� �� ��������� �� ���������.

��������� ����� �������������� ������� �����, �� �����, ��������, �������������� �� ���� ���������� ��������, �� ��������� ��������������� ������������� ����������� ����� �������� ������ ��������� �������� �� �������� �� ���������.

�� ������� �� ���������� ������������ ��������� ������� ��������: ����� �� ������������ �������; ��� �� ������������ �������������� ������� ������; ����� �� ���������� ����������������; ����� �� ���������� ������������ ������ �������.

� ������ ����������� ������� �������� ������ ������� ������� � 16 �� 10. ������������� ����������� ��� ��� ����� ������� �� ��� �� ���������� ����������� ������, ������� �������, ��� �� ������ ������� �� ���������� � ��������� ������� ��'���� ����������� �� ������������� �����������, �������������� ���������, ������� ����������, ���������� ������� ������� � ������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. ���� ������� "������� �������������".

2. �� ������� � ����� �������� �� �����������������?

3. �� ������� � ����� �������� �� �������?

4. �� ���� ��������� �������� ������� ������������� � �����?

5. ������ �������� �������.

6. ��� ��������� ����� ������� � ���������� ��'���� ������������� � ������� �������?

7. �� ����� ���������� ������� � ��������� �� ����� � ��'���� �������������, ������ ������?

8. � ���� ��������� �������� �� ������� �������� �������?

9. � ����� �������� ��������� ������������� ������� ������������� � �����?

�����'������ �������� ��������� ������:

� ������� �������������

� ��'��� ������������� ���'��� �������

� ������� �������

� ������� �������������

� ��������� ������

� �������� �����

� ���� �������

� ������ �������

5.5. ��������������Ͳ ������� �� �����

��'����� ������������� � �������� �:

1) ������� ������ (����, ������) �� ������� ������;

2) �������� (�����������) ������ �� ����� �������� ������ �� ��������� ���� (������), �� ��������� ������������� ��� �� ������������ ��� ���������� �� ������� ������;

3) ��������� (�����������) ������ �� ��� ����� ������� ������ �� ������� ������ (��������� ����) ��� �� ���������� �� ������ ������.

���������� ���������� ��������, ���'���� � ����� ������ ������, ������, �������� �� ����������� � ���������������, ��������� ����� � ������, ��������, ������ �������� �����, ��������, �����, ������� ����.

������� ������ "��� ������� �� ������ �������" �� 3 ����� 1997 �. ����������� �� ������ ��� � 20% �� ���� ������������� � ������� ������. ��� ����������� ������ 20% ����������� ��� ������� �� ���� ������ (����, ������). ��� ����������� ������� ������ ��� �� ������, � ����� �� ������������ ��� ����������.

��� ������������ �� �������� ������� ���� �������� �: �������� ������ (����, ������), ������� ���������� ����������� ������ �� � ��� ��������������������� ����������������� �� ��.

����������� �� ������������� ��� �������� �: ������� ���������� �������� �������� ���������� ��������� ������� �� ��������������� ����������, ������ (����������) � �������� ���������� ���������� ������, ������ ��������� ������, ��������� �� ���������� ��������, ������ ������������ ����������� ��� �������, ��������� ������ �� ������ ��������� �����������, �������� ����� ���������, ������� �������� ���� ������ � ������ ������� ������'�, ����������� �������, ����� ����.

������� �� �������� ���������

����� ������� � ������� �������� ������ �� ����������, ��� � ������� �������; ������������ � ������ �������, ���� �������� � �������� ������������� ��� ����. ������������� �������� ��������� � ����� ������� ��������� ��� ����� �� ���������� 22.05.1997 �. ������ ���� ������������� �������� ���������, ���� ����� �������� ������������� �������� �� ���������� �����, ���������� ���������� ����, �������� ������� ���������� ������� �� �������� �� ������� �� ������������ ���������.

��'����� ������������� � ��������, ���� ����������� ������ ��������� ���� ������������� �������� ������ ������� ������ �� ���� ������� ������ �������� ������� �� ���� �������������� ����������. ������ ������, �� ����� ������� �� �������, �������������� �����������.

������� ����� ���������� ����������� ����� �������� ���� ������ �� ��� ���� ��������, ���������� �������� ������� ������ � �������, ���������� ��� ������������ ������ �� �� ������� ������, �� ���������������� �����, �������� (�������) ��������� ���, ��� � �� �� ������.

������������ ������� ����� ���������� ������ ��������� �������� ������ ��:

���� ��������� �����, ������� �� ������ �������, ��������� ����������� � ����� ���� ��������� ��������� (����, ������); ���� ����� ��� ������� �����, ������� ����������� �� ����������� �� ��������� ��������� �������� ������ �����;

���� ����� ��� ������� �����, ������� �� ������� ���� �� ����������� ������ ������ ��� ������, ��������� �����������, ���� ���� �� ���� ������� �� ������ ������� ������ ��� ������������ �� ������� ��������� �������;

���� ������� ��������� ������� � �����, �� ������������ ��� ����� ���� �������� � �������;

���� ��������� ������ ���������� ��� ����������� � ����������� �����, ������� �����������;

���� ���������� �������� ������;

������ �� ������ �������� �� ������� ������ ��� ��������� �������� �����;

��������� ������� ��������, ��� �������� ������ ���������;

���� ���� ����������� ����� ������ �������������. ����� ������� ���������� �� ���� �������� ������ �

�������, ���������� ��� ������������ ������, ����������� �� ����������� ������� ������ (����, ������), �� ��������� ��� �������������� ����������� ��� �� ���������� ������������ � ������ ������������ ��������. �� ������ ������� ������ �����������:

���� ������ �� ���������, ����������, ������� �����������, ���������, ������ �����;

����� ��� ������� �����, ��������� ������������� ����������� (��� �� �����, �� ������ ������� ���������������� �������� �� ��������� �����);

�����, ����������� �� ��������� �������;

���� ������, �� ��������� �� ������� ������ ������� ������ � ��'���� � �������, ���������, �������� ��������� �� ������������ ������������� � ������� �����;

���� ��������� �������������, � ����� �������������, �������� ��� ��������� ����� ������� �������; ���� ������ �� ��������� �������� ����� � ����� �'��� ������� ������� ��������� ������� ���� �������� ����� �� ������� ������� ����;

���� ���� ������� ����� ������ �������������. ������� � ��������, ���������� ���� �������� �������, �������������� �� ������� 30%.

����������� �� ������������� �������� �� �������� �������� ������ �������������� ������ ������������� ������� � ���������� (������ �������� ����� � �������� ��������������, ���������� ����� � ����������, �������� �����, ��������� �����, ��������� ������������). ϳ���� ���������� ��� ��������� ����������� ���������� ������� �� ������ ����� �������� ��������.

�������� ���.

�� ���� ������� �� �������� ������� �� ���������� ������� ������, ���������� �������������� �� ��������, �� ���������� �� ���� ��� ������. �������� ��� ��������� �� ��� ��������� ������� � ������� ���������� ������, ���������� �� ����� ������� ������, ��� ��� ����������� ����� ������ �� ����� �������� ������.

� 1 ���� 2000 �. ������ ���������� ������ ������ ����������, �� �� ������ � ����� ��� �����������: �����, ��������� ����, ���� ��������, ������� ������, �������������, ���������� ������ �� ������ ������.

���������� ��������� ����� �:

�) ���'���� ������������ �������� ��������� ���������� ������ (������) �� ����� ������� ������;

�) �����������, �� ��������� ������������ ���������� ������ (������) �� ����� ������� ������ ������������� ��� ����� �� ������ �������������� �� ���, ���������� �� ��� ����� �� ��������������;

�) ����-�� ���'���� ������������ ��������, ���� ������� �����, �� ���������� �� ����� �������� ������ �������� ������, ��������� �� �������� �������� �� ��� ��������� ����������;

�) ����� ����� ��������� ��� �����������, �� ������� (�����������) �������� ���� ��� �������� �� ����� �������� ������, � ����� ����� �����, �� ��������� ��� �������� ���� (��������), �������� �-�� ������� ������� ������;

�) ������� ��� ����� �����, �� ������� (��������� � ���� ����� ��������, ������������ ��� �������������) �������� ������ � ��������� � ��������� �����������, �� ������������ ����������� �������, � ����� � ��������� ������, �� ��������� ������ ���������� ������, ������������ ��� ��������� � ������� ����.

��'����� ������������� ����������: ������� � ��������� ���������� � ����� ���������� ������, � ��� ������������ ������ ����� �������. ������ ��������� ����� �������������� � ��������� �� ���� ���������� ������, �������������� � �������� ����� (� ����) ��� � ��������.

����������� ������� � ��������

����������� ������� � �������� ���� � ������� �������������� ������ �������, ���� ��������� � ������ ������� ���. � ������� ��������� ���� ��� ������� ������� � ������ ������� �������.

³��������� ������� ��������� ��������� ������������ ������� � �������� �� ��������� ���������������� ������ �� ����������� ��, �� ���������� � ������� �������� ��������������� ������, ��������� � ����� ������ �� �� ������� ������, ��� � �� �� ������. �� ������, ������� �� ����� ������� ������, �� �����������, �� ��������� ���� �� ��������� ������, �� ����� ����� � ����, �� ������������ �������� ��� ��������� �������� �����.

���������� ������ ������� � ��������� ������, ������� ��������� �� ����� ��� ������������. ������������� ������ �������� ����������� �� ������������ ������, �.�. � ������ ������ ������� ���������� �� ���� �������� �������� (�� 10% �� 40%).

��� ���������� ������������ ������� � �������� ������������� ������� ����, ��� ������:1) ��������� ���� ��������� ���������������� ������ �� ���� ����������������� �����;

2) ��������� ���� ��������� ���������������� ������ �� ���� ����������������� ����� ������ � ������ �� ����� ������ ���� �� 16 ����, ���� �������� ��������������� ����� �� �������� ������ ��������� ��������� ����;

3) ��������� ���� ��������� ���������������� ������ �� �'��������� ����������������� ������ �������� � ��������� ����, ��������� ������� ��, ������, �� ������������ �� �������� ����, ������, �� ����� ������� ������� ����� �����������;

4) ��������� ���� ��������� ���������������� ������ �� ������ ����������������� ������ ����������, �� ����������� �� ������������� ����������, ��������� �� � � �� ��������;

5) ��������� ���� ��������� ���������������� ������ �� �'��� ����������������� ������ �������� � ���������, �������� � � �� ����, ����������, �� ����������� �� ������������� ����������, ��������� �� ��� � �V ��������, ������������, ������ � ������, �� ��������� ������� � ��������� � �������, �� ��������� ���� � ����� ������� � ���������, �� ���������� ����� � ���� � ���������� ��������� �������;

6) ��������� ���� ������������ ������� �� 50 �������: ������ � ������, �� ����� �� �������� ����� � ����� ���� ���� �� 16 ����, ����������� ������ ���������� �� ������������;

7) �� ����������� �� ��������� ���������������� ������ �������� �� ���������� ����������� ����������� � ���������� ����������� ������������, ��� �������� �� ��������� ���������������, �������, ������� ����, ������������ ������� � ������� � ���������� ���� � ����� ����, ������������ ������ ��������������, ������ �� ������� �������� ��������� � �������� ��������� �����������, ������� �� ���������� ��������� ����� �� ���������� ���������, �������� �� ������� �� ������� � ��������� ����� �� ��.

����.

���� �� �������� �������, ���� ���������� � ������, �� ����������� ������ ������ ������. ��'����� ������������� � ����� �������, �.�. ����, ��� �������� �������� ��� ������ ����� �� ����� �� ������ �������� ������� ������� ������.

������ ���� ������ ����:

� ����������� (� % �� ����� �������);

� ����������� (� ������������� ��������� ����� �� ������� ������);

� ������������ (��'������� ��� ��������� ���� ������).

���� ����:

� ����� ����;

� ������ ����;

� ������� ����.

����� ���� �������������� �� ������ �� ���� �������� ��� �� ������� �� ����� �������� ������. ������ ������� (����������) ���� ������ ���� ���� ����: ������ � ����. �� ��������� �������� ������������ ���� �� ������� � ����� ���������, �� �������� � ����, � ����� ������� �������� ����� ��� ����� ������� �� �����������-�������� ����� � �������� ������ ���������� �������� ��� ������������� ������. �� ����� ������ �� ����� �������� �������������� ���� (�������) ������ ����, ���������� ������ ������ ������� ������.

ϳ���� ���� ������� ���� ���������� ���: �������������, ������������ ������������� ��������� ������ � ������ ��������, ����������� ��� ��������� ������������; ��� ����������, ���������� ����������; ���������� ���������� ����������; ��� ������� ��������� ����.

������ ���� ������������ �� ������ �� ���� �������� ��� �� �������� �� ��� ����� ������� ������ �� ��������, ������������� ������ ������ ������� ������. �� ����� ���� ������ �� ����� �������� �������������� ������� ����� � ������ ���� �� ����� �� ������ �������� ������ � ������� �� ������������.

��� ������� ���������� �������� ������ � ���������� ��������� ��� ������� �� �������� ������ ��������� �� ����� ���� ���� ������ ��������������� ������� ���� ����:

� ���������� ����;

� ������������� ����;

� ������������� ����.

���������� ���� ������������� ��� ������� ������ �� ����� �������� ������ � ����� ������� ��� �� ����� ����, ���� ���� ���� �������� ������ ����� ������������� ���������������. ���������� ���� ����� ��������������� �� ��������� ���� ���� �������� ����������������� ��������, �� ��������� ���������� ��������; �� ������ � ������� �� ������������� �� ������� 䳿 ����� ������, ������ ����� �� ���������� ����������, �� ��������� ��������� �������� ���� �� �������� �������� ����������������� ��������, ��������� �������� ������.

������������� ���� ������������� ��� ������� �� ����� �������� ������ ������, �� � ��'����� �������, �������� ���� ��������� ����� ������������� ���������������. ������������� ���� ����� ������������� � ��� ��������� �� ��� ����� ������� ������ ������ �� �����, ������� ������ �� ���� ����� ���������� ������� ��� ����������� ������, ���� ���� ��������� ������� �����.

������������� ���� ������������� ��� ������� �� ����� �������� ������ ������, �� � ��'����� ������������� �������, ��� ������� ����� ������������� ���������������. ��� ����, ����� ��� ���� ������������� ��� �������� �� ��� ����� ������� ������ ������, ��� �����������, ���������, �������, ���������������, �������� ��� ���������� ���� ������������� ��� �������������� ���������� �������, ���� ���� ��������� ������� �����.

�� ������������ ����� ��� ���������� ������� ������� ������:� ���������� ������, �� ��������� ����������� �������;

� ������, ���� ������;

� ��������, �� ��������� � ������ ��� ��������� � ���������� ������������;

� ������, �� ����� ������������ ��� ������������ ��� ���������� �� ��� ����������� �������;

� �������-��������� �������, �� ��������� � ����� ������ � ������� ����� ��������� � ���������� ������������ �� ��.

�������� ����.

� ������ ������� ������� ��������� �������� ����, ��� ��� �������� (��������� �� ������� ���) ������� �� �����, �� ������������ �� �������� ��������� �� �� �� ������ ��������� ���������� �������� �������������� �� �� ��������. �������� ���� ������������ �� �������� ����, �� �������� ����������� ��, �� ��������� ���� �������������� �����, �� ������ ���������, ��, �������, �� ��������, �� �������� � ������� ��������, �� ���������� �������� ����.

������ ���������� ���� ������ ����:

� � �������� ����� (�� ��������� �� ������������������ ������ ������ ��������);

� ���������� (� �������� �� ����� ����).

� ��������� (� �������� �� ����� ����, ��� � ���������� ����� �� ��������� �� ������������������ ������ ������ ��������);

ij���� ������� ������ ���������� ���� ��������� ������� ������ ����, �� ����� ������� �������� ��������� ������������. ���, ����������� �� ������ ���������� ���� ������� ������ ³�������� ���� �� ��'� ���� (��������), �� �������� ��� ������� ������� � �������� �� ��� �����, ������� � � �� ����, ���������, �� ����������� �� ������������� ����������, ���������� �� ������ �� �������� ����������� ������ �� ������ �������� ��� ����� �� �������� ����. ³� ������ ���������� ���� ����������� �������� �������� �� ��������� �� �������� ��� ��������� ��������, � ���������� ����, ���� ��������, ��������; �������� �� ��������� �������, ��� ������������ ����������� ������, �������� �������� �� ��. ³� ������ ����������� ���� �������� �� ����������, ��� �� ������������ ���� ������, �������� ���� ������, ���� ������ ����������� ������� �������, ���������� �����������, ������ �������� ��������������, ����� ������� �����������, ��� ����������� ��������� � ��'������ �� ���� �� ������� ����� ������, ���������� ����� ��������������.

����� �� �����.

������������ ���� � ����� � �������. ����� �� ����� ������������ � ������ ���������� ������� ��� ������� �����, ��� ����������� � ��������� �� ������� ������ ������. ��������� ������� ��������� �������� ���� �� ���������������� (��� ��������). �� ������� ������, ���� � ������, ������������ ������� �����.

�������� ��������� � ������� ��������� ����� �� ����� � ��, �� ����� �� �� �������� �� ���������� ������������ �������� �� �������� ������.

��'����� ����� �� ����� � �������� ������. �� ���� ������� �� ���� ��������������������� �� ����������������������� ����������� (��������� ������). ������ ���������� ������� � ������ ������� �������������������� ���� �������������� � �������� �� ����� ������� ������ ������ ��� ���, ��������, ������� �� ��� ����������� ���������.

�� ������� ������, �� ����������� � ��������� �������, ��������� ������� ��������� �� ������� � �������� �������� �� 1 ��. ���� �����. ������ �������������� �� ������ ��������� ������ � ��������� �� ���������� ���������. ��� ��� ��������� ��������������, ����, �����������, �����������, ��������� ��� ��� ��������� ������� �� ����� �������������� ��������� ����������, ���������� ����� ��������������.

³� ����� �� ����� �����������: ����������, ���������� ������� �����, ���������, ��������� ��������� �����, ������� ����, ���'���� ������� �� ��������������� ���������;

�������� ������ ������������ �������-�������� ������� � ���������� ������� ��������������������� ������ �� ���������-�������� ������;

������ �������� ����� �� ������ �������� ��������������, ������ �����������, ������� ��������, ������������ ������� ��� ���������� ������, ������ ���������-������� �� ��������� �������, ����������. ��'������� �� ���������� ��������� ����� � ������, ��������� ���������� ������� ������ �� �� ��'�������;

�������� ������� ��������, �����, �����, ������� ������'�, ����������� ������������, ������ �������� �� ������, �������� �������, �� ���������������� ���� �� �������� ������������;

����������� ������ �� �������� ����������, �� �� ���������� ������������� ��������.

�� ������������ ����� �� ������������������ ����� ��� ����������� ����������� ��������, �� ���� ������ ����������� �������������������� ����, �� ���� ���������� ������������ ������������ ���� ���������� ������������, �� ���� �������� �� ��. ��� ������� ��� ����� ���������� �� ������� ������ � ����� ���������� ��������� ���� ��� ������� � � �� ����, ��������, �� ��������� ����� � ����� ����, �� ��������, ����� ���� ���� ��������� �������� �������� ������, ��� ���������, � ����� ���, �� ����������� �� ������������� ����������.

����� �� ���������� ������������ ������ �������.

���������� ������� �� ���������� ������������ ������ ������� � �� ���'���� ������������ ��������, ��� ���, �� �������������� ���� �������� ��� ����������� ������� ������ � ��������-�㳺����� ������; ���������� �������������� �� ���������� ������� ����������, �� ������������ ����� ���� �����. ��'����� ���������� ����� � ����� ����, ��� ������������� �������������� ��� ������� ������. ���������������� �������������� ��� ������������ ����. ��������� ����� �� ���������� ������������ ������ ������� �������������� �������� ̳����� �� �������� ̳��������� ������� ������������� ���������� ���������� �� ������ ������� �� ����������� � ̳���������� �������� � ̳���������� ������. �� ���������� ������������ ������ ������� ����� ��������� � �'����������� �����.

����� �� ������������ �� ����, �� ��������������� ��� ����������� ������ � ������������-��������� ������ ���������, ��� ������������� ������, ��� ���������� ����������� �������� ��� �� ��������� ������; �� �������, ������� ���� �� ��.

����� �� ���������� ������������ ������ �������

������������ � ����� ������������ ������������� � ����������� ������������ ������� ���������, �� � ������������ ���������� �����. �������� ���� ������ �� ���� ������� �������������� �����, ��� ����, ���� ������ ��� ������������ ���� ������������� ����� ��������� ����� �������� ��������. �� ���� ������� ���������� �� ���� ������� ���������� � �������� ��������. �� ������ ������� ���������� �������� �������� �������� �� ����� ��������� ������������ � ������. �� ���� ���� �������, �� ������� �� ��������� �������� �� ������� ������ �������.

���������� ����� �� ���������� ������������ ������ ������� � ��������������. ��'��� ������������� �������� ������ ����, �� ����������� �� ��, ������, ��������� ���� ��������, ����� ���� ������������. ����� ����� �������������� ��������������� � ��������� �� ���� ������ �������.

������� � �������� ������������ ������ �� ����� ���������� ����� � ��������. ����� ������� ��������� �� �����, ��� � ������� �����, �� ����� ����������� � ����� ����� ���������� ������. ��'������ ������������� � ��������, ��������, ���������, �����, ���� �� ���� ���������� ������.

������ ������� �������������� �� �� � 100 �� ���. ��'��� ������� �������, � 1 ���. ��������� ������� ��� 100 �� ������� � � ������� �������, � �������.

������� � �������� �������� ������������ ������ ������������ �� ��������� ������� ������������� ������� ����� ���������������� ������� ��������� ��������� ����, �������� ������� �� ������� ���� �����������.

����������� ������ ����� 85 ������� �� ���� ����� ������� ����������� �� ����������� ������, ���'������ � �����������, �������� � ���������� ������������ ���� ���������� ������������, � ����� �������� ����, � 15 ������� �� ������� �������� �������������� �� ������ � ��������� ������ � ��������� �������, �� �������� �� ���������� �������� � ���������� � ������������� �������� ���������� ������������ ���������� ��������. ������� � �������� ������ ������������ ������ ������������ �� ������� �������� ��������������.

������� ����������:

�������� ������� ����� ����������, �������������� ��� �������� ������� ������������ ������ ������ ��� ���� ��� �� ��� ����;

���������� ������� ������������ ������ ���������. ³� ������ ������� �����������:

���������� ������������� ���������� ���������� ������������ ���� ������������ ������, �������� �� ���������� ��������, �� �� � ������������� ������� ��������� ������ ������ ������ � ��� ������������ ������� ��������� �� ���� ��������;

�������� �������, �� ������� ����������� � �������, �������� ������� ������������ ������, ��� ���� ������������ �� �� ������������;

�����, �� ����������� �� ������������� ����������, ������� � � �� ����, �������� ���� �� ��.; � ����������� ����� ��������� ������� ������������������ ���������� ��������������� �� �������� �����, �������� �� ��������� �������� ��� ����������� ����� � ������� ���� �� ����� ������;

� ����������� ����� ��������� ������� ���������, � �������� ���� ����������� ������ ��������, �������� � ������ ��� � ��������� �� ���� � ����� �� 1990 ����.

������� �� ��������.

������� �� �������� ��������� �� ������� �������, ���� ��������� ���������, �� �� ����������� �� ���'���� ������������ �������� � ��������� ��������������� (�� ����� �������� ���� �������� ������������ ����) ������ ���������, ����������� �� ������� ���������, �����, ������. ��'����� ������������� � ������� ������� ������ �� ��������� ������, �� ����������� ������������ � ������ � �������� ������ ����������.

������ ������� �� ��������:

10% ������� � ���������� ������� ������, �� ��������� ������� �������� ����� ����������� ��� (��� �� ����� ������ ����� �������� �������� �����);

20% ������� ������ � ������� ��������� ������ ������� �� ���� ����������� ���.

������� �� �������� ���������� � ������ ��������� ������������ ������� �� �������. �� �������������� ������ ��������, ��������� � ���������� ��������� �����������, �� ����������, �����, ������ � ������� ������� ��������� ������������, ������, �����, �����, ����� (�� � ������ ������, ��� � ��������� �� ����� � ������ ������ �� � ������ �������� ���������), ��������� �������� �����������.

��� �� ������������������ ������, ������� �� ������� ���������� �������.

���������� ����� � ���������������� ��������� �� ���� ��������, �� ����������� ������ �������� �� ����� ��������� ���������, � ����� �� ������������ � ����� ������� ������, �� ���������������� ������ �� �������� (�������)��������� ���� ��������� � ���������� ��������� ��������, �� ������� �� ��� ������������ �������.

��'����� ������������� � ������� ������ ��������. ����� ��������� ������ �������� ������� ����������� �� ���� ��������� �������� ������� �� ���� ��������� ����� � ������ �� ��� �����������.

��������� ����� �������������� ������ ��� ������� ���� �������� ������� �� ����� �������� �� ������������ �������� ������� � ������� �� ������� ��������� �� ��������� � ������ ������ �������� �������. ��������� ������ ���� ������������ � ����������� ��������� ������� ��������.

� ������� ���������� ����� ����������� ������������ ���������� ���������� � ����� ������������ ���� ����������� ������������ ������� (��������� ������� �������� �������, ��������� ������� � ����������� �� ���������������� �������� ����). ��� �� ������� ������������������ ������ �� ������������ �� ���������:

����� ��������� ������ �������� �������, ��������� � ������ �������� ������� �� ������� ��������� � ������;

������������ �������� � �������������� ���������� � ����� ����������� ����������������� ���������� � ��������� ������� �������������������� ������;

�������� ���, �� �� ���������������� � ��������� �����������;

�������� ������� ��� �������� �� ������� 䳿 (����������, ���������, ���������� �����) �� ����������� ����.

���� ����� �� ������� ������������������ ������ ���������� �� ���������� ���������� ��������� (����, ������). ��� � ������� ����� ������������ �� ���������� ������� � ������������ �� �������� ����������-��������� ����.

����� �� ������������ �������.

����� �� ������������ ���� ��� ���������� �������� ������� ������������ �� ������� ������ �������� � ����� ������������� � ���������� �� ������������. ������ ��������, ��� �� � ���� �������, ���������� �� �� �����: ���������� � �������� ��������. ��'����� ������������� ������ � ����� ��������� ���������� ������ �������� �������.

����� �� ���������� ������������ ���� ��� ���������� �������� ������� ���������� �������� ������������ � ����� 40 ������� ����������� ��� �� ���������� ������� ������ � 60 ������� � ����� �������. ����� �� ���������� ������������ ���� ��� ���������� �������� ������� �������� �������� ������������ �� ������� �������.

��� �� ����'������ ��������� �����������.

���������� �����, ��'���� ������������� �� ������ �������.

���'���� ������������ �������� ��������� �� ���� ��������, �� ��'�������, �������, ��������� �� ���� �������� �� ����������, ��'������� ��������, �� �볿, �������� �� ���� ���������� �������� ��������� ���, � ����� ����� ����� ���'���� ������������ ��������, �� �������������� ����� �������� ����������, ��������� ��� � ����� 5,5% �� ��������� ������ �� ������ ����� ���������� (� �.�. 1,5% �� ��'���� ������������� �� ��� �� ����'������ ��������� ����������� �� ������� ���������).

��� ���������, ����������, �������, �� �������� ������� ����������� ������� ������ ����� � ����� 1% � ������ ��������� ������ �� ������ ����� �������. ��� ��������� ������������� ���������� �������, �� ������� ������� �� ����� 50% �������� ���������� ��������� ��� ����������� ����� �� �������� ������� 1% �� ��'���� ������������� ��� ��� ���������� ��� ���������.

Գ���� ����� ���'���� ������������ ��������, �� �� �������������� ����� �������� ����������, � ����� ��������, ������� �������� ��������� ��� � ����� 0,5% ���� ���������������� ������ (��������) ����� �� ��� �� ����'������ ��������� ����������� �� ������� ���������.

Գ���� �����, �� �������� �� ������ ��������� �������� (���������) ��� ����� � �������-��������� ����������, � ����� ��������, ������� �������� ��������� ��� � ����� 0,5% ��������� ���������������� ������.

��� �� ����'������ �������� ������� �����������.

���'���� ������������ �������� ��������� �� ���� ��������, �� ��'�������, �볿, ��������, ���������, ������� �� ���� ��������, � ����� ����� ����� ���'���� ������������ ��������, �� �������������� ����� �������� ���������� ��������� ��� � ����� 32% ��������� ������ �� ������ ����� ����������.

��� ���������, ����������, �������, �� �������� ������� ����������� ������� ������ ����� � ����� 4% � ������ ��������� ������ �� ������ ����� �������. ��� ��������� ������������� ���������� �������, �� ������� ������� �� ����� 50% �������� ���������� ��������� ��� ����������� ����� �� �������� ������� 4% �� ��'���� ������������� ��� ��� ���������� ��� ���������.

Գ���� ����� ���'���� ������������ ��������, �� �� �������������� ����� �������� ����������, � ����� ������� ��������, ��������, �� �� � ���'������ ������������ �������� � ���������� ��������, ���'������ � ���������� ������ ����������� ������ ����� � ����� 32% ���������������� ������; ����� �����, �� �������� �� ������ ��������� ��� ����� � �������-��������� ���������� ����� ��������� ��� � ����� 32% ��������� ���������������� ������.

ij���� �������������� ����������� ������ ����� �� ����'������ �������� ������� ����������� ���������� �� �������� �������, �� ��������� ���� ���� ��������. ���������:

������*������ ������ �������������� �� ������� 1% �� ���� �������� � �����-������� ������;

������� ��������� �������� �� ������ (��� �������), ������� � ������������� ������ �������������� �� ������� 5% ������� ����������� ������;

��������� �������� ���������, ��� �������� ���������, ����� �������������� ������� �� ��� ���������, �� ���������� � �������� ���������� �� ������� �������������� �� ������� 3% ������� ��������� ���������;

���'���� ������������ �������� ��������� ��������� ������ ��������� ��� � ����� 5% ������� ��������� ������;

������� �� ����� �����, �� ������� �������� ����� (��� ��������� ��������� � ���������� �� ������� �����, � ����� ��������, �� ������� ����� � ����������� � ���� �� ��������� ����� ��� ������� ����� ������) ��������� ��� 1% �� ������� ���������� �����;

����������, �������� �� ����������, ����� �����, �� ������������ ��������� ������������ �������� ��'���� ��������� ��� � ����� 6% ������� ����� ������.

������ �������������� ��������� ���������� ������������� ��������� ���������� � ���������� ���������� ������ ����� (�� 1% �� 5%) � ��������� �� ������ ��������� ���������������� ������.

��� �� ����'������ ��������� ����������� �� ������� ���������.

���������� �����, ��'���� ������������� �� ������ �������.

���'���� ������������ �������� ��������� �� ���� ��������, �� ��'�������, �������, ��������� �� ���� �������� �� ����������, ��'������� ��������, �� �볿, �������� �� ���� ���������� �������� ��������� ���, � ����� ����� ����� ���'���� ������������ ��������, �� �������������� ����� �������� ����������, ��������� ��� � ����� 1,5% �� ��������� ������ �� ������ ����� ����������.

Գ���� ����� ���'���� ������������ ��������, �� �� �������������� ����� �������� ����������, � ����� ��������, ������� �������� ��������� ��� � ����� 0,5% ���� ���������������� ������ (��������).

Գ���� �����, �� �������� �� ������ ��������� �������� (���������) ��� ����� � �������-��������� ����������, � �.�. ����� ������� �����, ������ ���������� ��������� ��� � ����� 0,5% ��������� ���������������� ������. ����� �� �������� ������ �� ���� ���� ������������ ��������.

�������� �������� ����� ����� ������ �������������� ������� �� ������ ������� ������ ������������ ������ �������� ���'������ ������������ �������� � ��������� � �������� �������� �� ������ ��������. � ����� ����� �� ��������� �������� ������, ������ ��������� �������, ������ ��������� ������.

������������ ������, ����� ������ �������������, ����������� �������� �� ������� �����, � ����� � ������������� ����� ���� ���������� �� ��������� ������ �� ������� ������, �������� � ����� ��������� �������� ���������, � ������� ������ � ���� ��������� ������ �� ��������� ������.

������� ��������� ������� �������������� �������� �������� �������������� ������� �� ��������������� ������ ������� ������ �� �������������� ������� ������. ����� 䳿 ��������� ������� �� ��������� ����������� �������� ��������� 12 ����������� ������, ����������������� ������� �� 1 �� 15 ���.

��� �� ���������� ������������� �����

����� ����������������� ��� ��������� ���'���� ������������ �������� ��������� �� ���� ��������. ������ ����� 1%:

� �� ������ ��������� ��������� (����, ������) ���������� �� ���� ��� �� ��������� �����;

� �� ������ ��������� ��������� �������� ����������� ���������� �� ���� ��� �� ��������� ����� ��� �������� �����, �������� �������� ���� � ����������� ������������������� ���������;

� �� ���� ����������� ��� ������� ������� (��������) �� ��������� ������ ��� ������������, �������������� � ���������������-�������� ���������;

� �� �������� ������ � ��������� � �������� ��������.

��� �� ����������� ������������� ���������� ����������.

��� ��� � ���������� ��������, �� ������������ ��:

������ � ���������� ������ ������������ ������� ������������� �� ����������� ��������� �����������;

����� ������������ ������� ������������� � ���� ��'����;

��������� ������.

������ ̳��������� ��������� ������� ����� � �������� �������� �������������� ��� �������� ���������� ������������� ���������� ������ �������� ����� �����. ˳��� ������ ������������ ������� � ���������� ������ � ����� � ���� ��'���� ������������ ������ ̳�����������, ���� ��������� ������ ������������ �������� ̳����� ������.

�������� ����������� ��������� ������ ������� ���������� ����� �� ����������� ������������� ���������� ���������� � ��������� � �'����������� ����� ����� �� ��������� ������ ������, ����� � ��������� ������. ���������� ���'���� �������������� �� ������� ��������� ������� ����������� ����� �� ��������� ���������� ������ ������ �����.

���, ���� ������������ �� ������ ������������� ��������� �����������, ����� �� ��������� ������ � ����� ����, ���������� �� ����� ������� ����������� �� ����, � �� ����������� ��� ���� ������������ �� ������� ��������, ���� ���������� � ������������ ��������� ���.

Գ���� ����� ���'���� ������������ �������� ��������� ��� ��� �� ������� ����� ������. ��� ���������� ������ ����������� ���� ����� �� ������ ������������ ������� � ���������� ������ ���������� �� ����� ������� ����������� �� ����. ������� ���������� ��� �� ����������� ������������� ���������� ���������� ���������� � ����� ������� � ������������ � �������� ������ � �������.

���� ����� �� ����������� ������������� ���������� ���������� ������������� ��������� �����:20% �� ������� ����� ������� ������������� ���������� ����������, �� ����������� � ����� ��������, ��������, ������ �������;

50% �� ������� ����� ������� ������������� ���������� ����������, �� ����������� � ����� ������� ��������� ��������� ����, �������� �������;

30% �� ���������� ����� ������� ������������� ���������� ����������, �� ����������� � ����� ���������� ������� ������.

��� �� �������� ��������������, ���������� � ����������.

���������� ������ ����� � ���'���� ������������ �������� ��������� �� ���� �������� �� ��������������, �� ��������� � ������-�������� ����������� ����� ��������� ���� �� ����.

��� ����� ��'����� ������������� ������� �������, ���������� �� ��������� ������� ���������. ������ ����� ����������� � ����� 1 ������� �� ��'���� �������������.

����� ������� �� ���������� ������ ����� ������������� ��������� �����:

30 ������� ����������� ��� ����� ����������� �� ����������� �������� �������� ��������� ������������ ������ � ��������� ��������� ���� �� � �������� � ���������������� �� �������� ��������������, ���������� �� ����������. ������������� ������ ������� ��������� ������ ��������� ����� ��������� ��������� ���� �� ��������;

70 ������� ����������� ��� ����� ��������������� �� ����������� ������� �������� ��������� ������������ ������. � ���� ����� ��� ����� ������������� ����� �����: 70 ������� ��������������� �� �������� ��������������, 30 ������� �� �������� ���������� � ����������. ������������� �������� ����� � ��������� ������ ��������� �����, �� ��������� �������� ������� � ���� ��������������, ���������� �� ����������.

�������� ���.

�������� ��� �� ����������������� ���, ���� ������ ���������� ���'������ ����������������� �������� ��� ������� �� ����� �������� ������ ������, �������� � ������������ ������.

���������� ��������� ����� ����������� � ������ ��������� ������ ����������, �� ��������� ������ ������� � ��������, ���������� ��������������.

��'����� ���������� ��������� ����� � ��������� � ����� �������� ���������� ����� ������� ������ �� ����� ��������, �� ��������� �� ����� �������� ������ ��� �� ������� ������������, � ��� ������ �� ����� ��������, �� ��������� � ����� �������� ����� ����� �������� ������ ��� � ����� �� ����������� �������� �������� ����� ����������.

������ ������ ��������� ����� ������������ ������� �� ���� ����� ������� ������ �� ����� ��������, ��������� � ����� �������� ����� ����������, ������������ � ����� �� �������� ������� ������ ���, �� ��� �� ������ ������� ���� ����������.

������ ������ �������������� � �����: �� 10 ���. ��� ����� ������� ������ �� 1001 �� 2000 ���., �� 20.000 ���. ��� ����� ������� ������ ����� �� 10.000.001 ���.

������ ��������� ����� ����������� ������ ��������� ���� ���������� ����� ��������� ����� � ��������� ���������� ��������������� �������� ����� ������. ��� ����, ����� ����� �������� � �� �������� ������������ � ������� �������� �� ���������� ������ ������.

���������� ������ ���� �������� ����� ����� �������� ����� ����������, ����� ��������� ����� ���������� ������� (��������) �������� ����� ������� ������, ��� ��������� ����� ���������� ������.

����� ��������� ����� ������������ �������� 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 �� 400 ������; �������������� ������� ������, �� ������������� ����������� ���������, �� ������� �������� �������. ������ ����� �� ����������, ����������������� ����������� �� ���������� ������������ ����������� ̳���������� ������ �� ����������� � ����������, ��������� ���������� ������������, ̳���������� �������� ����� �� ������� ������� ������. ����� ����� ���� ���������, ��� ���������� �� ��� � ����� ���� �� ������������� ������. ������ ����� ���'����� ������������ �������� ����������� ���������� ��������� �� �� ������, ��� � � ����������� ����.

Գ�������� �������������������� �������.

������������� �� ����� � 1.01. 1999 �. �� 1.01. 2004 �. � ����� ��������� ������������� � �������� ����������� ����� �� �������������������� ��������� � �� ��� ����� ������������ ������������ ������������� ������������ ����.

Գ�������� �������������������� ������� ���������� � ������� ����� ������� � �����: ������� �� �������� ���������; ����� �� �����; ������� � �������� ������������ ������ �� ����� ���������� ����� � ��������; ������������ �������; ����� �� ������������������ ������, ������� �� ������� ���������� �������; ����� �� ����� ��� ��������� ������ ���� �������� ������� ������������� ���������� �� ����������� ������� ���������; ����� �� ����'������ ��������� �����������; ����� �� ����������, �������������, ������ � ��������� ������������ ���� ���������� ������������ ������; ����� �� ����'������ �������� ������� �����������; ����� �� ���������� ������������� �����; ����� �� ��������� ��������� ������� �� ��������� ����������� ��������; ����� �� ���������� ������������ ��������� ������� (���� ������������ ����� ��� ������ ��������� ������������).

���������� ���������� ��������������������� ������� � ������������������ ���������� ����� ������������-�������� ���� �� ���� ������������, �� ���������� ������������ (������������), ���������� �� ������ ������������������� ���������, � ���� ����, �������� �� ��������� ������������������� ��������� �������� ����������� �� �������� �� ��������� �� ��������� ������ (����������) ��, �������� 50 ������� �������� ���� ������� �������� ������ ����������. �������� ������� ����� ����� ���������� ������� � ������� ���� ���/�� � ������ �������� ������������������� ���������. ��'����� ������������� � ����� �������������������� ����, ��������� ��������������������� ��������������� � �������� ��� ������� ���� � ������������, � �.�. �� ������ ������.

������ ���������� ��������������������� ������� � ������ ������� �������������������� ���� �������������� � �������� �� �� ������� ������, ������ ��� ���, �������� �� ������� � ��� ����������� ���������. ��� �������� ���������� ��������������������� �������, �� ��������� �������� � ������� ����� �� �� �������� ��������� �������������� ������� ������ �������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. ������ ������ ��������������� ������� �� �����.

2. ����������� �� ����� ������ ������� ������������� �������� �������� ���������� ������������ ����������������� ������� �� �����.

3. �� ����� � ������������ ��������� �� ������ �� ����������� ���������������, �������� ������������, �������� ���������������� ������ ���������?

4. �� ������ ������ ������� ���������� ����� �� �����, �� ����, ������ ����� ���� ����������� ������������ ��������� ��������� �������?

5. ������ ������ ������� � ����� ��������� ������� �������������.

5.6. ̲���² ������� �� �����

������� � �������.

���������� ������� � ������� ���������� ������� ����� �� ��������� ��������� �������. ��������, ����� ������� �������������, ��������� ���������� ���������� ��� ����� ��� ���������, ��� ��������������� � ����-��� ���� �� ����-���� �������� � ����� ������� ��� ���������������� ��������� ��������. ��������� ������ ������� �: �������, ��������, ������� �� ���������, ���������� � ����, � ���������� ������� ������ ����������, � ������������� ����������� �� ��������������� ���������'���� �� ��. ������� ������� ���������� �� ����������� ������������, �����, �������, �� ����������� �� �������� �����. �������� ������� ���������� �������� �������, ��������, ������.

�� ������ �������������� ���������� ��������: ����� (������, �������, ������������, ��������, �������� �� ��.), �����, ����������� �� �������� �����������, ������������, ���������� ������������ ������, ����, �������, ��������, ���� �� ����������, ������ �����, ����'����� �������� �� ���� ����� ��������� �� ������� ���.

��'����� ������������� �������� � ������� ������� ������� ������ �� ������������ �� ��������� �������. ������� ������ ������� ���������� � ���������� �����:

0,1% ������� ������ �� ��������� ���������� �������; 0,5% ������� ������ �� ��������� ������� �� �������� ���.

������� ���������� �� ��� ������ ������ �� ������������ �� ��������� �������. ������������� ������� �� �������� ������� ��������� ���������� (����������, ��������), �� ��������� ������������ �� ��������� �������.

����������� �������.

��������� �� ����������� �������� ���������� � ����������� �������. ³� �������� �� ����'������� ������� �������, �� ������ ���������������� �������� �������� �������������� ��� �������� ��'���� �������������.

���������� ������������ ������� ���������� ������� �����, ��� ��������� ����������, ����������������� �� �������������������� ���������. ��'����� ������������� � ���������������� ���������� ����������. �������� ������ ������� ����������� � ����� 10% �� ���������������� �������� ������ ������ �������� � ����� �� ������� ������������������ ����������.

��������� ���.

��������� ��� ��������� �����, �� ���������� � �������. ��������� ��� ����� � � ���, �� ��������� ���� � �������, �� �� ����� ���� ���������. ��'����� ������������� � ������ ������� ��������� ����� (��� ���������� ������), � �.�. �� ������� ����.

�������� ������ ����� ����������� � ����� 20% ������ ������� ��������� ����� (��� ���������� ������). ���������� ��������� ��� �� ��� ������ ��������� �����. ����������� ������� ��������� ��������� ���������� ����� �� ���� ������������� �� �������� �������.

��� �� ������������� ��������������.

����� ��� ����� �������� �� ����'������� �� ������������� �������� �������� ��������������. ���� ���������� ���������� ������� ����� �� ���������, �� �������� �������� � ���������� ���������� ��� ��������� ��� ����� �����. ��'����� ������������� � ��� ���������� ��������������.

������� ������ ������������� �������� �� ���� ������ ���������� � ��������� �������:

3% ������������������ ������ ������ �������� � ���������� ���������� �����;

1% ������������������ ������ ������ �������� � ��������� ��� ����� �����.

��� ���������� ������ �� ���� ����������. ̳���� ���� ���������� ������ ������, �� ���������� ����� ��� � ������ ������������� �� ���� ������������� �� ���������� �������� �������.

�������� ���.

�������� ��� ����� ����� ���� ���� ������������ ������� �� �������� ����������. ����� ��� ����� ������� �� ������ ����'������� ��� ������������� �������� �������� ��������������.

�������� ��� �� ����� �� ����� �������� ���� ��� ������ �� ������ ��� ���� ��������, � ���� ���� � ����������, �� ������ �� �������� ������, ����������� (��������� ���������), � ���������, ����, ���������, ������ ���� ����.

� ���������� �� ������ �������������, ���������� ��������� ����� � ������� ����� ��� ���� ��������, �� �����, ��������, �������������� �� ���� ���������� ��������, � ����� ����� �����. �������� ��� ������������ �� ������ ���� ������. ������ ��������� ����� �������������� � ����� �� 0,05 �� 0,15 ������������������ ������ ������ �������� ��� ������� ��� � �� 0,2 �� 2 ����������������� ������ ������ �������� ��� ��������� ��� �� ����� ����.

�������� ��� ���������� �� ������� ������ ����� ������� ������ ����������� �����. �� ������ �������� ���� ��� ������ ��������� ����� ���� �������� ���� ��� ������.

�� ������������ �������� ��� �� ��������� ������, ������������ ����������, ���������� ��������������, �� ���������� � ������������ ���������� (���������, ������, ��������) �� ������� �����, �� � ������� �����������-������������ �������� ����� ��������� �� ��������� ����.

��� �� ������ ������ �� ��������.

����� �� �'��� ����'������� �� ������������� ������� ����� � � ��� �� ������ ������ �� ��������. ���������� ���� � �����, �� ��������� ���������, �� ����� ����� �� ��������� ��������. ���������� ��� �� �������, ���'���� �� ������� ��������� ���������. ������� ������ ����� ����������� �� ��������� ������ �� �������� ����� �������� ��������, �� ������������� ���� ����� �� ���������� �������� �������.

��������� ����� ������ ����� �� ������ ������ �� �������� �� ������� ������������ 30% ������������������ ������ ������ �������� �� ������ ���������� ������ �� ��������.

���� �������� ������ ����� ��������� ������ � ����� �� �������� �����.

��������� ���.

��������� ��� ��������� ���������, �� ���������� � �������� ��������. ���������� ����������:

��� ���� �� 16 ����;

������� �� �����, �� �� �������������;

�������� ������ ³�������� ����;

����-����������������;

�������� �������� ������� ���� �� ������������� ���;

�����, �� ���������� �� �������� �� ���������� � �������, ������� ���������, ���������, ��������� ������� �� ���� ���������;

�����, �� ���������� � �������� �������� � ������� ����������, �� ��������, ������� ���� ����������, �� ������ �� �������� �������; �����, �� ���������� �� ��������� ������������ ���������� ����������-����������� ������� �� ����������, � ����� ���������� ������� �� ����������� ��������;

������� ���� 60 ���� � ������, ���� ���� 55 ���� � ������.

������ ������� �������� ����������� �� ������ ���������� �����.

��������� ����� ���������� ����� �� ������� ������������ 10% ������������������ ������ ������ ��������. ��� ��������� � �������� �� ���� �� ����������� ����������. ��� ��� ���� ���������� � ����� �������� �������� ��������� ��� �������� �� ����������. ������ ����� ������� ���� ��������� �������� ���������� ������ � ��� �������� � �������� ��������.

���� �������� ���������� ����� ���������� �� ����������� ������ �� ����� ������� ���������� ���� �� ��� ��������� ���������, � ����� �� ���������-������������ ���������� ��� ���������� ��� �� ��������� � ������� ��� ��������, �� �������� ���������� �� ������ �������� (��� ��� ���, �� ������� �� �������� ����������-����������� �������).

��� ��� ��������, �� ����������� �� ��������� ����� ��� ���������� ���������-�������������� ����������, � ����� ���������� � ��������, ����������� ���� ������� ������ ���������� ����� ���������� ����� ����.

��� �� ������ � ���� �� �������.

���������� ����� � ������� ����� �� ���������, �� ����������� ���� ����� �� �������� ������������ ���������. ��� ����� ��'����� ������������� ��� ����� ���, ����������� �� ��������. ��������� ����� ������ ����� �� ������ � ���� �� ������� ������������ � ����� 3 ����������������� ������ ������ ��������. ���������� ��� �� ������� �������.

���� �������� ����� ������� ����������� ��������, ��� ���� ������������� �� �������� �� ����� ���� ������������� �� �������� �������.

��� �� ������ �� ���� �� �������.

�����, �� ������� �� ���������� �� ������� ��������� ��� �� ������ �� ���� �� �������. �������� ����� ��� ����������� �������� �� ��� ������ ��������. ����� ����� �� ������� ������������ 6% �� ���� �������. ����� �����, ��'����� ������������� ������ �� ������ �� ���� �� ������� � ���� ������� ���������� ��� �� �� ����������.

��� � ���, �� ������ ������ � �� �� ���������� �� �������.

��� ��� ��������� � �������� ��� �� ���������� �� ������� �� ��� ��������� ���� ������. ������������ ��� � ������ ��������� �������� �� ����� �� ������ � ��. ����, ��'����� ������������� ������� ����� �� ������ � ��.

��������� ����� ������ ����� � ���, �� ������ ������ � �� �� ���������� �� ������� 5% �� ���� �����, ��������� �� ������ � ��. ��������� ����� � ������������� �� �������� �������, �� � �� ��������� ���� ������� ������, ���'������ �� ��������������� ��������, ������� ����������� ��������.

��� �� ����� ������������ ������ ��������.

���������� ����� ���������� ������� ����� �� ���������, �� �������������� ������ �������� � ����������� �����. ����� �� ������������ ������ �������� (����� ���� �� ������ ���������� ������, ����� ��� ���������� �������������, ���������� ���'������) ���� ��������� ����� �������� ��������������.

������ ����� �� ������������ ������ �������� �� ������ ������������:

��� ��������� ��� 0,1% ������� ��������� ���������, ��������� ����, ������� ������;

��� ��������, �� ���������� ������������ �������� 5 ����������������� ������ ������ ��������.

��� �� ����� ���������� ��� � ����������.

���������� ����� � ��������� ��� � ��������������, � �.�. � ���������� ������������ �� ������� ����������, �� ��������� ������, �� ��������� �� ������� ������ �������� ��������� ����� ���������� ������. ��'����� ������������� ��������� ���� ������ �� ���������� ���������� ���������� (�������� ������ �����, �������� ������� ������ � �.�.).

��� ��������� � �����, ���� �� ������� ������������ ��������� ������ �� ���������� �������� ������.

��� �� ����� ���������� ������� ��������, ����������� ���������� � �������.

������� ����� �� ���������, �� ����� ����� �� ���������� ��������, ����������� ���������� �� ������� ��������� ������� ��� �� ����� ���������� ��������, ����������� ���������� �� �������. ��'����� ������������� ������� ������� ��������� �� �������, ���������� ��������� ������, �������� � ����� ��������� ����, ��� ����, �� ��� ����������� �������.

������ ����� �� ������ ������������ 0,1% ������� ��������� �� ����� ��������, �������� ��������� ������ ��� ����, �� ��� ����������� �������. ��� ����, ��������� �����: ��������� ����� ����� �� ����� ���������� ������� �� ������� ������������ � ������� �������� 3 ����������������� ������ ������ ��������. ��� ���������� �� ��� �� �� ���������� �������� ������, � �� ����� ���������� ������� �� ��� ��������� ������� �� ������ �������.

��� �� ����� �� ������� ������������ �������� ��������������, �� ����� �� ������.

������ ������� ������, ���� �������������� �������� ��������, � �� ������� ��� � ��� �� ����� �� ������� ������������ �������� ��������������, �� ����� �� ������. �� ���� ����� ������� � ����� �������������� ���������, ��������� �� ������� ������. ����������, �� ����������� ������ ����� ����� ���� ���� � ������� �������� ������������ ��������, ��� ���� � ������� � ��� ���� ��������� ������ ����� ����.

���������� ����� � ������� ����� �� ���������, �� �������� �� ������. ��'����� ������������� ������� �������������, ���� ���� �� ������. ��� ��������� � ����������������� ����� � ��������� �� ����� �� ��������� ���������.

������ ����� �� ����� �� ������� ������������ �������� ��������������, �� ����� �� ������ �������:

��� ��������� ��� �� �������� ������ �� ����� 0,5 ������������������ ������ ������ ��������:

��� ��������� ��� �� �������� ����� ������ �� 5 �� 50 ������ ���.

�� ������������ ����� ��� �� ����� ��������������, ���� ������� ����������� �� ������:

������� �� ���������� ���������� �� ���������� ���������;

�������� ������, �� ������������� � ��������� ����������;

����������, �� ��'�������� �� �������� ��������;

��������, �� ��'�������� � ������� ����������� �����, �� ��������, ������������ (����), �� ���������� �� ������� �������� �������.

��� �� ������ ������� �� ��������� ��'���� ������ �� ����� ������.

����'������� ������� ������ � ����� ��� �� ������ ������� �� ��������� ��'���� ������ �� ����� ������. ³� ������� �� ����� �� ���������� �� ������ ������� �� ������� � ���������� ��������� ��� ����� �����. �������� ����� ������� ����� �� ���������, �� ��������� �������������������, ���������� ��������� �� ���� ������. ������� ������ ����� ���������� � ��������� �������:

20 ����������������� ������ ������ �������� ��� ���'����, �� ������� ������ ������� � ���������� ��������� ��� ����� �����; 1 ����������������� ����� ������ �������� � ���� �� ���������� �������.

������������� ������ ����� ����������� � ��������� �� ����� ��������� ����, ���� �������������� ��������� �� ���� ���������.

��� � �������� �����.

������� � ������� ����'������� �� ������������� �������� ������ � ��� � �������� �����. ����������� ������ ����� ������� �� �������� �� ���� ����'�������� � ���� �� ����� ����� �������� ������� ����'�������� �������, ������� �� ���������� ����� ����������� ����������� �����.

��� ��������� � ��������-�������� ����� (��� ���������), �� ���������� � �������� ���������� �� ������������ ��������� ����� �� �������������� ���������. ��� ���������� ������, ���� ��������� ����� �� ������� ������ �� ������� ������������ 10% ������������������ ������ ������ ��������.

��������� ����� � �������� ����� ��������� ������ �������-������������ ������������.

������� ��� ���������� �������� �� ��������� ������

1. � ���� ������ ������� �������� ������� ������� �� ����� �� �����������������?

2. �� ����� ������� �� ����� � ����'�������� �� ������������� �������� �������� ��������������?

3. ������ ����� ������� �� �����, �� �������� ������� ������ �������� ����.

4. ��������� ������� �������� ������������� � ����� �� � ����� ������?

5. �������� ��������� ������ �������� �������� ������������� � �����?

���̲����ò���� �������

����� � ������ ���� ��� ������������� ������ ����, �� ������� ������� ������ � ���������� ���� ������������ ����������, ��������� �������� � ������������ ��������� �� ����� �� ������ � �������� ���, �� ����� �� ��������� �� ��������� ������� �������� � ������ ��������, � ����� �� ������ � ������� ����� ��� �������� ������������ ����������.

����������� � ������ ����������� ������� �������� ����� �� ������������� ������ �� �������, �� ��������������.

����� � �������� ������� ������������� �������, �����, ��������� ��������� �� ���� ���������� ���� ��������-������������ �������� ���'���� �������������� � ����� ���������� ����������� �� �������, �����, ���� ������� � ���������� ������� ������������� �� ������������ ����������.

������ ������ � ������� � �������� ��������� ���� ����������, � ����� ������������� ������ � ������� ���������� �� ��, � ����� ������������� � �������� � ���������� ����������.

������ ��������� ������� � ������ ������� � ��������� ����, ���� ���������� � ����� ���������� ������ ��������� �������, �� ����������� � ����, �������� �� ������������, ������������� ������ � ������ �������.

���������� ����� � � ���������� ��������� ��������� ������������ ���������� ������� �������� �� �������� � ��'���� ��� ������ ���������� �����, ��������� � ���������� ���������, � ��������� ���� ���������� �������������� ���������� �����.

������-���� � ���� ��������� ������� ������� ��� �����, � ����� ������ �������������� ������� (�����), � ����� ������������� ���������� �� ��������� � ������������� ��������� ���������.

������ � ���� ��������� � ������������ ��������� ������� ��� ������������ �������, �� ����������� �������� �������� ����� � ���������.

�������� ��������� � ���������� ��������� �������� ���� ������, � ��� ������������ ������ ������� �������� �������.

�������� ������� � ��������� ������� �����. � ����� �� �� ������ �������: ��������� ������ ������, ��������������� ������ ��������� ��������� ���� �� ����� �������.

�������� ����������� � ������� ����� � ���������� ������� ������ �� ���������������� ������� ��������� ��������� ����, ������� ��������, ��� ���� � ����������� � ����� ������������� ������ � ������� ������� �������.

�������� ����������� � ������� ����� � ������� �� ������������� �������.

��������� ������ � ����������� ������� ��� �������� �������.

��������� ����� � �����, �� ���� ���������� ������. � ����� �� ������� � ����������� �����.

��������� ������ � ��������������� �������������� ������� ���������, ��������, ������������ �������, �� ��������� � �������� �� �� ����������, ������������ ���� ��� ��������� �������, �� ������� �� ������ �������� ������� ������.

��������� ����� � ���������� � �������� �������� �������� �������, �� ���������, �������'���� �� �������� ������� �������� �������.

������� ����� � ��������� ��������� ����, �� ��������� �������� ������ �������� ����� � ��������� �� ��������� �������, ��������, ������������ � ��������� ���������� �������.

������� ����� ���������� � �������� ���� ������ �� ��� ���� ��������, ���������� �������� ������� ������ � �������, ���������� ��� ������������ ������ �� �� ������� ������, �� ���������������� �����, �������� (�������) ��������� ���, ��� � �� �� ������.

������� ������������ ������� � ������� ���������� � ��������� ����������� ���� �� ������ ����� ����, ��������� �� ��.

����� ������� ���������� � ���� ����-���� ������ � �������, ���������� ��� ������������ ������, ����������� �� ����������� ������� ������ (����, ������), �� ��������� ��� �������������� ����������� ��� ������� ���������� ������������ � ������ ������������ ��������.

������� � ������ ����, ���� ������� ��������� ������� �����'������ ������������ �������� ���� �������� ������ ��������� ���� ������ �������� ������� (����������������).

������� �������� � ������� ������� �� ����������� ������������ �� ����������� ��������, ����� �� ����������� ���������� �������� ����������� � ������������� �����������, ����������� ���������� ���������� ��������� ������������, ��������� �� ���� �������, ���'���� � ���������� �����������.

��������� �������� ���� � ������� ������ �����'������ ����� ������ � ������� ����.

��������� ������ � ��������� �������, � ���� ������� ������� � ��