��������� ͳ�������� ����� �������� ³����� ��������

Αριστοτελους . Ηθικα Νικομαχεια

� �.������� (�������� � �������������, ��������), 2002

�������: ���������. ͳ�������� ����� / Αριστοτελους. Ηθικα Νικομαχεια. - �.: ������-����, 2002. 480 �. (������)

���������� �� ���������: Aerius (ae-lib.org.ua), 2004

������������ ����� ���� ���������� �� ��� �� �����������, ���� ����� ����� �������� �� �� � ������� ������� ����������� ����. ��������, �� ����������� �� �� ���� �����.

����

����� �����

����� �����

����� �����

����� ��������

����� �'���

����� �����

����� �����

����� ������

����� ���'���

����� ������

ϳ�������

�������������� ������

������ ������������� ��������

����� ����������

����� �����

1094� 1 (�). ���������, �� ����� ��������� (ή τέχνη(1)) � ����� ������(2) (ή μέθοδος), ��� ���� �� �� (ή πράξις) � ������� ���� (ή προαίρεσίς(3)), �������� �� ������� �����; ���� ����� ��������� ����� (ταγαθόν) �� ��, �� ���� ��� ������(4). ������ � ����� ����������� ����� ��������, ���� �� ��� � ��� - �� �������� (α'ι ένέργειαι), ���� � - ���� ����� �� ��� [5] ���������� (τα έργα). ���� ���� ��� (τέ -λη τινά) ������� ������ �� �� (παρατάς πράξεις), ��� ����������� �������� ���� ����� [���������](5) ����������. ������� � �� (ή πράξις), �������� (ή τέχνη) � ���� (ή επιστήμη) ������, �� � ����� ������ ������: � ���������� �������� - �� ������'�, � ��������������� - ��������, � ���������� �������� - ��������, � �������� �������������� �- ��������� (6 πλούτος). ���� � ��� ��������� ������ ������� ����� (ή δύναμις(6)), ������ �� ���� [10] �� ��������� ����������� �������� � ��� ���� � ������ ���� ������ ��������� ������� �����, � ���� ����, �� � ����� �� � �������� �����, ������ ���������� ���������, � ����� �� ����� ���� [���������] ��������� �����; � ��� �������� ��� �������� (τα των αρχιτεκτονικών τέλη) ��� [�������� � ����] [15] � ����������� (εστίν α'ιρετώτερα) � �������� � ������ ��������: ��� �� �� ������� ����������� ����� ������. ��� ����� �������, �� ��� �������� ���������� ������ �� (τα τέλη των πράξεων), � �� ��� - �� ���� ����, �� ��� ������, �� � ������� � ��������� ���� �������.

(1) � ������� ������ ���������� ������ ���������� ������������ ������.

(2) ����� �� 1194�1 �� 1195�13 � �������� �������, � ����� ��������� ������� ��� ������� ����� ��������. � 1194� 1-18 �����������, �� ����� ������� �������� �� ����� ����. ������� � ���������� ������, �� ������ ������ � �����, �������, ��� � ��� � ��������, � ���� ����������� ����� ������. �������� � ����� (1194�18-1094b12) � ���������� ����� ���������� � ���������, �������� ����� � ��������� ������ � ����, � ���� �������, ����� ����� ��� �������: ���� � �� ����������, �� � ���� ������ � �������� (εν ταΐς πόλεσι), � ����� �� ����� � � ����� ����� ������� ������� ������.

(3) ��������� (ή τέχνη), ������ (ή μέθοδος), ��, ������ (ή πράξις) � ������� ���� (ή προα'νρεσίς) - ������ �������, �� ���� ��������� �������� �������. ����� ή μέθοδος ������� �� ������� � ������������� ��� �� "������", ���� ���� �������� � "����������" � "�����, ����� ����������". � ������������� ��� ή πρδξ'ις ���� �������� � ��, � ������, � ����-���� ���� ������� ����㳿 ������: ������, ���������, ������ - ��������; ������� � ������� �������� �� �� �����-����, �����-����, � � ����� ������ ����������, �� ��������, �� ���� �� ��������� � �� ���� �������� ���������� �� ������. ���. ��� �� �����: ��. - �. 7. - �. 277 ����. 2.

(4) ��� �����, �� ��� ������� �� ���� ������ � ������ ��������, �� ���������� ����� �� ���� ����� �� ���������, �� ����� �� ���������, ��� ����� ����� ����� ���� ���� �� �����, ��� � ��� (���. ���. - �. 692 ����. 1).

(5) � ���������� ������ ���������� ��������, �� ���������� ����� �������� �����.

(6) ����� ή δύναμις ������ ������� �������� �������� ������ ���� ������ � ��'������ ���������� ���� (ή επιστήμη) �� �������� (t| τέχνη), �� ������� � ����� ���������� ��������� (���. ��� �� �����������: ��. - �. 7. - �. 277 ����. 3; ���.: ���. -�. 693 ����. 3).

(II). ���� � � ����, �� �� ������, � ����� ����, ������ ��� ���� �� ��� (διαυτό), ������� ���� ��� ����� ����� �� � [20] �� �� ��� �� ������� (αϊ ρου μεθά) ����� ���� ��� (�� ��� �� ������� � ������������, � ���� ���� ��������� � ����� � ���������), �� ����, �� ���� �� � ����� �������� (ταγαθον(7)) � ������� (το άριστον(8)). ��� ���� ������� (ή γνώσις) ���� [����� �����] �� �� ����������� �������� ��� �����, �, ���� �������, �� ����� ����� ����� �����, ���� �� ����� �� ��������� ��������� (�� δέον)? � ���� [25] ���, �� ����� ���������� ���� � � ��������� ����� ������ ���, �� �� ���� � �� ��� � ���� (των επιστημών), �� �� ����� � ���� (των δυνάμεων), ��������. ���, ��������, �������, �� ���� [������� �����], �������� �� ����������� � ������� ������ � ���� (της κυριωτάτης και μάλιστα αρχιτεκτονικής(9)). � ���� ����� ������� ����� ��� �������, ����� ������� (ή πολιτική)(10): ���� � �� ����������, �� � ���� ������ � �������� (εν ταΐς πόλεσι)1094b, � ����� �� ����� � � ����� ����� ������� ������� ������. �� ������, �� ������� ������� � ���� ������ ��� �����, ��, ���������, ����� � �������� �����, ������������� �� ������������. � ������� ���� [����� ��� �������] ����������� ������ ������� [�� ��������], ���� [5] ����, ����������� �������, �� ��� ������ � �� ���� ������������, �� �� ���� ������, ��������, ��� ����� ����, � �������, �� ���� � ���� ��������� ������ ������ (τανθρώπινον αγαθόν). � ����� ���� ��� ����� ������ ������ � �� � ����, �� � ��� �������, ���� �������� � ���� ���������� ������� ���-���� ����� �������, ���� ���������� � ����������: ���� ������� (αγαπητον) � [�����] � ����� ������, ��� ���������� [10] � ������������ [�����] ������ � ������(11). ����� �����, �� ������ (ή μέθοδος), ������, ��� �� ������, ������ ��� ������� (ή πολιτική), ������ �� ����� [����� �� ����� �������].

(7) � ������������� ��� TfccyaGfcv [= tb CCyctGbv] ���� �������� ����� � ���������� ������� ����� �����, � ����: ����� ���������� � ����� �������� - �������, ����������, ����� ����. ��������, �� � ��������������� ����������� ίχγαθός, ���� ���� ������������� �� "������, ����������, ��������, �������, �����������, ������". ���� ����������� ���������-������� �������� � ��������� ����, � �.�. � � ���������� ��������, ���.: ������� �. �. ���������� �������� ������ � ������ � "������� �����" // ³���� �����쳿 ����� � ���������� ������� ��������� ��������� ������. 1999. � 2. -�. 190-200, �������� ����. 20.

(8) �� δίριστον �������������� ������� ������ ��������� �� ocyocGbv.

(9) ����� Αρχιτεκτονικός ������ � "�������������", �, � ���������� ��������, ���������� "�������� �������, ��������". ����� �����, �� ������� ������� ������� �� ��������� ����� ��� ����� �������, ��� � �������, ����� ����� ��� �������, ��� ��� ������� ���, ������� �� ��������� �� ��� ����� ���������� ���� (������ �� ����, �� ��������� - ��� ���� �����������). ���. ���: ��. - �. 7. - �. 278 ����. 5.

(10) ����� ή πολιτική ���� ���� ������������ �� "����� ��� �������" ���� � ����������� �񳺿 ��������� �������� ������� ��������� �������. ��� ������� ������� (����) ���� ���� �� ��� ������� ��������, ������������� �������. ��������� ��� �� ���.: ������� �.�. ϳ����������� � �������� ����������� ������� ������� ��������� / ���������� � ��������. ������ �������� �� ��������� ���� � ����� XVII-XVIII ��. - �., 2001. - �. 18-35.

(11) ��� ���������, ���� ������� ���������� �������� �����, ���������� ε �������� �������� ��������� (������-�������, ����� �����, � ������), �� ����� �������� ������, � ������� � ���������� ������ ����� �������. ����������� ���� ���� ��� ���� �������������, �� ���� ��������� ��������������� �������� ������ ����� � ����� ������� ���������, ���������� ������������, ���� �������� ���������� ������, �������������� ����� ����. ���������� �������� �� �����, ������ ����� � �� ����������� �������� ������������ �������� ��� ����������� ��� ������� ����, � �.�., ��������, � ���������. ��� ����� ����� ���. ���� ��: ������ �.�. ���� ��������� / ����� ��������. ������ �������� ������������ ������. �., 1991. - �. 166 ���.

(III). �������������� ���� ����������, ���� �������� ��������� ���� ��������, �� ������ [��������]. ���� �� � ��� ��������������� (�'� λόγοι), ��� ���� �� � �� � ��� ������� �������, ��� ���������� ������� � �������� ��. �� � �� [������] ����������� (τα καλό) � ������������� (τα δίκαια(12)), ��, ������, � �� �� ���� ����� ��� �������, [15] �� � ��� �������� ������ ������ � �������������, �� ������ ���������, ������ ��� �� [��������� � �����������] ���� ���� �� ������������� (νόμω), � �� �� �������� (φύσει(13)). ���� � ������� �������������� �� � ����� "�����", ���� �� �������� �� ��� [����] ���� �����: ��� � �� �������� ����� ��������� - ���, ����� ������� - ����. ���� � ������, ������������ ���� ������� �������� [20] � �� ������� ��������, ������� ��������� � � ��������� ����� �� ������ (ταληθές), � ������������ ��� ��, �� ��������� ������� ������� � �� ������� ��������, � �������� ������������ ���� �� ���. ����� �� ����� ��� ��������� � ����� ���� ������ �������������; ���� ����� ������� (6 πεπαιδευμένος) �������� ���������� ������� [25] ��� ������� ���� [��������] � �� ��, � ��� �� ������� ������� �������� (ή του πράγματος φύσις). �������� [����������] ������� �� �������������� �������������� ���������������� ����������, ��� � �������� �� ������ ������ ������.

(12) ��� ������ ����� ����������� ���� �� "�����������", � �� ����������, ���� ���� ���� ��������������� � ��� ���������� �������� "���������, ����������� ������, ������������, �������� ����".

(13) �������������� ����, �� ���� �� �������� (φύσει), � ����, �� ���� �� ��������� �������������� (νόμόρ), ε ����������� ��� �񳺿 ������� ���� � ����� ������� ������ ���������. ���� ���������� ������� ���� � ����������� ������ V ��. �� �.�., ��� �������� ����������� �������� ���� ����� ���������.

������ ��� ����� ���� ������ (κρίνει) ��� ��, � ���� ����������, � ���� ��� ����� �� ����������� ����� (αγαθός κριτής).1095� ����� �����, [�����������] � ������ ������ � � �������� ������� ����� ������, � [�����������] ������ - �������� �������.

��� ���� ���� -- ����������� ������ ����� ��� �������: ���� �� ������������ � ������� �������, � � ��� [��������] � � ���� [���'���� ����] [5] �������������� (�'� λόγοι). ��� ����, ��������� �����������, �� ���� ������� ������� � ��� ������, ��� �� ���� [������ ������] �� �������, � ������ (ου γνώσις αλλά, πράξις). Ι ���� ��������, ������ ������ ������, �� ���� ��� ������, �� �� �� ��� ���� ��� ������, � �� ����, �� ������ �� ��������� (κατά, πόβος) � [�� ��������� �] �������� ����� [����]. ����� [�����] ������� [10] �����, ��� ���� �� � ����������� (τοις ακρατέσιν), ��� ��� ���, �� ��������� � ������ �������� � �������� (κατ06 λόγον), ����� ����� [����] ���� ����� �������.

��� �����������, �� ��� �������, ��� ����� ������ � ��� ��� ������� ��� ������ ������� ������.

2 (IV). ������� ����� ������� (ή γνώσις) � ������ ������� ���� (ή προαίρεσίς) ��������� �� ���� �� ������ �����, [15] ���������� ����� �� ����� �������������: �� ����, �� ����� �����������, ������ ����� ��� ������� � �� � �������� � ��� ����, ����������� � �������.

�������� ����� ������������ ����� ��, ������� �� ��������, ��� � ���� �������� (�'� χαρίεντες(14)) ��������� [�������� ������] ����� (ή ευδαιμονία), � �� ������������� (το ευ ζην) � ������������� (το ευ πράττειν) ����� �� ���� �� � ����, �� � �� �������� ������ [20] (το ευδαιμονεΐν). ��� � ������ ��� ��, �� � �����, ������ ���������, � �������� �� ���� ���� ����������, �� ������� (�'� σοφο'ΐ).

(14) ������� �� ���� ��������, ���.: ���. - �. 694 ����. 12.

ij����, ��� ����� ����� - �� ���� ������ � ��������, ������ ����������� (ή ηδονή), ��������� (� πλούτος) �� ������ (ή τιμή): � ����� ����� ����; � ����� [�����] ��� ����� ������ ����� - �� ����, �� ����: ����, ���������, [���� ������ �����] � ������'�, ������� - � ��������, � ������ �� ����� ������� [25] (ή άγνοια), ������������ ����, ��� ��������� ��� ��-������ ������ � ����, �� �������� ��� [��������].

���� �������(15), �� ��� ��� ��������� ���� � � ����� ���� - ����� ���� �� ��� (καθ' αυτό), ��� ������� ��� ��� ��� [����] ��������, ������� ����� ���� - �����.

����� ������, ��������, ������������ �� ����� (δόξαΐ), ������ ���������� ������� ������� [30] ��� � �, �� ����� ���� ������� (� λόγος). �� �� ������ ��������, �� � �������������� (λόγοι), �� ������ �� ����� (από των αρχών), � �, �� ��������� �� ����� (επί τός αρχάς), �������� �� �����. ���� � ������ ��������� ��� �������� � �����������, �� ����� �� �� ����� [���] ���� [�������������] - �� �� ������ 1095b, ����� ��� �� �������� �� ���� [�������], ��� �������(16) . ��������, ��������, ����� � ������� (από των γνωρίμων), � ���� ���� ���� ����: ����� ��� � ����� ���������� (απλώς). ��� �� � ��� ���-���� �������� �������� � ������� ���. ��� ����, ��� ����� ����� �������� [�������������] [5] ��� ��������� (περί καλών) � ����������� (περί δικαίων), �� � ������ ��� �������� �������� ����� (περί των πολιτικών), ����� ���� ��� ����� ��������� � ���� ������� (τοις εθεσιν). ij����, ������ [���] - �� ��, "��" [����] (το δτι), �, ���� �� ������ ��������, �� �� ������� ������� �� � � "����" (το διότι). ���� [��������] ������ ��� �� ������ [����� ��������], ��� ����� ���� �� ������.

� ���, ���� �� ���� � ����, � ������, ����� ������� ������:

��� ������������, ��� ��� ������ ��� ��� ���������,

������ � ���, ��� ���������� ������ ������ ������.

���, ��� � ��������� ��� �� � ����, � ����� �� �����

����� ������, - � ����� �������������� ���(17).

3 (V). ��� ���������� �������������� � ���� ����, ����� �� ����������(18). ��������, ������������� ����� [15] � ����� �������� ���, �������� �� [��������] ������� �����. ³������� ��������, ����� ���� ������ ���� (φορτικώτατοί), [�������� �� ������ � ������] ����������� (την ηδονήν), � ���� ��� ��� ������ �����, �������� �������. ���� ���� ��� ������ ������� �����(19): ��-�����, ����� ��������, ��-�����, ��������� (� πολιτικός) �, ��-����, ������������� (5 θεωρητικός).

(15) ����� ������ � ���� �����������.

(16) �������� - ������������ � ���� �� ��������� � ���. ����, ����� ������, ��������� ��������� � ������� ���� ��������, �����.

(17) Hes. Ergg. 293,295-297. ��� � ��� �� ������ �������� ��.

(18)����� � 1095�30.

(19) ������ ��� ��� ������� ����� ������� �� ������������ � ϳ������ (���. ��� �� ��������: Iamb. V. Pyth. 58-59). ���. ����� ������������ ��������: ���. - �. 695 ����. 22.

� ��� ������ �����, ������ �������� ��������� [20] ����� ����� (βοσκημάτων βίον), ������� ��������� ���� ������� (ανδραποδώ-δεις φαίνονται), ����� ��������� ����������� � ����, �� ������ ������� ����� (οι εν ταΐς έξουσίαις) ������������ � ���� ����������� �����������(20).

���� �������� � ����� (ο'ι χαρίεντες καΐ πρακτικοί) [�������� �� ������ � ������] ������(21), � ���� ���������� ������� ����� (του πολιτικού βίου) ����� �� � �. ��� � ���� ������� ���� ���������� � �������� � ������� (του ζητουμένου) [������]. ij����, ���������, �� ������ [25] ����� �������� �� ���, ��� �� ����, �� �� ����, ���� �� �������, � � ����� �� ������� ���� ��������� �������� � ������������. ��� ����, ��������, �������, ����������� ����� ������� ������������� � ������ ������������. ���� � ����������� ������ � ����� ����������� � �������� � ������� ������ �� ������������ (έπ' αρετή). ����, ����� �����, [30] �� ��� ����� ������������ ����� [�� ������]. �������, �� ����� ����� ����� ��� ������ ������ ����� ���������� ������� �����. ���, �����������, � ���� ����� �� ������ ������� � ����. � �����, ������� ������������ �����, �� �������, � �� ��� ��� �� ��� ����� ��������� � �����������, � 1096� ����� ������ � �������� ��������� �������. ��� ����, ��� ��� ����, ������ �� ����� ����� ��������, ���� ����� ��������� ��������� [����� ������]. ��� ��� ��� ��. ���� ��� �� ��������� ��� ���� ������� � ������ ��� �������� ���� (εν τόΐς εγκυ-Κλίοις)(22).

(20) ���������� - ����������� ���������� ���, ���� � ��������� ����� (� ���� � ������) ���������� ������� ����� �����. ������ �� ���� ����� ������ ���������� � ������� �������� � �������������� � ����������� ��������. ����� ������, ���� ������������ � � ����� �������� ��������� � "����������� �������" �����: εσθιε, πίνε, παίζε� ως ταλλα τούτου ουκ βξια του αποκροτήματος (Athen. Soph. Deipn. 12.39.36-12.39), ���������: "��, ���, �������, ������� ��� ���� �� ����� ������� �������".

(21) ή τιμή ������ "�����, ������, ������" � ������� � ��������� ��������� �� ������������, ή όφετή (��� � : ��. - �. 7. - �. 280 ����. 11); ��� ����� ������� ���� "������", � �� "�����".

(22) ϳ� "������� ��� �������� ����" ����������� �� ����������� �������� �������� "��������" ����� �� ������ ���������, ��� � ����� ������ - �� ������������. ���. ��������: ���. - �. 695 ����. 21; Ra. - 1096� ����. 1.

����� ����� ����� - ������������� (� θεωρητικός). �� ���������� [5] ���� � ��������� ����(23).

������������� (� χρηματιστής) - ������ ����������, � ��������� - ��, ��������, �� ������ �����, �� ���� ������� ����� ������ ������. ����-�� ������ ����� [����������� � ������] ����� ������� ����� ������, �� ���� ����� ��� �� ���. ��� �����������, � ���� �� ���, ��� �� ������� ����, [�� ���� ���], ������� ������ ���. [10] ����, ������� ��.

4 (VI). �����, ���-����, ���������� [�����] �� �������� [�������] (το καθόλου) � ������� �� �������, � ����� ������� ��� ����� ��������, ���� ���� ���� ���������� � ������� ����������, ���� �� ��� (τα είδη) ����� ������ [���] ���� (φίλοι άνδρες)(24). I ��� �, ������, � ����� � ������� ����� ��������� ������ ���������� ����� [15] �� ���� ��������, �������� ���� �� �������. ���� ��� � �� � ���� ������ [���], ��������� ����'���� (δσίον) - ������ �������� �����.

��������������� (οι κομίσαντες) ����� ������ (ή δόξα) �� �������� ���� (ή Ιδέα), �������� ���� ����������� � �������� (το πρότερον) � �������� (το ύστερον); ���� ���� �� �������� ���� ���� �����(25). �� � �� �����, �� ���� ����������� [� ���������] [20] ��� (εν τω τι), ����� (εν τω ποιώ) � ��������� (kv τω προς τ'ι), � ��� ����� ������� ���� �� ��� (το καθ' αυτό), ����� ���� (η ουσία), �� ������ ��������� �� ��������� (������ � ������ �� ��������, �� �������� ���������� ������ (του δντος)), � �������, �������� ���� (κοινή Ιδέα) ��� [������] ����� ���������.

(23) ���.: 1177�12-1178�1; 1178�22; 1179�32.

(24) ������ �� ���� ���� �� ��� ������. ��������� ���� ����� ���.: ���. - �. 695 ����. 25.

(25) ���.: Ra. - 1096� ����. 5, �� ������������ ����������� ����� ������ �� ���������� � ϳ������ ���볿; ���. ����� ������������ ��������: ���. - �. 695 ����. 26.

� ��� ���� "�����" (ταγαθόν) �� ������ � �������, ������ "�����" (το δν) (���, � ������� ��� ����� �����������, ���������, �� ��� � [25] �����, � ������� �����, ���������, - �� ������������ (α'ΐ άρεται), � ������� ������� (εν τω ποσω) - �� ��� (το μέτριον), � ������� ��������� - �� ������� (το χρήσιμον), � ������� ���� (εν χρόνω) - �� ���������� (καιρός), � ������� ���� (kv τόπω) - �� ������ ������������(26) ����), �� ����, �� "�����" �� ���� ���� ������ ������������ (κοινόν τι καθόλου) � ������ (εν). ���� ��� ���� ����������� � �� � ��� ���������, � ����� � ����.

���, ������� [30] ��� [������], �� ��'�������� ����� ����, ���� � ���� �����, �� � ��� ��� ���� �������� � ��� ����� ���� �����. �������� � ���� ������, ����� [��� ����, �� ���������] �� ���� �������� (ή κατηγορία). ���, ���������, ����� � ����� ���� ����������, ���� ���� ��� ��� ����, ����������� ������ ���������, � ���� ���� ��� ��� ������� - ���������; ��� ����� � ����� ���� ��� � ��������� [�����������] ��������� ������, � � ������� ������������� - ����������.

���� ��������� �������: �� � ���-���� [35] ������ �������, [�������] "����-��-���" (αύτοέκαστον) �� �������� [�������], ���� �������� 1096b "������ ���� �� ���" (αύτοανθρωπος) � "������" - ���� � �� � �������, � ���� - [�������] "������". ij����, � �� ��, � ��� ���� ��� ��� ������, ["������" � "���� �� ��� ������"] �� ������������ �� �����, � ���� ���, �� ["����� ���� �� ���" � "������ �����"] ����� �� ������������ ���� �� �����. �� ���� � [����� ���� �� ���] �� ���� ������ � ������ ��, [�� ������ �����], ����� ����� ��, �� ���� ����, ���� ��� ���������� ������� (το πολυχρόνιον) �� ����� [5] ������������� (το έφημέρον).

�������, ������������ ������������ ���������, �������� ����� (το εν) � ���� ��� �� �������; ��, ��������, ������� � �������(27). ��� �� �� ����� ��������� �������� ��������������(28).

(26) �������� - ή δίαιτα, �� ������ � ���������� �� ���� ����������, � ����������� ����� ����.

(27) ������� ��� ���������� � ����� �������, � ���� ����� ���������� �������� 347-339 pp. �� �.�. �������� �������. ������ ��� ����� ������� ��������� ���� � ��� ����������.

(28) ��������� �������� ��� �� �������� � "���������". ���.: ���. - �. 696 ����. 29; ���.: Ra. - 1096b ����. 2; ��. - �. 7. - �. 281 ����. 17.

������ ����� ���� ��������� ������ ����, �� ����� [��������] ���� �� ���� �� ����� [10] �����: �� ������� ���� ��� ������������ �����, ��������� � ����� ��� �� ���; �� �, �� �� �������, ��� ����� ��������, ��� ���������� ����, �� �� ������, ����������� �� ����� ����� �� [����������], ����� � ������ �������. ���� ����, �� ��� "�����" ��� ���������� � ���� �������: ��� ����� - �� ����� ������� (ταγαθά), � ���� - �� ������ ��� ������. � ����, �������� [15] ����� ��� �� ��� �� ���������, ����������, �� ����� ��������� ����� �� ���, �� ��'����� ����� ����. �� � ����� ����� ������� ������� ������ �� ���? �� �, ���� �����������, ��� �� �� ��� ����� ����� �� ����������, ������, ������������ (το φρονεΐν), ��, ���� ����������� � ������? ij����, ����� ���� �� ���������� �� ����� ���� ����, ��� ���� �� ����� �������� �� ���� ����� �� ���. ��, ����, ��� ����, ��� ��� [����� ������ �� ���], �� [20] � [������ ����� �� ���]? ��� � ��� ���� (το είδος) �� ���� ����������. ���� � � � [������ ���� �����] �������� �� [���� ����� �� ���], �� � ������ ����� ������� (� λόγος) ����� ������ ������� ���� ���������� �� �������, ������ �� ���� �� ������� ������ ������� ��� ���� � ����. ��� ����� ������� (ο'ι λόγοι) ����, ������������ � ����������� ���� �� ����� � ������ � �� ���������� [25] ���� � �����. ����, "�����" �� ���� ��������, ��'������ ����� ����, �� ����.

� ����� � ��� ������� ������ "�����"? ��������, �� �����, ��� [��� ����] ��������� ���������� ��������. �� �� � ���� ��, �� �� ����� �������� � ������ [�������] ��� ������� ������ ������? �� �, �����, [���� ������� �����������] �� �����㳿? ������ �� ���� �� �� � ��, ����� � ����, � �� ��-������ � ������ ������.

�����, ����� �� [�������] ���-���� ��� [30] ��������, ���� ���������� �� ��������� ����� [������] �������. �� � ��������� � ������, �� ���'����� � "����": �����, ����� ���� � � ����� ���� �����, ��� ������ ������� ���� [� ����� �����], ��� � ����� ������ ���� �� ��� �����, �� ����, �� ������ �� ����� � �� �������� ���� � ������ (πρακτόν), �� ������� (κτητόν); � �� ����� [35] ������ ���� ����.

���� �������, �� ����� ���� � ����� �� 1097� [����� ���� �� ���], ���� ���� �� ���� � �����, �� ����� ��������� � ����������: ���� ������ ���� �� ������, �� ����� ������ �����, �? ����� ��� ���, � ������ ��, ��쳺�� �� ��������. ��� ��� �������� (� λόγος) � ������� ������������, ��, ������, ���������� [������] ����. [5] �� ���� �������� �� ������� ����� � ����������� ������ �������� (το ενδεές), ����� �� ���������� ������� [�����] ������ [�� ���]. � ���, ����������, �� �� ����� ������� �� ��� ���� ������ ������ � �� ���������� �� ������. ����� � ��������� ��� ������, ��� ������� ���� ������ �� ���� ��� ������� ���������, ���� ���� ������ ���� �� ����� [���� �� ���], �� ���� �����, ��������� �� ����, [10] ���� ����� ������ ������, � ����������� -� ������ �������������. ���� ��������, �� ���� �������� ������'� �� ���, [����� �� ������], � � ����� ���� ������'� ������ �, ������ �����, ������'� "��� ����" [������], �� �� ��� ������� ������. ������ �������, �� ��� �� ������� ������.

5 (VII). ���������� ����� ����� �� �������� ����� (το ζητούμενον αγαθόν): ��� ���� ����� � ����? �������, �� ���� ���� ��� ����� �� � ��������: ���� ����� ��� ���������� ���������, ���� - ��� ���������� � ������� �� ����� - ��� ��� ����� [��������]. �� � ��� ������ ����� ��� ������� � ���? ����, ��, ����� ���� ��� ��������? ��� ���������� ��������� [20] - �� ������'�, ��� ���������� - ��������, ��� ����������� - �������, � ������-����, � ��� ������� ������ � �������� ������ - �� ���� (το τέλος), ���� �� ���� ����� �� �� ������� (πραττουσι) ��� ����. ����, ���� ���� �� ����, �� �������� (τι των πρακτών), � �����, �� ���� � ���� ������, ����������� � ������ (το πρακτόν αγαθόν), � ���� ����� ����� �������, �� �������� � ���� �������.

����, ����� ������� ����� ���� (μεταβαίνων), �������������� (� λόγος) ��������� �� ���� � ������; ��� [25], ������, ����������� ��������� �� �� �����.

������� ����� �������, � �� �������� � ��� ����� ����� (���������, ���������, ������ � ������ ��������) �� ���� ��� ������, �� ����, �� �� �� ��� �������� (τέλειος(29)). ������� � [�����] ���������� ������ ����������. ����, ���� ���� ����� ����� ���� ��������� ����, �� ���� � ���� ������� ������ [30], ���� � ����� �������, �� [������ �����] - ������������� � ���. ֳ��, ��� ����������� ���� �� ���, �� ������� ���� ����������, �� [��, �� ��� ��������] ����� ������, ������� ����, ��� ����� �� �������� �� ���� ��� ������, ������� ���� ����������, �� ���, �� �������� <��> ��� �� ���, ��� � �� ������ ��� ������, � ��������� ���������� (απλούς τέλειον) �������� ����, �� ��������� ������ ���� �� ��� � ����� �� ���� ��� ������. ���������, �� ���� �� ��� ����� ����� � ����� (ή ευδαιμονία):1097b ���� � �� �� ������ ������� ����� ����� ������ � ����� ����� ������ ������, ��� �� ���� (ή τιμή), ����������� (t| ηδονή), ����� (� νους) � ����� ������������ (f] αρετή) �� ������� �� ����� ��� ����� (�� ����� � ��� [����], ����� � ����� ����� � ����� �� �������, �� � ���-���� �������), ��� � ����� �����, ������� [5] ���� ���������� ��� �������� ���������� ����� (εύδαιμονήσειν). ����� � ���� �� ����� �� ����� ��� [����], �� ����� ������ ������.

(29) Τέλειος (�� το τέλος-����, ����, �����) ������ ����������, ������, �������, �����, �� ������� ���, ����.

�������, �� � ���� ���������, ���� ����� � �������������� (εκ της αΊ)ΤΧΧρκεί(χς), ���� �� ��������� ����� ��������� ������������ (αύταρκες). ������� �������������� �� ����������� �� �� ����� ������, ��� ���� ������ �����, ��� �� ������ ����� � ��������, �����, [10] �������� � ������ ���� ��������� � ��������������, ������� ������ - �� �������� [������] ��������(30). ��� ��� ��� ���������� ���� ���: �����, ���� ����������� [������� ����������] �� ������, ������� � �� ����� ����� �����, �� ���������� ����� � ������������ (ε'ις άπειρον). ��� �� ��� ���������� � ��������� ����(31). [���] �� ������� ������������ ��, �� ���� [15] ����� ������ ����� ����� ������ (α'ίρετον) � �����, � ����� �� ����� �����, � ���� �� � ������� ������. ��� ����, [�� �������, �� �����] ���� ������ �������� � ��� [����], ��� � ��� �� ��� �� ����� � ������ ���� � ������ - ������ � �� ����� ���� � ���� ����� ������ � [�������� �����] ���������� � ����, ���� �� �������� ����������� �������� � ������, � ����� � ���� [20] ������ ���� ���� ������ (α'ίρετώτερον). ����, ����� �� ���� �� - ��, ��������, ���� ��������� � �����������.

(30) ��� ������� ����������� �������� �� "��������", ������� ����� πολιτικός �������� �� ����� ����, ��� � ����� ����� ������ �� �������,! � ���� ��������, ������, ������� - ������������� ��������.

(31) ���. 1100�10-�19, 1169b16-22, � ������� � 1170b20-1171�20.

6. ���, �������� ����� �������� ������ (το άριστον) ������� ������ ����������������, ��� �������� ��� [��� �����] ����� (έναργέστερον) ��������� �� � ���� ���� (τί εστίν). �������, ��� ���������, ���� ����� �� ����� ����������� (το έργον) [25] ������, ��, ������ �� ���� �� � ���������, ���������� � ������� �������, �� � ������ [� ���], � ���� � ����� ����������� � ������� (ή πράξις), �������� ����� (τ&γαθον) � ����������� (το ευ) �������, �������, � ���� ����� (εν τω έργω), ��� ����, ������, � � ������ [������], ���� ����� ��� �� ���� ����� [���������] �����������. ��� ���� � �� �������, ��� � ���� � ����������� ���� ����� ����������� � �������, � � ������ [30] �� ���� � �������, � ��� ���� �� �������� ���� �������? �� ������ �� ����, �� ��� ���, ����, ���� � ������ ����� � ������ [���] ����������� ����� �����������, ��� � � ������ [������] ����� ����������� ��� ������ ����� ����� �����������? ��� �� � �� ����� ����? ij����, ����� ������� [������] ��������� [�� ��� ������, ���] � ��� ������, � ������ [����] �������� ����� ����� [το ίδιον].1098� ����� �����, ����� ��������� � �������� ����� � ����� ���� �������� � ��������� (ή θρεπτική και ή αυξητική ζωή). ��������� ���� ����� � ����� ���� ������� (α'ΐσθητίκή), ��� � ���� � ��� ���������� �� ��������, �� � � � ����, � � ����, � � ����� ���� ������.

����������, ����� �����, ����� ����� (πρακτική) ����� ������� �������� �������� ������ (του λόγον έχοντος). ��� ����� ���� ���� [�������] - ������ �������, � ����� [5] - ������� ��� � �������. ��� � ���� ����� ����������� ������, ��� ������� ���� ���� �������� (ή ενέργεια), ���� �� �� ��������, ��������, ��������.

���� � ����������� ������ - �������� ����, ��������� � �������� �� �� ��� ����� �������, (������� �� ����������, �� ����������� ������ �� ���� (τω γένει) ������� ����������� [������] ���������� (σπουδαίος(32)), �� ������� ����������� �������� � ������������ [10] ��������, � �� ���� ��� ��� [������ �������], � �������� �� ������������ (κατάτην όρετήν) - �� [����] ������� �� ����������� (προς το έργον) (���, ����������� �������� - ����� �� ����, � ����������� ������������ �������� - ����� �����), ���� �� ���, (ει δ' ούτως), <�� �� �������, �� ����������� ������ - ����� �����, � ����� �� - �������� ���� � ������ �� ������ ������� (μετά λόγου), [����������� �] ������������ ���� - ���������� �� ����� (ευ) � [15] ��������� (καλώς), ���� ����� [������] �������� �����, ���� �� ��������� ����� � ��������� �� ������������ (κατά την ο'ι-κε'ιαν αρετήν); ���� ��� �� ���(33)>, �� ������� ����� ����� ����� �������� ���� (ψυχής ενέργεια) ����� ������������, � ���� �������������� �������-�� ����� �������� � ������� ���������. ��� ����� - �������� ������ �����. ���� ���� ������� �� ������ ����� � ���� [������] ���� �����; ������� �� ����� � �� ���� ����, � �� �������� ��� �� ������ ���������� � ��������� [20].

(32) Σπουδοάος - �������������� �����, �������� �� 䳺����� σπουδάζω, ������ ��� ����������� ���������. ������ �� ������ ����������, ����������, �������������, ��������� �� ������, ������������ ������ ���� - ��������� ����������� studeo; ���. ������� ��� ��� ����� ����� �������, �� �'������� � ���� ��������� ��������, � ������ - ���������� ���������� �� �������� �������.

(33) ���� ������, ������� � ����� �����, ���� ������ �����: ��� ����������� �������� ���� ���������������, ���� - �������� ������������.

7. ����, ����� �� � ���� ��������� ������ [��������� ���������] �����, ���� ������ �����, �������, ���� ��������� �����, � ��� ���� - ���� ���������. ��������� �, ������ ���� ��������� � ��������� ��, ��� ���� � ������ ��������� ����, �� � ��� � ����� ������� ���������� � ������ �������; ����� � ����� [25] � ����������: ������ ���� ������ ��, ���� �����.

���, �����, ���'������ ������� �����, �� ������ ������� � ������ ��������, ��� � ������� ������� ������������� � ���������, ���� ������ [��������, � ���������� �������] � �� ��, � ��� �� �������� ������ ������� ���������� (τη μεθόδω). � �����, ��-������ ���������� ������ ����� (την 6ρθήν(34)) ����� � [30] �������, ���� ������� �� ������� � ����� [�������], ��� ������� ��� ������, � ������� [����� �����] ���� ���� �� ����� (τί εστίν ή ποιόν τι), �� �� ��������� ������ (θεατής τάληθοΰς). ������� �� ����� ��� ������ � � ����� [��������], ��� ���������� �� ����� ������ �� ���� ������.

�� ��� ����� ��� ������ �������� ������������ 1098b ������� (ή α'ΐτ'ια), ��� ������ � ������ �������� ��������� �������, �� ���� (το δτΐ), �� � � ��'���� � ��������, �� �� ���� (το δτι) - �� ����� (το πρώτον) � ������ (ή (Χρχ,ή). � ����� ��� ���������� ����� ��������� (επαγωγή), ���� - ��������, �� ���� - ������� ������� ��������� (έθισμώ τιν'ι), � ���� �� ����� ������. ��� ���������� "������������" (μετιέναι(35)) [5] ����� [������] ��� ������, ���� ������� ���� ������, � ������������� ��� ��������� �������� [�����]: ���� ���� [������] ����� ���������� ����� �� ��� ��������. ij����, ������ - ��, ��������, ����� �������� �񳺿 [������](36) � ������� [������] �'��������� ������ �� � ��������.

(34) �� "������ ����".

(35) "������������" - ����������� "����������" ��������. ���.: ���. - �. 698 ����. 46.

(36) �������� ������'� ��������, "������ - �������� ���". ��� ��������� �������� ����������� ����, � ���� �����, �� "������" � ��������� ������ ������������ ��������������, ������� � ����� �� ������, � ����� ��� ������������, �� "�������� ����� �� ���" (πλέον ήμισυ παντός. Hes. Ergg. 40). ���.: ���. - �. 698 ����. 47; ���. �����: Ra. - 1098� ����. �, ��, ��������, ������, ������� ��������� �� ������.

8 (VIII). ����������� �� [������, ����� �����] ��� �������� �� ����� � ��������� (εκ του συμπεράσματος) [10] � ��������� [������] ����������, ��� � � ����, �� ��� [��] ������. ���� ���, �� �, ����������� � �������, � �� ������� � ������� ������ ����������� ���������.

����, ����� ��������� �� ��� ����: ��� ���� ������ (τα έκτος), �, �� ���������� ���� (τα περί ψυχήν) � �, �� ���������� ��� (τα περί σώμα), ������� �, �� ���������� ���� �� �������� ������� � ���������� ������� ����� � [15] ���������, � ����, �� ���� �����, ���������� ���� 䳿 ���� � �� ��������.

����� �����, ��������, �� ���� ���������� [��������� ����� � �����] ����, �������� ���� ����������� � ��� ������������, ��� � �����, � ������� � ���������� �������.

[�� ����������] ���� �� � ����, �� ����� ���� ������ ���� 䳿 � ��������, �� ��� ����� ����� [20] ����������� ���� � ����, �� ���������� ����, � �� ���� � ���� �������.

� [�����] ����������� ����������� � �� [�����], �� �������� ������������ (ευ πρόατειν) � ���� ������������ (ευ ζην), �� ������ �� ���� ����� �� ������� ����� ������������ (ε^ϋπραξία) � ������������ (ευζωία).

9. �������, ���, �� �������� ��������� � ����, - ��� �� ������� � [������ ����] ���������.

����� �������, �� ����� - �� ������������ (ή αρετή), ���� - ������������ (ή φρόνησις), ���� - ����� ������� (ή σοφία), � [25] �� ���� - ��� �� [�����], ��� ��-������ � ����� ���� � ������� �� ������������ �� �� ��� �����������; �, [������], � ���, �� ��������� [� ������� �����] � ������� �������� (ή εκτός εύετηρία). ��� � ��� ���������� ������ ������� � ������������� �������, ���� � ���������� ���������� (ολίγοι), ��� ����������� ������. ������� � [�������], �� ���� � ��� �� ����������� ������, � � ������ ������ �� ����� � ��������� �� ���� ����� ����� (κατορθοΰν).

[30] ���� ���������� (5 λόγος), ����, ��������� � ������ ���, ��� ������� ����� �� ������������ �� �� ����� ����� ������������, ���� �� ���� �� � �������� ��������, ��������� � ������������. ���� ������� (οί) μικρόν) � ���������, � ���� ������ ������� ����� (το άριστον): � ������� [������������] �� � [��] �����������, � ����� ���� (εν έξει) �� � ��������. �� ����, �� ������� ����� ���� �� ������ 1099� ����� �������- ������, ���� ������ ����� �� ����� ������ �� 䳺, - � ��� �������� �� ���������, �� ���� � ����������� ��������� ��, ������� ������. ������ �� ���� �� �� ���������� ��������� ���� ��������� �� ����������� � ����������, � �, �� ������ ������ � ��������� [5] (�� �������� ����� �� ���), ��� � � ���� ����������� � ������� ��������� �, �� ��������� ��� ������. � ����� ���� �� ��� ����� ��� ��� ��������� ����������� (� βίος ... ηδύς). ���� ����������� ��������� � ����, � ��� ����� ������� �� ��������� �����������, ��������� ���� �� ����������. ���, ��������� ����� - ���, ��������� ������� - �������� [10], � ������� �� ����� ����������� (τα δίκαια) - ����, ��� ������ �������������, � ����, ��� ������ ������������, - ������ ���, �� ������� ������������. ���� � ������� ����� ����������� (��� ηδέα) �������� ���� � �����, ���� �� ��� �����������, �� ������� �� �� �������� (το μη φύσει). ��� ��� ��, ��� ������ ���������, ������������� � ����������� �� ��������, � ������ � ������, �� ���������� ������������ (α'ΐ κατ' άρετήν πράξεις), ����, ���� ����� � ������� �����, � [15] ��� �� ���. ����� ��� �����, ��������, ������� �� ������� �����������, ���� ����� ��������, ��� ������ ����������� � ������ ���. �� ��������� ��� ������: �� � ����������� (αγαθός) ���, ��� �� ��䳺 ���������� �������, ���� � ������������ ���� �� ������ �� ����, ��� �� ��䳺 �������������, [20] � ������ (ελευθέριος) ����, ��� �� ��䳺 ������ �������; ������� �� ����� - � � ����� ��������. � ���� ���, �� ������, �� ���������� ������������, ������ ��������� ����������� ��� �� ���. ����� ����, ���� �� � ���� (αγαθαί) � �������� (καλα'ΐ), ������� � �� � ���� - ����������, ���� ����� ���� ������ ��� ��� ���������� ������ (� σπουδαίος), � ���� ������ ���, �� �� ��� �������.

����� (ή ευδαιμονία), ����� �����, -- �� �������, ������-������� � ���������� (ήδιστον) ����� [25], ������� ��� �� ����������, �������� ������� ���������� ������:

������������� - ���������, // ���� �������� - �� �����, ��� �, ���� ����� �����, - // �� ���������� ���(37).

���� ��� �� ������� ���������� ��������� ���������� [30], � �� ����������, �� ����� � � ���� �����������, �� ����� � ���, ���������.

����� �����������, �� [��� �����] ������, �� �� �������, � ������ �����, �� ��������� ��� ����� ���������� �������� ������, �� ����� ��� ����� ������ ������ (αχορήγητον όντα(38)). ���� ������ ������ �����������, ������� �� ��������� �������, �� ��������� �����, ��������� � ���������� ������ (6ict πολιτικής δυνάμεως(39)),1099b � ����������� ������, - ��������� ������������ ����������, �������� ���������, �����, - ��������� (ρυπα'ινουσι) ����������. �� ������ �� �������� � ��������� �� ���, �������� ����������, ������� [5] � ��������; � �� ����� [����� ���� ��������], ���� ��� �� ���� ����� �� ���� ����, ��� �������. � ����, �� �� ��� �������, ��� �����, ��������, ������ �� � ������ ���� ��������� ��������� (της τοιαύτης ευημερ'ιαι). ���� ���� ���� ����������� � ������ ����� (ή ευτυχία), ��� �� ���� - ������������ (ή αρετή).

(37) ����� �� �������� ����� ���� �� �����. ����� � ����� ���� ��������� �� �������� ����� ����� ������ (����� ������ - � �������). ������ ���� ����� ���.: Theogn. Eleg. I. 255; Soph. Fr. 356 (Radt); Plato. Gorg. 451e. (���. - C. 698 ����. 52).

(38) ���� ����� &χορήγητος �������� �� ������ ή χορηγία, ���� �������� ���� � ������� �������� ������� ������ (����� ����������� ����������� �� ������� �񳺿 ������������ ������). ��������� ����'���� ������, ������� ���������� ����� �� ������� ���� ���������� ���� ��� ������� ���� � �������, ���������� ����������� ������, ���������� � ���������� ������������� �� �� ������. ������, �� ���� ���������, ����� ������ ������ �������� �������� ������, ��������, ������������ �� ����������, � ����� � ��� ������� �������� �� ������������: �������, ��������, ������ ��������� ������ ��� ��������� ������� ������. ���. �����: ���. - �. 698 ����. 53.

(39) ��������� �������� "������ � ������", �� ������� ���, �� � ������. ��������� �� ������ ������ ����������� πολιτικός �� "���������" ���������� � ��������, �� ��� ������, ����� �������� � ����������. ���� ����� ������ �������� ������, πολιτικός ���� ����������� � �����������, ����� (� ��� �� ������ "�������������"), � ������� ��, ������, ������������ ������ (� ��� �� ������ "���������, ���������, ���������"). � ������ �������, ���������, ������ �� ���� �� "����� � ������", � ���� ����� ���������, ���������, ���������.

(40) �������� ����������� ��������� ����� �� ��������� ������ ����� - ��������� (tl ευδαιμονία), ����.: "�����������". �� ����������� �������� ��. ����� \u1044�. ������, � ����� ������ �������� ��������� ������ �� ������ � ������ �� ��, �� ���� �������� ������� ������� �� ��������� ���������. ����� ������� � ����� ������ �������� ��� � ��� ��� ������������ ������� ������, ���� ����� ���������� �������� ����������� (��. �����, �. ��������. �������� ��������� �� ������� �� ����� ����. -�����-���������, 1994. - �. 286).

10 (IX). � ��'���� � ��� �������� �������: �� � ����� ����������� ��������, ��������� ��� �� [10] ����� ������, � �� �'��������� ���� �� ����� ����������� ������(40) ��� ���������.

��������, ���� ������ ���� ������ ��� ���� �����, �� ������� ���������, �� � ����� �������� ������, ��� ���� �� �� �������� � �������� ����. ��� ���� �������, �������, �������� ����� ������ ����������; ����� ����, ��, ����� ���� ����� �� [15] ���������� ������, � �'��������� �� ��������� ������������ � ������� �������� ��� ������, ���� ���-���� � ������� ���������������� �����, �� ��������� � ����� ������������ ���������� ������� ����� � ���� ����������� � �������� (θείον τι και μακάριον).

� ��� �� ��� [�����] - �� ���� ������ ��� �������� (πολύκοΐνον), ���� ������� ������� �������� � ���������� (ή επιμέλεια) ���� ���� �������� ���, ��� [20] �� ��������� ��� ������������. � ���� ���� �������� ��� �����, �� ���������, �� ������� �������, �� ��� � ������� [���������], ���� ��� ����������� � �������� (τα κατά φύσΐν) �������� ���� ���� �������������� � ��������, ��� ���� �� � ����������� � ���������� � � ������ ��������, � �������� - <�����������> � �������� ���������(41). ������ � ������� �������� � ������������� ���� � ���� [25] ���������.

����������� ������� (το ζητούμενον) ������������ � � ������ ���������� [�����], �� �������, �� ����� - �� ������� (7�β�� τις) �������� ����, ��������� � ������������ (ψυχής ενέργεια κατ' ορετήν)(42). �� � �� ����� ����, �� ��� � ��� ��� �� ���� ��������� [��� �����], � ���� �� ���� �������� � ���������� (τα σύνεργα) � ��������� ����������.

��, ��������, ����������� � �������� ��������: ���� �� ������� ����� ����� [30] ��� ������� (της πολιτικής τέλος) ������� ����� (το άριστον), ���� �� ���� ���� [�� �����] �������� ������� ������� (επιμέλειαν ποιείται) ��� ����, ��� ������� �������� ����� �����, ����� ������ � �����, �� ��������� �������� ������ (ποιήσαι πρακτικούς των καλών).

����� �����, �� ������� �� �������� �������� � ����, � ����, � ���� �������, ���� ����� � ��� ���� �� ������ ����� �������� � ����� ��������. � 򳺿 � ������� � ������ �� � ��������, �� �� ���� ���� �� �� �������� ��� ����� ������ (ούπω πρακτικός των τοιούτων), � ���� � ���� ��� ���������, ��� �������� ����������, ����������� �� �������. ���� ��� �����, �� �� ��� �������, ������� � ��������� ������������ (αρετή τελεία), [5] � ��������� ����� (τε-λείος βίος). � �������� ����� ����������� ������ ��� � �������� ���, � ���� �������, �� ����������� ������ �� ������� ����� ������ �������, �� ������������ � ���������� ������� ��� �����(43); ���� �, ��� ����� ������ �������� ��� � ����� [���] ��������, �������� �� ����� ����.

(41) ����� � ������� ������. ��������� ���.: ���. - �. 699 ����. 56.

(42) ���.: 1098�15-20.

(43) ���� - ������ ��� ���, ����� �������� �������� �� ������ � �������. ������ ������ ������ ��� ��������, �� ���� ��������� ��� ������ ����� ������, �� � ��� ������ �����������.

11 (X). [10] ����, ��� ������ ����� �� ��� ������� ��������, ���� �� ����, � �����, �� ������, "���������� �����" (τέλος όράν)(44)? ���� � ����� ������� ����, �� �� �� ��� �������� [������] ���� ���� ����, �� �����? �� �� ���-���� ��������� � ��� ����������, � �������� ��� ���, ���� �� ��������� ����� �� ����� ��������? ���� � �� �� �������� [15] ��������� �������� � ����� ��� �� ���� �� ��, � ��, �� �������� (όοσφαλώς) ������� ������ ��������� ����� ���� ���, ���� ���� ��� ���� ���� � ��������, �� � � ����� ������� [��������� ����] ���� ������.

���� ���������, �� ��� ��������� ���� ����� ��� � �����, ���� �� ��� ��� [����] ������, ������ ����� �� [20] ������(45); ��, ���������, ����� � ������, � ����� ������������ � ������� ���� � ������ �������. ��� � �� ������� ����� ������� (ή όσίορ'ΐα). ij����, ����� ���������, �� � ������, ��� ������� � ��������� �� ������� � ��������� ����� (κατέλ λόγον) �������, ����������� ������� ����, ���'���� � ���� ���������, ������� ��� � [25] ������� ���� � �������� ������ �����, � � ����� ��� �������. ���� �����, �� ������� ������ ���� � ���� �� ����������� � ��������. ����� ���� � � ���������, ���� �������� ��������� ���� ����� [� ���������] � ������ �� ��������, �� ���� ���������; ����� ��������� � ���������, �� [����] ������� � � ���� � � �� [30] ����� ������ ���� �� ������ �� ������(46).

���, ������, ����������� �� ������������ ����� �������: �������, � ���� ��������� ���� ������� (�� θεωρηθεΐη) � �������, �� ����������� �����(47). ij����, ���� �������� "���������� �����" � ��� ����� ������� �� �� ���� ������ ���������, ������� �� �� �������� ���, � ����, �� ���� ���� ��������� �����, �� �� �������� ���������: ���� ������ ������� [35], �� ������������ ��, �������� �� �� ����, �� ���� �������, ������� ��� �� ���������� ��������� ����� [������] ���� � ������� �� ������ �������� ���� ���� ������� � � ������� ��� �� ������� �� ���, ��� �� ����� ��� [�����] ������� �������� ������� ���? ���� ����, ��, ���� ������� [5] �� �������� ���, ��� ���� � �� � ������ �� ������ �������� �� ��������, �� ����� ���������, ���������� ��������� ������� ���������� � ������ ��������(48). �� � ����, ������� �� �������� ��� ����� �� ����? ���� ������ �� ������ (το ευ ή κακώς) �������� �� �� ��� (��� ��� ���, �� �� ��� �������, ������� ����� �� ����������); ��� ����� � [10] ������� - ��������, �������� � ������������, � ��������� �������� - ��� ����, �� ����� ����������.

(44) ���. Hdt. I. 30-32: ����� ����� �����, ���� ˳䳿, �������� �� ���� ���������, ��� ������������ ������� ���� ��������, ������� �������� ����� ������� ����� ������, �� � ����� ��� ������� ��� �������: ������ � �� - ������� �������, � � ����� ����� ��� ���� �� ���� ���� �����, ��� ���� ����������.

(45) ����� ���� ���� ������ ���� ����� �� ��������� ��, �������, ��������� ��������. �� �� ������, �����, �� �������� ������ �����, �� ����������� � ���� ��������� � ������� ����� ��. ���.: Ra. - 1 ��� ����. 2; ���. - �. 699 ����. 59.

(46) �������� ��� '����������� ������� ���� ���������� ����� � ���������� ���� ����� ���.: ���. - �. 699 ����. 60.

(47) "���������� ����� �������" - 1 ��� 10 (����, ��� ������ ����� �� ��� ������� ��������, ���� �� ����, � �����, �� ������, "���������� ����� "); "�������, �� ����������� �����" - 11 ��� 8,21 (�����, �� � ��� ��� ��������� ����� ��� � �����?).

(48) �������� ����� ��� ��������� ����� ������� ���������� ����������� ��������� �����.

�� ������� ������ ���������� �������� � �������� ����� ������������ ������� (το νυν διαπορηθέν). ij����, ����� � �������� ����� �� �������� ���� �����������, �� ����������, ���������� � ������������, ���� �� �������� ���� ���� ������, �� [����� �������] �������; [15] ��������� � �� ��� �, �� ���� ������, ���� �� ���� � ��� � ������� ����������� ��������� ����� ��������� �����. � �����, ������, ������� ����, �� ���� �� ����� � ������� (μη γ'ινεσθαι περί αυτάς λήθην). ����� �����, �������� ���� ������� ������� (το ζητούμενον) � �������� ������ ����� ���������� ��������, �� ������ �� ����� � ������ �� ���� ������ � ������������� [20] ����� ������������, � �������� ��� ������������ ��������� � � ��� ���������� ���������, �� [�� ������] ������ ������� ���������� (αληθώς αγαθός) � "���������� ���������" (τετράγωνος άνευ ψόγου)(49).

������� ������������� ����������� ������ � ���� ��� �� ��������, �� ����, �� ������� ������ �������, ��� ���� �� � ��������, �� ��������� �� ����� [25] ���������� �����. ��� ���� ������ � ������� [���������] ����������� ������������, ���� �������� ����� ���� ��������� (�� � ��� ���� �� ���� �������� �������� ������� [�����], � ������������ ���� ����� ����� � �������� (καλή ��Ѳ σπουδαία), � �������, �������, ����������� ���������� � ����������� ���������� (το μακάριον), - �� � ��������� ����� (λύπας), � ������������� �������� [30] ����������). ����� � �� ����� [��������] ������ ����� (το καλόν) �������� ����� ������ ���, ���� ������ ����� ������� ������� � ����� ������� - � �� �� �����������, � �� ���������� �� ������������ � ������ ���� (μεγαλόψυχος).

(49) ����� ����� ѳ�����, ������� � �������� (Plato. Prot. 339b).

���� � �����, �� �� ��� �������, �������� - ������� � ����, �� ���� � ��������� �� ���� ����� ���������, ���� �� �� ����� [35] �� ����� ������� � ������� ������ (τα μισητά και τα φαΰλα). ���� �� �������, �� ������� ���������� � ��β� ���������� ������ ���� ���������� ��� �������� ��� � ������ ������� ������������� � �������� � ����� ������� ������, ������ �� ���� �� ��������� (αγαθός) ����������� ����������� ������ � ����� ������ ��������� ��� ������� ���� ��������, � ������ (αγαθός) ���������� � ��������� [5] ��� [������] ������ �������� ������, � ��� ���� �� ���� �������. � ���� �� ���, �� �������� (� ευδαίμων) ����� �� ����� ���������, ���, ��������, �� �� ���� ��������� (μακάριος), ���� ���� ������ ���� �����. ��������, ���� ����� �� �������� � �� ����� �������� �����, ���� �� ����� [10] ���� ��������� ���� ����� � [�� ������������� ����] �� �� ���������� ������, ��� �� ������� � ��������� [�������], � ���� ����� [�������] �� �� ����� �� �������� ����� (εν όλίγω χρόνω) ����� ��������, ���� � ���-���� �����, �� �� ������ ������ � ���������� ����� (fev πολλω τινί και τελείω), ������� �� ��� ��� �������� � �����������.

�� � ������ ������� �������� ����, ��� 䳺 [15] ����� ��������� ������������ (κατ' αρετήν τελε'ιαν) � ��� ��������� ������������ �������� �������, ������� �� �������� ������� ������� ���� (μη τον τυχόντα χρόνον), ��� �������� ������� ����� (τέλειον β'ιον)? �������, ��� ������: "����, �� ��� ������ � �������� �����", ������� ������� ��� ������, � ����� �� ������� ����� � ��� ���������� ���������� [� �������]? � ������� �� ������� [20] ���������� � �����(50) (των ζώντων) ���, ��� ����䳺 � ���� ������� ��������� ���� [��������], ������� ���������� ���� �� ����. ������ �������, �� � ��� �� ���� ����������

(50) ���� ������ ����������� "�������� �����" �� � ���, ������� ����������� ������ ��������.

(XI). ��� �������� ��� ������� � ��� ������ �������� ������� �� �������� � �� ����� - ���� ������� ����� ��������� � �������� � [������������������] �������. �� ������ ������� [25] ����� �������������, ��� � ���� ����� ������ �����, � ���� - ������, ������� ������ ������� �������, ������, ���� ����� � ���������� [������]; ��� ����� ���������� ���������� � � ��������� �����, ������, ���� ������. ���� ����, �� ����� ������ ����� � 򳺿 � ������ ��� ����� � ���� ���� ����� ���� � �����, � [30] ���� �������� �������, � ��� ���� ���� �� ���� ������, �� ���������� ��� ��������, �� �� ���� � ���� ����������: ���������� ���� ����� �� �������� ������ ����� �����, �� �� ��������� ������� � ���� �����䳿 �� ����������� [����� ���������] ��� �� ��� ��������� � �� ������, � �� ����� - ������: [35] ������� ����� (κεκμηκόται) �� ������� ����� �� �� ����������� [���� �����]? ���� ����� ���� ������ ��, ���� �� ����� �� ���� ������������ 1101b, � ��� [����� �������� �������], ��, ����� ���������� ��� �� ��������� �� �������, �� "����" ���� � ��������, � ���� � - ��� ���� �������� � ���������� ����� ���, �� �� ������ �� ������� ��������� �� ��������, [5] � [��������] ��������� ����������.

����, ������������ ��������, ��� ���� �� � ��������������, ������, ����� ������ �� ������� (τοις κεκμηκόσιν), ��� �� [�����] ���� ���������� � ���� ���, �� �� ���� �� ������� �������� �� ���������, �� �������� ����� ��.

12 (XII). ��������� � ��� ��������, ���������� [10] ������� ��� �����: �� �������� ���� �� ����, �� �������� �������, ��, �����, �� ����, �� ������������? ���� ����, �� �� ���������� (των δυνάμεων) ����, ��������, �� ��������. ��� ����� ��� �������� ������� (το επαινετόν), ��������, ��������� �� �� ����� ����� (τω ποιόν τι) � ����� ��������� (προς τι πώς) �� ����-������; ���� �� ������� ������������� � �������� � ������ [15] ������������, � ����� ������������, �� ������ � ��� (τα έργα), � �������� � ������������ � ������� ������ - �� ����� ����� � ����� ��������� �� ������ ������� � ������������. �� ���� � � ������ �����: ���� ���� �������� �������, ���� �� ����������� � ����, [20] � �� ���������� ����, ��, �� �� ��� �������, ������� ��������� ������������.

��� ���� ������� (� έπαινος) ���'����� � ������ ������, ��� ����, �� ��������� ����� �������� �� �������, ��� ���� ����� � �����, �� ���� � �����: ���� �� ������� ���������� � ��������� ����, � � ���� [������� ����������] ���������������� [25]. ��� ���� � � �������: ���� � �� �� ������� ����� �� ������������� (το δίκαιον), ���, �������� � �� ���� ���� ����������� � �����, �������� ���� �����������. �������, � ������(51) ����� (καλώς) ������� ����������� � ���� ���������� ������� �������� (περί των αριστείων). г� � ��, �� �� ��������� ������ �����������, ��� ���� � �������� �� ����, �� ������ ������� �� ��, �� ���� ���� [30] ������, � ������ � ��� � �������� ����� (ταγαθόν): ���� � ���� ������������� ��� ����.

����� �����, ����� ������ ������������: ������� � �� ������� ���� ��������� �������� ������, � ���������� (τα εγκώμια) ������ ������ �����, �� �������, ��� � ��������. ��� ����� ������� � ��� �������� ���������, ��������, ���, [35] ��� ���������� ��� ������������. ��� �� �� ��������� 1102� ����, �� ����� �������� �� ����� ������������� � ����������. ����� �� ��, �� ��� �� ���� �� � ����, �� [�����] - �� ������: ���� ��� ���� �� �� ������ ����� �����, � [����] ������ � ������� ���� �� ������� ������ ������������� � ������������.

13 (XIII). [5] ������� ����� - �� ����� �������� ���� � ������ ������������ (κατ' αρετήν τελείαν), �� ���, ��������, �������� ���������� ������������; ��� ����� ��, �������, ����� ������� ��� (θεωρήσαιμεν) ���, ���'����� � ������.

�������� ��������� ��� (� κατ' άλήθειαν πολιτικός) �����, �������, �������� �������� ��� ������������, �� �� ���� ������ �������� ������������ � [10] ����������������. ������ ����� [��������� �����] �� ���� � ������������ ������ � ����������� �� �����, �� �������, ���� ��� ����(52). ������� ������� (t| σκέψις) ����� ������� �������� �� ����� ��� ������� (της πολιτικής εστίν), �� ����, �� ���� ������ ������� � ��������, �������� �� ������ �������. ����, �� ������������, ��� �� ������ ����������, �������, ���� � ����� [15] �� ����������� �������, � ����� - �������.

(51) ��� ������� ���. 1172b9.

(52) �� ���� ����� ��������� ��������� ����� ��������� �� ������ ������ � ����� ���� ��������� ������. ������ ���� ˳����� ����������� ��� ������������� ������������ ��������� ������ ����� �����, ��������� �������� �������� ��� ������� ���� ����������� ����� � ������ �������������� ���������� ���� �������� �������� �������.

��� ����� �������� ������������ �� �������� ������������ �� ���, ��� ����, � ������ �� �������� [�����] �������� ����. ���� �� ���, �� ����, �� ���������� ����(53) ����� ����� ����� ��, �� ��������� ����, ����� ���, ��, ���������� [20] ������� ���, [����� �����] ��� ���, ������� � ������� ������� �� �������� � ��������, �������� ������� [����� ����� ��� �������], ������ � ���� ���������� ���������. � ������ ���� ������ ���������� �������� ���. ��� �� � ���������� ���� ��� ������� ���'����� � �����, ������� ������� ����� ������� [�����] � � �� ��, � ��� �� ������� ��� ������������ ������ [25], �� � ����� ���� �����, �� ������ ����� ���, ������ ����� ���������, ������, ���� ���������.

���� ��� ���� ��������� (αρκούντως) ����������� ����� � � ������ ���� ������ ���� (εν τοις έξωτερίκοΐς λόγοίς)(54), ��� �� ���� ��� ������������ - ������, ������ ��� ��, �� ���� [������� ����] �� ������� �������� (αλογον είναι), � ����� ��� ������� (λόγον έχον). �� ���������� ����, ������ �� ������ ��� � �� ������ [30] �������, � �� �� �� ����� �������� (τω λόγω), � �� �������� ���� ������, �� ��������� � �������� ����,-��� ����������� ���������� �� �� �� ������� ��������. ���� ������� ����, �� �� ������� ��������, �������, ����������� � �������� (κοίνω ��Ѳ φυτίκω), - �� ��� � ��� �� ���� ������� ���������� �� � ���������: ���� �������� (t| δύναμις) ���� ����� ������� � ������, �� 1102b ������� ���, � ���� ���� � ��������, ������� �� �� � ���� ��������, �� � � �������� [�������]; �� � �� ��������, �� ������� � ���������� ������� ����� ���� [�������� �� ���� � ������].

����, ������������ ���� �������� ������� ������ ���������, � �� ����� ��������; ���� ���������, �� �� ������� ���� � �� �������� ���� �������� ����� �� ��� ���, ��� �� ���� [5] � �� ���� �� ��� ����� ������� ������������ � �������� (5 αγαθός ��Ѳ κακός) (���� � ������, �� ������� ������ �� �������� �� ���������, � �� ������ ��������, �� ��� - ����������� ���� � ���� �������, � ����� �� ����� ������� "�����������" � "�������"(55)), ���� ����� �� ����������� ������� �����, �� ������ ����� �������� ����, ���� � ��������� � ������ ����� (των επιεικών) ������� [10] �����, �� � ��������� (των τυχόντων). ��� � ��� �� ������, � ��� ������� ����, �� ������� ��� (το θρεπτικόν), ������� �� ���� �������� ���� �� �� ������ � ������� ������������.

(53) ����� �������.

(54) ���. �������� ��� �� �����: ���. - �. 700 ����. 70.

(55) σπουδαία καΐ φαύλη.

��� ����, ��������, � ����� ���� ����� ���� (τις φύσις της ψυχής), ���, ������ ���������� �������, ��� � ����� ���� �������� (μετέχουσα πη λόγου). �� ������� �������� (� λόγος) �������� [15] ������������ � �������������� (του εγκρατούς και ακράτους), � ����� �� ������� ����, ��� ����䳺 ��� ��������� - ���� ��������� (ορθώς) ����������� �� ����������. �����, � ��� [����� � ����������� � ������������� �����] ������� ���� (φαίνεται) � ����� ����, ������� �� �������� �������� ������� (παρά τον λόγον) ������� ����, ��� �������� � �������� � ��������� ����. ��� ���� �� ��� ���� ������� ���������� [20] ����� ��� ��������, ���� ������������, �������, ������, ����� ��� � � ����� - ���� ������ (αϊ όρμαι) ������������� ��������� [�������]; ��� ��������� � ���� [�����] �� ������, � � ���� - �� ������. �������, ��� �� ���� ��� �������, �� � � ���� � ���� �������� ������� [25], ���������� ���� � ����, �� ��� ���� ��������. � ����� ������� �� ���� [������� ����] - ��� ��� ��� �� ������� (ουδέν διαφέρει). ���, �� �� ��� �������, � �� ������� ����, ��������, ����� �������� �����; ��������, � ������������ ���� �������� �������, � � ������������ � �������� ����, ������, �� ���� ��������, ���� �� � ��� ��� ����������� � ��������.

����� �����, ������� ����, ���������� �������, ����� ���������� ������������ (δίττόν). ���� ������� - �������� -- �� �� ����� �������� � [30] ��������, ����� - �������� ������ � ������ �������� (έπιθυμητικόν καΐ όλως όρεκτικόν) - � ������� ������� ���� �������� �������, ������� ���� �������� ������� � ����������� ����. ���, ���� �� ��������: "� ������ ������ � �����", �� ���� �� ���� ���������, ��� �� ��, ��� ���� � ����������(56). �� ���������� ������� ������� ���� � ������� ������� ����������� �������, ��� ����� �������� ����������� � ������� ���� ��������������� ���� �� ������������. � ���� ����� �������, �� � �� ������� ���� ������� ��������, ��� ������������ ���� �������, �� ������� ��������, �����, � ������ ����, ���� [������� ��������] � ���������� ������� (κυρίως) � ���� �� ���, � � ������ - �� ����, �� ��������� [��������, �� ������] ������.

(56) ���� ��������� � ����������� ������ � λόγος �� ������ ������� ������� ������� � ����� ��'���� ���. ��������: ���.-�. 701 ����. 71.

���������� �� ��������, ��������� � ������������ (ή αρετή): ���� ��� ������������ �� �������� ������������� [5] (δίανοητί-κόα), � ���� - �������� (ήθικόα); �������, ��������� (ή σύνεσνς) � ������������ - ���������� [������������], � ������� � ������������ - �����. ����, ������������ ��� ����� (περί του ήθους), �� �� ��������, �� ������ ����� �� �������, ��� ��������, �� ���� ��������� �� ����������. � ��� �� ��� � ������� �� ������� �� [���� ��������] �����, � � ������ [����], �� ������������ �� �������, �� �������� [10] ���������������.

����� �����

1 (�). 1103� [14] ����� �����, �� �������� ������������ ���� [����], �� �����������, [15] ��� � ������, ����������� ������ � ������ �������� ����� ������� �������� (εκ διδασκαλίας), � ���� ���� ������� ������ �� ����, � ������ (t| ηθική) ����������� ������� (εξ έθους), ����� � �������� �����: �� ���� ��� �������� ��� [�����](1).

(1) ����� ��� ε �� η; έθος "������" �� ήθος "�����, ��������" (����� �������� ������ "�������, ��������� ����") - ����������� �����.

����� ����, �� ����� [20] � ������� �������������� �� ����������� � ��� �� ��������, �� ��� �������� �� ���� ���������� (εθίζεται) �� ���� � �� �� ����. ���, ���������, �����, ���� �� �������� ���� ����, �� ������� ��������� �����, ������� ����, ��������� �����, ��� ������ ����; � ������ �� [���������� ��������] ����, � ��� ����, ����� �� �������� ������ [����� ���������], �� ���������� �� ������.

����, �� �� ������� � �� �������� ������ ������� � ��� ������������, ��� �������� �� ��� ��� [25] ��������, ������� � ��������� (δια του έθους) �� � ��� ���������������.

���, [���] ��, ��� �� ����䳺�� �� ��������, �� �������� �������� [��] ���� ��������� (τας δυνάμεις τούτων), � ��� ���� ��������� �������� (τάς ενεργείας αποδίδομεν). �� ������� ������� � ��������� (επί των αισθήσεων). ���� �� �� ������� ����������� �� ����������� �� �������� ������� [���� �� �����], � [30] ����� �������: ����� �������, �� ���� ������������, � �� �� ��� �������������- �������. � ��� ������������ �� ��������, ��������� (ενεργήσαντες) [����] �����, ��� ���� �� � � ����� ����������. ���� ���� ���� ������� ������, ��������� �������� (μαθόντας ποιεΐν), �� ������� ��, ������� �� (ποιοΰντες μανθάνομεν); ���������, ������� �������, ������ ����������, � ������ �� ���� - ����������. ������� �� �����, ���� ���� �����������, �� ����� ������������� (δίκαιοι), ���������� - ������������ (σώφρονες), � ������ - ������ (ανδρείοι).

����������� (μαρτυρεί) �� � ���, �� ���������� � �������� (εν τοις πόλεσίν): ���� ����������� (νομοθέταΐ), ��������� [�� ������] �������� (τους πολίτας), ������� �� ������� (αγαθούς), � ���� ������� ������� [5] �����������; � ��� �� ������ ����� [� ��������] - �� ������ ����, � ��� ����������� ������ ��������� ����� (αγαθή πολιτεία) �� ���������� ������ �������� (πολιτείας φαύλης).

���, ����� ������������, ��� ���� �� � [�����] ���������, � ������ � ��������� � ������ � ���� � � ������� ������ � ���� �. ���� ������ �� ����, ������ � ������� (αγαθοί) � �������� (κακοί) ����������. ³�������� �� ����� (άνάλογον) - [������� � ��������] ���������� [10] � ���� ������ [���������], ����, ����� �������, ������� ������� �������������, � ������� ������ - ��������. ���� �� ���� �� ���, �� �� ���� � ������� � � �������, � �� ��� �� � ������������� ������� ��� �������� [���������].

��� ���� � � ������������: ����, ��������� � ���� �������� [15] � ������, ��� � ��� ������ ������ ������������� (δίκαιοι), � ���� ��������������� (οδικοί); ���� � ����� �������� � ����������� �� ������ �� �� ������, ��� ������ ������, � ���� - ��������. �� � ��������� � ������ (περί τας επιθυμίας), � ����: ��� ������ ������������ � �����������, ���� - ����������� � [20] ���������, ���� �� ���������� ��-������. ����� ������, [����������] ��������� ������ ������� [������� �����] ���� (αϊ έξεις).

����-�� � ����� ��������� ����� ���������� (τας ενεργείας ποιας): �������� �� �� ���������� ������������ � ����. ��� �� ����� �� ����, � ���� ������, ������� ����� ���, �������� �� ����, �� ���� ���� ���������� [25] � ������ ��������� (εκ νέων).

2 (II). ����� �����, ������� ����� [����] ������� �� �������, �� ����(2), ����� ����������� (���� �� ��������� ���������� �� ��� ����, ��� ��������, �� ���� ������������, � ��� ����� ������������ (αγαθοί), ������ �� ��� �� ���� � ����� ������), ������� ��������� ������ ���������� ��, �� ��������� ������, � ���� - �� [30] ������� �� ���������� (πώς πρακτέον αύτας); ���� � ��, �� �� ��� �������(3), � �������������, � �� ����, �� ����, �������� ����.

(2) ������� �� ���� ����������, ����� � ������� - ���������, �� �� ����� �� ��� ��������� ����� ����� ������ (���.: ���. - �. 701 ����. 4; ���.: ��. - �. 7. -�. 288 ����. 4)

(3)���.: 1101�31-�25.

����, ������ ����� � ����� ��������� (κατά τον ορθόν λόγον πρόίττείν) - �� �������� ������� (το κοινόν), � �� �������� ���� �� ������, � ���������� ��� ����� �����, �� � ��� ��, �� ���� ���� �������� (Ο Ορθός λόγος) � �� ���� ������������� � ����� ������������(4).

1104� ���������, �����, ����������, �� ������ ����-��� [����������] ������� ����� � ��������� ����� � �� ����� (τύπψ και ουκ ακριβώς), ����� �� �������� �� �������, �� [�������] ��������� ��������� ����������� � ��������� (κατά την ύλην)(5). ���� � ������, �� ���'����� � �������� �� ������ ������� (τα συμφέροντα), ���� ����� ��� � �������� �������������, [5] ��� ���� �� � [� ��������] ������'�. ���� ����� � ���������� ���������� (του καθόλου λόγου), �� �� ���� ������ ���������� �������� (� περί των καθ' έκαστα λόγος). ���� ����� ������� �� ���� ����������� ����� ��������� � ���� ������� [�������]; �������, �, �� ��������� ������, ������ ������ ��� ���� �� ���� ���� ���������� � ����������, ��� ���� �� �� ���������� �� ���������� ��������� �� �� [10] ��������� ������������� (της κυβερνητικής).

� ��� �, ��� �� � ���, ��� ���������� �������� �����. �������� ��� ������� ��� ��, �� ���� [������������] �� ���� �������� ���, �� ��������� (ή ένδεια) � �������� (ή υπερβολή) �� �������, ��� ���� �� �� �� ������ �� ������� ������ ���� �� ������'� (���� ��� ������������ ��� ������������� ���������� ����������. [15] ij����, ��� ������ ���� ����� � ������ ������� ����������, � ���������, ������ �� ����, �� ����� � ��� ��� �������� � ��������� ������� ������'�, ��� �� ��� �� � ��� (τα σύμμετρα) � ������� ����, � ������, � ������. ��� ���� � � ������������, � � �������, � � ������ ���������������. [20] ��� ������ �����, ������ ������, ����� �� ���� ����������� - ��� ��� �������, � ��� ����� ������ �� ������ � ��� �� ��� - [��� ���] ��������. ��� ���� � �������� �� ������� ����������� � �� ������� �� �����������, ������ �����������, � �����������, �� �������� (οι αγροΐκοί(6)), ������� �����������, - ������� ����������� (αναίσθητος τις). [25] ����, �������� (ή υπερβολή) � ��������� (ή έλλείψις) ����� ��� ������������ � �������, � �������� (ή μεσότης) - �����������(7).

(4) ��������� ���� ������������ ���������� ������� "����� � ����� ���������" � "���� ��������" ���.: ���. - �. 701 ����. 6.

(5) ���.: 1094b13.

(6) �������� (�'� ocypoiKOl) - ��������� "������, ������" - ����������� ����� ��������� �� �� ���� ������ ������� ������쳿 "���� - ����", �� ��� ������, �������� ������������ ����� ������������� ���� � ���, � ���� ���� ��������� � �����������, ��� �� ������ ����� ������������ ����������� � �������, ������ �������� ��'����� ���������� � �.�. � � ����������� ����䳿.

(7) ���������� ��� ��������� � ���� ﳺ����� ����� ������� � ��������� ��� ��������� ������ ������� "�����������". ��������� ���� "�����������" � ��������� ���.: ���. - �. 702-703 ����. 7.

��� ������������ �� ����� ���������, ��������� � ������ ������� ����� � ��� �� [���] � ����� ��� � � � [䳿], ��� � �������� [����� ������������] ������ �������� �� ��� ��. ��� ���� � � ������ [30] ������, ���� ����������, ��������� � ������� �����: �� ������� ����� ���������� � ������� ������ ������, � ���������� � ��� ��������, ��������, ������ ������ (� Ισχυρός). � � ��������������� ���. ���� ����������� �� ����������, �� ����� ������������, � ������ ������, ����� �������� �� ��� ������������. ��� � � �������: ����������� 1104b ��������� ��������� � �� ��������� ����� ����, �� ����� ������, � ������ ������, �������� ������� ����������� ����������.

(III). ������� [��� �� ����� �������] ����� ��� ������� ����������� �������� ����������� �� [5] ���������� (ηδονή ή λύπη). ���� ���, ���, ����������� �� ������� ����������, ��䳺 (χαίρων) �����, ��� ����������� (σώφρων), � ��� ����������� - ���������� (ακόλαστος); ��� ���� �� ���, ��� � ������ ���������� ���������� �� �������� �� ������� �� ����� - �����, � ������� [�� �����] - �������. ���� ������ ������������ ����������� � ������������ � �����������: �� ���� ����� ������ [10] �� ������� ����� �����������, �� � �� ���������� ������ ���������� ����� ����������.

��� ����, �� �������� ������, � ������ ��������� ����� ��������� (δει ήχθαΐ) �� ����, ��� ����� � ��������� ��������� (Οίς δει); ���� � ����� ������ ��������� ��������� (Ορθή παιδεία)(8).

(8) ���.: Plato. Legg. 653a-c, 641b, 644a, 636de; Rp. 401e-402a.

���, ���� ������������ ���'���� � �������� � ������������, � ����� ���������� � ������ ������ ��������������� ������������ ��� �����������, �� [15] ��� ����, ������, �������� ������������ ���'����� �� ������������� �� ������������. �� �� �������� � ��������� (oil κολάσεις), �� �� ������ ��� (ιατρεΐαι τινές), � ��� �� ���� �������� ��������� [������������].

��� ����, �� �� ������� �����, ������ ����� ���� (πάσα ψυχής έξις) ������� ���� [20] �� ��������� �� ���� � � ��'���� � ��� (προς ταΰτα και περί ταΰτα), �� ������ ���������� ���� � ����������: ������-�� �������� (φαύλοι) ����� ����������� � ����������, ���� �� ����������� � ��������, ������� ��� �� ����, ���� ��������, ��� �� ���, �� ��������, ��� [������] � ������� �� �������. ��� ���� ������������ ���������� ����� �� ����� ��������������� (ή απάθεια)(9) [25] � ������������� (ή ηρεμία). ��� �� [����������] �� ��������, ���� �� �� ��������� ��, ���� � �� ���� �� �������� [�������� ���� ������].

����, ������������� [���������� ����]: [������] ������������ (ή αρετή) - �� �������� ������ ��������� ����� [� ������], �� ��������� ���������� � ���������, � �������� (ή κακία) - �� �� ������������. �� �, �����������, ��������, �� � � [30] ����������. ��� [����] �� ������� � ����� �������: ����� ��� - �� ���������, ������� � ����������� �����������, � ���� ��������� ����� - �������, �������, ����������� ����������; � ������ ����� ����������� (� αγαθός) ������ ��������� (κατορθωτικός εστίν), � ������� (� δε κακός) ����������� (αμαρτητικός εστίν), ������� �������� ����� � ��'���� �� ������������. ���� ���� ���� � ��������� [35] ��� ����� ����� � ����������� [���] � ������ ����, �� ������ ������� 1105�: ���� � ���������, � ������� ����� �������� ������, �� ��������� �����������.

��� ����, [������� �����������] � ��������� ���������� � ��� � ������ ����� � ����, � ���� ����� ��������� ���� ���������, ���� ��������� [���] �����. [��� �� � �����] ������� ������ ��� ������� (κανονίζομεν τός πράξεις) - ����� �����, ����� ����� - [5] ����������� � ����������. ���� �� ���� ������� ������ ���� ��������� �����: ���� ��� ������ ���� �������, ����� (ευ) �� ������ (κακώς) �������������� (χαίρειν) � ���������� (λυπεΐσθαι).

��� ����, �� ������ �������, �� ������������ �������� �����, �� � ����� (θυμφ)(10), � ��������� � ������������ ������ ������������ ���, �� �����, [10] ���� � ����� ������� ����������� (το ευ) ����� �������. ��� �� �� � ���� �� ������������� �� ������������ ���'����� ���, � ��� ����� ������ � ������������, � ����� ��� �������; �����, ��� ����� (ευ) ������������ [�� ������������ � �����������], ���� ����������� (αγαθός), � ��� ������ (κακώς) - ������� (κακός). ����, ����������, �� [������] ������������ �� ������ �� ������������� � ������������, � �� ���� ������ [15] ������� ��� �������, ������� ���� ���� �������, ��� ���� ����, ���� ��� ������ �� ������, � �� �������� �� ���'����� � ���� � ��������, ������� ���� ���� �������.

(9) ���������, �� ������ ��� ���������� ����� Τ] 5θΐαθεΊα - ���������������, ���������� �� ����������� �� ������ - ������� �� ��������, ��������� �� ���� �������, ������ �������� ������� ���� ����� ����������. �����, �� ������� ����� �� ������������ ���� �����, � ������ ������ �������.

(10) ������ �� ���� ������ � ��������, ��� ���������� � ���������� ij����-������ �� ��������� (DK 22 � 85): θυμών μάχεσθαι χαλεπόν δ γαρ ΐα> θέληι, ψυχής ώνείταν. � ������������� �������� �. �������� "� ������ �������� �����: �� ���� ����, �� ���� ����� ����" (���.: ��������.�. �������. - �., 1995.-�. 104-105;����� ���. ����� ����������� ��������� θυμός. ��������� ���.: ��������� ������ ��������� ���������. �. 1. - �., 1989. - �. 233-234. ���. �� ����� �����: ���. - �. 703 ����. 12.

3 (IV). �������, ����� ������, �� �� ���� �� ����, �����������, ������ ������������� ����� �������, ���� �����������, � ������������ -���� ����������: ���� ���� ���� ����������� �� ����������, �� ��� � ����������, � ��������� [20], ��� ���� �� �, ��� ��������� ���������� � �������, ���� ��������� � ���������.

��, ����, � � ���������� ��� �� ���? ij����, ����� ������� ���� �������� � ���������, � �� ���� �������, ��� [��������] ���������� ���� ���, ���, ������� ���� ��������, ������ �� �� ��������, ����� ����� � [25] ����������� ����������, �� �������� � ����� ������ (εν���).

����� ����, ������� � ����������� �� ������ �� ������� � ���������������. ����������� (το ευ) ��������� - � ����� ���� ��������, �� ������ ����, ��� ���� ������� ������� ��������; ��� ���������� ����� ������������ �� ��� ����������� [30] �� ����������, ���� ���� �� �� �����, � ���� [���� ��] ��������� �� ����� �����: ��-�����, ���� ������ (ε'ΐδώς), ��-�����, ���� ���� ������ (προαιρούμενος) � ������ ����� ����� ������, �, ��-����, ���� �������� (βεβαίως) � ����� (αμετακίνητους). ֳ �����, �� �������� ������ 1105b ������ (το εϊδέναι), �� �������� �� ����� (ου συναριθμεΐται) ��� ��������� (προς το έχειν) ������ �����������. � ��� ��������� ������������ ������ ������ ���� �� � ����� ����� (θΙ)δέν ή μικρόν), ��� �� ���� ����� - ������, ����� ���, ���� ��� [������������� � ������������] ������������ ��� ������� ��������� ������������ � [5] ����������� ������.

����, ������ (τα πράγματα) ����������� ������������� � ������������, ���� ���� ���, �� �� ����� � �������� ���������� ������, � ������������ � ����������� �� ���, ��� [������] ������� ��� [������], ��� ��� ������� �� ���, �� ������� �� ���� ���������� � ���������.

��� �� ���� �������, �� ������� ������������ ������� (εκ του τα δίκαια πράχτειν) ������ ��� [10] ������������, � ������� ����������� - �����������: ��� ����� ������ (εκ δε του μη πράττειν ταΰτα) ��� � ���������� ����� ����������� (αγαθός). ����� � ������� ���� ���� (�'� πολλοί) ����� ������ �� �������, � �������� �� �������������� � �������, ��, ���������� ��������, ������� ����� ����� ������������ (σπουδαίοι). ���� ������ ������� ��� ������� �, �� ������ �������� �����, ��� ����� � ���� ������������ [15] �� ���������. �� ��� ���� �� ��� ��� ������ ������� �� ������ ������, ��� � ���� ���, ��� ��� ����������.

4 (V). ϳ��� ����� ��� ����������, �� ���� ������������ (] αρετή). ������� [20] � ���� ������� ��� [����] - ��������� (τα πάθη), �������� (α'ι δυνάμεις) � ���� (α'ι έξεις), �� ������������, ��������, ������������� � ����� � ��� ����� �����. ������������, [��� �������������], � ������� ����� (ή επιθυμία), ��� (ή οργής), ����� (� φόβος), ������ (το θάρσος), �������� (� φθόνος), ������ (ή χαρόί), ����� (ή φιλία), ��������� (το μίσος), ���� (� πόθος), �������� (6 ζήλος), ������ (5 έλεος) - ������ [���], ��� �������������� ����������� (ή ηδονή) �� ���������� (ή λύπη). �������� - �� ��, ������� ���� �� ��������� ���������� ��� ����������� (παθη-τίκοί), ������� ���� ��� [25] �����, ���������, ���������, �� ��������� ���������, �� �����������. ����� ����, [�� ����� ����], �� ��, �������� ���� �� ����� �� ������ (ευ ή κακώς) ����䳺�� [�����] ������������, ��������� �����: ���� [��������] ������ (σφοδρώς) ��� ����� - �� ����䳺�� ������, ���� ��������� �������� - �� �����. ����� ��� � � ���� ������ ������������.

����, � ������������ (άι άρεταί), � ���� (άι κακ'ιαι) �� ���� ���������, ���� �� [30] �� ��������� ��� �� ��������� � ������������, � ��������, �� ������������ � � ���� ���������, � ����� ����, �� �� ��������� ��� � �������, � ������ (���� �� ������� �� ����� � �� ������ �� ��� ������, ��� �� ������ [������]). 1106� � ��� �� ������������ � ���� �� ��� � �������, � �����.

��� ����, �������� � ������ �� �� �������� (απροαιρέτως), � ������������ -� ��, �������, ������ ������� ���� (προαιρέσεις τινές), ��� ���� ���� ������������ (�� άνευ προαιρέσεως). �� ���� �, � ��'���� � ������������ ������ [5] ��� ���� [����], � � ��'���� � ��������������� � ������ - �� ��� ����, � ��� ���� ��������� (ου κινεΐσθαι αλλά διακεΐσθαί πως). ����-�� ������������ - �� �� ��������: ���� ��� �� �������� � ������������ (αγαθοί), � �������� (κακοί) �� �������� ������ ��-������ �������� (πάσχειν), � ��� �� ������� �� �� � �� ����������. ��� ����, �������� � ��� �� �������, � ������� �� �������� [10] �� �������� �� �� ������. ����� �� ��� ������� ��� ��. ������� � ������������ - �� �� ��������� � �� ��������, �� ��������, �� �� ����.

����, �� � ������������ �� �������� ������� (τω γένει) �������.

5 (VI). ������, ����� �� ����� �������, �� ������������ - �� [�����] ����, ��� � [�������], [15] �� ����. ����� �����, ��� �������, �� ����� ������������ � ���� ����������� ����, ������������ ���� ���� �, � ���� ����������� �����, �� ���������� ���. ���, ���������, ������������ ��� ������ ����������� (σπουδαίος) � ��� � ���� ������ (το έργον), �� ������� ������������ ��� �� ����� ������. ������� ����� � ������������ ���� ������ ���� ����������� (σπουδαίος), [20] ������ (αγαθός) ��� ��������, ��� ������� ���� �� ��� ������������ ������� �� ���.

���� ��� ���� � � ��� ��� ��������, �� � ������������ ������ - ��, ������, ����� ����� [����], ��� ����� ���������� ����������� ����� ������ � ��� ����� ���� ����� ������ ���� ������. ��� �� ������, �� ��� �������(11), � ��� ����, [25] �� ����� �����, ���� �� ����������, ��� ������� ������������.

(11) ���.: 1104�10-27.

����, � ������ ������������� � ������� ����� ����� ������� �����, ����� � ���, ������� ��� �� ��������� ���� �� ������, ��� �� ��������� �� ���; � ������ (το ίσον) - �� ����� �������� (μέσον τι) �� ��������� � ����������.

� ������� ��������� ���� (του πράγματος μέσον) [30] ������������ �� ���� ����, ������� �� [��������] ���� � ��� ��� ��������. ��������� � �� ��������� �� ��� � ������� ��, ���� �� � � �������, � �����������; ���� �������� �� ���� � �� �������� ��� ���. ���, ���������, ���� ������ ������, � ��� ����, �� ����� ��������� �� ��������: ���� �������� ����� ����� ����, �������� � ����� ������, � �� � � [35] �������� �� ����������� ��������� (κατά την άριθμητικήν αναλογία ν)(12).

��� �� ��� ������� (ληπτέον) ��� �������� �� ��������� �� ���. ���� ���� �� �� ������ �� ������, � �� 1106b�� - ����, �� ��������� � ����������� ������� (� αλε'ιπτης) �� ����������� [��] �� ����� ��, ���� �� � ����� ��� ���� ������ ���� ���� [����] ������ ��� [����] ����. ��� ̳����(13) ����� ����, � ��� ��������� - ������. ��� � � ���� � ���������. ���� �������� � ��������� ������ [5] ������� (πάς επιστήμων) �����, ������� �������� � �������� ��� ���� [����] ��, ������� �������� �� ���� ����, � �������� ��� ���.

(12) ��, �����, ����������� �������.

(13) ̳��� � ������� - ���������� ������, ���� � ����� � 532 �� 516 pp. �� �.�. 6 ���� ��������� �� ���������� ����� � 25 ���� �� ����� ������.

���� � ����� ����� ������ ������� ���� ������ (τ6 έργον) ����� ��� �����, ����� �������� �� �������� [10] � �� �� ������ ��� ���������� (τέχ έργα) (����� ������ �������� ��� ������, ������� ���������, "� ������, � ������", ����� �� ����, �� �������� � ��������� ����� ��� ����������� (το ευ), � ������������ �������� - ������, ������� ���� (αγαθοί) �������, �� �� ����������, �������� � �������� �� �� [�������]), �� � ������������, ���, ��� ���� �� [15] �������, � ������ � ����� ��������� ����-����� [�������], ����, ������, �������� � ��������.

� ��� �� ���� (λέγω) ������ ������������ (την ήθικήν), �� ���� ���� ����������� �� ����������� � �������, � ��� � ������ ��������, ��������� � ��������. ���, ���������, � ������ � �����, � ������, ��� � ����, [20] � ������ � ���������� � � ���������, ������� � "�����" � "�����", � � �� � ���� - �� ����� (β� ευ). ��� ��� �� - � �������� ���, �� �������� ��������, ������� ��������� ��������, ����� ������� ���� � �������� ����� - � �������� � �������� (άριστον), �� ����� � �������� ������������.

����� ��� � � ������� ���� ��������, ��������� � ��������. ������������ �������� � ����������� [25] � �������, � � ��� ������� �������� - �� ���� � ��������� [��� �� ���������], ��� �� �������� ��������� � ������; � � �� � �� ������������ �� ������������.

������������, ����� �����, � ����� ������������ �������� (με-σότης τις); ��������, ���� ���� �������, ������� �� ������.

������ �� �����, �� ���������� (άμαρτάνείν) ����� �������� ��������� (�� ��� (το κακόν), �� ������� �������������� [30] ���������, �������� ���������� (του απείρου), � ����� (το αγαθόν) - ��������� (του πεπερασμένου)(14)), ��� �� ������ ��������� (κατορθουν) ����� ����� �����-������ �������� (��������� ����� �����, � ����� �����, ���� ����� ������, ����� �������). � �����, ����, ������� ����, �� �������� � ��������� ������� �������� (της κακίας), � ������������ �������� - ������������.

[35] ����� � �� ���� �����, ������������� �����(15)

(14) ���� �������� ���������� ������� ���������� ���������� ���. ��������: ����� �.�. ������� � ��� �����. - �., 1990. - �. 165-174, � ���������� ����������.

(15) ������ � ��������� ������.

6. ����� �����, ������������ � ������ �������� ����� (ή έξις προαιρετική) [����], �� ������ � ����������� �������� �� 1107� ��������� �� ���, ������� [��������,] ��������� ����� ���������, ���� ��������� �� ���������� ������ (� φρόνιμος). �������� ����������� �� ����� [������] ��������, ���� � ���� - �� ��������, ������ - �� ���������. � �� � ���� [������������ ������ ������������ ��������], �� �� � �����������, ��� � � [5] ������� ���� ������������ ������� ��� � �� ��������, ��� � �� ���������, ������������ �� [�쳺] ��������� �������� � �� �����.

���� ���� �� ��� (κατά την οϋσ'ιαν) � �� ������� (κατά τον λόγον), �� ������� ���� �� �����, ������������ � ������������ ��������, � � ����� ���� ������ ����� (κατά το άριστον) � ����������� (κατά το ευ) - ������������ ������� (άκρότης).

����� �� ������ ������ � �� ����� ���������� ������� ��������, �� � ������ [�����������] � ���� ���� [10] �������� ������ ����� (φαυλότης), ���������: ���������� (t| επιχαιρεκακ'ια), ������������ (t| αναισχυντία), �������� (ή φθόνος), � � ������ - ����������� (ή μοιχεία), ������� (ή κλοπή), �������������� (ή ανδροφονία). ��� �� � ������ ����� ��������� ������� ���� �� ���, � �� �� �������� �� ���������, � �������, � ����� ����� �� ����� ������ ���������, [15] ����� ����� ���������� (αμαρταυειν); � "�����" ��� "�� �����" ��������� � ����� [�����; ���������, ���������] ��������������� � ���, ���� � �� ���; ������ ���������� ���� �� �� �� ���� � ����� [������]-������� ����������. ���� �� �� ���, ����� ���� � ���������, �� � �������������� �������, ��������, ������� ������ ��������, �������� � ��������� [20], ���� ��� ���� � ������� �������� ������������ �������� � �������� � � ���������, � ����� �������� �������� � ��������� ���������. � ������ �� ���� �� �� ���� �������� ������������ � �������, ���� �� �������� ��� - �� ����� �������, ��� � [� �������� ���� �����] ��������� � ������������ ��������, � ��������, � ���������, ���, ���� ��� ������, [25] ���������. ���� ������-��, ��������� � ������������ �������� � �������� � ���������, � �������� � ��������� � ����������� ��������.

7 (VII). ����� �� ����� ���� �������� ���������� [������������], ��� � �������� ���� � ������ [��] ������� [������]. ij����, � ����, �� [30] ��������� ������, ������� ���������� ���� �����, ����� � ������ �� ������: ���� ������ - �� ��� ����� �������, � [����������] ������ ������������� � ����. ����� �� ��� ����������� �� �������� �������.

����, ������� (η ανδρεία) - �� ������������ �������� 1107b �� ������� (� φόβος) � ������� (ή θάρρη); ����� ��� ���, � ���� �������� ������������ (ή αφοβία), ���� (�� � ������ ������ �� �� �� ����), � ��� ����� �������� - �������� (� θρασύς), ��� ����� �������� � ����������� �������� - ������ (� δειλός).

� ��'���� �� ������������� (περί ήδονάς) � ������������ [5] (περί λύπας) (���������� ������� �� ���� �� ��, � ������ �� � <�� � ���� � �������>, [�� �����������]), ������������ �������� - �� ������������ (ή σωφροσύνη), � �������� - ����������� (ή ακολασία). ����, ���� �� �� ��������� [���������] �� ����������, ������ �� �������; ���� ���� ��� ��� �� ��������� �����, �� � ����� ���� ������ "��������" (ο'ι αναίσθητοι).

�� ��������� ������� (ή δόσις) ����� � ���� ����������� (ή λήψΐς), �� ������������ � ����� �������� - [10] ������� (ή έλευθεριότης), � �������� � ��������� - ������������� (t| ασωτία) � ������� (t| ανελευθερία). ҳ, � ���� ��������, � �, � ���� ���������, ������ ��� [������ � ����������] ����������� �����. ij����, ������������ (� άσωτος) ������� ������� � ����������� ��������, � � ������� �������� � ���������� � ��������� � ��������. ��������, ����� �� ���� ���������� [15] � ���������� ������ � � �������� �����, � ��� ��� ���������������, � ������ �� ���� [������] ����� ���� ���� ����������(16).

� ���������� �� ����� ���'���� � ���� ��������� (��'� διαθέσεις). ������������ �������� ��� - ������� (ή μεγαλοπρέπεια) (������ ���� �� �� �, �� ������: ������ ������� ���� � ��������, ������ - � ������), � �������� ��� - ������ � ���������� [20] (ή άπειροκαλία καΐ ή βαναυσ'ια) � ��������� - ���'�������� (ή μικροπρέπεια). ֳ [����] ����������� �� ���, �� ������������� �� �������, � ��� ����, ���� ������� �����(17).

(16) ���.: 1119b19-1122�16.

(17) ���.: 1122�20-29, 1122b10-18.

�� �������� �� ���� (ή τιμή) � �������� (ή όαΐμ'ΐα) ������������ �������� - �� ���������� (f] μεγαλοψυχία), �������� ��������� ������ ���������� (ή χαυνότης), � ��������� - ����������� (ή μικροψυχ'ια).

������ �� ���� ��, �� ����� ���������, ������� ������������� � �������, ����������� <�� ��> ���, �� �� ������ � ���������� ������ (περί μικρό), ��� � [25] ����� ���� ��������� ������������� � ����������, ������� ���������� ���'����� � ������� �����, � �� ��������� - � ���������. ���� ����� �������� �� ���� ������, ������ ��������, � ����� ����� �� �����, �� ��������, � ���, �� ��������� ������, - ����������� (φιλότιμος), �� ��������� - ������������� (αφιλότιμος), ��� ��, ��� ����������� �������� (� μέσος), [30] �� �� ����� (ανώνυμος). �� ����� ����� � [�������] ��������� (α'ι διαθέσεις), �� �������� ������������ (ή φιλοτιμία) � ����������. ����� �������, �� �������� (�'� άκροι) ����������� ��� ������������ ������� � �� ���� �������� ����, ��� ��������� ��������, �����������, � ���� ������������� � ������� �� 1108� ������������, �� ��������������.

� ��� ������� �� ��� ������, ���� ������� ������(18), � ����� �������� ��� ���� ��������� ������������ ��� �������� (κατά τον ύφηγημένον τρόπον).

(18) ���.: 1108b11-26, 1125�-18.

�������� ��������, ��������� � ������������ �������� � ��'���� � ����� (περί την οργή), ������� ������� [5] ���������, ��������, �������; � ��� �, ��������� ���������� (πράος) ������, �� ��������� � ����� ��������, ������������ ������������ �������� ������ (πραότης), � � ����� ��������� ���, � ���� ��������, ����� ���� �������� (οργίλος), � ���� ���� ��������� (όργιλότης), � � ���� ��������� - ������ ���������� (αόργητός τις), � ���� ������ - ����������� (αοργησία).

������� �� ��� [����] ������������ ��������, � ������ ���� �����, � ������ - ���. �� ���� ���������� [10] ������ [�����] �� ��������� ��� � ������ (περί λόγων και πρόίξεων κοινωνία ν); � �������� ��� � ����, �� ���� [���] ���'������ � ������� (ταληθές) � ������ � �������, � ��� �����-�� ������������ (το ηδύ); �� ��������� �� ������, ��� � [������] ������, �� ���� � ����. ���� ��� ������� � ��� ��, ��� ����� ��������, �� ������������ �������� [15] ��������� � ������, � �������� � �� ��������, � �� ��������, ��� ��� [����] �����. ��������, � ��� ���������� ���� ����, � ���� ��� ����������, �� � � ������ ������ [�����], � ��� �������� ����� ����� ������ ������� � �������� ��������.

����, �� ��������� ������ (το αληθές), [20] �� ����� ���, ��� ��������� �������� (� μέσος), ����������, ��� �� ������, ��������� (αληθής τις) � ������������ �������� - ���������� (ή αλήθεια), ������������ � �� ������������ - ���������� (ή αλαζονεία) � ���� ���� �������� (� άλαζών), � �� �� ����������� - ��������� (ή ειρωνεία) � <���� ����> ������������ (� ειρων).

�� ��������� �� ���������� � �������� (εν παίδια) ���, �� ��������� �������� - �������� (� ευτράπελος), � ���� ��������� - ��������� (ή ευτραπελία), �������� [25] - �� ���������� (ή βωμολοχία), � � �� ���� � - ������� (� βωμολόχος), ��� ��, ���� �� �������, - �� ������ ���������� (αγροικός τις), � ����� [���� ����] - ����������� (ή αγροικία). ��� ���� ����������� � ���� [�������], �� ������� ��� ���-���� (� φίλος) � ���������� �������� - ������������ (ή φιλία), � ��� �������� ��� (� υπερβάλλων) [� ��], ��� �� ����� ������, - ������� (� αρεσκος), ���� [� �� �������� ���] ����� ������ ������, �� �� ���������� (� κόλαξ), � ���� � � ����� �������� ��������� (� ελλείπων) [30] � ��� � ������ ���������, ��� ������ ��������� � ����������� (δύσερίς τις και δύσκολος).

������������ �������� ������� � � ������ ����������� (εν τοις παθήμασι), � � ����, �� ���'����� � ������������ (περί τα πάθη); ��� ����� (ή αιδώς) - �� ������������, �����'������� (� α'ιδήμων) �� ��������� �������. �, ��������, ���� � �������� ����� ��������� ��������, � ������ � �������� ������, ��������� � �������� (� καταπλήξ), ���� ������ ����������. ���� � [35] ����� �� ������� ������, ��� ���� ���� �����, ���� ���������� (αναίσχυντος), ��� �� ���, �� ��������� ��������, - �����'�������.

1108b ��������� ��� (ή νέμεσίς) - �� ������������ �������� � �������� �� �������� � ����������� (ή επιχαιρεκακία); �� ��� ���'����� �� ����������� � ������������ �� ����, �� ���������� � �����������. �������� �� ���������� ���� (� νεμεσητικός) �������, ���� ������ ����, ��� ������������ �����������, � � ���������� � ����� ��������, � ���� [5] ��� ������� ���������; �� � �� ���������� (� έπιχαιρέκακος), �� �� �������� ����������� �������� ���������, �� ��䳺 [���� ��]. ��� ��� �� ������� ���� ������� � � ������ ����.

�� � �� ������������� (ή δικαιοσύνη), ������� �� ����� �� ���������� (ούχ απλώς λέγεται), �� ���� ������� ������������ [��������������] �� ������� ��� �� � ����, � ����� ������� ����� ����������� ����� ������������ ��������. �� � ��������� � �������������� ������� [10] (περί των λογικών αρετών)(19).

(19) �������� �� ������� ����������� � ����������, ������� ����������, ������������� ������������ ��������� ��� �� ������ λογικα'ι έχρετα'ι, � ��� ���� �� �� �������� �� ������, �� ������������� ������ ������������ ��������.

8 (VIII). ����, ������� ��� ���������, �� �������� �� ��� (���� - �������� ��������, ����� - �������� ���������) � ���� �� ������������ (�������� ������������ ��������); �� �� [���������] � ������� ������� ��������� ���� ����, �� ����� (α'ι ακραι) ��������� � �������, � ���� ����, � [15] ������� - ������. ���� ��� ���� �� ���� (το ίσον) � �������� � ������ �����, � � �������� � ������ �����, ��� � �������� ������ (α'ι μέσαι έξεις) [����] ����� �������� � �������� � ���������� � ��������� � �������� � ��������� �� � �����������, ��� � � �������. ���, ����� ������� [20] �������� � �������� � �������� � �������� - � �������� � ��������.

������� ����� � ����������� � �������� � ���������� - ����������, � � �������� � ���������� - ����������, � ������ � �������� �� ������ - ������������, � ����� �������������� - ������.

����-�� ���� ��������� (οι άκροι) ����������� ����, ��� ��������� �������� (τον μέσον), �� ���������� �� ���� �������� � �������� ������ ������ ��������, [25] � �������� - ��������; ��������� [������] � � ������. ��� ��������, ��, ��� [���������] ���� ���� ���������, �������� � ��������� �� ��������� �� �������, � ���� ����, ������ �� ���� �� ������ ��� �� ������ � ���� �� [30] ��������, �� [�� � ����] �� ����, �� [�����������] ���� �� ���� (αμφω του Ίσου). ��� ����, ���� �������� �������� ���� �������� �������, ��, ���������, �������� - ������� ��� ������������� - �������. �������� � �� ����� ���� � ����� ����� �������, � ������� �������� ����������� �� ����������, �, ����, ���� [35] ���������� ��, �� ���� ��������. ������� � � ����� 1109� �������� ���� ���������� ��, � ���� ���������, � � ����� - ��, � ���� ��������; ������, ������� ���� ���������� �� ��������, � ��� ��������, � ���������, � ����� ���������; � �������, ������������ �� ��� ���������� ����������� (ή αναισθησία), � ��� �������� ����� ������������ (ή ένδεια), �� ����������� [5], � ��� ��������.

�� ���������� � ���� ������, [�] ���� [� ��� ��������] � ������ ������� (εξ αί)τοΰ του πράγματος). ���� ������� ���� � ��������� ������ �� �������� � ���� ����� � ���, �� �� �������������� �� �� �������, �, ������, ���������� [��������]; ���������, ������� ������� (τη ανδρεία) ���� ������� � [10] �������� ������� �������� (ή θρασύτης), � ���� �������� - ���������, �� �� [��������] �� �������������� ����� [�������]: ���� ��, �� ����� ������� �� ��������, ������� � ���� �����������.

����, �� � � ���� � ������, [�� ��������] � ������ �������. ���� � [��������] � ��� �����, ��, ��� ���� �� ������ �� ���� � �� �� ����, ��� ����� [15] �� ����������� ����������� �������. ���������, �� ��� �� �������� ���� ������ �� ����������, � ���� �� ������������� �� �����������, �� �� ��������� (ή κοσμιότης) ��� �� �� ������� ������ ������������ ������� ��, �� ���� [� ���] ����� ����������� (ή έπίδοσις). � ��� � ���� ������� �����������, ������ ��������� (υπερβολή οΰσα), ����������� ������������ [�� �����������].

9 (IX). [20] ����, ��� ��, �� ������ ������������ ������ � ����������� �������� � � ����� �������, � �� �� � ������������� �������� �� ����� ������, ���� � ���� ������ � ��������, � ���� - � ���������, � �� ������������ � ����� ����� ���������� �������� �� � �����������, ��� � � �������, - ��� ��� �� ������� ������.

��� ���� ����� ���� �����������. � �������, [25] � ������� [�������� �������] �������� ������ �����, �� � �������� ���� �� ������ [���������], � ���, ��� ���, [�� �� ������]. ������� �� �����, � �������� ��� ������� �����, �� � ����� [���]���� � ���������� �����, � ��� ��������� �� ��, �� �����, ������, ������ �����, ����, ����� ���� � �� �����, ������� �� ������, � �� �� �����. ��������� ����������� (�� ευ) � ������, � ���������, � [30] ���������. � ����, ������ � ��������, �������� �������� ��������� ����� �� ����, �� ����� ���������� �������, �� � ������ ������:

���� �� ���� � ����� �������� �� ��� �������(20).

���� � ���� �� ��������� ��������� �����, � � ����� - �����, � ����, ���� ��� ������� �������� ����� ����� (δαφως χαλεπόν), �����, �� ������, "� ������� ������� [35] ������ �������� �� ���"(21), � �� �������� 1109b ������� ��� ��������, ���� �� �������. �� ������ ������� �� ���, �� ���� �� ��� ������, ���� �� �������� �� [������] �� ������; �������� � �� ���� - ����� �� ����������� � ��� ����������� � ����������. � ����� ��������� ����� ���� � ����������� [5] ��, ���� ��, ������ �������� ���� �� ���� (αμαρτάνείν(22)), �� ��������� ��������, �� � �������, ���������, ����������� �������� �����.

(20) ���. Od. XII. 219.� �����, �� ����� �� ����� ����, �� ����� �������� ������ ������.

(21) �������� �� ����� ��������� ����쳺���� �� ������'�, ����� ����� ������ � ����, ��� "������� �� �����, ���� ����� ����".

(22) ����� ����� ��������� ��������� ��������� �������������� ������, �� ������ ��� (���. ������������ �������) � Novum Testamentum. Matt. 1.21.2-1.21.3: αίιτος γαρ σώσει του λαόν αύτοΰ ίχπ6 των αμαρτιών αυτών.

����� ��� ��� � ������ ����������� ����������� � �������� (το ηδύ ��Ѳ την ήδονήν), ���� �� ��� �� ���� �� ������ ����� ����������. � �������, ���� ��, �� ������� �� ����� ��������� [�����������] ������ (δημογέροντες), � ��� ����� ������� �� ����������� � �� [10] ��� �������� ����������� ��� �����, �� ����, ������ �� ���, �� ������� �������� �� ���� �����������, �� ����� ������ ���������� ����������.

������, ��� ��������, ��, ��� ������� ���� �����������, �������� ��쳺�� ������� ��������. ��, ������, �����, � �������� - � ������� �������� �������: �� ������ � �� ���������, ��, ����� ����, ����� [15] �� � ������ ���� �������, [���������], ��������. ij����, �� ���� ������� ���, � ���� ����������� ����, � �������� �� ���������� (πράους), � ���� ����������� (τους χαλεπα'ινοντας) ���� ���� ��'�, [�������� ��] ��������� ������ (όί,νδρώδείς). ��� �� ���� ��������� �� ���, ��� ���� ����� �� �����������, � �� ������� �� �������, � ���, ��� �������� ������, �� [20] ���� �� ���������� ����������. �� ����� ���� ���������� ����, �� ��� ��� � �� ����� ������� [��������� ���] ��������� �� ����, � �� ��������� ������, �� �������� �� ����, �� �������� �����������; � ��� �� - ����� �������, � ������ ��� ���, ��������� ��������.

����� �����, ����, ��������, �� ���������� ����� � ��� �������� ��������� �� ������� � �� [25] ������� ���������� � ����� �������� �� ��������, � � ����� - �� ���������, �� ��� �� �������� ��������� �������� � �����������.

����� �����

1 (Γ). [30] ������� [������] ������������ ���'����� � ������������ � ��������, ������� �� �������� (επί τοις εκουσίοις) ������� ��� ����������, � ������������ (επί τοις ακουσ'ιοις) �������� � ����� ������ ����������, �� ��� ��������� ������������ �����, ������, ����������� ��������� (το εκούσιον) � ����������� (το ακούσιο ν)(1); �� ������ ����������� � �����������, [�����������] �������� � ���������(2).

(1) ��� �: ������� � ���������.

(2) ����������� �������� ������� �� ��������� ����������� ������������ ���������, �� � �������: ��������� - �� ��������� ������.

���������, �� ���������� - �� ������, ��������� ���� ��������� (τα βί<Χ) �� �� �������� (δι' άγνοιαν), ������� ���������� (βίοαον) � ��� ������, ������� (t) αρχή) ����� ����������� ����, � ����� � [������], ����� ����� ����� (� πράττων) �� ��������� (� πάσχων) �� ������, ������ ���� ������ ����-������ ��������� �������� ���� �� ������ ������ ���� (άνθρωποι κύριοι όντες).

������ � ������� ��� ��, �������� �� ���������� ������, �� ����������� �� ������ ����� ������� ����� ��� ����� ������ [5] [������] �����������, ��������� ���� ����� ������ �������� ���� �������, ��� �� ������ � ��� ������ ����������� � ���� ����; � ���� ������� ���, �� ���� ������ ��������, � ���� �� ������� - ��������. ���� ������ �����������, ���� �� ��� ��� ��������� [�����] �� ����. ���� ������ ��� ���������� ���� �� ������ [�����] �� ����, � [10] ����� ��������� ������ ���� � ����� ��� ������ �� ������ ���� (�'� νουν έχοντες).

����, ����� ������ � �������� (μίκταί), ���� ����� ���� ���� �� ��������: �� �������� (αίρεται) ���, ���� ���������, ��� ���� ������ �������� �� ������ ���� (κατά τον καιρόν). ��� �� ������ ��� �������� ���������� � ������������ � ��������� �� ����, [15] ���� �� �����������. ����������� � �� ����������, ���� ������� ���� ����� ��� ��� ����� ������� �������� � ������ ����, � ���� ������� � ����� ������, �� � �� ����� ������ ��������, ���������� ����� ������ �� �. �������, ��� ������ ��������, ��� ���� �, ���� ���������� (άπλας), ��������, ����������: ���� ����, �������, ����� �������� ��������� � �� ����� [20]. �� ����� ������ ������ ����� �������, � ���� ���� � ��'� �������� � ����������� (αντί μεγάλων και καλών) �������� ���� ������� �� ������; � ������ � ������� ����������, �� ������ ����������� ���� ��� ����� ��������� ���� �� ����� ������ �������� (έπι μετρίω) �������� ������ ����� (� μοχθηρός). ���� ������ �� ��������, ����� ���������� ��������, [25] ���� ������ ������� ��������� (μη 5εΐ) ����� ��� ���������, �� ������������ ������� ������� � ���� ���� �� �� �� ���������. ����� ������� � ���� ������, �� ��������� ���� ��� �� �� ���������, ��� ������ ��� �������, �������� �������������; ����� ������� �������� �������, �� ������� �������� � ������ ����� ����(3). ����� ���� ����� ���������, [30] ����� ������ ����� ���� ��� ������ �������� � �� � ��'� ���� ���������, � �� ����� ���������� ������� (εμμεΐναί) ��� �������, ����, ����������, �� ��� ���� ��� ����������, ��� ������ �� �������� [��]; ��� ���� ����� � ���� ���� ��������� � ��������� �� ����, � ������� �� � �������� ������.

(3) �� ������ �����䳺� ������ "������� � ������", �� ����� �� ������ ���� ����� � �������, �����, ��������� �������, ������� ����� ������� �������, ���� ������, ���������� �� ������ ���� ����� Գ�. ���������� �������� ���� ������, ������� �������� ������� �����'���� ���� ���������� �����, ���� �� �� �����������. �������, ���� � ���� ����, ����� ���� � ���������� �� ������� ������. ���.: Eur. Fr. 65-87 (Nauck).

����, �� ������ ��� ������� ����������� (τα βίαια)? �������, ���� ���������� (απλώς), ������ �������� ���, ���� ������� ����������� ���� �, ��������� ������, ������ ��� �� ������ �� [�������] 䳿? ��� ���� ������, ��� �� ��� ����������, � ����� ��� � � ��'� ����� ���� �����, � ������� - � ����, ��� ������� ������ [5], ��, ������ ��� �� ��� ����������, ���� �������� � ����� ��� � �� ����� ��������. ������ ���� ���� �� ��������: ���� ������ ����������� �� ������ �������� (εν τοις καθ' έκαστα), � �� ������ �� ����� �������� ��������. ��� �� ����� ���������, �� ������ ��� ������, ���� �� ��������� ���������.

���� �������, �� ������, �� ��������� ����������� � ��������, ��������, (����, ����������� ���� [10] ����, ����������� � ��������� ����������), �� ���, ������, �� ������ ���������� �����������, ���� �� �� ��� ������ ����� ����������� � �����������. ��� � �� ���������� � �� ����, �� ����� ���, �������� ���������, � �� ������ ����� ����������� � ����������� ��������� �����������. ����� ���� ���������� �������� ��������� � ����� ������ ������ ��������� (τα εκτός), � �� ������ ���� � ������� ���� ������ ������������ �� �������� [15] ������, � ����������� - �� ������. ����, "���������" (το βίαΐον) - �� ��, ������� ���� ����, ������� ���, ��� ����������, ��� �� ������ [����������].

2. ��� �������� �� �������� (δι' αγνοιαν) � �� ���������� (ούχ εκούσιον), ��� ������������ (ακούσιον) ���� �, ����� ���, ���� ������� ��������� � �������. ���� ��� ������� �� �������� ���� �� �� [20] �� ���� ������ � ������� ��� ������� �� �������������� (δυσ-χερα'ινων), ��� � �� ��������� ���� �� ���� ��� (εκών), ���� �� ���-���� �� ����, ��� � ��� �� ��� � �� �������� ���� ��� (ούδ' άκων), �������� �� ����������. � ���, ��� ������� ������ �� ��������, ���, �� ������ ��������� �����, �� ��� �������� ���� ��� (δοκών), � ���, �� �� ������, - ������� �� ��� ����� [�������], - ����� ���� �����, �� ��� �������� ���� ��� (θΐ)χ εκών), ���� ��, ���� ��� ��� � ��������, �� �����, ��� ���� � �������� �����. ����� �� ��, �� ������ �� �������� (δι' αγνοίαν) [25] � ������ ������� (άγνοοΰν) - ��� ����; ���, ���������, �'���� ��� ��������� �����, �������, ������� ������ �� �� ��������, ��� � ������ ������ �������� (�� εΊδώς) � � �������. ����� �����, ����� ���� ������ (� μοχθηρός) �� ���, �� �������� ���� � �� ���� ���������, � ���� ����� �� ������� ������ ��������������� (άδικοι) � ������ [30] �������� (όλως κακοί).

� ������ ����, �������� ������� ������������, ���� ������ �� ���, � ���� �������, ��������, �� ������ ������ �������� � �������� ��� �� ������������ ������, � ������ (ή μοχθηρία) (���� ���� �������� ��������� �� ����), � �������� ���������� ����� [�� ����� ������� �������� ������������ ������], � ������� 1111� ���� - ���� �������� ��������, �� ���� �������� (εν οίς) � � ����� ������������� (καί περί α) ������; � �����, [� ��������� ����������], �������� ������� ��� ������ � ��������, ������� ���� � ������� ��� ���-������ � �������� � ������ �����������.

����� �����, �������� ���� � � ���������, �� �� [�� ���������], ������ ��, ��� ����� �����, �� �� ������, � ��� � �� ���� �������� �����������, [5] � ���� �� � �� � ��� (���������, ���� ���������), � ����� ���� (���������, ����� ���������), � ���� ����� (���������, �'��� ��� �����). ��������, ����� ���������� ���� ����� � ����� �� �����, ���� �����, �� ���� �� ���� �� ����� ����, �� �� �� ����� �� �����, ��������, �� �� �� ���? � �� ������ ������, ���� ����� �� � �� �����, ��, ���������, �, ��� �����������, �� ���� "������" [������������] �� ��� ������� �� �� ���� �� [10] �����, �� ������������ ����������� (απόρρητα), ��������� ����� - ������� (τα μυστικά)(4); ��, ������� ��������, �� ������, [���������� ��������], �� ���� � �����������. ����� � �������� ���� �� ������, �� ������(5), ����������� ���� - �� ���� � ������� �� ���� �� ����� - �� �����. ����� �����, ����� ����, ��� [15] ���������, ����� �, ����� ���� �������� ������, �� �����, ����� � ��.

(4) ����� ��� ������������ ����� ����� �������� � ����������� ������ ������� � ������ � ���� �������, ��� ��� ���� ���������. ����� ������ έροΰμεν δτι νυν ήλθ' επί στόμα ("�� ������ ��, �� �� ������ �����"), �������� � ������� (Plato. Rp. 563� = Aisch. FT. 351 (Nauck)), ����� ������'�� �, �������, ���� ���������� ���� � ��'���� � ��� �������������.

(5) � �����䳿 ������ "��������" (���������� ������� ������) ������ ������ ���� �� ���� ��������� ������ � ��� �������� ��� ��� ������, ��� ������� ������� �'���������.

������� �������� ���� ����������� ��� ��������, �� ���� ����������� ������, �� �������, �� ���, ��� �� ��� ���-������ � ���, ������� ������ �������� ���� ��� (άκων), �������� ���� �� �� ���� �������������, � ������������ ��������� ����� � ���� ���� ������. ��� ����, ������, ���� ����� ������ �������� [20] ���������� �� ������������, ������� ��������� ��������� � �������.

3. ���� ����������� ����������� ��������� � �� ��������, �� ���������� ���� � ��������� ��, ������� ���� - � ������ ����, �������� ��� ��������, �� ���� ������ �� ����. ������ �� ��������� ������� ������������ [25] ��, �� ����������� � ���� �� ����� ����� (τα δια θυμό ν ή επιθυμία ν). ��-�����, ����, �� ��� ����� ���� ���� ������, ����� ������ �� ���� ������ ���������, � ��-����� (είτα), ������ �����: �� �� ����� ������ ����� ����� � � ���� �� ���� ����������, �� �� �������� ������ ��������, � ������ - ����������. ��� ���� �� �� �����, ���� ������� � ������ ����? ������� �� �����, ��������� ������������ (φαναί), ������ ���������� - �� ��� [30] ������, �� ���� ����� ��������, ���� � �������� �� ���� �����, � ����� �� ������ ���� (έπιθυμεΐν τινών), ������ �� ������'� �� �� ��������. ���������, �� ����������� ��������� ���������� (λυπηρό: είναι), � ��������� � ������� (τ& κατ' έπιθυμ'ιαν) - ����������� (ηδέα). ���, ������, ������ � ����� ���� ����������� (τω ακούσια), � ���������� (κατά λογισμόν) �� � ���� (κατά θυμόν) ���� ��������� (άμαρτηθέντα)? ����, � ������ ����, ��� ������� � ��� � ��� (δίμφω), � � ������ - ���������� ��������� (τα αλόγα πάθη)1111b �� ���� ������� ����� [�� �������� ����������]. � �������, ������, ���� � ���� � ����� �����, ������� �����, � ���� ��� ������ ��������� ������� �������������.

4 (II). ���� �� ������������� ����������� � ������������� ��� ������ ������� ��� ������� [5] ���� (περί προαιρέσεως), [����� ��� ����������], ���� �� ��������� ����� ���'������ � ������������ (ο'ικειότατον είναι τη αρετή) � �� � ������ ��, �� ������, �������� ������ ��� ����� (τα ήθη κρ'ινειν).

�������, �����, �� ������� ���� (ή προα'ιρεσίς) � � ���������, ����� [�� �������] �� ������, ��� [�������] ����������� �����: �� ����������� ������� � ���, � ���� ��� ������, � �� �������� ������ - �, � ������ (τάεξα'ίφνης) ������ ����������� �� ��������, � ������ �������� - [10] �.

����� �� ��, �� ����������� (β� ορθώς) ���������� ������� ���� �� �����, ���, ������� �� ����� ����� (τις δόξα).

���� ������� ���� �� � ������ ��������� (κοινόν) [� ��� �����������,] � ��� �������������, � ����� � ��� - �. ���, ��������-����� (� άκρατης) 䳺 ����������, � �� �� ������, � ����������� (� εγκρατής), [15] �������, �� ������, � �� ����������. � ������� ���� ����������� ������, � ����� ������ - �. ��� ����, ����� ���'������ �� ������������ � �����������, � ������� ���� � �� ����, � �� ������ ��������� �� ��.

�� ����� ������� ���� ������ �� ������ ���� ; �����, �� �������� � ����, ���� �� ���, �������, ��������� �� ������� �������.

��� �� � �� ������� [20], ��� ���������� ���������� � ���: ���� ������� ���� �� ���� ���'������ � ����������, �, ���� ����� �����, �� �� ������ ����� ���������, ���� ����������� �� �����. ����� ������� ���� <�> ����������, ��������� ��������� (αθανασία). ���� � ���� �������, ��� ������ ����� �� ���� ���������� ������� ���� [���� �����], ��������� �������, ��� � ������� ������ ������ ����� ��� �����; [25] ����� �������� ������ ��������� �� ��� ����, � ����� �, �� ���������� ��������� �� ������ ����. ���, ���� ������� [����������] ����� �� ����, �� ������� ���� �� ������ � �������� �� ���� (των προς το τέλος), ��������� �� ������ ���� ��������� � �� ������ ���� ��������� � ��� � ��������: ["����� ���� �������� ��� ��������"(6) ], ��� �������� "�� ������� [���� ��������� ��� [30] ���������]" �� ������ (ούχ αρμόζει). ������� �� ����, �������, ��������� �� ��, �� �������� �� ��� (περί τα εφ' ήμΐν).

(6) ���������� ������ � ����� � ���������� � ���������� ���������.

������, ������ [����] ����� �� ����. ij����, ����� (ή δόξα), �������, ���� ��� ���, � ��� ���� � ���������, � ����� �� ������, �� ��� ��, �� �������� �� ���; � ���������� �������� � ������ �����, � �� ����� � ����; �� � �� �������� ������, �� �� [�����������], ������, � ��� [������� ��������]. ����, ��������, 1112� ���� ������ �� ��������, �� �� �������� ����� � ����� �� �� �������� ����� �����; �����, ��, ����� �� �, �������� �� ������ [����] ����� �� ���, � �� �� ������������ [��� ���]. � �� ������ ��������, �� �������� ���� � ����� [������ � ������� �����] �� [����] ��������, � ��������� ��� ��, �� ���� [����� � ���], ���� �� ������� �� � ����� �������; ��� �� �, �������� �� �������� [����], �� [5] ����� �� ���������. ��� ����, ������� ���� �������, ������, �� ��, �� [�������] �������, ����� �� ����������� (τω ορθούς), ����� � [�������] �� ��������� (τω αληθώς). ������, ������ �� �������� ��, �� ��� ��������� ����� �� �����, � ����� �� �������� ��� ��, ���� �� ���� �� �����. ������� ��������� ���� � ��������� �������� �����, ��������, �� ��� � � � ����, ��� ���� ������ ����� [10] ��������� �����, ����� ����� �������� ��������� �� ��, �� ��������. �� �� ��������, �� ��������� ����� �� ����, �� �������� ����, �� ���� ����: ���� �� ����������� �� ��, � �� ������� �� ���-������ �����.

���� ��� � ��������� [����] �� � ������� ����, �� �� � �� ��� ���� � ���� ��? ����, � ������ ����, ������� ���� ���� ����������, � ������ � - �� ��� ��������� � ��������� [15] �������� ������ (προαιρετόν). ��� ��, �������, ��, ��� �� ���������� �������� ������? ���� ������� ���� [���'������] � ��������� � [���]������. �� ��, �������, ����� � ���� �����: ���������� "����, ������� ����� ������ ������" (πρ6 ετέρων α'ιρετόν).

5 (III). �� � ��� ��� ���������� ������ (βουλεύονται) � �� ��� � ��������� ������ (βουλευτόν), � �� ��� ������ [�����] ������ (βουλή) ���������? ��������� ������, ��������, ��� �������� �� ��, [20] ��� �� ���� ������� ����-������ ������ ��� ����������, ��� ��, ��� �� ����� ������� ������ (� νουν έχων).

ͳ��� �� ������ ������ ��� ����, ������ ��� ������ �� ��� ���������� ������� � ������� ��������, � ����� � ��� ��, ��, ���������, ������ ��������� ��������, ���� �� � ����������� (εξ ανάγκης), �� �������� (φύσει), �� � ����� ���� ������� (��, [25] ���������, ������������ �� ���� �����). �� ��������� ����� � ��� ��, �� ������ ��� ���� ��-������ (��, ���������, ������ � ����), � ��� ��������� (��, ���������, �������� ������). ��� � ��� ������ ������ �� ��� �� ��� ���������� ��������� ������ (������, ���� � ����������� �� �����, ���� ��������� ����� ��� �� ��������� ��� ���� (πώς αν Σκύθαι άριστα πολιτεύοιντο), [30] �� ��� ����� �� ��� �� ��������).

� �������� �� ������ ��� ��, �� �������� �� ��� (περί των εφ' ημΐν) � ����������� � ������� (περί των πρακτών). ��� �� ��� � ���������� [����������]. ij����, ��������� (α'ΐτΊαΐ) �������� ������� ������� (φύσις), ����������� (ανάγκη), ������� (τύχη), � ��� ����, ����� (νους) � ���, �� ������ ����� (το δι' ανθρώπου). � ����� ����� �� ��������� ������ ��� ��, �� ����������� ���� ������ � ������� (περί των δι' αυτών πρακτών).

��� ���� 1112b � ����������� (αυτάρκεις) �����, ��������� ��� ��������, �� ���� ���� ������, �� �� �� ����������, �� ��� ������; ��� ��� ��, �� �������� �� ��� � �� ������ ���� ���������, - ��� �� �� �������� ������: ��������� ��� ��, �� ��������� ���������� ��������� � ��������� ��������� ������ (περί των κατάχρηματιστι-κήν); [5] � � ����� ������������� � �������� � ���������� �� ������ �������� ������, ������� ��� ������, ��� ���� �������� [����� �������������] ����������. ������� �� ����� [����������� ������] � � ����� ��������, � ����� � ���������� (περί τας τέχνας), ��� ������ (περί τας έπιστήμας), [����� ������� ������], ���� �� � ������� ������� � ��� ����� ������. г����� ������� ��� ��, �� ����������� �������� (ως επί το πολύ), ��� ��� ��������� �� ����� � � ���� � [�����] ������������� (αδιόριστον). [10] ��� �������� ����� (εις τα μεγάλα), �� ������ �������, �� �� ��� ������ [������] ��� ��������� �����, �� ��������� ���������.

г����� ���� ��������� �� �����, � ������ �� ���� (περί των προς ta τέλη), ���� ���� ������ ������ �� ��� ��, �� ���� �� �������, � ����� - �� ��� ��, �� ���� �� ������������, � ��������� ��� (πολιτικός) - �� ��� ��, �� ���� �� ������������� ��������� (ευνομία(7)), � ����� � ����� [�������] [15] [�� ����������] ���� ����, ���, ���������� ����, ���� ������ ��� ��, ���� ����� � ����� �������� �� �������; � ���� ��������� ������� ������, �� ���������� (επίσκο-ποΰσΐ), ���� ����������� � ���������; ���� � ���������� ���� ������� ���� ����, �������, �� �� ��������� �� ��������� ����� ������ � �� ���� ������� ��� ����� ������, ���� �� ������ �� ����� [20] �������, ��� ���������� ���������. ��������� ������, ���������� �� �� ������� (ζητεί) � ������� (αναλύειν) �������� ���� ��������, ��� ���� �� � ������� �� ��������.

(7) ������, �����������; ������������ ί| ευνομία ������������ �� ������� ���� ��� ������������ � ������ �������� ����� �� � ������� ����.

����� �� ���� ������ (η ζήτησίς) ����������� ���������� ������ (ή βούλευσίς), ��������� � ����������, ��� �� ����� ��������� ������ - �� ������; � �� � ����� (εν τί) αναλύσει) ������ (το έσχατον), �� � ������ � ��������� (εν τη γενέσει). Ι ���� ������������� �� ����������� [���������], [25] ������������ (���������, ���� ������ �����, � ������ �� ���������); ���� � [���������� ����] ����������� ��������, ��� � �������� �� ������. "������� (το; δυνατά)" ��, �� ���� ������� ���, ���� [��������� ������] ������� ������ � �������� � ������� ������� ����� �������� �� ���, ������� � ��� ������� [䳿]. ������ ��� ������� � ����� �������� �� ��������, � ����� - �� �� ������������ (ή χρεία); ��� � � [30] [������] ������: � ������ ������� - �� ������, � ������ - �� ����� �� �� ��������� (δια τίνος).

�� �������, ������ ��, ��������, ������� ������, � ������ ���������� ����, �� �� ��� ������� � �������, ������ � ����������� ����� ������ ������. ij����, �� ���� ���� ��������� ������, � ������ ���������� ���� (τα προς τα τέλη), ��� ���� �� � �� ����� ���� (τόί καθ' έκαστα) (���������, �� ��� ��? ��� �� ����� �������� �� �� ��������?), ���� �� - ������ ������� (α'ΐσθήσεως), � ���� � ������� ������� (αεί) ����� �������� ������, �� ������ � ������������ (εις άπειρον).

������� ������ (βουλευτόν) � ������� ������ (προαιρετον) - ���� � �� �, ����� ������� ������ ��� ���������� ����� ���������� (άφωρισμένον): ���� ������ ��������� ��, �� ��� �������� ���������� ������ [5], ���� �� ������ ��� �������� ������ ����, �� ���� �������, ���� ��� ������� [������] �� ���� ������ (ε'ις αυτόν), � � ��� ������ - �� ������ ������� ���� (το ήγούμενον), �� ���� ���� � ������� ������� ����. �� ���� � �� ������� ������ ��������� ������ ("εκ των αρχαίων πολιτειών), ���������� �������, �� ��� �������� ����� ��� ����, ���� ���� ��� �������(8).

���� ������� �������� ������ � ��������� [10] ������, ��� ������ ����, �� �������� �� ��� (όρεκτόν των εφ" ήμΐν), �� ������� ���� (ή προαίρεσίς) - ��, ��������, ������ �������� ������ ��������� (βουλευτική δρεξις) �� ����, �� �������� �� ���; �����, ��������� ������, �� �������� ��� �������� � ��� ��������� ���� ��������� � �������.

����, ������ �������, �� � ��������� ����� �� ������� ������� ����, � ����: � ����� ���� [������] (περί ποία) �� �� ������, � [��������,] �� �� ��������� ������ �� ���� (των προς τα τέλη).

6 (IV). [15] ��� �������, �� ������� (ή βούλησίς) [����������] �� ����, ��� ��� ��������, �� [���� ����������] �� ���������� ����� (ταγαθόν), � ���� - �� �� ������� ����� (το φαινόμενον αγαθόν). � ���, ��� ��������, �� ��������� ������� (το βουλητόν) � ����� ������, ��������: ��, ���� �������, ��� �������� ����� �� � "��������� �������" (�� �� � "��������� �������", �� ���� � ������, ���� �� - ���, [20] ���� ���� �������� ������). � ��� ��, ��� ������ ����� ����� ��������� �������, ��������, �� ���� "�������� ������� �� �������� (φύσει βουλητόν)", ��� ������� ������ ��, �� ���� ����� ��������. ��� �����, ������� ������� ������� ���, � ���� ���, ��, ���� ��������� (έτυχε), ����� ���������� (ταναντ'ια).

���� � �� �� [��������������] �� ����������� (μη αρέσκει(9)), �� �� �� ��� �������, ��, ������ ���������� (απλούς), �������� ������� ������� - �� �������� �����, � ������������� � ������� �������� ������� (έκάστω) [25]-����� [�����]? � ���� ��� ���������� ������ (τω σπουδαίω) ������� ������� - ������� �����, �� ��� ������ (τω φαύλω) - ���������; ���� ��� ����� � �����: ��� ����� ������������ �������� ���� ��, �� ������� ����, � ��� ����������� - [�����] ����; ��� ���� � � ����� � ��������, � ������, ������ � � ��� �����. ���������� [30] ������ (ό σπουδαίος) ��������� (ορθώς) �������� � ������� �������� �������, � � ������� �������� ������� [������] �� ���������� ������� [�����]. ���� ������� ������ ������� ��� [��������] ��� ����� � �����������, � ���, ������� �����, �� ������� ������������ �����, �� ��, �� � ��� ������� �������� �� ������ ������ (ταληθές) ���, ������ ���� ��� ��� ������� � ���� (κανώι/ καΐ μέτρον). � �������� ����������� ���� ����� �����������, ���� ����, �� ������ ������, ������� �����. ����, ��� ����������� ���������, ��������� ���� �� �����, � ���������� ��������, �������� ���� ����.

(8) �� ����������, ������� ���������� ���� - ���� � "����������" ��������� ����.

(9) αρέσκει - ���������� [����]; ������, ���� - �������� ���� ����������� ����.

7 (V). ����, ���� ���� - �� ������� �������, [5] � ������ �� ���� - ������� ��������� ����� � �������� ������, �� ������, ���'���� � ���� [��������], ������ ������ ��������� � ����������� (εκούσιοι). ��� ����� ����� ����� �������������� (ct'l των αρετών ενέργείαΐ) ���'���� � �������� [� ��� ����� � ������� ����� � ������� �������].

ij����, ������������ (ή αρετή), ��� ���� �� � �������� (ή κακία), �������� �� ���. � � ���� �� ����� ���������� ������, � ���� - � �� ���������� ������, � � ���� [�� ��� ��������] "� (�� μη)", � ���� � "��� (το ναί)". ����, ���� �� ��� �������� ���������� ������, ���� �� ����������, �� �� ��� �� - �� ���������� [10] ����, ���� �� ��������; � ���� �� ���������� ������, ���� �� ����������, �������� �� ���, �� �� ��� - �� ����������, ���� �� ��������. � ���� � ����� ����, ����������, ��� ���� �� � �� ����������, �������� � ������ ������ [� ���� ������ ��� �� ������], �������, �� �� ������, ���� ������� �� ��������, �� �� ��� ��������, ���� ��� ������� �� ��������.

����� "ͳ��� �� ���� ��� [15] �� ������� (����� πονηρός) � ����� ��� �� ��������� (μακάριος)"(10) � ������, ��������, ����������, � � ������ ��������. ij����, ��������� ���� �� ���� ����� ���, ���� ������� (ή μοχθηρία) [� ����] ���������. ������ ���������� �������� ����� ��������� [���������], � [���������], �� �� ����� ��������� ������ � ��������, � "������������" (γεννητής) ������ � ���� � �������, � ����� �� ���������� ���� ����. � ���� �� �������� � �� �� ������ ������� [20] ���� ������ �� ����� ������, ��� ���, �� � ��� �����, ���, ����� ������� � ���, ���� ��� �������� �� ��� � � �����������.

(10) ����� ��������. �� ������� ����������, �� ����� ������ ���� ������� � ���� ������. � ������� ���, πονηρός, ������������ ��� �� ���������� �� "�������", � ������� ������ ����� "��������"; ���. �� ����� ���������� �������� � ����䳿 ������� (DK 23 � 7): όλλά μόν Έγύν fcevocyiccu ταΰτα πάντα ποιέω� οιομαι δ' ουδείς 'εκ&ν πονηρός ούδ' όααν έχων (����� ��� �� � ����� � �����������; � �� ����� ��� ����, � �����, �� �������� � �� ���).

�� �����������, ��������, �� [��������] ������� ��� � ���� ��������� �������, ��� � ������ �������������, �� ���� ������� � ���������� ���, ��� ������ ���� ������ (Έ& μοχθηρά), ���� ����� �� �������� �� ��������� � �� �� ��������, � ����� ��� �������� [25]; � [���, ��� �������] �������� [������, �����������] �������� ������, ��� [����� �����] ��������� ����� � �������� �����.

�����, ������ ��, �� �� �������� �� ��� � �� � ����������, ���� ��� �� �������, ������� ����� �� (προ έργου) �������� �� �������� �����, ����, ������ � ������ ������ �������� - ���� �� ��� ���� ������ �� �������� (πεισόμεθα). [�����������] [30] ������� ����� �� ���� ��������, ���� ��������, �� ������ ����� � �������, ��������� �'���� �������� ������� �������(11) . ���� � ����� ������� ������� � ���� �����, ���� �� � ���� ���� �� ��������, � ���� � ����, �� �������, - ������� ��������. � �� �������� � ������� ������ ������, �� 1114� ����� �������� � �������, �������, ��� � � ����� ��������, ���� ��������, �� �������� ��������� ��������, ������� ��� �������� �������� �� ����� �����, ���� ���� �������� - �� � ���� ����.

(11) ����� ϳ�����, ������ ̳����� (���. Aristot. Pol. 1274bl9)

��� ���� ���� ������ �����, �� �� ������ ���� ������� (μη έπιμεληθήναι). ����� ���� ��� ����, �� [5] ����� ������ �� ������� �����, ��� ���� �� ��� ������� ����, �� ��������� ��������������� ��� �����������: ��� - ������ ��� (κακουρ-γοΰντες), ���� - ��������� ��� � �������� � ���� ������� [��������], �� ��������, ���'���� � ������� [������], ������� � ����� ������� �����. �� ����� �� ������� ���, ��� ������������ ��� �����-������ �������� ��� ���, ���� �� ���� ������� ������ ���� ��������. ��� �� �� �����, �� ��� ����� �������� [10] ��������� [���� �����] ����, ���� ����� ��������� ����������.

���, ��������� �������, �� ���, ��� ������ �������������, �������������� ���� �� ����, � ���, ��� ���������� ��������� - ����������. � ���� ��� ������ �� � ������� ������ ����, ����� �� ����� ��������������, �� ���� ������������� �� ���� ��� �, ���� ����� ������, �� ��������� ���� �������������� � �� ����� ������������. ���� � ������ �� ������, ���� ������ ������ [15], ��� �� ��������� ���, �� �� ������ �� ���� ��� - ����� ������������� ����� ����� � �������� ������. ���� ��� � ����� ���� ��������� �� ������, ���, ���� �� �� �������, �� ����� ����, - �� ���, �� ����� �����, �� ���� �������� ���� �����, ��� �� �� ����� ������ �������� - ������� ������� 䳿 � ����� ������ - ������ ����. ��� � [20] � ��������������� � ����������� �������� ���� ��������� �� ����� ������, � �������, ���� ��� ���������, � ���� ��� ������ ����� �����, � �� ���� ���� [���������] ����� �� ����.

� �� ����� ���� ���� (α'ΐ της ψυχής κακίαι) ��������, ��� � ������ �������� ���� ��� �����. ֳ ������� �� � ������� � �������: ���� ���� �� ���������� ������� �� �������, ���������� ������� ����� �������� (δι' αγυμνασίαν) � [25] ������� [�� ������'�](12). ��� ���� � � ������ �� ��������. ͳ��� � �� �� ������� ������ �� �������, ����� ������� ��� �� �����, ������, ����, �������, ��������. ��� ���� ������� �� ������� �� ���� �����������, ������, ������, ��������� �� � �������. ����� �����, � � ������� ���, �� �������� �� ���, ���������� � �������, � �, �� �� ��������, - �� ����������. � ���� ���, �� ����� �����, [30] [����� �� �������, ���], �, �� ���������� � �������, �����, ������, �������� �� ���.

(12) ��������� ������� ������� ��������, �� ���� ��� ������, �� � �� ����, ������� ��������� � ��������� ��������, ����������.

�����, ��������, ����������, �� �� �������� �� ������� �����, ��� �� ����� � ����, �� [���� �� ����� ������] ����������, � ��� � ����� ������ ���� �� ���, ���� � ���� �� ����������. � ������ ����, ���� ����� ������ � ������� ������� ���������� (αίτιος)1114b ���� ������� ����� [� �����], �� � ������� ������� �� ��� ���������� � ����, �� ���� ����������. � ���� �� [������� �����], ���, [��������], ���� �� ����� � ���� ������� ���� �������, ��� ������� �� �� �������� [�������] ����, ��������, [5] �� ������� �� ���� ���������� ������� �����; � ��������� �� [�������] ���� �� ���� ��� �������� ���������� (αυθαίρετος), ��� � ������ ������� ����� ����������, �����, ����� ��, [��������] ��������� ��������� � ������� ������� �����; � ��� ����� (καλώς) �������� ��� �� ������� - ��� ����������� (ευφυής), �� �� ��������� ��������� � �����������-��� �����, - ����� �� ����� � ������ � ����� �� ���������, ��� ���� [10] ����� ��� ���������. � ����, ��� �� ������� (πεφυκέναι) [������] ����� (το ευ) � ���������, � ���������� ���������� � ������� ������������ (ευφυΐα(13)).

(13) ��� � ���������: ��) = �����, �����; φύ'ία = ����������.

���� �� [���������] ������, �� ���� ������������ ���� ���������, �� ��������? ���� ��� ����, - ����� ��� �������, ��� ���� �� � ��� �������� (τω άγαθω ��� τω κακω), - ���� �� �������� �� �� �� ��� �� ���� ������ [15] � �����������, � � ���� ����� ����������� [���] ����, �� �� ������ �� ����������. ����, �� ���������� ���� ����� ����� ����� ��� ����� �� �� ��������, ��� � � ����� ���� �� ����� ������, � �� ���� ���� ��������, ��� ��� ���� ���������� ������ ������ ���������, [�� ����-����� �������] ������������ � ���� ��������� � �� ���� ��������� ��������. ³������� [20] � � �������� � ����������� (το δι' αυτόν), ���� �� � [�����] ����, �� � �������. ����, ���� ������������, ����� � �����������, �������� (���� �� ��� � � ������� ������� ����������� (συνα'ιτιο'ι πως) [�������] �����, � �� ����, �� ��, ��������, ��� �� ������� ��� ����), �� �������� ����� [25] � ����, �� [��� ���] ��������.

8. ����, � ��'���� � ��������������� �� ������� � ��������� ����� ��� ��� ������ �������, � ���� �� ���� ��������� � ����������� ��������� (μεσότητες) � �� �� [�����] ���� (έξεις), [��� ������ ����]; ��� �� �����, ��, ��� (ύφ' ων) ���� ������������, � ���� <�> ��� ����� (πρακτίκαί); ��� ��, �� ������������ �������� �� ��� (εφ' ήμΐν) � �� ���� �������� (εκούσιοι), �, [������], �� [���� ����] [30] ���, �� �������� ���������� ��������� (� ορθός λόγος).

����� ������ (α'ι πράξεις) � [�����] ���� (α'ι έξεις) �������� �� � ������ � ���� � �������: ������ �� ������� � �� ���� � ����� ����, � �� ����� [��] ���������, � [�����] ����, [��� ������ ����, � ����� ���� �����] ��������, � ��������� ��� ����������� (t| πρόσθεσις) ���������� ��������, 1115� �� �� ���� �� ��������������. �� ������� �� ��� �������� ��� �� ������ ������������ (χρήσασθαι) [��������], ������� [����] ��������.

9. �����, ������ ����� ����� [������������] ������ (περί εκάστης), [5] �� �������, ��� ���� (τίνες εισι), ���� ��������� (περί ποία) � �� ������� ���� (πώς). ��������� �'������� ����� � ����� ��������������.

(VI). �������� [�� �������] ��� ������� (περί ανδρείας). �� ��� �'�������, �� �� ������������ �������� �� ������� � �������. � ����� �� ��������, ��������, ����, �� ���� ������� [������� ���], � ��, ������ ������, � ���. [10] ���� ���� ����� ���������� �� ���������� ��� (προσδοκία κάκου). ��������, �� ���������� ������� ���, ��������� �������'�, ������, �������, ��������, �����, ��� ����� ������ ��������� �� ������� ��� ��� �����: ���� ������ ����� ����������, �, ���� ����������, ������, �������'�, �� ������, � ���� � - �������, �, ��� ����� ����������, ��� ������ (επιεικής) � ���������� (α'ιδήμων), � ��� �� ���������� - ����������� (αναίσχυντος). [15] ���� ��������� ���������� "�����" �����������, ���� �� �� ����䳺 ������ ������ �� �������, ���� ����� � ������� ������� � �����������. �������, �� ����� ���������� � ������, � ������, � ������ ����, �� ���� �� �� �������� � �� �������� �� ���� ������. ��� ������������ � ����� - [��] �� �������. �������� �� ������� (καθ' ομοιότητα) �� ��� �������� � ��: ���� ���� ��������� � ���������� �� ���, [20] ��� ������ ������� � ������� ���������� ������ �����; �� ������ � ���, ��� ���������� �������� (ύβρις) ���� � �������, �� ��������, �� �� ������ ��������; � ���, ��� ������� ���� �� ��������, �� "�����".

�� ���� �� �������� ����� �� ��������� �����? [25] �������, �� ���������? ���� ������� ���� �� ���������� ����� [�� �����]. � ����������� - �� ������ (� θάνατος), �� �� ����, � �������, �� �� ��� ��� ��������� (τω τεθνεώτι) ��� ��� � �����, � ������. ��� ��� � � �� ��������� �� ����� ����� ������� �� �� ��� ��������, ��������� ���� [������ ���������] � ��� ��� �� �����. �� ���� �� ���? �� �� �� ��������������? ���� ������ � [���������] [30] �����, �� �� �������� � ������������� � ��������. � ��� ������������ � ���� (α'ι τιμαι), [�� ���������� �����] � �������� (εν ταΐς πόλεσι) �� ��� [������] ���������� (παρά τοις μονάρχοις)(14).

(14) Παρά τοις μοναρχοις-������ �� ���� ��� ������������, ���������� �������� ����� � ����������, ����������� � ������� ����� ���� ��������� ��������.

��� �� �������� ����� (κυρίως ανδρείος) ���������, ��������, ���, ��� �� ������ (αδεής) ��������� ����� � ������, �� ������� �������� ������, � �� ���� ��������� � ����. � ���, [35] ����� ������ (όίδεής � ανδρείος) ���������� ��������� � � ���, � � ��������, ���� ���-���� �� ���, �� ������; 1115b ���� ���� �� ����������� �� ��������� � ���������� �� ���� ������, ��� �� ������, � ������ �� [���] �����, ������� ���� (ευέλπιδες). � ��� ����, ������� ��������� �� ��� [��������], ���� ������� ��������� ��� [5] ���� ������ ���������, ��� �� ��� ���� ������� [�� � ��� �� �� ������] ���� ���� � ��� ����, � ��� ������.

10 (VII). ������� � �������� �� ��� ��� ��������, � ���� �� �������� [�����] �����, �� �������� [����] ������.

�� ������, ����, ������� ��� ����� ������� ������ (τω νουν έχοντί), � �����, ����������� � ����� �������� �����������, ����������� [10] ��������� � ���� (τω μάλλον και ήττον); ��� ���� � � ���, �� ���� ������ (τα θαρραλέα). ����� ����������� �� ������. �� ������, �� �� ���� ���������� � ������ [�� � ����� �������� ���], ����� ��������� [�����] �� ������� � �� ������ [���������] �������� (6 λόγος) ����� ��������� ����: ���� �� [���������] - ���� ������������. ����� [����� ��������� � ����� �������� �����������] ����� ���������� ����� ��� �����, � ��� ����, �� ��������� [�����] ���������� [15] ���, ������ �� �������. ������� ������ ����, �� ���������� ��� �� (����, ����) �����, ��� �� ���, �� ��������, ��� �� ���, ���� �����, ��� � [��] ����� ��-������ ����; ��� ���� � ���, �� ���� ������. � �������, ��� ������� ��, �� ��������, � ����� ����, ����� ���� ��������, ���, �� ��������, � ���, ���� ��������, � ��������� ����� ������ [20] ����� � ������� ������, ��� �����, �� ����� � ������� (πάσχει) � ������ (πράττει) ���� � �� [������ ���������] ��������.

��� ����� ���� ����� �������� ��, �� ������� [�������] ������, � ���� ��� �������� ������� - ���������, � ����� � � ���� [�������], ���� ������ ������� ����������� ����� �� ���� �����. ��� �� ������ ��������� � � �� ����, ����� ��� ����� [���] ������� � ������� ������� �������.

���, ��� �������� ���, ������� � ������������ [25], �� �� ����� (ανώνυμος) (���� ��� ���� �������, �� ������ �� ��������), ���, ���� ������ �� ���������� �����, � ����������, � �����, �� ����������� ��� ������(15), �� ����, ��������, ����� �������� (μαινόμενος) �� ���� (ανάλγητος). ��� ����� �������� ����� ��������� ����������� - ��������. �������, [30] �� �������� - �� �������, � �� �������� ����������� ��� �������: �� ����, ��� ���������, ������ �� ��������� �� �������� ���, �� [�����] �������� [�� ��� ���������], � ����, �� �������, ������ [�������]. ��� ���� ������ ��� � �������� "�����������" (θρασύδειλοι(16)), ����, ������� �� ������ �������� (εν τούτοις), ���� �� ������� [��������] �������� (τα φοβερά).

(15) ���������� - �������� ������� ��� ������. ����� ��� �������� ������ ��������-�������� ����, ����� ��� �������� ������ ��������� ���������� ��������� ������ ����. ��������� � ����� ��'���� �� ������, ���� � ������ �� �������� ��������, ��������� ���� ������������� ���������. ���, �� Aristot. Eud. Eth. 1229b28, ������ ��������� ����� �������, � ������ �� ������� �����, ����, �� ����������� � ��������, "�����, �� ������������ ������ ����"; ���. ����� ����� ����� � Strab. VII. 2,1. ����� � ������ ��� ������ � �������������� �������� �������� 368/7 �. �� �.�. � �������� � ���. Hell. VII. 1,20,31.

(16) �� � ������, ��������� ����� ������� �� ���������, ������ ����������� ������ ��� ���������� ���� �����������.

� ��� �������� ���, ������� � ������, ��� ������, [35] �� ����� �� ����, ���� ��������, � �� �����, �� ��������, � ��� ��� - ������� �����. 1116� ���� ����� ����� ������, � ��������� [���� ������] �������� ������ ��� �����������. ij����, ����������, ������ ����� ������ ����: ���� ���� ��� �������. � ����� ���������� ����������� �����, �� ���������� ���� �������� ������.

����, ������, [5] �������� � ����� ������ ����� ������ � ����� � ��� ��, ��� ���������� ���� �� ����� ��-������: � ������ ��������, � ������� ���������, � ����� ����������� �������� [�� ����������] � [����������] �� ��������. ��� ����, ������� ����� ���������� ����� ����� � ������ �������� (βουλόμενοί), ��� � ���� ��������� ����������, � ���� ����� � ����, � ����� ��� ������.

11. [10] ����, �� ��� ���� �������, ������� - �� ������������ �������� � ����, �� ���� ������ � �� ������ �����, � ��������� ����������� (εν οίς ε\u961ρηταΐ); ���, ����� ����� �������� [䳿] � ���������� ���� ����, �� �� ���������, ��� ����, �� ���������� �������. �������, ��� ��������� ������, ���������� (t| έρως) ��� �����-������ ����������, �������� �� ��������, �, ������, �������, ���� �� �������� (ή μαλακία) - ������� ��������� (το: επίπονα), � [�������] ������ [������] �� [15] ����, �� �� ���������, � ����, �� �� ������� �� ���.

(VIII). ������ �����, ����, � � �������, ����� [��� ������] ����������� � ���� �'��� ���� ["�������"].

���� �� ���, ������������ (ή πολιτική) [�������](17), ���� ���� �������� ����� [�� ������ �������]. �������� ������� (δοκοΰσι), �� ��������� ���������� ��������� [����] ����� ���������� ������� ��������� (τα επιτίμια), ����� ���� (τα ονείδη), � ����� ����� ���� (δια τάς τιμάς). [20] ��� ���� ����������� ���������� ��� [���������], � ���� ������� ���������, � ����� �������. ������ � ����� �������, ���������, ij����� � �������:

�������� ������ // ���� ������ ����� ��������; � [ij����]:

[25] ������ ����� ������, ���������� � ������ ��������: "��� ��������� ҳ��!"(18)

���� [���� �������] �������� ����� � �������� ����, ���� �� ���� �'��������� �� ������������, � ����: �� ������ (δι' αιδώ), �� ��������� �� ����������� (δια κάλου δρεξιν), ����� �� ���� (τιμής γαρ), � ��� �������� ����� (φυγήν ονείδους), ������� �� [30] ������ (α'ΐσχροΰ δντος). �������, � ���� ��� � ��� ���������� � [�������] ���, ���� �� ���� � ������ ���������� ���������� (υπό των αρχόντων), ����� ���� ���� �������, ������� ���� ������ ��� �� �� ������, � �� ������, �������� �� ������, � ����������; �����, �, �� ����� ����� (ΟΙ κύριοι) ���������� ��, �� ������:

���� � � ������, �� ���� ��������� �� ����� ����� [35] ��� ��� ����� �� ����� �������� ����� �����(19).

(17) ����� ���������� ��� ��������� �������� �� ���� � ��������: ���������� � ��, �� ���������� ������� �����������. ���. �� ����� �����: Plato. Rp. 430b-c.

(18) �������� ����� ����� � ������ (���. II. VIII. 148-149) Εκτωρ γαρ ποτέ φήσει ένι Τρώεσσ' αγορεύων Τυδέϊδης ί>π' έμεΐο φοβεύμενος Ίκετο νήας. ������ ����� ������, ���������� � ������ ��������: "ҳ��, ���������� ����, ��� �� ���� �������!"

(19) ����� ������ ������ (���. II. II. 391-393): δν δε κ' εγών όπάνευθε μόχης έθέλοντα νοήσω μιμνάζειν παράνηυσ'ι κορων'ισιν, ου ο'ι έπειτα άρκιον εσσειται φυγέειν κύνας ήδ' οιωνούς.

� ��� �������� [����] � ������� ������ � �'� 1116b ��, ���� ���� ����������, ������ �� � ���� [�� � ������], � �, ��� ��������� [����] ����� ������ � [������] ������ [�����������]: ���� �� ���� ����������. ����� ����� �������� ���� �� � �������, � ����, �� �� ������.

���������, �� ����� (ή εμπειρία) � ������� �������� - �� [5] ����� �������. �������� � �����, � ������ �����, �� ������� ������ � �����(20). ������ ��� ����� ���� ���������� � ���� �����, �� ��� � �������� - �������� (ο'ι στρατιώτ,αι)(21): �� ��� ������ ��, ������, ����������� (κενά) ������ �����, � ���� ������ �� ������. ���� �������� ������, ���� �� ���� ���� �� ��������, ��� [�������� ���������]. ��� ����, ������� ������ ���� �������� ����� �������� [10] � ����������, ����� ���������� �� ����� � �������� �����, ��� ������ ������� � ��� ������, � ��� �������, � ���� ���� �'�����, ����� ������ � ������������ � ����� ������ � ������������� [� ��������] ������ (ιδιώταις). ���� � � ����� ��������� ������� ������ ������� �� ���������, � [15] ����������, ����� �, � ���� �������� ���. ��� �������� ������ ��������� ������ ���, ���� ��������� ���� ������ � ���� ������������ ������� ���������� � ������������, ���� ���� ������� �������, ��� �� ������������ [���������], ����������� [� �����], ����, �� � ��������� ��� ����� �������(22). �� ��� ����� ����� �������, � [20] ������ ��� ��� ����� (α'ίρετώτερος) �� ������ ���������, � ���� � ������ ������� �������� ���� �� ��������� �� �����, �� ���� ������� (ως κρείττους όντες), � ���������, [�� ����� ����], ���� �������, ������� ����� �����, �� ������. ��� ����� �� �����.

� ��� (0 θυμός) �������� �� �������, ���� �� ������ ���������� � �, ��� � �������� �������� [�������� ���������], ����� ��������� [25] ���, ������� � ���� ������� �������� (θυμοείδεΐς). ij����, ��� ����������� ������ �������� ����������, � ����� � � ������: "���� (σθένος) ���� ����� ���", � "���� (μένος) � ��� ��������� �� � ����� ", � "������ ���� ��� �����", � "������� ����"(23), �� �� ��� ������, ��������, �������� [30] �� ����������� ���� � �� �����.

(20) ���. ��������� ���� �����: Plato. Lach. 194e, 199a; Prot. 350a-c, 360d.

(21) �� ���� ���������, � ������ ������� ����� ��������� ��������� �����, �������� ����������� ��������, �� ��������� ������� � ����� ��������� �� ����� ����, �������� �������������� ������ ������������ �������� ������, �� ��������������� � ���������� ����.

(22) � ������, �� ��� ������ �������� ���� (354/3 �. �� �.�.), �������� ��� ���������� ���������, � ��������, �������� ���������� ��� �������� ����������, �������� ���� ��� ���� ������� ������ �� ���� ���������.

(23) ������ �������������� ����� ����� ���.: ���. II. XIV. 151; XVI. 529; V. 470; ���. Od. XXIV. 318. ������� "������� ����" � ����� ������, �� ����� �� ����� ���, ����, ����� �� �, ���������, � ������� (Theocr. 20, 15).

��� �� ���� ��������� ������ � ��'� ����������� (διάτό καλόν), � ��� ������ �� � �����; �� � �� ����, �� ���� [��������] �� ���������� (δια λύπην), ����� ��������� ����, ��� �� ������, ���� ��, ���� ���� � ��, ���� �� ���������. ����� ��, �� ���� ����, ����, �� ������������ ����� ���������, ���� ����� � �����, ��������� �������� [35] ���������. �� ������ ������ ���������� ����� ������ ����, ���� ���� � �� ������� �� ���������� �������(24), ��� � ����������� (�'� μοιχοί), ����������� �7� ������ (δια την επιθυμίαν), ��������� ������ ��������� (τολμηρά). [�� ������ � �� � ���� ����� � ����� �������� ���������.] ��� ������� �� ����, �������, ������������, �, ���� ������ ������� ���� � [���������] ����, �� � [5] ���� [�������] �������.

(24) ������� ������ � ������, ���.: ���. II. XI. 558-562.

� ���, ��������, ����� ����� ����, � ������ ��������� �����������, ��� ��� ��� � ���� ����� �� - ������ (μάχιμος), � �� �����, �� �� ������ ��� �� ����, �� �� ������, � �� ����, �� ��� ������ �������� (� λόγος), � ����� ���������� (δια πάθος); ����� ���� ���� ����� [�� �������] � ����� ��� � �.

�� �����, ��������, � ������������� [10] (� εΰέλπίς): � ���������� ���� ���� ������ ��, �� �� ����� � �������� ���������; � ������ �� �� �������� ����, �� ������ ���� ������. ��� ���� ����� �������� � �������� ���� ������, �� ��� ����, �� ��������� � ���� ������� � � ����, �� ����� [��������] �������� �� ����������. ��� ���� ���������� � �������� ���'��� (οι μεθυσκόμενοί), ���� �� ������ ��������������. [15] ���� � ��������� ��� ��� �����������, ���� �������. �������� �������� �������� � ��, �� ����� �������, � ��, �� �������� ����� ����������, ���� �� ��� ������ ���������, � �� [���] - �������. ����� �� �� � ���������, �� ���� ����� � ���, ���� ������� ������������ � ������������ ��� ����������� ����������, � �� ��� �������������� ����������. ���� �� �� �����, [������� �������] [20] - �� ����� [�����] ����, ������� ��� ������������� (εκ παρασκευής) [�������] �����. ��� ������ ���������� (tot προφανή) ���������� ���� ����� ������� �� ���������� � �������������� (εκ λογισμού καί λόγου), � ��� ����������� (τα εξαίφνης) - ����� � �������.

������ �������� � �, ��� �� ��� [��� ���������], � ���� ���� ���� �� �������������, ����� ���� [�� �������], ���� �� �� ����� [������ ����]������ (αξίωμα), � � �����. ���� ����� [25] ���� [���������� �����������] ������ ��� � ����������, � ��������� (� �^πατημένοι) [���� ����������], ���������, �� [������ �����] ������, �� ���� �����������, ������, �� �� � ������� � ����'�����, ���� ������ �� �����������, �������, �� �� ������(25).

(25) �� ��������� � ���� ��� ������ ��� ������� (392 �. �� �.�.), ���� ��������� ��������� ������ ���� �������� �������, � ������ Σ �� ��� (���.: ���. Hell. IV. 4, 10).

����, ������� � ��� ��, �� �������� �����, � ��� ��, ���� �������� ������.

12 (IX). ������� ���'����� � ���, �� ������ [30] ������ � �����, ��� ���� ���'����� � ���� �� ��������, ��� ����� - � �������� (περί τα φοβερά). ij����, ��� ����������� (ατάραχος) � ���������� � ���������� �� ��������, ���� �����, �� ���, ��� ����� �� ��������, �� ������� ������. �� ��� ���� �������, ������ ���������� �� [�����] ����������� ���������. ��� ���� ������� ���'����� �� ������������ � �� ����������� �������� �����: ������, [35] ������� ���������� �����, �� ������������ �� ����������.

1117b � ���, ����, ��������� �������, ��������, ��������� �����������, ��� �� �� ����� �� ���, �� �������, �� �� ���� ��� �� �� ����������� ���������: ���� �������� �����, ����� ��� [�'�����], - ���� � ����� - ��������� �����������, ���������� � ����� ������, ��� [5] ����� ����, � ������ (λυπηρόν), �� � ������ ���� (� πόνος); � ���, ������� ����� ������, � ��, ����� ���� [����������], �������� (μικρόν δν), �� �������, �� ���� �� ����� ������� �����������. ���� ��� � � �������, �� �������, ������ � ���� ��������� �������� ����������, ������� �������� ���� ���, ��� �� ��������� ��, ������� �� ��������� � ������� �� �������� �������. � ��� ����� [10] �� �������� ��� ������������ � ��� �� ���������, ��� ����� �� ���� ���������, ���������: ���� ������ �������� ����� ���� � �� ��������� ���� ��������� ���� ������, � �� ������. ��� �� ����� �� ������� �� ���� �����, �, �������, ����� ����, ���� �� ������ ��� [����� ������� ����] ����� [������] ���������� [������] �� ���. �� � �� � ��� [15] �������������� �� ��� ������� ����� �'��������� �����������, ���� ����� � �� ��, � ��� ���������� ����. ��� ��� �� ������, �������, ��� ���������� ���������� (στρατιώται) ���� �� ���, � ���� ���� ����, ��, �����, �� ����� ������ �����; ���� ���� ����� �� ������ � ������ ����� [20] �� ������� ������.

����, ������ �������, �� ��� ������� �������, � �� ����� �������� �� ���������, � ���� ���� ���� �������� � ��������� �����.

13 (X). ϳ��� ���� ������������ ���������� ��� ������������ (ή σωφροσύνη)(26), ���� ���������, �� ���� [������� � ������������] - ������������ ������ [����], �� �������� �������� ��������. � �� ��� �������, �� ������������ - �� ������������ [25] �������� � ��'���� �� �������������, ���� �� � ����������� ���� ���'����� ����� � �� ���, [�� �� �������������]; � ��� �� ����� ����������� � �����������.

���� ��������� �����, � ���� �� ���������� ���'����� [������������]. ����� ������������ ����������� ��� � ����; ������� [� �������] ������������ � �����������: � ���� �������� ������ [30] ������������� ���, �� �� ������, ������� ��� ����� �� �����, ���, ������, ����� (δίανοία). � ��'���� � ������ ������������� � ������������, � ����������� �� �����������. ������� �� ����� �� ����������� ��� � �, ��� �� ������ � ������ �������������, �� �� � �������� (μη σωματίκα'ΐ): ���� ����������, � �� ����������� �� �������� ���, [35] ��� ������ ��������� � ������������� � ��������� ��, 1118� ������������ ���, �� �� �� ���������(27); �� �������� �� ��� � ���, ��� ������� ����� ������ ����� ��� ����� ��������.

(26) �������� ���� ή σωφροσύνη � ��������� ��������� ���.: ���.-�. 708 ����. 51

(27) ������� (ή σχολή), ��� ���� ����� � ������������ ��� ������� ������ ���������, ����������� ���� ����������� � ������������.

������������ ���'�����, ��������, � �������� ������������� (περί δε τέχς σωματικούς), ��� �� � ���� ����. ��� ������������� ������������, ��������� ��������� � ����� [5] �������, �� ���������� � �����������, � ����������. ����, � ���, ������, ����� ��������������� �� ��������, ������� � �����������.

�� � ����������� � ��� ���������� ����� (εν τοις περί την ακοήν): ���, ��� �������� ������������� ����� �� ���� ������, ���� �� ����� �����������, � ���, ��� [�������������] ��� �� ��������, - ������������.

ͳ��� �� ����� ��� � [��� �� ��������������] ������� (τους περί την όσμήν), [10] ���� ��������� �������� ��������� (κατά συμβεβηκός): ���� �� �������� ����������� �� ���, ��� ������������� ������� �����, ������ �� ��������, �, �����, ���, ��� ������������� ������� ����� �� �������; �������� �������������� ���� ��� ����, �� ������ ��������� �� ��� �������� ���� ������. �����, ��������, ��������, �� � ����, ���� ������, [15] �������������� ������� ��, ��� �������� �������� ������ ������ [����] �����������, �� ��� ����� �� - �������� ������.

� ���� ��� ������, ���� ��������� �������� ���������, �� ��������� ����������� �� ��� �������. ���� �� �������, � ��������� ������, ��������� �������� ������, ������ � [������] �������� �����; [20] ��� � ��� [�����] �� �������, � ��������� ����, � �� ��� �������, �� ����� �� �������, ��� � �������, ������ ������� ��������� ���� ��������. ����� ��� �� ������� "�� �� �����, �� �� ���� ����"(28) [���� �� �����], � ����, �� ������ ���.

������������ � ����������� ���'���� � ������ [25] �������������, �� ������� � ���� ����� ����� (τα λοιπά ζώα), � ���� �������� ������ � ���������� (άνδραποδώδεις καΐ θηριώδεις). �� ����� (αφή) � ���� (γεΰσίς). ������� � ��, �� ������ ������ ����������� ���� �� ����� ����� ��� �� [�����������): ���� �� ����� �������� ���������� ����, �� ����� ��������, ���������� ���� � ������� ������; ����� ����� �� �� ��������� ��������, [30] �������� ����������, ��� ���������� (� ���� ������ ������ ������� ������) �� �� ��� ��, ��� � �����, � �� ��� ��� ������ �������� ��� (εν τοις αφροδισίοις). ��� ���� ���� ��������, ��������, �� ����������� �� ������ �� ������ [��], �������, ��� ����� � ����� ����� ����� �� 1118b � �������(29).

(28) ���. II. III. 24.

(29) ������ �� ���� Գ������, ��������, ��������� ��������, ���� ����� ������� �������� ��� ����� �� ��� ������� �����. ��� ��� ����� ������ �: Aristot. Eud. Eth. 1231�15-17; Aristot. Met. 950a2-4; Aristoph. Ran. 934. ³���������� ���������� (Ann. 445. 19-21) ������ ���� ���������� ����������� �� τέλος τελικώτατον ����� "���� �����������" (ήσαν γόρ τίνες, ων εις ην ��� ο Φιλόξενος, ο την ήδονήν επρέσβευον καΐ έλεγον είναι τέλος τελικώτατον καΐ το κυρίως αγαθόν, ου πάντα εφ'ιεται).

����, ����������� ������� ���� � ��'���� � ��� ��������, ���, ���� �� �� ����, � ��������� [��� ����� �������], � �� � ������ ������ (δικαίως) ����� ������� ����� �����, ���� �� ���� �������� � ��� �� �������, ������� �� ����, � �������, ������� �� ��� ������. ��������������� ������ ��������� � ���� �� ��� ��������� ���������� (μάλιστα αγαπάν), [������� ����] ��������. �� ���� � �������� ��������� ��������������� �� ���������� ������, ��������� �� ��������� ������ [5] � ������� � �� ������ ����(30), ���� �� [��������] ����������� ��������� ����� �� � ��� �������� ���, � ����� � ����������.

(XI). �������� �������, �� ��� ������ ����� (κοίναι) ��� ���, ���� - � ������� ��� � ����� (έπίθετοι). ���, ���������, ����� �� �� ���������, �� �� �� ����� (επιθυμεί) �������, ��� ������� �� ��� [10] �����, � ���� - ���� � ������ ��������; � �������, ��� ������� � � ������ ���, �� �������� �����, ����� "� �����"(31). ��� �� ������� [���������] ���� �� [���] � ���� �� [����], � �� ��� ����� �� ������ � ���� �. ��� ����, �������, [���� �����] �������� �� ��� �����. ����� � ����� �, ��������, � ���� �������� (τι φυσικόν), ���� ��, [���] ������ � ����������� ����, � ������ - ����, ���� ���� ��������� ����������� ��� � �������. [15]

��������, � ��������� ������� (εν ταίς φυσικούς έπιθυμ'ιαις) ������ ((χμαρτόοΌυσι) �������� ��� (ολίγοι), � ������� � ������ ������ - � �� ���������(32). ij����, ���� ���, �� ������, ��� ���� �� ������� ������ ��������� �������� ��� �� �������, ������� ��������� ����� �� �� ��� [�����] ���������� ����������. � ����� ����� ���� � ��������� ����������, �� [20] ���� ���������� ���� ����� �������. ������ ������ ���� ����������� ��������� [������] (�'� λίοί,ν όίνδραποδώδείς). ��� ������ ��� � �������� ��������� ��������� �������������, [��������] �� ��������. ���� ����� ���, ���� ��������� "���������" (φιλοτοιούτοι), ��� �������������� �� ���, ��� ��������, ���� �������, �� ��������, ���� �� ���, �� ��������, � �������� [25] ����������� ��� � ��� ����������; �����, ���� �������������� ������ ������, ����� �� ����� ���������������, ���� �� ���� �����, � ���� �� ������ [� ���� ����������] ��� � ������� ���������� ��������, �� ���� �������������� ��� �����, �� ��������, � ������� �� ��������.

(30) ó���� � ���, � ���� ���'�����, ���� ��������� ��������� ����� �� ��������� �����������. �� ����� ��������� ����� ���������� �볺�, �������� �� ������� �����������.

(31) ����������� � ���. II. XXIV. 130.

(32) ���������� ���������� ���� ����������������� ������� �� �����������: � ������ ��������� �������� �� �������� ������� ���� ������ ���������; �� ����� �� �� ������� ����, ���� ���, ���'����� � ���� ���������, ����� ������.

����, ����, �� ��������� � ������������ - �� �����������, � ���� ��������� �� ����. �� ������� � ����������� (�� ����� �� ������� � �������) [30] �� ��������� �����������, � �� �� ��������� - ����������, ��� ���������� ��������� ������, ��� ����, �� ��������, ������� ����� ��, �� �� �� ��������� ����������� (����� ���������� �� ��������� �����������); � ����������� ��������� �� ��, �� ������ �� ������� ��� ��������� ����������, � �� ����������� �� ���.

1119� 14. ����, ����������� ���������� �� ��� ���������� �����������, � ����� ����� ���� ���, �� �� ����� �� ����������� ����� ��� �����. ��� ���� �� ������� �� �� ����������� ����������, ��� � �� ������ �� ���: ���� ����� ��'������ � [5] �����������, ��� � ������� ���������� ��������� ����� �����������.

����, ���� ����� ������ �� ���������� � �� ���� �������������� ����, �� ��������, ������ �� �������, �� ������ ����������� ����� �� ��������, �� � ���� ��� ������ �������� � ��, � ���� �� ����������, ���� - �. ���� � ������ ��� �� ��������� ����������� � �� �� �������� ���� �� ������� [������ �� ����������], �� ��, ��������, [10] ���� ������� �� ����, ��� ���� �������. �� ��������� ��� ������ � �����, ���� �� �� ������ �� ����.

����������� ��, �������, ��������� � ����� ��������, �� �� �� ������ ����������� �� ����, ��� �������� [�������������] ����������, �, �����, �� ������ ����, � ������ [�� �� ��������� ������� �����������] � �����������, � ��� ������ �� [�������] ���� �������; � ��� ��������� ���������� �� �� ������ � ����������, � ������, ���� ����� ������ (μετρίως) � �� [15] �������, �� ��������, � �� ���, ���� �� ��������, � ������ ����� ������ [� ��� �� ����������]. ������ � �� �������� �� ���� �������� �� ����������, ���'������ � ������'�� (ή >γίεια) �� ������������� (t| ευεξία), � �� ����� ���������� �����, ���� ���� �� ������������� [������'� � ������������], �� ���������� [������] ����������� � ���������� [���� ���������] �����. ij����, ��� ��������� �� ����� ������, ������ ����� ����������� �����, �� ���� ���� ����, ��� ����������� �� �����: �� [�������� ��] [20] ����� � ����� ���������.

15 (XII). ����������� ����� �� ���� ��������� �����, �� ���������. ���� ���� ����� ���'����� �� ������������, �� ����� - � �����������, � ���� ����� ��������, �� ������� ��������. �, ������, ���������� �������� � �������� (έξ'ιστησι) � ��������� (φθείρει) ������� ������������, � ����������� ����� ������ �� ������. ����, ����������� ���� ���������, [25] � ���� ���� ��������� �� ����, �� � ���������� �� ���������� � ������������ �����, ������� � ���� ��� ����� ������ [������] � ��������� �� ���'����� � �������, � � ������� � ����������� [���] �������.

���� ������� �����, �� ��������� [������] � ��� ������ ���������� ��������� �� ��������. ���� ���� �� ��� ��������� �� ���'����� � ����������� (αλυπος), ��� [� ������ ��������] ����� ���������� �������� ��������� ������ (έξ'ιστησιν), �� � ����� �������, � � [30] ������ ���������� ������� (ασχημονεΐν). ��� ���� [��������� ������] ���������� �����������. � � ����������� ��� �������: � ������� �������� ������� (τα καθ' έκαστα) [���� ������] ��������, ������� ���������� ���� ������ � ���������, � ������� (το δ' όλον) - ������ �� (ήττον): ���� ����� �� ������� ���� ����������.

������� (το όνομα) "�����������" �� ���������� � �� ��������� ���� (επί τας παιδικός αμαρτίας), � �����, ��� � ����� ������� (τίνα ομοιότητα(33)). �� �� ���� �������� �����, ����� ��� 1119b ��� ��������� �������; ����, �����, �� ���� ��������, � ����� �� ����� ��������. ��������, ����������� �� �����, �� ��, �� ������ �� ��������� � ������ ������, ����� ������������, � ��� �������� "�����" (ή επιθυμία) � "����" (� παις): ���� � ��� ������, ����������� [5] ������, � ��������� �� ����������� � ��� ���������. ����, ���� [������] �� ���� ��������� � �� ���� �� ������� (υπό το άρχο ν), [��� ��] ������ �����, ���� � ������������� (τφ ανοήτω) ��������� �� ����������� ��������� � [�����] �� �� ����, � ��������� ������ ������ ���������� ���� [10] [������], �, ���� ������ ����� � ����, ���� ��������� [������] ����������. ���� ���������, ��� ������ ���� �������� � ������������ � � � ���� �� ��������� ��������. �� �� �������� "���������" (ευπειθές) � "�����������" (κεκολασμένον); � ��� ���� �� �����, ��� ������ ����, ����������� �������������� ����������, ��� ��� � �������� ������� ������� ���� (το έπίθυ-μητικόν) ��������, ����������� [15] �������� (κατά τον λόγον). ����� ����, ��� � ������������ �������� ������� ������� ���� ���� � ���� � ��������� (συμφωνεΐν τω λόγω), �� ���� (ό σκοπός) ���� � �������, [������������ � ��������], - [������] ���������; � ������������ ������� �� ����, �� ���� ��������, �� � ���� ��������, ����� ���, �� ������ � [���������] ��������.

(33) �� ����, ��� ��� ������� �������� ���������: ������������ (��������) �� ���� ����?

����, ������ �������, �� ��� ������������ �� �������.

����� ��������

1 (�). [22] ϳ��� ������ ����� ���������� ��� ������� (ή ελευθε-ρΐότης)(1). � ��� �������� ������� ������������ �������� ������� ����� (ή περί χρήματα μεσότης), �� ������� ������� �� �� [�������] �� ���, � �� �� ��, � ���� [�������] ������������, � � ������ ���� � �� �� [����] ������� (εν ταΐς κρίσεσιν), [25] ��� ������� ������� (περί δόσιν) � ����������� (περί λήψιν) �����, ������� ����� �� ��, �� ���'����� � ��������. � ������ (χρήματα) �� �������� ���, ������� ���� ���������� �������. ������������� (ή ασωτία) � ������� (t| ανελευθερία) - �� �������� ��������� � ������������ ������� �����(2). � ���� ������� �� ������ ��������� ���, ��� �����, �� ��������, ����������� ��� �����, �� ������������� ��������� ���, ��� �� ������� [30] [���]; �����, �� �������� ��������������� ������������� � ���, �� ������� [�����] �� ��������� [�����]. ��������� ���� ���������� ��������� ������: ���� ���� � ���� � ��� �� ��� ����� ������ ���, ��������� �� �� ����������, ���� �� "���� ��������������" - ������� ���� ���� ����� ���� 1120� � ���� ��������� ��� ��������� (ή ουσία); �����, ������������ (� άσωτος) ���� � ������ ����, � ����� ���� ��������� ���� ������� �������� ���������, �� [�� ������������] �� ����, [�������� ���������]. � ������ ������� �� � ����쳺�� �������������.

(1) �������, ή ελευθεριότης (������� �� ή ελευθερία - �������), � ���������� ����� ����������������, ελευθέριος, ���� � ������ �����������, �� ������������ � ή bd/ελευθερ'ια - ���� �������, ���������� ������� �����������. ��������� ��� ������� �� ����������� ���� ������ ��������� ���.: ������� �.�. ϳ�����������... - �. 30-31. ���. �����: ���. - �. 710 ����. 1.

(2) ���.: 1107b10-15.

��� ������������, ��� ����� ������������� � ����� � [5] ������, � ��������� (� πλούτος) �������� �� �����, ����� ������������, � �������� ����������� ������ ���� ���, ��� ����䳺 ��������� ������������. �������, � ���������� ������������ �������� ���, ��� ����䳺 ������������ ������� �����. � ����� � ������. ������������ - ��, ������, ������� � ������� �����, � ����������� � ��������� - ��, �����, ��������, [� �� ������������]. ���� ������� ���� [10] �������� ������ ����, ���� ���, �� ���������� �� ����, �� ���� ���, � �� ����������, �� ���� �� ���. ij����, ���������� ������������ ������ ����� � ����, ��� ������ �����, � �� ��������� ����, � ����� � ����, ��� ���������� �������� ������, � �� ���������� ��������.

��� ����� ��������� ����, �� ������� ��������� ���� ������ � �������� ������, � [15] ����������� - ���������� �����, ���� �� ��������� �������� ������. � �������� �������� ����, ��� ��, � �� ����, ��� ����, � �� ������� ����� ��������� ������. ���� ����� �� �����, �� ������, �� ����� ������������ ��� [�����] ���� ������ �����, �� �� ����� ������. � ���� ������� ���������� [20] �, �� �����, � ���, ��� �� ����, �� ������� �� �������, ��� �� ����� [�������] �� �������������; � �, �� ������, �� ����� �� ������������ �����. ����� ��� ��, � ��� ����������� ����� ���� ������������, ������, �������� ����������� �� �������, ���� ���� ��������, ������� �������� ������ � ������.

2. �������� � ������������ ������ �������� � ����������� � ��'� �����������. ����, � ������ ���� ������ � ��'� ����������� [25] � �����������: ���� ���, ������ � ���� ���, � ��� ��� � ������, �� ������������� ���������� ��������, � ��� ����, �� ��������� ���� ����������� � �� ��������� ����������, �� ����� � ������������ ������ � ��������, ���� ����� �� ������� ���������).

� ��� ��, ���� �� ���, �� �� � ��'� �����������, ��� � ����� ���� �������, ��� ���� ���������� �� ������ , � ����� ������. �� ��������� �� �� [30] ��'� � ���, ��� [, �����, ] �������. ���� �� ����� ����� �� �������� �����, � �� ����������� ������, � ������� �� ��������.

³� [������] �� �������, ����� �� ���, �� ���� ����������� �� ������ �����, ��� �� ���� �����. �� ����� ��, ��������, � ��������, �� ����, ��� ������ �����, �� ������ �� ������� �������� ����������. ��� ����� ���, �� ���� 1120b �����, ��������� � ������� �������, �� ����, �� �� ���������, � ����, �� �� ��������� ��� ����, ��� ����, �� ������ �����. ³� �� ���� ��������� �� ������� [�������], ���� ��� ��������� ����� ��� ������ ����������, � �� �������� ����-������, ��� ����, �� ���� ���, ���� ���, ���� ��� � ����� �����������.

������� [5] ������ �������� ����� ���������� ��� � ������, ��� �� ��� ������ �� ������ �����, [�� ���]: ���� �� ����� ���� � ���������� - ���������� ����� ������.

��� ������� ��������, ���������� ��������� (κατατήν οΰσ'ιαν), �� �� ������� ����� �� ������� ����, �� ��������, � [��������] ����� ����, ��� ��, � ��� �� ����������� � ����������. � ���� ��� �� ������, [10] ��� ������� �������� ���, ��� �� �����, ���� �� �� � ������� ���������.

����� �������, ��������, ������� �, ��� �� ��� ������� ���������, � �������� ���� � ������: ���� ����, � ������ ����, �� ������ ��������, � � ������ - �� [����] ����� ����'���� �� ���� ������� (toe αυτών έργα), �� ��, ���������, ������ [�� ����] � ����� [�� �����](3).

������� ������� ���� �������, ���� �� �� �� [15] �������� � �� �����������, � �� �����������, � �� ���� � �������� ������� � ���� ����� �� ����� ����� ������, � ����� �������. ����� � ������������ �� ����, ��, �����, ������� ������� [���������] ������� �����(4). ֳ���� ��������, �� ���������� ���� ��: �� � � ����� ��������, ��������� ������� ������, �� ������ ��� ��, ��� ���� ���� [20]. � ��� � ������ �� ��������, ���� �� ��� � ���� � ��� ���� ����; ���� � ������� ������� �� ���� �������, �, ���������� [�����] �� ����, �� �� ������ [������], ��� ��������� �� �� �������. ����, �� ��� ���� �������, ������ - �� ������, ��� �� ����� ��������� � �� ��, �� �� ���, � ��� � ����� �������� ��� - ��� [25] ������������. ���� � ������ �� �� �������� ���������������: ���� ���, ��� ������ ��������� [���������], �� ����� ��������� ��� � �������� � �������� (τους δόσεσι και ταΐς δαπόα'αις)(5).

(3) ����������� � ������� (Plato. Rp. 330�): ώσπερ γορ ο'ι ποιηταΐ τάαϋτών ποιή μαία και ο'ι πατέρες τους παΐδας αγαπώσιν, ταύτη τε δη καΐ ο'ν χρημάτισα μενοι περί τα χρήματα σπουδάζουσιν ως έργον εαυτών, καΐ κατά την χρε'ναν ίϊπερ ο'ι άλλοι.

(4) �����, ��������� ���������� ����������� ������ �������������� ���������, ����������� ���� ���������. ����� ��������� �������� ����� ���������� �������� �� ������ ���������� � ������������� �� ��������. ������� ��������� �� ������������ � �����, �� �������-������ �������� �������� ���� ���������. �� � ������� �����, ���� ���� ��������� �� ��������� ��������� ���������� ���������� � ��������� ��������� ���� ���������. ����� ����� � ��������� ���������� ������ �������� ���� ��������� ���� ���������. �� � �� ���������� ��������� � ������ �� ����� � ���� �������, �������� ����� � ����������� ������������ ������, �� ���� ����� ���� �������� communis locum, �� �� �� ����������� ��������� �: ���. - �. 710 ����. 1; ��� �� ���. � ���� �������� ���� �����; ��������� ������� ������� ����������� (Diog. Laert. V. 82) - ου μόνον τον πλοΰτον έφη τυφλόν, αλλά και την οδηγούσαν αυτόν τύχην ("�� ����� ��������� ����, ��� � ����, �� ���� ���������").

��� ������� ������� - �� ������������ �������� ������� ������� � ����������� �����, �� ������ � ������, � ������� ���� �� ��, �� �� ���, � ������, ������ ���, �������� � � [30] ��������, � � ������, � ��� ����� �� ������������; � ��� ����, �� ���� �����, ����� ��� � ������ ���. ���� ������� ������������-�� ������������ �������� ������� ���� � �������, [������� � �����������], �� ������ � �� � �� ���� ������ �� ��������. ����� (επιεικής) ����������� ������������� [������] ��������, � �� ����� [�����������] ���������� [������� �������]. ���� ����������, �� ������������ ���� ����, ���������� � ���� �����, � ��������� ��������, 1121� �� �. ���� � ����������� ������� ����������, ��������� ������� � ���������, �� ���� ���������, ����� ������ � �� ��������, ���� �� ������������ �������� ���������� ����������� � ����������, �� ���� ��� � �� ���.

��� ����, ������ ����� ������� ������ (εΊ)ΚΟΐνώνητος) � ������: [5] ���� ���������� ����� ����� (δίδικέΐσθαι) �� �������; �� �� �� ���� ����� � ����� ������, ���� �� �������� ������ ���������, �� �������, ���� �������� ���� ���������, ���� ���� �� ���������� ѳ������� [�������](6).

(5) ������� ����� ������� �� ������ ���������, � ���������� ��� ����� ��������.

(6) ������� �� ���� ����� ��������, ���������� ������ ��������� ѳ������.

3. ������������ �� ������ � � ����� �����: ���� � ����� � �����������, � ���������� �� ������� �� ����, �� ���� ���, � ���, �� ���; ������ �� ����� [10] �����. �� � �� ��� �������, �� ��������� � ������������ - �� �������� ������������� � �������, ������� � ���� �����- ������ � ����������, �� � ������� �� �������� �� �������. ����, ���� ������������� - �� [���������] �� �������� � ������ � ������������ � �� ��������� � ����������, �� ������� - �� [���������] �� [15] ��������� � ������ � �������� � ����������, ��������, � ��������.

���� [�� �������] ������������� ��� �� ���������� ���� � �����: ���� ������� ��� ������, ������ �� ������, ������� � ���, ��� ����� ��, ��������� ������ �����������. � ����-�� � ���������� ��������������� [� ���������� ������� �����]. �����, ����� �������, �� ���� ������ ���-���� �������� ����� [20] �������, �� ������� ����� �������� ���� �� [������������], ��-�����, �������, � ��-�����, ��������� � ������, � �� ������ ������ �� ��������, ������� ����䳺 [������] �������: ���� �� �� � �� ����, ��� � �� � �� ������ �� �� �������� � �� �����. ���� �� ������� ��������� ������ �� [�� ��������] �� ����� ������ �������, �� ���� �� ������, ���� �� ��������, ���� ���, [25] � �� ���� �����, ����� �� ���.

��� ���� �� �� ��������� ������� �� ������ (φαΰλος το ήθος), ���� ������� ������ � �� ����� - [����] �� ������ � �������������� (αγεννής), � �����������. �������� �������, �� ����� [������������] �������� ������ �� �������, �� �� ����� ������������� (τοΰτον τον τρόπον), ��� � ����, �� �� �������� ��������, � ������ - �����, [30] ����� ������ ���.

����� �������� �������������, �� �������, ������, ����� �� ���, � ����� �� � �������. � ������ ���� ��������� ����� (ληπτικοί) ����, �� ������ ���������, ��� �� ������ ������ �� � �������, ������� ������ ����������� � ��� ���������. �������, ���� ������� 1121b �������� �� ������� ��, � ������� ���� ��� ����� ������� �� ������ ��� ���������� (το καλόν), �� ���������� ������ �������, �� ������ ��� ��� ����������, � �� � ����� [������ �����], �� ��������� �������. ���� ���� ��� ������� �� � �������, ����� ���� �� � ������ �����������, � �� [5] ����� ����� ���������, � �� ���, �� ��������, � ���� ���� ����� ������� �������� ���, ���� ������� ���� � ������, �, ��� ����� ����������� ���� �� ������ �����, ������������ � ���, ��� ��������� �� ����� ���� �����������, - ������. ���� � ������� ���� ��������, ��, � ������� ���������� [�����], ���� � ������� �� �� ����������� (εις τας ακολασίας), � �� ����� � ���� [10] ��������� ����, ���������� �� ����������.

����������� ��� ���������� (απαιδαγώγητος), ������������ ������ � �� [�����������], � ���� �������� �� ����� �����, ���� ������ �� �������� � ���������. �� � �� �������, �� ���� ���������� (�������� �������, �� ������� � ����� ���� ������� ����� �������); � ���� ����� �������� � �������� [15] ������, �� �������������. ���� �������� ����� ������������ (φιλοχρήματοι), �� ��������� (δοτικοί). ��� ����, ������� ���� �������� � �� ������ ��������, ������� ������������ ������ ������� ���� ������.

� �� [�������] ������� - ������������ � ������ � ��������� � ����������, ��� �� � ��� ���� ����������� ������, � ���� [���������] ������������ [20] �� ��������, ����� ��� ������� �����������, � ���� ����������� �����. ҳ, ���� ��������, ������, �������, ��������� � �������� (φειδωλοί γλ'ισχροι κ'ιμβικες), ����������� �����, ��� �� �� ����� �� ������ [�����], � ���� �� �������� ��������� ���: � ����� �������� � ��������� (επιείκεια) � ��������� ������ [25] (���������, �� ��� ������ - ��������, [��� ���� ���] ������ - ���� ����������� - �� ��������� ����-������ ���������� �������� ���� �������; �� ��� �������� "������� (� κυμινοπρ'ιστης)"(7) � ���� ����� ����; ����� ���� �������� �� ��������� � ����, ��� ����� �� ������); � ����� �������� �� ������ [�����] �����������, ��������, �� �� ����� ������ [30] ����� � �����, ��� ���� ��� ���� �� ����� � ���� ������, � ���� ���� ��������� ���, �� �� ������ � �� �����.

� ���� � ���� ����� ���������� ��� � ����������, ������ ����� �������� � �� ��������, ��, ���������, �, �� ������� ������ ������: �������� ���� �������� (�'� πορνοβοσκοί) � ��� ���� ��, � ����� ������, [�� �����] ���� [������] �� ������ [�����](8). 1122� �� ���� ������ ����� �� ��� � ������ �� ���. ��������, ��� �� �������� ���� �������������� (ή α'ΐσχροκέρδεία), �� �� ���� �������� ���� ����� ������, �� ���� � �������. ij����, ���, �� ������ ���� ������, ����� �� ��� � �� �� ���, ��������� ������, �� ��������� �������, � ���������, �� ����������� ���������, �� �������� [5] �� �������, �, �����, ������, ����������� � ���������������. � ��� ������� � ����, �����, �� ����� ���� � ��� (� λωποδύτης), � �������� (� ληστής), ����� �������� �� ������, �� ��� �������������� ����. ij����, � � � ���� ��������� � �������� ���� ����� ������, ����� [10] ��� ����� ������ ����� �� ���������� �����, � ���� ����������� �� ������� ������ (�'� φίλοι), ���� [��������] ��� ������. ����� �����, � � � ����, ������� ���������� �� �� ����, �� ���� ���, � ������ �������������� (�'� α'ισχροκερδεΐς), � �� ��������� ������ ���� - �� ��������� �����. ��� �� ������� ������������ ������� �������� �������, �� �� ���� �����, �� [15] �������������, � ������ ��������� ���� ��, �� ���� ��������� ���� �������������.

(7) ����.: "���, ��� ��� �������� ����� �����" - ��������, �������� ����� ����䳿; ���. ������ �������: ���. - �. 711 ����. 16.

(8) ���������� ��� ��� ����������� ��������� ���������� ����������, ����� � �'� πορνοβοσκοί.

����� �����, ��� ������� � ��������� �� ���� � ����� �� �������.

4 (II). �� ���, ��������, �� ��� ������� ����, �� ��������� ������� (ή μεγαλοπρέπεια). ������� � �� - ����� ������������ ������� ����� (περί χρήματα τις αρετή). [20] ����� �� ����� �� ������� ���� ��������� �� ��� ��, ���'������ � ������, � ����� ������, ���'������ � ���������, � � ��� ���� ��������� ������� �������. ��, �� ������ � ���� �����, ������� ������� �������� �� ��������(9). �������� � ������� (τ5 δε μέγεθος προς τι). ���� ��� ������� ������ ������� [25] � ���� ���������� ����������(10). ������� (το πρέπον), ����, ������������� � ������ (πρ6ς ainov), ������� (καΐ 'εν φ) � ��������� (περί δ). ��� ������� �� ���������� �� ����� � ������, �� ���������� ������ (μεγαλοπρεπής), ���������, "���, �� ����� ����� ��������"(11), � ��� ���������� ���, ��� ������� �� ���������� �� ����� ������. ����, ��� ������ - �� ������ �����, ������ �� ��� �� � ������.

������������ [30] � ������ [���������] ����� ���������� ���'�������� (ή μικροπρέπεια), � �������� - ����������� (ή βαναυσ'ια) � �������� (ή απειροκαλ'ια) � ���� �������� (�������], �� �������� �� ��� �������� �������� � ����, � ���� ���, � ��� �������� ����� � ����, � ���� �� ���, � ���, �� �� ���. ������ �� ���������� ��� ��(12).

(9) ���.: II. 107b15-25; t| μεγαλοπρεπε'ια �� ��������� �� ������� ������ ������ � �� ������ ������: �� - � �������, � �����������, � ��������� �� ����� ���������� ����. � �������� ������� ����� ��������� �� �� � ������� ��������� �� ������� ����, ������� ���� ���'������� � ��������, �� ������������ �������� ����������� �� ������� ������ ����� (���. ����� �� ����� ����. 39 �� � ����� ��). ������ ������, ����� ή μεγαλοπρεπεία ���������� � ���� ������: ���������� μεγαλως - "������", ��������� �� ����������� μέγας - "�������^', �� ��䳺����� ����� πρεπε'να, ������� �� πρέπειν - "���� ��������, ����������, ������ � ������, ��������� ������ ����". ������ �� ή μεγαλοπρέπεια - ή μικροπρέπεια "��� '�������� ����". ���. �� ����� �����: ���. - �. 711 ����. 18.

(10) ����� ������.

(11) ��������� ������ � ���. Od. XVII. 420; ������, ������ � ���� ������� ���� ���������� �� �����, ������� ��������� � ������ � ��������, �� � ��� ����� �������, ���� ��� ��������.

(12) ���.:1123�19-33.

������ �� ������� �������: �� [35] ������� ������� (θεώρησαν) ������� (το πρέπον) � ����� ����� ��������� ���������. ����, �� 1122b �� ������� ��������(13), [��������] ����� (ή έξις) ����������� ����������� � ���������� [����������], � ������� ������� ����� � ������. ��� � ��� (τα έργα) ����, �� ��� ������� (το δαπάνημα) ���� ������� � ��������. ����, ������ ������� ���� ������ [5] �������, � �������- ������ ��� ����� ���� ��������. ������ ��� �� �� ������� � ��'� ��������� ����, ���� �� �������� ���������� ��������������. �������, �� ������������ � �����������, ���� �� ������ ���������� (t| ακριβολογία) ���'�������. � �� ����� ������������ (σκέψαιτ' αν μάλλον) �� ���, ��� [���] ���� ������������� � ���������������, �� �� �������, � �� ���, ��� ��������� [10] ����������. ����� �����, ������ � ����������� ����� � ������, ���� �� � ������ ���� ������� ��, �� ���, � ���, �� ���. [�������] ����������� � �����, � ������ ���� ������� (το μέγα), ��� ������ (μέγεθος), �� ����� �� ����� ������ ������� ����� (το έρ-γον) �������. ���� �� [15] �� � ���� ������������ � �������� (το κτήμα) � � ������ (το έργον), �� ��� ������, �� ��� �������� ��������� - ��������� ������������, ��������� �� ������, � [���������] ��� ������, �� ��� �����������, - ����� � ����� (το μέγα καΐ καλόν); �� ����������� ����� �����, � ������� �������� �������; � ������������ ������, �������, ������ � ������.

(13) ���. :1103b21-3, 1105b25-8.

5. ����� ������ � ���, �� �� ������� ��������� (τα τίμια), ��������� ������� [20] �� [���������] ���� (τα περί θεούς), �������� (τα αναθήματα) ����, ������� � ����������������, ��� ���� �� � ��� ������ ���'����� � ���������, � ����� ��� ��, �� ����� ������� � ������������ ��� ���������� �����, ��������� ���� �������, �� ����� �������� ��������� ��� ��� ���� ��� ���������� ������ ��� ������ ����.

� ��� ��� �������� (εν απασι), �� ��� ���� �������, ����������� ���: ��� �� [25] ����� � ��� �� �������������� (τίνων Υπαρχόντων). ���� ������� ������ ���� ������� ���� � ������, ����� ��������� �� ����� ����, ��� � �����. ���� ����� �� ����� ���� ������: ���� � ����� ���� ������, ������ ��������� ���������; � ��� ��������� -������ (� ηλίθιος), �� �� �������� � ����������, � ��������� (το δέον), � ����� ��, �� ��������� (το Ορθώς), ����� ������������. [30]

�������� � ��� ������� ���, � ���� � ������� [�����, �������] �� ��� ���� ������ �� �� �������� �� ������ ��� �����, � ����� ���, ��� �����������, ���������� � ���� ������, ���� �� � ������ ����� ������� ����� � ����������.

����, ����� ��������� ���� ������, � ������� [�����������] � ����� ��������, ��� �� [35] ��� ���� �������: ���� ���� ��� ������ � ������. � ��������� �� ������� ����� ��, �� 1123� ���� ���� ����� ��� (ε'ΐσάπαξ), �� �� ������ �� �� ���� ������, � ����� ��, ��� �� ����������� ���� ����(14) �� ������� [���������] (οι εν αξιώματα); ��� ����, ������� ������� ������� � ������� ���������� ������, ��������� � �����������. ������ �����������, �������� �, �� �� ���� ������, ��� [5] �� ������� ������, � ��������� ������ ���� �� �������� ���� [�����].

������� � � �, �� ����������� ����� (� Οίκος), �������� [�������] ��������� (���� �������� (� κόσμος) � ���� �� ����� ��� ���), � ��� ����, ������ ��������� ����� �� ��� ����, �� �������� �������� (� �� � � �������������), � �� ��, [������], �� ������� ������� �������� �������-���� �� �� ���� � �� � ������ [10] ����� � �����, ������ � ���������. � ������� ����� � ������ ������� � ����� ��� �������, ���������� <���������> � ������ [�������] �� ������ [������], � ������ �� ����� ��� - ������ ��� ����� ��������, ������� ������������ ������ � ����� ���� ���� ������ ��� ���� � � ����� ���� ������; ���� ������������ �'�� ��� ����(15), ��������, �� ������� [15] ��������� �����, ��� ���� [����� ���������] ������� � �����. ���� ������ ����� ������ - ������ �����, ����� � ���� �� ���� ������ (�� ���� �� ����� �����������), � ���������� �� ����������. �����, ����, � ������.

(14) ���� ���� �� ������������ ������ �� �� �������, � �� �� ����!

(15) ������ �'��� �� ������� ������� - ����� - ���� ��������� � ��������� ���������� ����.

6. ��� �������� ��� � ����������, �������� ��, �� ���� �������, [20] ������������ ����� ��������� (παρά��δέον). �� �� ������� [������ ����] ������, �� �� �� ������� ������ � ������� ������� ������ (παρά μέλος): �� ������� � ��������� �������, �� �� �����, � ������ ������� � ����䳿, ��������� ��� ������ ��������� [�����], ����� ��������(16). � ��� �� �� ����� ������ �� [25] ����� ��������� ����, ��� ��������� ��� ��������� � ����������� ��������� ��� ����������; � �� ������� ��� �� ����� �������, �� ������� ����, � �� �� ������� - ������.

� ���'�������� (� μικροπρεπής) � � ������ ���������; ����� ���������� ���� ������, �� ����� ������� �������� [�����], �, �� � �� �����, �� ���������� � [30] �������������, �� �� ��������� �������, � ��� ���� �����������, ��������, �� ��� ������ ����� (μείζω), �� ���.

����, �� ������ [����] (�� έξεις) � ������, ��� ���� ��� � �� ����������� [��������] �����, ���� �� �� ������� ���������� � �� ���� ����������� (ασχήμονες).

7 (III). �������� ���� � �������� ���������� (ή μεγαλοψυχία) ������ ��� �� ���� [35] ����, �� � ������ ����������, � ���� [����] (περί ποία);1123b� �� �������� [��� ��������] �����, �� ���� �������� - �� �������(17).

(16) ���������� ����䳿 � ������� �������� ����� ���'������� � �������� � �������� �������� VI ��. �� �.�., ���� ���� ��������� ������ ������� ���� ������ ������� ������ ���������. ��������� �������� ������ �� ���� ������ � �����, ����, �� ������� ����������, �� ����� �������� �������. ��������� � ������ �� ���� ��������� ��� ����������� �� ��������� ��������.

(17) ή μεγαλοψυχία, magnanimitas, ������ ����� "������� ������ ������", "������ �������" �� ����� "�������, �����������", ��� ��������� ����������� "�������������".

��������� (� μεγαλόψυχος) �� - ��, ��������, ���, ��� ����� ���� ��������� ��������, ������ ����� ���������. ���� �������� ���������� (μη κατ' άξίαν) ��� ����� ����� ������, � � �����, � ������������ (ανόητος) ���� ����� ���������� (τώι; δε κατ' αρετήν). � �������, ��������� [���� �����], �� �������. [5] ij����, ��������� ������ � ���, ��� ����� ���� ��������� ������, �����������, ��� �� ���������, ���� ���������� ������ � ������ (εν μεγέθεί), ��� ���� �� ����� ���� � �������� ��, � �������� �������� � ����� �������, ��� �� ��������.

��� ����� ���� ��������� ��������, ��� �� ���������, ��������� (χαΰνος), ��� ��������� �� ������, [��� ����� ���� ���������] �������, �� [�����] ���������.

���������� (� μικρόψυχος) ��- �� ���, ��� ����� ���� [10] ��������� �������, [�� �� ���������]; �� ����� ���� ����������, � �� �������, �� ��� ���� ����� ���� �� ���� ���������, � ���, ��� ��������� ��������, [� ����� ���� ��������� ������], - ��� ������� ������� ����������: ���� �� �� ������ �� ����, ���� �� ��� ��������� ������ [��������]?!

��������� ���� - ������ � ����� ���� ������ � ���������� � ����� ���� ���������, �� ���� �������� ��������� ���� [15] �� ����������, � �, [����], ����������� � �� �������� ��� ���������.

���� ������ ����� ���� ��������� ��������, ����� ��������, � �������� ���� ���� �������� ����������, �� ��� ��������� ���������� ���� ���� ����. [�������] ���������� (τ] αξία) ���������� �� ������� ����, � ��������� � ����� ���� �� �������, ��������, ��, �� ������ �����, ��, �� ���� �������� �������� ��������������� ����, � [20] ��������, �� ������������ �� ������������� [�����]; �� � � �����, �� ���� ���� - �������� �� ������� ����. ���������, ����, �� �������� ��������� �� ���� � �������� (περί τιμάς ��� έχτιμίας). �� ������� ����� ������ � �����, ���� � ��� ��������������: ���� ���� �������� ����� ���� ������� ���������� ����, ������� �� ����������.

�� ��������� �����������, �� ���� ����� �� ������� �������� ���������� [25], ��� � [��������] ���������� �������� ������. ��������� �������� ��� �������� ������ ����, ��� ��� � �� �������� ����������.

��� ���������, ���� ��� �� ��������� ����������, ����, ������, � ��������� (άριστος): �����, ������� ������ ��������� ������ � ���������� - ���������. ����, ������ ��������� ������� ���� ������, � ����� � ����� ������������ ����� [30] ������� ������� ����������. ��������, ���������� �� ��� �� ������ � ������ � ��� �� [�� ��� �����] (φεύγειν πα,ρασε'ισοί,ντι)(18), � ������ �������������. ij����, ����� ���� �������� ������ ������ ���, ��� ���� ���� ����� ��������? ���� ������ ���������� [���] �� ��������, ����� ����, �� ���������, ���� �� �� ������, ��������� � ��� ���������� �������������. �� ������ ������, �� �� ��� �� ��������� ���� [35], �� ����� - �� ��������, �� ������������ �� ������������, � �������� ���� 1124� ������.

(18) ����.: "������, ����������� ������", ����� �������, ����������. �������, ��� ������� ��������� � ��������� ������ ��������� ������� �� ��� ������� �� ���� (���.: Plato. Sym. 22la).

����, ���������� - ��, ��������, ������� �������� (κόσμος τις) ��������������, �� ���� �� ������ � �� ���� ��� ���. ���� ����� ���� ������� ���������, ���� �� ��������� ��� ������ ����������� (ή καλοκαγαθία). ���������, ����� �����, [5] �� ������ ��������� � ����� � ��������� (περί τιμάς καί ατιμίας). ��� ����� ����������� �� ������� ��������, �� ���������� ������������ ������, ���� � ����� ������, �� ��� �� ��������� �� ������� �� ����� �����: ���� ���� ����, �������� ��������� ������������; ����� �� ������ �� �����, ���� �� ���� ����� �������, ��� ������ ����. [10] ��� �� ���� ������ ��������� �����, �� ��������� ������ ����������� � � �������� [������] (επί μίκροΐς): �� ����� �� ���������. ������� �� ����� �� ������� � ��������, �� �� ������������� ���� �� ���� ���������� ����.

����� �����, ��������� ������� ���� ��������, �� ���� �������, � �������� �� ����; ����� � ���, � � �������� �� ���������, � �� ����� (ή δυναστεία), � ������ �� ������� ����� (t| ευτυχία) � ������� (ή ατυχία) [15] ��, �� � ��� �� ����, ���� ��������� ���������� � ������� �� ���� � ����� ������, � ��������� �� ������. ���� ����� �� ���� �� �� ��������� �� �� ������ ����������; � ��� ����� � �����, � ��������� �������� ����� ����, ��������, �������� ����, ������ �� �� ���� � ����, � ��� ���� ����� ����� - �������, ��� ���� � ��� ���� [�������](19).

(19) ���������� ��� �������� ����� �������������� ����� � ��������� ����, ����� ���������� � �������� �������� �� �������� ������ � ��������� �����������.

8. [20] ��� ���� ���� [�������] ���������� ����������� (υπε-ρόπται).

�������� �������, �� ��������� ��������� (τα ευτυχήματα) �������� ������. ij����, ������ ���� ���������� ��������� (01 ευγενείς), ������ ������ (ο'ι δυναστεύοντες) �� ����� (�'� πλουτοΰντες), �� � ��� �������� (το υπερέχον), � ����� �������� � ����� ��������� �� ����� �����. ���� ����� ��������� � ������� ���� ����������: ���� ���� ������� ����� �����.

[25] ����� ����� ������ (� αγαθός) ������ ��������� ����, � � ���� � � �� � ���� [����� � ������������, � ��������� ���������], ��� ��������� ���� ��������� ����. ��� ��� ��� ������������ ����䳺 �������� ������� - �� �� ����� ��� ����� ���� ����� �������� � ����������� ��������� �� ���������, �� ��� ��������� ������������ [����������] ���������. ����������� � �������� [30] (ύπερόπται και ύβρίσταΙ) ����� ������ ������� ��� ����, ���� �� ������� ��� ������������ ��������� 1124b ��������� �����. �� ����� ��������� �� � �, �� �������� ��� ����, ��� ������������ �����: ���� ����� ����������, � ��� � ������ �� ����������. ���� � �� ����� ������������ (μιμούνται) ����������, �� ������ ���� �����, � ������� ��, � ���� ������, ����� ����������� ������ �� ���������, [5] ���� ���������� �����.

�� ��������� ����������, �� �� �� ����� ������� ����������, �� �� ������ ����� (δοξάζει) �������, ��� �� �������� - �������� (τυ-χόντως).

� [���������] �� ������ ���� �� ��������� ����� ������� � �� ������ ���� �� ��� ���������, ������� [������] ���� �������� ���� (το Ολίγα). ��� � ��'� �������� �� ������ ���� �� ��������� � � ����� ���� �� ������ �� ��� �����, ��������, �� ���������� ����-���� ����� ���������� � �����(20).

³� ������� �������� ����������, ��� ���������� [10] �������� ��, ������� ����� - ������ ���� ��������, � ����� - �������� ������. �� ���������� �� ������ ������ �����������, ���� ��� ���, �� ������ ������� ������, ���������� ���� �� ������ � ���� �����������. ������, ���� ������� ���'������, ���� ���� ������� ����������, � ��� �� ��������� - � (����������� � �� ����� �� �����������, � ���� ������� ��������) � ��� �� [15] �������� �� ������������, � ��� ���� - �. ��� ���� ����� ����� �� ����� ����������, ���������� ��� �����(21), � ������� - ����������, ���������� ���� �������(22), ��� ����� �, �� ���� ����� �� �����. ������ ���������� - �� ����������� ����� [� �����] �� ���� ����, ��� � ��� �� ��� ����� ������ �������.

(20) ����������� �: Plato. Legg. 727d: ούδ' οπόταν ήγήται το ζην πάντως αγαθόν είναι, τιμά, ατιμάζει δ' αυτήν καΐ τότε� ("� ���� ���� [������] �����, �� ����� - �� ������� ����� � ���� [���� �� ������� �����], �� ���� �� ���� �� [���� ����]").

(21) ������� ����� � ���. II. �. 393, �� ������� ������� ����� ��������� �� ����� ����� ������ � ���'��� ��� �� ��������, ���� ���� ������� �������� ���� � �������, �� ���. II. �. 503, �� ����� ������ ������ ��� ��� ����������.

(22) ������� �������� (����. 189, 13 = F.Gr.H. 124 F 8) ��������, �� ���������� ������������ ��������� ��������� ��������� ��������� ����� �� �������� �������� ����� (ιστορεί Καλλισθένης εν τήι πρώτηι (?) των(1) Ελληνικών, <δτι> Θηβαίων ε'ις την Λακωνικήν εμβαλλόντων έπεμψαν Λακεδαιμόνιοι προς' Αθηναίους περί συμμαχίας λέγοντες, καί δσα μεν τους' Αθηναίους πεποιήκασιν ο'ι Λακεδαιμόνιοι ευ, τούτων εκόντες επελανθανοντο, α δ' αυτοί προς' Αθηναίων χρηστά επεπόνθεισαν, τούτων εμέμνηντο, ως δια τούτων αυτούς επαξομενοι προς συμμαχ'ιαν μάλλον).

��� ����, � ������ ������������������ � ���������� ������� ���������� ��������, � �� [20] �������� - ����������, �� �������� ��� ������� ����� � �������� ��������, � ��� �������� �� ������ ���������; � ���� ���������� ��� ������� �� ��� �� ������, �� ��� ������ ����������(23) - ������ (φορτικόν), ��� ���� �� ���������� ���� �� �������.

³� [���������] �� �������� �� ���, �� �������, �� �� ���, � ���� � ������� ����; �� ��������� (αργον) � �����������, ���� ���� �� ��� [25] ��� ������ ����� �� [������] ������; �� ������� (πρακτικός) � ����������, ����� ������� � ������� [����].

��������� (αναγκαΐον), ��� ��������� ���� � ������ ���� ������ (���� � ������, � ����� �������� ����� �����, �� �����, �������� ��������); � ��������, � 䳺 �� ���� (�� �������� ������ ����� (παρρησίαστής), ���� �� ������� �������, � [30] �� ��������� (αληθευτίκός) [������], �� �������� �������� ����� ��������).

³� �� ������� [�������������� ���] ����� �� ���� ������, 1125� �� �������� �����, ���� �� ������� (δουλικόν) ��������, ��������� ����������� [�������] � �������� (θητίκοί(24)) � ���� �������� - �����������.

(23) εν δε τοις ταπεινοις ����� ����������� ���� �� ���������� (����� ����������, ��������, ������ �� ���. humilis, � �� �������).

(24) ����� ��� ����������� ��������� ����� θητικδς, ������� �� θής, ���� ���������� � ���������, ��������, ��� - ���������� ����������, ���������� ��������� ����� ����������� ������.

���� ������� ���������, �� ��� �� [�������] ���� �������.

³� � �� ������'����� (μνησίκακος): ���������� ������ �� �������� ������ ���� �����������, �������� ����� ��� (κακά); [5] �����, ���� �������� �� ������� �����.

³� �� ��������� ����� (ανθρωπολόγος), �� �� ����� �������� � ��� ����, � ��� ������; ���� � �� ���� ������ � �� ������ ���, � �� ���������� �����, �, � ���� �����, �� ������ �� �������. � 򳺿 � ������� �� �� ����������� (κακολόγος) ����� ��� ������, ���� ����� � ������� (δι' ύβρίν). ���� �� ��� �� �������� �������� � ������� �������� � ��'���� [10] � [�������������] - ����������� �� ������������ - ��������, �� ��� ���������� ���, ���� ���� ������.

� ��������� ����� ��������� ����������� � ����������� (τα άκαρπα) ������, � �� �������� � ���������, ������� ��������������� (αυτάρκης) ���� �������� �����.

�������� �������, �� ���� ���������� ���������, ����� � ����� ��������, � ���� ��������, �� �� ����� �������� ���, ���� ���� �� [15] ������� (� περί ολίγα σπουδάζων), � ���������� ����� ���, ��� ����� �� ����� �������; � ���������� � ���������� �� �����.

9. �����, ����, ���������; � ���� � ��������� [��� �������], ��� ����������, � � ���� �������� - ���������. ��� � ��� ����� �������� �� ����� (�> ����β) (������� ���� �� ������ ���), � ���������� (ήμαρτημένοι). ���� ����������, [20] ������ ��������� �����, ��������� ������ ���� ����, ���� �� ���������, � ����, �� �� �� ����� ���� ��������� ����, �������, �� �� �������� ������ ����� (κακόν τι); � ������ ���� �� �� ��� (αγνοεΐν εαυτόν), [������] ���� �� ������� �� �� ����, ���� ���������, �������� [��������] �� �������. � ��� � ����� ����� �������� �� �������, � �������� (όκνηρο'ι). ������ ����� (ή τοιαύτη δόζα ) [��� ����� ����] ������ ��, �������, ������, [25] �� ����� ������ ������ �� ����, ���� ���� ��������, � ���� ����������� ����� ���������� ����� � ������, � ����� ����� � ������� ����, ������ ���� [������ �����] �������.

������� � ���� � �� ������ ����� ���� � ��� �� ������. �� ������ ����������, ���� �������� �� ������ [������], � ���� ��������� ���� �������������; [30] ���� � ������ �������������, � ���� ���������, � ��� ���� [�������], �������, ��� ���� ���� (τα ευτυχήματα) ��� �������; � �������� ��� ��� ��, �������, �� �� �� �� ������ ��������.

����� ���������� (ή μικροψυχ'ια) ����� ���������������� ���������� (τη μεγαλοψυχία), �� ���������� (ή χαυνότης), � ����������� ���� ������ � ���� [����].

����, ���������� [35], �� ��� ���� �������, �� ������ � ������� �����.

10(IV). 1125b ������, � ��� [� �����] ���'�����, �� ���� ������� � ���������� ����� (εν τοις πρώτοις), �� ���� ������������; ���� ������������� � ����������, �������, ��� ����, �� ������� �� �������. ������ � ����, �� ����� �� ������������ ����� �� ��������, [5] ��� � ��������� � ��������� ���� ���������� ���

���������� �������� �����. ������ �� ���� �� ��� ����������� � ������� ����� ���� ������������ ��������, � ����� �������� � ���������, ��� � ��� ��������� �� ���� ���� "�����" � "�����" ���������, � ����� ������� ������� (�� δθεν δε!) � ����� (ως δεί) [����������].

���� �� ��������� ������������ (τον φιλότιμον) �� ��, �� �� ������ �� ���� ����, �� �����, � [10] �� ���� �� � �������� ������, � �������������� (τον (Χφιλότιμον) - �� ��, �� �� �� ��������� �������� ������ ����� �� �������� ������. ���� ����, �� ������� � ���������� �����, �� ������������ �� ������� �� ��, �� �� �������� ��� (δα'δρώδης) � ������ ��������� (φΐλόκαλος), � �������������� - �� �������� � ������������. ����, �� [�����] "��������" (φιλο-τοίοΰτος) �� ������� ��-������ � ������� "������������" �� ������ �������� [15] �� ������ � ���� �, ��� ���� ������� - [�� ���, ��� "������ �����"] �������, �� ��������, � ���� ��������� - [�� ���, ��� ������ ��], �����, ��� �����. ������� � ������������ �������� ��� �� �� �����, �� �������, �� ����� �������� ��������� [�� ����], �� ��������� (έρημης). ����� � ���� � �������� � ���������, � ���� � � ��������, �� ���� � ���� �������� � �����, 20] �� ��������, � �����; �������, [���� � ������� [���������], ��� �� ��� [��������] �����, ������� ����� ������������ �������� �� ��������� �� ����, ��������� �� �������, ��� �� �� ����. � �������� � ������������� �� ������� ���������������, � �������� � ��������������� - �������������, � � �������� � ��� � ����� � ������� ������� ������� � ��� � �����; ���� �, ��������, ��������� � � ������ ���������������. � ����� ��, �� �������� �� �������, �������, [25] �� ����������� ���� ������ ��� ���������.

11(V). г����� (πραότης) - �� ������������ �������� �� ��������� �� ����. �������� ��� �������� ��� ���� ����, ��, ������ ������, � ��� ���������, ��� �� �� �������� �� �������� ������, ��� ����������� � �� ���������, ���� ���������. ��������, ������, ����� ������� ���������, [30] ���� ����������� (το πόίθος) [� ����� �������] - ���, � ����������� �� �������� � ������������ [���������].

ij����, ���, ���� ��� ������� ����� ��, �� ��� (εφ' οι ς δει), ����� ���, ����� ���� ��� (οΐς δει), � ��� ����, ���, �� ��� (ως δει), � �������� ��� � � �������� ����� (��� δτε καΐ δσον χρόνον), ��� ��������� �� �������; ����, �� � ���� ����� �������, ���� ��� ������ ��������� �� �������. г���� �� ���� ���� ����������� (ατάραχος) � �� ���������� [35] ���������, ���, �� 1126� ������ �������� (� λόγος), ��� � ���������, �� �� � �������� ��������� ����. ������ ��, �������, ����� � �� �������, �� ����� �� �������, � ����� �������� ������� (συγγνωμονικός).

���������, ���� �� ����� "����������" (ή οκργησία) �� �� � ��� �� ����, �����������, �� �, � ���� �� ������� ���� ��, �� ���, [5] ���������� �������, � ����� �, ���� ��� ������� �� ���, �� ���, �� ��� � �� ����� ���� ���. ������� � ��, �� ���� ������ �� ������ � �� �������, � ����������� ����, �� ������� � ����������, ��� �� ������ ���������� ������ � ���������, ��� ����������� ��������, ������ (ανδραποδώδες).

�������� ���� � � ������ (���� [���] ���� � ����� ���, ����� ���� �� ���, � ����� ����, ����� ���� �� ���, [10] � �����, �� ���, � �������� � �����, �� ���), ��� ���-���� �� �� ��������� �� ��� ���� � �� �� �����. �� ����� � �� ����� � ����, ���� ���� ����� ���� ����, � ���� ���� ������ �������, �� ��� ����������.

����, ������ ������ ���������, ������� �� ���� ���, �� �� �� ��� � �������, �� ���. [15] ��� ���� ���� ������ � �������������, � �� � ��� ��������. �� ����������� � ���� ����, �� ���� �� ��������� ����, � ������� ���� ������ ������� ������� [�� ������] � ���� �������������.

������ (�'� οαφόχολοί) ����� ��� (οξείς) � ���������� ����� ����� ��� � � ������� �������; ����� � ���� �����.

����� (�'� πικροί) [20] �����������, � ��� � ��� ����� [�� �����], ���� ���� ��������� ���. ���������� �������, ���� ���� ���������, �� ������ �������� ���, �������� ���������� ������������; ����� ���� ����� �� ����������, �� �����, � �� ����, �� ���� ������ � ���� �� �� ����, � ��� ����, ��� ������ ���������� [25] ���, ������� ���. ��� [����] ���� ��������� (οχληρόιατοί εισΐ) � ���, � ���� ����������.

��������� (�'� χαλεποί) �� �������� ���, ��� ��������� � �� ��, �� �� �� ���, � �������, �� ���, � �����, � ��� ����, ���� �� ����� �� ����������, ���� �� ���������� �� �� ���������.

г����� �� ��������������, �����, �������� ����, ���� [30] �� ������ �����������: ����� � �� ��������� ���������. �� � ��� �������� ����� (προς το συμβιοΰν) ������ ����.

��, �� ���� ������� �����, � ��������� � � ����, �� �� �������� �����. � ����, �� ������ ���������, ��, ����� ����, � ����� ������� � �� ����� (πόσον χρόνον) ��� ��������, � ����� �������� ��������� ������� �� [35] ���������. ���� ��� �������� ���������� ���,- �� �� � �� �������, �� �� � �� �������, - �� ��������� �� ����; �����, ���� �� ������� 1126b � ������� ����������� (πράους) ���, ���� ����� ����, � ����������� (τους χαλεπαίνοντας) ������� ��������� ������ �� �������� �������������� (δρχείν). �� ������ ���� ��������� � ��������, �������� � �� ���������� ��� ���, ��� ��������� �� ����, �� ������ ��� �� �� ���������� � ��������� ��������.

���� �������� [5] ��, �� �� ������� ��������� ���������� [��������] �����, ��� ����� �� �������� �� ����, �� ���� ���, �� ��, �� �� ���, ���, �� ��� � ���� ����, � �������� � ��������� ������������ �� ����, ������� ���� [���������] ������� - �'����, � ���� ���� ����� - �������. ����, ����� �����, �� ��� ��������� ����������� [���������] ������. ����, [10] ��� [������] ������, ���'���� � �����, �������.

12(VI). � ����� ���� ���������� (εν ταΐς ομιλίαις) �� ��� �������� ���� (τω συζην), ��� � ��� ��������� (τω κοίνωνείν) �� ��������� ��� � ��������, ��� ���������� ����������, � ���� �, ��� ��� �������, ��� �������� �����������, � ����� �� ����������, ��������, �� �� ����� ���� � �� �� ���� ���������� ����������; ���� �, ���, �������, ������ ���������� [15] � ������� �� ������ ��� ��, ��� �� ���������� ����������, ������� ��������� (δύσκολοι) � ���������� (δυσέριδες). ֳ���� �������� (�� αδηλον), ��������, �� ������ [������] ������ ������������ �� ���� � �� �� ������� ��������� [�������� �����], ���� ����������� ��������� �� ����: ��� ����� ������ ������ �� ��� � �� ���, � ������� �� ����� [���������] ������. ����� [������ ����] �� ���� ������� [20] ����, ��� �������� �� ���� ������������ (φιλία), �� ���� ������ ����������� (το στέργειν), �� �������� ���������� [��������] ������� � ��������� ���� �����, ���� �� ������ ������� ������� �����. ����� �� ����� �� ������ ��� ���� ��������� � ����������� �� ���, � ��� ����������, ���� �� ��� ���� ���������� [��� ����������] �� �������, �� � ������ �� ���������, ��� ����, �� [25] ����� � ���� ������. � �� ������, �� �� ���� �������� ���������� � ����������� � ���������, ��������� � ���������, ���, ��������, ���, �� �������� � ������� �������� �������. ���� � �������� ���������� ��� �������� � ��� �����, � [��������] ���������� �� ���������� �� ���������. �������, ����, �� ���� ������ ���� ����������� � ���� �� ��������, � ����������� [���] � ������� ������ � �������, �� ���� ��������� �� ���������� [30] ��������� �� �������� �����������. �����, �� ��� [�������� �����] ���'������ �� ������������� � ������������, �� ������� ��� ���������. ��� ���� ��������� ����� ���� � ��� ���������� ��� ����� �� ������ (μη καλόν) �� �������, �� �� ������ � �������� ��������� ���������; � ���� ����� ������ ��������� ���� ������ � �������������� ������, ������� ������� (μη μικράν), �� ����䳺 �� �����, � ������� ��� ����� [35] ����䳺 [���� �����] ����� ����������, �� [�������� ���������� �������] ���� ������ �� ������, ��� ������.

³� ���� ��-������ ����������� � ������ ������������������ � ���������� 1127�, � ���� � � ���� ���������, �������� ���������� � ���� ��������, ������� ������� ������� (το πρέπον), �������� ��� ����� ����������� �� ������������ ����������, ��� � ������ �� ����� (���� �� ��������), �� � ����� �������, ����� [5] ������ ����� � �������. � ��� ����� ������� ����������� ������ �� ��������� ����� �����������. �����, ����, � ���, �� ��������� ��������, ��� ���� ���� �� ����.

� � ���, �� ��������� �����������, ��� ��������� �������� ���� �� ����� ������ ������, - ������� (� δίρεσκος), � ��� ������ �� ����� ���-������ ������ � ������ ��� � ����, �� �� ������ [10] ����, - ���������� (� κόλαξ). ��� ���� �, ��� ��� ������, �������, �� �� �������� (δύσκολος) � ��������� (δύσερίς). � [� ����� ������� �����] ����� ��, �� �������� ��������, �������, ������ �������� ������������ ���� ����.

13(VII). ������������ �������� � ��������� <�� �������> ���'����� ����� � ��� �� �����, ��� � ���� ��������. �� ������ (οί) χείρον), �����, �������� � [15] ��� [������ ������], �� ��, ��������, ����� ��������, �� �������� �� ����� (το ήθος), ��������� ����� ����� �� ��������, � �� ������ �����������, �� ������������ ��������� � ����������� ��������, ���������, �� � ��� �������� �� ���.

��� ���� ������ �, ��� � ��������� ��� �������� ���� (εν τω συζήν) ��������� ����������� ��� ��������� ����������; � ����� ���������� ��� ��������� (ο'ι αληθεύοντες) � ���������� (ο'ι ψευδόμενοι) �� � ������ [20], ��� � � ������� � � ����������� ��� (το προσπο'ιημα) [����-������].

�������� �������, �� ������� (� αλαζω/) �������� ����������� ��� ������ - ��, ���� � ����� ����, ��� �����, �� � ����� �; � ���������� (� είρων), �������, �������� ��, �� � ����� �, �� �������� [��]; ��� ��, ��� ��������� �������� - ������ ����� "�������" (αύ-θέκαστός τις), ����� ��������� (αληθευτικός) � � ���� � � ������, [25] �����, �� ����䳺 ���, �� � ����� �, �� ����� � �� �����. ��� �� ����� ������ � � ������ �����, � ������ ���. � ���� ������ �� ����������� ����� ����, ��, ���� � ����� [������ �� ������], ��� �� ����� � ������, ��� ���� � ����.

����� (το ψευδός) ��� �� ��� ������� (φαΰλον) � ��������� �� ���� (ψεκτόν), � ������ (το αληθές) ��������� (καλόν) � [30] ��������� �� ������� (έπαΐνετόν). ��� � �������� ������, �� ��������� ��������, ��������� �� �������, � ��������� ������ ������������ �� ����, ��� � ������ �� - �������.

�� ������� ��� ������� � ���, ��� ������ ��� ����������. ���� ��� (λέγομεν), ��������, ��� ���������� �� � ��������� � �� � ����, �� ��������� ��������������� �� ������������� (���� 1127b �� ���������� �� ���� ������������), � ��� ���������� � ����, ��� ���� ��� � ����� �� �������, ��� ���������� � ������ � � ��������, ���� �� �� ����� �� [����] �������. ������, ��������, ������ ������� ������ (� επιεικής) �������. ���� ��������� (� φιλαλήθης) � ���, ��� ��������� [5] ����� ���� �� �� �������, ���� �� ����� ���������

���, ���� �� �������, ���� ������ �� ���� [����] ����������� �� ������, ���� ��� �� ����������� ���� �� ������ (καθ' αυτό); � ���� ������ ��������� �� �������. ���� ����������� �� ������ ����� � �� ���������, ���� �� ����� ����������� ������������ [���������] ������� ���� ����������.

��� ������� ��� �����, �� � ����� �, [10] ��� ����� ���� (μηδενός ένεκα), ������ �� ������ ������ (������ �� �� ���� �� ������), ��� �� ������� ���� ����������� (μάταιος), �� ������� (κακός). ���� � �� ������� ����� ����� ���� (ένεκα τίνος), ��, ��� ���� - ����� ��� ����, ��� �� ������� ��������� �� ����, ��� �� ���� [�������], � ��� ���� - ����� ��� ��, �� ���� �� ������, ��� ���� ������������� (ασχημονέστερος).

(�������� ������ ������ �� ��������� [���������], � ������� ����, [15] �� �������� �� � �� ������ � ����, �� �� �����).

³������� � ����� ��������� ���� ����� ������ ������, � ����� ������ ����� �� ������. ����, �, �� ��������� ����� �����, ���������� ��� ����, �� �� �� ���������� � ������� ����������; � ��� ������ �� ����� ������, ������� ��� ��, ��� ����� �������� ���������� � ��������� ���� ����� [20] ���������, - ������, [������] �����, �������, �����. ���� � ������� ������� ��� ���������� ������ ���� ���� � ������������ [����]: ���� ���� ����� ������ [����������].

�����������, �� �������� ��� ���� ���������, �������� ������ ����� ���������� (χαριέστεροι τα ήθη); ���������, �� ���� �������� ��� �� ����� ������, ��� �������� ���������� (τ6 ογκηρόν), [25] � ��������� ���� ���������� ��� � ��������, �� �����, ���������, ������. ҳ, �� (���������� ��� ����) � �������� ������, ���� �������� [��������], ����������� ��������� (βαυκοπανοΰργοι) � ������ ������������ �� ����������; ���� � �� ����������� ����������, ��������� ���� ��������, �� � ��������, � ������� ��������� [������ ����] �������������(25). � �, [30] �� ������ �������� �� �������� � ������������ �� � ����, �� ���� �������� � ���, - � �������� ���������� (χαρίεντες). ����������, ������, ����������� �������, �� �� ���� �����������.

(25) ��������� �������� �������������� �������� ���������� ��, ��������, ����������� �������� � �����, �� ���������.

14 (VIII).������� � ���� ���� ��������� � ��� ��� ��������� � ��������, �� � ���, �������, ���� ����� ����������� 1128� � ��������� (ομιλία τις εμμελής): �� � �� ������� �������� � ��� ���� �������������. ��� ����� ���� ������� ��������� (διοίσεί): �� �������� ������ � ����� ��������, � �� �����. ����, �����, �� � � ����� ���� �������� � ��������� � �������� � ���������. � �������, �, ��� � ������� ���������� ���, ���������� �������� � [5] ������� ������, �� ���� ����������� ������� ����-���� ����� �, �����, ���������� ��������� ���, �� ������� [����] ���������, �� ���������� ��������� ����, ��� ��� �����������.

� �, ���, �� �������� ��� ����� �������, ��������� ���, ��� ���� ��������, ���������� ����������� (αγροΐκοί) � �������� (σκληροί). ҳ �, ��� ������������ ��������� [10], ������������ ��������� (ευτράπελοι), ����� ������� ��������� (εύτροποι), ���� �� ���� ��������, �������, �������� �����, �, �� ��� ��� ������ �� ����, ��� � ��� �����. ��� ������� ����� ����������� ����� � �������� ����� ��� �������� � �������� �����, �� ��������, �� � ���������� ������ [15] ���������, ������ ���� �������; ����� �� ��������� ���� ����, �� ���� ����������� �� ��������, � ������� ������.

����������� ��������� ������ �������� ���'������ (ή έπίδεξι-ότης), � ��� �쳺 ���� ���'�����, ���� �������� ������������ � ������������� [����] ��, �� ������ ����� � ����� (τω επιεικεΐ και έλευθερίω) �����. ij����, � ���� ����, �� ������ ����� � [20] �������� ��������� � ��������, � �������������, � ������� �����-����������� ����������� �� ������ ����� (του άνδραποδώδους) ��� ����, �� ������� ���������� � ������. [г����� ��] ����� �������� [�� �������] ������ � ����� ������: � ������ ������ ���� ������������ � ������, � � ������� - ������, ������. � ����� ���� ����������� [25] �� �������� �������. �� ���� � ��� ����� ��������� ������ ���������? �� �� ������ �� ������������ ��� �����-�����������, �� �� ����, �� �� �� ������� ��������� ����, �� ����� [�������], � �� �� ����, �� ����� �������� ����? ��, ����, �� ���-���� �����������? ���� �� ���������, ��� � ����������� � ������ ������������ �����, � ������ - �����. ��� ���� ������ � �������, ���� ���������, ��, �� ������� �� ����������� �������������, ��� � ��� �����������. ��� �� ���� �������, [30] �� ������� - �� ����� ���� ����������, � [����] ���� ���������� ������������� �������������, �� ��� ��, ��������, ���������� ����� [����] �������. ������ � ������� � �������������� ���� ���������� ���, ������� ���� ���� ��� �����. ����� �� � ���, ��� ��������� ��������, ���'����� �������� ����, �� ��������. � ������� �������� �������, �, ���� ����� �����, �� �� �������� � ����, [35] � �����, ������ ����, 1128b � ���� ������� ������ ������� ����� �� �����, � ������ �� ����� � ���������.

�� �� �����������, �� ��� ������ ���������� �� �����������, ��, � � ���� ���� �� ��������, �� ��� �������������.

�������� �������, �� ��������� � ������� �������� � ����. � �������, � ���� ������ ��� [5] �������� [���� ����] ������������ ��������, � �� ���� ���'���� �� ��������������� �� ��������� ��� � ������. ³������� �� � ����, �� ���� [���] ���'������ � �������, � [���] �����- �� ������������. �� � �� ���'������ �� ������������, �� ���� [���] ������������� � ���������, ����� - �� ����������� � [������] ������ ����.

15(IX). [10] ��� ����� (ή α'ιδώς) �� ������ (ου προσήκει) �������� �� ��� ����� ������������, ���� �� �� ����� ������ ����������, �� ����� [����]. ��������, ���� ���������� �� ����� ���� ����� ������� (φόβος τις ίχδοξ'ιας), � �� �������� ����� �� ���� ����, �� ����� ����� ��������; �� ������ ���������, � �� ������ ����� �������. �������, � �� � ���� � ������� ������� -����� ����� [15], � �� ��������� ���������, �����, ���������, �� [���������] ������.

�� ����������, [����� �����������], ������ �� ������� ���, ��� [�����] ��������. �� �������, �� � ������� ��� ������� ���� �����'��������, ���� ��, ������ �� ���������, ����� ��������� ������ ���������, � ����������� ���������� ��. � �� ������� �����'������� ����� �����, ��� ������ ���� ������� [20] ����, ������, �� ��������� �� �����������. ���� �� �������, �� ���� �� ������� ���������� ������, ���� �����������. �����������, ������� ���� ������� � ��'���� � �������� ��������, ���� ������� ����� (���� [��] �� ����� �� ����������), ������� �������, ������ ������ �� ����� �� ����� ����� �����, ���� �� � ���, � ����� ���������� �� �����, [25] ��� �� �������� ����������. ���������� �� ������ ������ - �� ����� ���� ������� �������� ���� �������. ��������� ���������� ���, ���, ��������� ���� � �������� ������, ���������� � ����, �� ��� ����� �� ������� ������. ���� ����� ���� �� �������� ������, � ����� ������ (� επιεικής) �� ���� ��� ����� �� ������� ��������. ����� �� �� ���� [30] ������ �������� ������: ���� ���� [�������] ������ �������� [��������] ������, ���� ���� ����� ����������, ��� �� ������������ �� �� �� ���������. � ��� ������������ (ή ίχναισχυντία), ����� ��������� ������ (το μη αΐδεΐσθαΐ) �� ������ [������], - �� ���� ������, ����� ����������, ��������� ��� ������, ����� �� � ������ ��������. ���� � ���������� ����� �� ������������, � ���� ������ ������� (τις μικτή); �� �� � ��'���� [35] � ��� �� ������� �����. � ����� �� ���������� ��� �������������.

����� �'���

1129� 1(�). � ��'���� �� ������������� (ή δικαιοσύνη) � ��������������� (ή αδικία) ����� ���������� [������� �������]: �� ���� ������ ���� ������ ���� ���������, � ����� ��� ������������ �������� � [5] ������������� � � ���� ��������� � ����������� (το δί καιον)(1) ?

(1) ����� ή δικαιοσύνη �� ����������� ������ ������ � ������ �� ������������� ������, ����� �������� ��������� �������� �������� ����� � ����� ���� ����� ����� �����, ������ ��� �������� ����� ������, ��� � ������������ ��������� �������� �������� �����. � ����� ������� ���� ή δικαιοσύνη ε ��������� ������� ������������, ������� ��� � ������ ���� �'��� ����� ��. ����������� � ή δικαιοσύνη ��������, ����������� �� 䳺����� ����� ��� �������� ��������, �� ���������: ή δίκη ������ ������, �������������, ��������� (���. ��� �� ����� ������: ������� �.�. "ʳ������ �����" �� ������ �������� (� �������� ����������� ��������� �����) // ³���� �����쳿 ����� � ���������� ������� ��������� ��������� ������. 2000. - � 1. - �. 210) τα δίκαια ������ ���������� ������ 䳿, ���, �� ��������� ������������� ����. ��������� �� �� �������� ���������� ����� �������������� ��������, �� �� ������, ��������� ������� ����� �������� �� ���������� ������������� ������. ���. �������� � ����� ��'���� ��������� ��� ����������� �| δικαιοσύνη �� ������������, τα δίκαια - ��������� ������ ���� (���. ����� ������������ ���� �������: ���. -�. 715 ����. 2).

����� ��� ������� ��� ��� �� ������ (την αυτήν μέθοδον), �� � � ������������ ������.

�� ������, ��������, �� �� ������ �������� ������������� ����� ����� [����], ��� ����� ���� ������ �� ������������ ������ (πρακτικοί των δικαίων ε'ισΐ), ��������� ���������� ������ (δι-καιοπραγοΰσι) � ������� ������������� (τα δίκαια). ������� ����� � [10] ��� ������������� [������, �� �� ����� �����], ��� ����� ������ ������������� (αδίκοΰσΐ) � ������� ��������������� (τα άδικα). ���� ������ ����� �� � ���� � ��� �� �� � ��������� ����� �������� �� ������.

��� ����� � ������� � ������� �������� ���� (θΐ)δέ γόρ τον αυτόν έχει τρόπον), �� �� �������� [����]. � ����: ��� �������������� (των εναντίων) ��������� ��������� ������ � ���� � �����, ��� ����� � 򳺿 � �����, ��� ����� �� ���� � ����������� ������ [15] �� ���� ���� �������� ��� ��������������; ������, �� ������'� �� ���� ����� ���� ������������, ����� ������'�: ���� ���� �� ��������� �� �������, ���� ������ ���, �� � ��������� ����.

����� ���� [��������] ����� �������� [��� ���������] � �����������, � ����� [��������] �� ����, � ��� �� �� ������; ���������, ���� ��������, [� ���� ������] ������������ (ή ευεξία), ��� ��������� � ��, � ���� ������ [20] ������������ (ή καχεξία); � �� �� ����, �� ���������, [��� ���������] ���� ����, ��� �� ����� - ��, �� ���������: ���� ���� ������������ - �� ������ �'���, �� ��������� �� - �� �������, � �� ���������, �� � ������ �'��� ������.

�����, �� ������� (ως επί το πολύ), �������, �� ���� ���� � ���� [����������� ������ ������] ������������ (πλεοναχάς), [25] �� ������������ � ����, ����� ���� ������������ "�����������", �� � "�������������".

2. ��������, � "�������������" � "���������������" ������ �������, ��� ����� �� [����� �������] ����������� ��������� ��, �� �� ������ (ή ομωνυμία), ��������� � �� ��� ������, �� ��� [���������] ������� (���� ��� ������� � �������� � ���������� ������); ���������, ���� ������� ��������� [30] "������" [����� ��������] ����� ����� �� � ������ � ��, ��� ��������� ����.

���������� �����, �� ����� ������ "��������������" (άδικος). ����, "��������������" ��������� ���, ��� ��������� ����� (� παρά νομός), ��� ������������� (� πλεονέκτης) � ������� (� άνισος), � ����� ����, �� ������������ - �� ��������������� (� νόμιμος) � ����� (� ίσος(2)). ����, ����������� (το δίκαιον) - �� ������� � ����, 1129b � ������������� - �� ������������ � ������.

���� ��� ������������� ��������������, �� ������� ���� ���������� � ������ �� ����� (περί ταγαθα), ��� �� � ���, � � ���, � ����� ���'������ ���� �� ������� [� ����] � ��, ���� ����� �� ����������, � ������� ������, ��� �������� ����� ������ - �� ������. [�����] ���� �������� ��� ��� ����� � ������� ��; [5] [������ � �����] �� ���, ��� �����, � ������ ����, �������, ��� ����� ��������� (τα απλώς αγαθά) ���� � [�������] � ��� ��� �����, � � ������ - ������� ��, �� ��� ��� � �������.

(2) ������ ������ - "�������, �����������", ����� �����, �� ��-������ 䳺 � ����� ��������� � ���� ����� �����, "�����������". ����������� ��� ����� �� "������������" ������� ������� ��� ������.

�������������� �� ������ ����� �����, ��� [����] � �����, ���� ���� ��� ��� ��������� ��� (επί των απλώς κακών). Α ������� ����� ��� ��������� ������ ������, �������������� �� ������ �����, �� ��� ����� [��������������] ��������� [10] �������������. ³� � �������: ���� �� [�������] ������� � ������ (KOIVOV) [� ��������������](3) .

3. ���� ���, �� �� ������, ���, ��� ��������� ����� ��������������, � ��������������� ������������ (δίκαιος), ����, �� ��� ������� (τα νόμιμα) � ������� ������� �����������. ���� ��, �� ��������� ������������ [����������] (ί>πότής νομοθετικής)-�������, � ����� � ��� [���������] �� ������� ������������.

������ � �� �������� ��� ��� [15] �����, ������� ����� �� ���� ��� ������� ���, ��� ���������, ��� ���, �� ����� ����� (�� ������������) ��� ����� �� ������, ��� �� � ������ �� �������, [� ���� � ��������], �� �������� ������������ ��, �� ��� ������������ � ������ (τη πολιτική κοίνων'ια) ������� � ������ �����, � ���, �� ���� ������.

�����, ����, ���������� ������ �� ��� [20] �������� (τα του οα>-δρε'ιου έργα ποιειν) (���������, �� �������� ����, �� ����� � �� ������ ����), ��� � ��� ������������ (���������, �� ���������������, �� ������ �������) �� ���������� (���������, �� ���� � �� �����); ��� ���� � � ����� ��������������� � ������ (α'ΐ μοχθηρίαΐ): � ������ �� ���������, � ���� ���������, ������� ���� ��������� [25] ���������, �� ���������, � ����, ���� ��������� �������.

����, ������������� �� � ����� ������������ (τελεία αρετή), ��� �� ���� �� ���, � � �������� �� ������. ���� ������������� ����� �������� ��������� � ��������������, � �� ��������� �����, �� ����� �������� � �������� ���(4).1 ����� ������'� ��������: "� ������������� [30] � �� // ��� ������������ �������"(5).

(3) ����� ��� �������� ����. ������� ������������� ���������: "���� �� [�������] ������ [������������ "������" ����� � ������ �� "�����" ���] � [�, ����, ] ��������� [��������]".

(4) �� ���������, �� ����� � �������, ���� ���� � �������, �������� �����䳿 ������ "��������", ���.: δικαιοσύνας �� χρύσεον πρόσωπον - "������������� ������ �������" (Eur. Fr. 486 (Nauck)).

(5) ���.: Theogn. Eleg. 147: εν δε δικαιοσύνηι συλλήβδην πάσ' όρετή 'στι, πάς δε τ ίχνήρ ίχχαθός, Κύρνε, δίκαιος εών.

� ����� ������������ ��������, ������� ������������ ��� - �� ����� ������������. ����� � ���� ����, ��, �������� ������������, ����� ������������� ��� � ���� ������, � �� ����� ��� ���� ������: ���� ������ � ������� ��������������� ������������ �� ��� ����� ������ (εν τοις ο'ικεΊοίς), ��� �� �� ������ ����� (εν τοις προς έτερον).1130�����-�� ������� �������� ����� ������:

"���� ������ �����", �� �� ��������� (5 άρχων) [�� ������� ����] � �������� � ������ (προς έτερον) � � ��������� (εν κοινωνία). ���� ����� � "����� ������(6)" �������� ������������� - ����� � ��������������, �� ���� ���� � �������� � ������: ���� �� [������������] ��������� ������� [5] ������, ���� �� ��������� �� ������������� (� κοινωνός).

(6) ֳ ����� �������� ������ �������� �: Plato. Rp. 343�.

�������� (κάκιστος), ��������, ���, ��� ������� ��������������� ����� ����� ������ � ��������, ����� ��������� �� ���, ��� ������������ ��������������� �� ����� ������, ��� �� ������: �� � �� ������ �����.

����� �����, ���� ������������� - �� ������� ������������, ��� ������������ � ������ (όλη αρετή), � [10] ���������� - �� ������� ��������, ��� �������� � ������ (όλη κακία). � ���� � ������ �� ������������ � ����� �������������, ���� �� ��������� ����: ����, � ������ ����, ���� ������, � � ������ - �� ��� �������, � ����: ������� ������� ��� ��������� �� ������, ������� [����� ����] �������������, � ������� ��� ��������� [��������] �����, ������ ����������, ������� [����� ����] ������������.

4 (II). ��� �, �� ��������� ������������� �� ������� ������������: ���� � � [15] ����, �� �� ����������. ��� ���� � ���� ��������������� �� ������� [��������]. �� ���� ����, ������ [��������]: ���, �� 䳿 ���������� ����� �����, ��������, ������ �������������, ����� �� ����� �� �������������: ���������, ������� �� ��������� ���, �� ������������ �� �����, �� �� �������� �� ������� �����. ���� � ������ ���������� [20] ������������, [�� ������] ����� �� ���������� ����� �� ��� [���], � ��� ���� ��� [�����], � ��� � �� ���������� ����� ������ (���� �� ������ �� ���������!) � ���������������. � �������, ���� �������� "���������������", �� �� ������� �� ��������������� � ������, � ���� ���� "�������������" �� ������� �� ��������������� [�] �������������� � ������.

���, ���� ���� ����������� ����� ������ � [25] �� ����� (προσλαμβάνων), � ����� - � ������, ������� �� �������, �� ����� [����������] ����� ����������� ����������, �� �������������, � ������� - ��������������, ��� �� ����������. ����, �� �� ����� ������.

���, �� ���� ������������ ������ (αδικήματα) ������ ����� ���������� � ����-������ �����, ���������: ���� �������������� - [30] � �������, ���� ������� ��������� [� ���] - � ����������, ���� ������ - � �����, ��� ���� �������, �� � � ���, ���� �� � ���������������.

����� ����� ��������, �� ����� � ��������������� � ������ ���� � ����� ����, ������ (εν μέρει), ���������� �� ����, �� �� ���������� ���� �������� �� 1130b ������ � ���� � ����: ���� ����� ���� ��������� ���� ���� ������, ����� ���� � ��� �������� �� ������, �� �� �����, �� �� ������������ (ή σωτηρία), �� �� ��, �� (���� �� ���� ����� ���� �����) ������� �� ��� � �� [������] ��� ���������� �� ������; � ���� [���������������] �������� �� ���, � ��� �� ������ [5] ����������� (� σπουδαίος).

5. ����, ����� �����, �� ���� ������� [����] ������������� � �� ����� [� ��, ��� �������] � ������������ � ������, ���� ����� ����; ���������� �'�������, �� �� � ��� ����.

����, ������������� (το αδίκον) ��������� � �� ������������ (το παράνομον), � �� ������ (τ6 ανισον), � ����������� (τ6 δίκαιον) - �� ������� (το νόμιμον) � ���� (το Ίσον). ���������������, ��� ��� ���� [10] ������� �����, ������� ��������������. ������� � ������ � ������������ �� ������, ��� ������������ �� ������� �� ��������� �� ������ (���� ��� ������ - ������������, ��� �� ��� ������������ - ������), �� ������������� (το αδίκον) � ��������������� (ή αδικία) ����� �� ���� � �� �, ��� ���� �������� �� ������, �� ������� �� ������; �����, �� ��������������� � �������� ��������������� [15] � ������, ��� ���� �� ������������� - ������������� [� ������]. ����, ��� �������� ������� ��� ������ ������������� (εν μέρει δικαιοσύνη) � ������ ��������������� (εν μέρει αδικία), � ����� ��� ���� ���� ����������� � �������������.

���� ������� ������� ��� ������������� ������������ � ������ �������������, ��� � [20] ���������� ������������ � ������ �� ������, � ��� ���� � ���������������. ��������, �������� �� ����� �������� ��������� � ����������� �� �������������. ���� ���� �� �������� �������� [������] ����������� �� ������������ � ������, ������� ����� ������ ���� �� ��� ������������ � ��������� - �� ����-��� ��������. [25] ������������ �� � ������ ����������� ��������, �� � ������������, ������������� ������������ ��� ��������� �� �������� [�����]. � ������� ��������� ������� � ��������, ������� ����� ��� ������ ���� ������, ���������� �� �� �������� �� �� ���� �����, ����� [����] ��������� ������; ���� ���� ������ ����� � [������] ������������ �� � ��� ���������� ���� � �� �.

[30] ���� ��� ������ ������������� �� ����������� � ��� ������������� ���'������ � ��������� (εν ταΐς διανομαΐς) ��������, ��������� � ������ ������, �� ���� ���� ������� �� �������������� ������� ���������� ������ (τοις κοινωνοΰσι της πολιτείας) (���� ����� ��� ���� � �������� � ����� ���� ���� �� ������, ��� � ���� (άνισον καΐ Ίσον(7)) [������]). ����� [���] 1131 � - ��������� (διορθωτικόν) ��� �������� ���� (τα συναλλάγματα). ������ �� � ����� �� - ���� �� ���� ���������� � ������������, � ����: ���������� - �� �����, �� ������, ������, ������� (δανεισμός), �������, ������ (χρήσις), ��������, ����� (����������� ���� ����������� ����, [5] �� ������� ��� ����� ����������), � ������������ ���� ����������� ����� (������, �������, �����������, ���������� ����������� ����� (φαρμακεία προαγωγεία), ���������, ������������� ����, �������� ������, �����������) ��� ��������� (������, ������������, ���������, ���������, ������������, ��������, �����, ����������).

(7) � ������ ������� δαΊσον ��ղ "ίσον ����� ���������� ���� � ����� �������. "���.: 1106�25-30.

6 (III). [10] ������� �������������� - ������� � ������������� - ������, �� ����, �� � �������� � ����� ��������. �� � � ������ (το 'ί σον(8)), �� � ��� 䳿 ������� "�����" � "�����", � ���� ������� � ������. ����, ���� �������������-������, �� �����������-����; ���� ��� �� � ������� ����� ��� ��������������. ������� � ������ - �� ��������, �� ����������� - �� [�����], ��������, ����� [15] ��������. г����� �� ��������� ���������� �� [�������]. ���� � ����������� � ����������� � ��������� � ������ �� ��������� �� ������ � ��� ������; �� �������� - �� [��������] �� ������ (� ���� �� "�����" � "�����"), �� ������ - �� [������] ���� [������] � �� ����������� - �� [�����������] ��� ������.

����������� (το δίκαιον(9)), ����� �����, � ����������� ��������� ��������� ������ [����]: ���� � ���, ��� ���� ���� �����������, ���, � ����, �� ���� [20] ���� �������������, ���. ��� ����� ��� ��� � ��� ����� ���� ���� ���� ���� � �� � ������ (η Ίσότης), �� �� �� ����� ������������� �, ����� ���� (τα εν οίς), ��� �� ����� ������������� � �� [����� �����]: ���� ���� ���� �� ���, ���� �� ����������� ������ [��������], ��� ���� �������� � ������ [� ���] ������� ������ ���, ���� �� ��� [������] ����� � ��������� ��� [����] ���, [�������], �� ��� [����] - ��� [������](10). �� ��������� [25] ������������ [��������] "�� ����������" (κατ' αξ'ιαν). г� � ��, �� ����������� ��� ������� (το δίκαιον εν ταΐς νομαΐς), � ��� �� �����, �� ����������� ����� ����������, ��������, "�����������" �� �� ��������� ���� � �� �, ��� ����������� �������� - ������� (ή ελευθερία), ����������� �������� (� πλούτος) - ���������, ���� - ���������� ���������� (ή ευγένεια), � ����������� ���������� - ������������(11) (ή αρετή).

(9) ������� ���������� το δίκαιον �� ����� � ���������� � ����� ��� �������� � ���� ������� ������� ����������.

(10) ������� ����������� ������. �� ����������, ������ ����������� ������ � ���� �� ����������� ε ���� ���������, ���� ���� �� ���������� ��� ����'����.

(11) ����������� ���������� �� ���������� - �� �� ����������� ����������, �� ������������ ������� ����, � ����� ����, �������� ��������, ΟΙ δριστοι, �, ��� ������ ���� ����������� ����� � ��������� ��������� ������, ����� �������.

����, ����������� � ���� ����������� (ανάλογόν τι). [30] ���� ������������� (το ανάλογόν) �������� �� ����� ����� ������ �� ���, ��� ������ ����������� ��. ��������� (ή αναλογία) � ������ (Ίσότης) �������� (6 λόγος) � ���������� ���������� � �������� �����. ����, ����� �����, �� � �������� ����� ���������� �������� ���������. ��� � ����������� �����. ���� � �� ����� ������ ������������ �� �����1131b� ���������� ���� ����, ��������� α ���������� �� β, �� β ���������� �� γ. ����� �����, β ������������ ����, � ����, ���� β ���� � ���������, ����� ��������� ���� ������.

��� � ����������� ��������� ���������� ������ [�����] � ��������� ��� �� � ����, [5] ���� ���� ������� �������� �� ����� � ����. � �������, �� ���� α ���� ���������� �� β, ��� γ - �� δ, � �������� � ������ �������: �� α �� γ, ��� β �� δ. ����, [����� ��� ����������] � ���� �� ������, [α+γ : β+δ], � ������� ��'���� � ���� ���� �� [������� ������]; � ���� ���� ��� ������ [���� � ���� ����], �� ���� ��'����� �����������.

7. ����, ��'������� � ���� α � γ � β � 6 - ����������� [10] � �������, � ����������� �� ����� ����� ��������, <� �������������> - ��������� �������������, �� ������������� - �� �������� � ����������� ������ � �������������.

�� ��������� ���������� ��������� ������������, ������� � ����������� ��������� ���� ����� ������������� ���� ���, �� ������ ���� ��������� [15] �� ���������� �����. ��� �� ��������� �� �����������, ���� �� � �� �� ���� ���� �����, ����, ������ �����, ������� �� � ����, ���� [���� ����������], � ��, �� [����������].

����� �����, �����������-�� �������������, � ������������� - ���������������. �������, [� ���������� �������] ���� ��������� �����, � ���� �����; ���� ��� � ���������� � ������� (επί των έργων). ij����, ���� �������������, ����� ����� �����, � �������� ��������������� - [20] �����. � �� ���� �������: ��� �������� � ������ ����� ��� ������ �� ���������� �����, �� ����� ��� ����� ������� (μάλλον αϊρετόν) �� �����, � �� ���������, �� � �����, �, ��� ����� [���� ���������], ��� ����� [�� �����]. �����, ����, ���� ��� �������������(12).

(IV). [25] ���������� ���������� �� ���� ��� ������������� - ����������� �������� (το διορθωτικού), ��� ������ ��� ����������� � ������������� ����(13). ��� ��� ������������� ����� � �������� � ���������. г� � ��, �� ����������� � ������� ���������� ������ ����������� � ��������, [����� ������������], ���������� (�� � ���, ���� ����������� [30] ������ �����, ������� ���� ��������� ���� � ������ ���������, � ����� ����������� ���� �� ������ ������ [��������]), � �������������, ���������� ����� �������������, ������ � ���������������(14).

�� � �� ������������� ��� ����, �� ���� ��� [� �] ������ ������ (� ������������� - 1132� ��������), ����� ������� �� ��� ���������(15), ��� �����������. ���� �������, ��� � ���� ����� - ������ (επιεικής) � �������� (φαΰλος) �� ������� � ������� - � ��� ������ ����������� - ������ �� �������; ��� ���� ���� ������ �������������, � ����� ����� ��������������� � ���� ������� �����, � ������ ���� ��������, �� ����� ������� ������ ����� � ����� ���� [5] �����, ����� �� �� �������� �� �����. ��� �� ������� ���� ��������� ������������� � ���������� ������, �� ����� ������ �������� ��; ���� � ���, ���� ���� ���� ����, � ����� ���� ������� ��� [���� ����] ����, � ����� ������� �� ���� ����, ���������� � ����� ���������� �� ����� [������]; [� �����], �������� ������, ������ �������� ������ [10] �� ��������� "������" [����� ���������]. � ������� ��������, ��������, ������������� ����������� (ως απλώς ειπείν), ����� ���� ����� ���� �� ��������, ������ "������" ��� ����, �� �����, � "������" ��� ����������; �����, ���� ���������� �������, ���� ������� "�������" (ή ζημία), � ���� "�������" (το κέρδος).

(12) ����� ����������� - �� �����������, �� �������� ����������� ������. ���� ��������� � �������� ��� ���. �.-�. ������. ������������� ��������������� �����. -�.,1988.-�. 118-120.

(13) ���. ����, 1131�1-5.

(14) ����� ������� ����������� ������ � �������� ����.

(15) ����� �� ��������� �����������.

����� �����, ������ - �� �������� [15] �� "������" � "������", � ������ � ������ - �� "�����" � "�����" � ����������� ������� (έναντίως), ����� ����� ����� � ����� ��� -������, � ������� - ������. ��������� �� ���� � ������, ��� �� ��������� �� �����������; ����, �������� ����������� (το έπανορθωτικόν δ'ι καΐον) ���������� � ������� �� ������� � �������.

��� ���� ��� ������ �������� �� ������������� [20] ���� (� δικαστής), ���� ��� �� ���� ������� ��� �� �������������, ������� ����� ���� ���� �� �� ���������� ������������ (δίκαιον εμψυχον). � ������� �����, ���� ����� ��������� [�� ���������]; ���� ����� ��������� ����� "�������������", ��������, ��, ��������� �����������, �������� � �����������. ��������, ����������� - �� ����� ��������, ���� ��� � ����� [�� ����������].

����� [25] � ������, ������� ���, �� ����� ������ ������� ���: �������� ������ ������ �������� �� ��������, ������ �� ����� � ����� �� ������� ������. ���� ���� �������� �����, �� ��������, �� ����� ���� [������] ���, ���� �������� ��� [������]. � ���� - �� ������ �� ������� � [30] ������ �� ������������ ����������. ���� � ��������� ����������� "������ - δίκαιον", �� �� [������] ����� - "��� - δ'ίχα", ��� �� ������ "������ - δ'ίχαΐotf", � ������ "������� - δικαστής" - "������� - διχαστής"(16). ij����, ���� ������ ������� �� ����� � ���� ����� [�������] � ������ �� ����, ������� �� �� �� ������� ���� ����� �����; ���� � ������, � �� ������, �� ����� �������� ����� ����� ����� �� ���� �������. ����, [��, �� ���� ������], �� ���� ������� ����� �������� [��������], � ������� [��������] �� ���� ������� ����� 1132b ����, �� ���� ������. �� ��� ������, ����� �����, �� �������� � �� ����� ������ � ����, ��� �� ��������, � �� ������ ����, ��� �� ������: ����, �������� ������� [��������] ��������� [�����], ������ ����� ������ ����, ��� �� ����� �������, � �������� ������� [��������] ����������, [5] ������ ����� ������ �� �������� �������.

[³������, ���������, ���] ����� �� ����� [������]: αα, β β � γγ; ������� �� αα [������] αε � ������ ���� �� γγ, ���������� �� γδ, ��� �� ���� [������] δγγ ����� εα �� γδ+γζ, � ����, ����� ββ ����.

[�� ��������� � ����� ��������: [10] ���� ���� � ������, ����, ����������, �� ��������� � ������, ����� ������� � ����� �����, � ��������� ��, �� ���������� � ���� ��, ���� ������� � �����](17).

(16) ���� ����������� ��� �� δίκαιον ������� �������� ����������. � ��������� ������������� ���� �������, �� ����������� (δίκαιον) - �� ����� �������� ������, � ����� ����� - �� "����������", ������� ������ ����� ��������� �������, ����� ��� �����. ���� � ����� ������������� ���� �� ���������� �� ��� ������������ ����, ��� ���� ����������� �������������, ��� ��������� ������������ �������� ����������� � ������ (����������� �� �����������).

(17) ���� � �������� ����� ����� ���������� ������ �������������, ������� ������ ������������ � ���������� � ���������� ���������������� ���������, � ��� ���� - ������������ ���, ����� 1133�14-16.

������� � �� �����, � "������" � "������", �� [�����] ����������� �����. ���� ���� ����� �� [������] ������ "����������", � ���� �����, �� ���� ��������, ������� "������ ������", [15] �� ���� ��� �����, ������� � ��� ����� [�������], ���������� �������. � ���� ���� � "�����", � "�����", ��� ����� ��� �� � ����, ������, �� � ������� ���� [������] � ���� �� ������� ������ � �� ����������.

����, ����������� ��� ����, ���������� ��� (των παρά το έ κού σΐον), ��, ��-�����, �������� �� ����� ���� ������� � ������� �, ��-�����, �������� ����� [�������] [20] � ��, � ���� [�����].

8 (V). ���� � ��� ����� ��������, �� �������� (το αντιπεπονθος) � � ���������� ����������� (απλώς δίκαιον), �� �� � ������������ ���������(18): ���� ���� ��������� ����������� ������ (απλώς) �� �������� � �����. ����� [�������] �������� �� �������� � ��� ������������ ������������� (�� νεμητικόν δίκαιον), � ��� [25] ���������� (το διορθωτικόν(19)), - (����� � �����������(20) "�����������(21)" ��� � ��������� ���� ��������:

���� �� ���� ����, �������� - ������������� �'��������� �����), - �� [����] ������ ���� ����������(22). ���, ���������, ���� ���, �� ����� ������ ���������� (αρχήν έχων), ������, �� ���� � ������� �������� �� �����, � ���� ���� ��������� ����������, �� [� �������] ��� �� ����� [30] �������, ��� � ������ ���������. � ��� ����, ���� ������� (διαφέρει πολύ), �� ��������� [���� ������], � �� �����������. ��� ����� � �������������� [�� �����] ����� ��'������� � ���� ���� ����������� - ��������, ����������, �����, �� �� ���������, � �� ����������� ���������. г� �� � ��, �� � ������� (ή πόλις) ��������� �� ����������� �������. ij����, ������� ��� ��� [� ������� �� ���], � [���������� ] ������ ������� ��������,1133���� ����� [� ������� �� �����]: ������ � �� �� ���� �������� (με-ταδοσίς), ��� ����� �� ����� ���������� ������� ��������. ����-�� � ����� ���� - ������ �������� - �������� �� ������� ���� (έμποδάι/)(23): ��� ��������� (ανταπόδοσις) ������������; ���� �� � �������� �������� - �������� ����, ��� [5] �������, �������� �� ������� � � ���� ����� ������ ������ ����.

(18) ��� ������ �� �������� � �������� ����������� ������� ������� ������ ���������, �� ������ ���������� ���� ���.: �������. "ʳ������ �����"... - �. 220-221 ����. 25-26).

(19) � ������ ������� ����� ���������� �� δίκαιου � �� ����������, ������ �� ������ � ��������������� ����������� iustilia, ��� �������������� ���� ������ �������� ����� ������������� � ��� ����� � ����� ����� - ����������.

(20) �������� - ��� ̳���� � ������, ���� ̳���� � ���������, ��������� �� ���� � ��� �������� ������. �� ���������������� � �����, �������� ���� ����� ���� ����� � ̳����� �� ����� ������ ��� �������� � ���.

(21) �� δίκαιον, ����� ����, ���� ���� ��� ������ � "���������� ".

(22) ��������� ������ � ������: Hes. Fr. 174 (Rzach).

(23) �����, - ����� ��������, ������ � �������, - ����� ����� �� ������� �������. ��� ����� �������� ����������� �� ����������� ������ �������� �����, �� �� ���� � �����, ��������� �� ���ﳿ; � ����� ���� ���� ���������� �������� ����� �� ��������.

����������� ������ (ή αντ'ιδοσίς) �������� ��� ������������ ��������� ��'������. ���, ���������, ������� ������� ���� �, ���������� - β, ������� - γ, ������ - δ. � ����� ������� �������� ����� ���������� � ����� ����������� ���� ������, � ���� [10] ������ ���������� ����.

���� �������� � ����������� ������ [������], � ���� ������� ��������, ����� ��, �� ���������� [������������ � ������� ������]. � ���� �, �� �� ���� � ������, � ������: ��� � �� �� ������ ����� ������ ���� ������, �� ������ ������, � ��� ����� �� [������] ����� ���� ������. �� ��������� � ����� ��������: ���� ���� � [15] ������, ����, ����������, �� ��������� � ������, ����� ������� � ����� �����, � ��������� ��, �� ���������� � ���� ��, ���� ������� � �����. ���� [�������] ������� (κοινωνία) ��������� �� ���, ���� � ��� ����, � ���� � [������], ���� � �������� � ������ ��� � ����� [�������], � ��-�� � ����� �������.

����-�� ���, �� ���� ������ � ����, �� ���� ������ ����� ���������� (συμβλητα). ��� [20] ����� �'������� ������ � ������� � ������� ������� ������������ (πως μέσον): ��� � �� ��� ����������, � ������� � ���������, � ���������, � ��� ����� ������ ������� ������� ������� �� ��. ³������� � ��������� �������� ������� �� ����������� ������� ��������� ��������� ����� ������� ������� �� ������� �� �� ��. � ���� ����� ����, �� ���� � �����, � [���������] ������. [25] �� ���� � �����, ���� [�������� ����] �� ������ � ������� ������� ������. ����, �� � ���� ������� ����, ��� �� ����������� ����� �����. ��-�����(ιταλήθεια) ����� ���� � ������� (ή χρεία), ��� ��� ��'��� �����, ��, �� ���� � ����� � � ���� ������� ��� ��� ������� ���� ��-������, ��� ��� �� ���� �����, ��� �� ���� �� ����� [����� �� ������������]; [30] �, ����� ����� �������, �� �������� ����������� �'������� ������; ���� � ��'� �� "������", �� ���� ���� �� �� �������� (β) φύσει), � �� ������������ (νόμω εστί) � � ����� ���� ������ �� ��� ������� � ������(24).

(24) ����� �������� ������� ��������� ������� ���� ��������� �������� �� ������� ���������� � ��������� ������� �� �����, � ����� ���� �� ���� ����� �������� � ��������� �������. ��������� ����� - �������, �����, ����������� ���� ����� ������.

����, �������� ��������� ���, ���� ������ ���������� ���, ��� �������� ��������� �� ���������, �� ������ ��������� �� ������ ���������.

1133b����� � ������ ��������� ������������ �� �� ��� ���, ���� ���� ��� �������� (������ ����� �������� ������ ����������� � ������ � ������ [����� ���������]), � ���� ���, ���� [�������] �������� ���� �������. ��� ���� ��� (� σοι) � ����������� (κοινωνοί), ������� �� ������������ ���� ����������. [�����] �������� - �, ��� - γ, [5] �������� - β � ���� ������, ��������� [�� γ], - δ. ���� ���������� ������ ��������, �� ���� � � [���������] ������.

�� ������� ��'��� ���, ������ ���� ����� ������ (τι εν), ��� ���� ����, �� ���� ���� ������� ���� � ������ (� ���� ����� �� � ����� � ���� � �����), �� ���� � �� ����������, ���������, ���� � ������ � ��, � ���� �����, ����� ������� (������, � ���), �������� [��������] ���� [10] ����(25). � �������, ��, [����� ��� � ����], � ������� ���� ���������.

(25) ... ���������... ���� - ����� ���������.

� ���� ������� ���� ������� � � ����, �� ������ ������� ��� �� �� �������� ��������� ����� � �����������, ���� ������� �������, �� �����, ��� � ����, ��� ��������� [�����], ���� ��������� �������� [�� ��� ��-������].

��� � ������ ����� ���� �, [�� � ���� �����], ���� �� ������ ���� �� ���� ����. � ��� � ������ ���� ��泺 �� ���������. ����-�� � �������, ��� ������ ���� ���������� ����, �� � ������ ������� [15] ������ ���� �������� ����, � ���� ���� ����, ������ � [�������] �������. ����, ������, ����� ���, ������� ���� ��������, ��������; � �� ��� ����� �� ���� � [���������] ������, ��� ��� ������������ - �����, � ��� �������� - ������������.

��������, �������� ��� ��� ���� �� ������ ����� [20] ��������, ���, ���� ���� �� ���� �������, �� ������� [��� ��������] �������.

����, �� ���� ����� ������� [�����], ������� [����������] �� �����������, � ���� ���� ������� ������; �����, ���� ������ ��� ������� (σύμμετρα), �� ��� ���������� �������.

[�����] ������� - (X, ������ �� - β, ���� - γ. α - �� �������� β, ���� ������� ����� �'��� �� ��� ����� �'��� ����. ���� γ - ������ [25] ������� β ; ���� ���, ������ ��� ������� �������, � ���� �'���. ���� �����, �� �� ������ ���� ��������� ���� ����� �����, ���� �� �������, �� ���� �� ������� �'��� ���, � �� ���� �'��� ���.

9. ����� �����, �� � ������������� (το δίδικον) � �� � ����������� (το δίκαιον) - �������.

[30] ������� �� [�������] ��������, ����, �� ������������� � 䳿 (ή δικαιοπραγία) ������ �������� �� ���, ��� ������ ������������� (το αδίκεΐν), � ���, ��� ��������� ��������������� (το αδίκεΐσθαι): � ������ ������� ����� ����� [���������], � ������ - �����. � ������������� (ή δικαιοσύνη) ������ � ����������� ����� ��������, ����� �� � ���� � �������, �� ���� ������������, ��� ������� ���� �������� �������, 1134� � ��������������� (ή αδικία) - ���������.

�������������, ����, � ��, �������� ���� ������������ (� δίκαιος) ��������� ������� ������ ����������� �� �������� ������ (���� προαίρεσιν) � ���������� [�����] �� ����� �� ������, � ����� ���� ����� �� ���, ��� ����� [������] �� �������� [��������] ���� ������, � ����� - [5] ���������, � ������� ��� [�������] ���������, ��� [���, ��� ����� ������� ��������] ����������� ��� ������; ��� ���� �� ������, [����������� ������] ���� �����.

��������������� ��, �������, ��������� �������������. ����� � �������� � ��������� - �������� �������� � ���������, �� ��������� �������������. ��� ���� ��������������� - �� �������� � ���������, ���� ���� [�������] [10] �������� � ���������, � ������� ��� ������ ��������������� - [�������] �������� � ��������� �������� � ������� � ���������, � ��� ����� ������� [���] ��� ����, ����� ������������� ���� ������������ � ����-��� �������. ����, ������������� ������ (το αδίκημα) [�� �� �������]: [����] "�����" ������ ��������� ���������������, [����] "�����" - ������������� ������.

�� ����� ��������� ������� ��� ������������� � ���������������, ��� ��, ��� �� [15] �������, � �������� � ��� ������� [�������] ������������� � ���������������.

10(VI). ������� �����, ���� �������������, �� �� ���� ��������������, �� � ��� ������������� �����, ���� �������������, ������ ��� ����� � �������������� � ����� ���� [򳺿 �� ����] ������ ���������������, ������ � ���䳺�, �� ������������, �� ����������? �� ��� �������� �������� �� ����? ����� ����� [20] ������ ������� �� [�������] �����, ������, ��� ����, ����� ������� [������] �� ������� ����, � ����������. � ���, ���� �������������, [������ ���-����] �� � ��������������, ��������� �� �����, ��� �����, � �� ����������, ���� ������ �����������; �������� � � ����� ��������.

���� ���� �������, �� ������������� "��������" � "�����������". ���, �����, �� [25] ��������, �� ����������� "������ �����������" (το απλώς δίκαιον) � "����������� ��������" (το πολιτικον δίκαιον). �� ������ ��������� ���, �� ������ ������ � ���������� ���� (έπι κοινωνών βίου) ����� ��������������� ����� (προς το είναι αύ-

τόρκειαν), ������ � ����� ����������� ��� �����������(26). ��� ��, � ���� ����� ����, � ��� ���� �������� ���� ������ ���������� �������������, � � ���� [����] ������ ���� [30] �������. ����������� ���� ��� ���, � ���� � �����, �� ��������� �� �����, � ����� [�������] ��� ����, � ���� [�������] ���������������, �� "���" (ή δίκη) � ������� (f| κρίσίς) ���� ������������� � ���������������.

����, �� [�������] ���������������, ��� � � ��������� ������ ������������� (��� ���, �� � ��������� ������ �������������, �� ������ [�������] ���������������), � �� ������ [���������] �������� ��� ����� ����������� ���� � ����� - ������������ ���. [35] ���� �� ���������� �������������� (αρχείν) �� �����, � ����� [������] (5 λόγος), ������� ������ ��� [������� ����� ���� � ����� ���] 1134b � ��� �������. ��� ����� ��������� (� άρχων) - ����� ������������� (φύλαξ του δικαίου(27)), � ��� �������������, �� � ������. � ������� ���������, �� � �����, ���� ����� �� ����� ������������, "�����" �� ���� (�� ���� �� ������� ��� ����� ������������ �����, �� �������� ����, �� ��� ����� �����������; ���� [5] ���� ���� - �� [�������] ������, � ��������� ������, �� ������������� �� "���� �����", �� � ���� ����� �������(28)), ������� ���� ������� ������ ����� ����������, � ���� ������ � ������; � �, ���� ����� �����������, ������ ��������(29).

(26) ������� �������������� �����: ���� ��������� ������� - ����������� ����� ��� ��������������� ����� ������ � ����� (����������� �� �����������) �����. �� ��� ������ �� ���� ���� �������������, � �� ������ �����, ��������: ���� ��� ��������� �� ������ ������� � �� ����� � ��'����� ����������, � ������� �� �������� ������ � ����� ��������, ����� ����, � �� ����-��� � ����������� ������, �� ����� ε ����� � �����.

(27) ����� � άρχων ������ �� ������ ������ ������, ��� �������� ����-��� ������ ������, �������� �� ����� - �������. ����, ����� � ����, ��� ������������� �������� �� ������ ����� ����������, ��� ����� �������������, ���������� ��� � ���� ������������� ��� ������� ����������.

(28) ���.: 1130��.

(29) ���������� ��� ��������� � ���� ������������ ������ ������ ������������� �������� �� ��������� �� ���� �����������.

����������� ������ (το δεσποτικον δίκαιον) � ������ (το πατρι-KOV) �� �� � ����, [�� ����������� �������� (�� πολίτίκον δίκαιον)], ��� � ������ ����; ���� ��������� [10] ��������� ��������������� �� ��������� �� �����, � �������� (τ6 κτήμα) � ������ (���� ���� �� ������� ������� ��� � �� ���������), �� �� �� ������� ������ [��������], ��� � ������ ���� ������� �� ���������. ���� ���� �������� ������ ���� �� ���� ���������������. ����, ��� ���� � ���������������, � ������������� ����������: ���� ���� ������������� � ������� � ���� � ���, ���� �� �������� �������� ���� �����, � �� �, [15] �� ������ ������ ������ (υπάρχει Ίσότης) � � ���������, � � �������� (του άρχειν και αρχεσθαι).

���� ����������� ����, �����, �������� �������, � �� ���� � ��������; �� � � ������ ����������� (το Οίκονομίκόν δίκαιον), ��� � ���� �������� �� ����������.

(VII). �������� ����������� ������� - �������� (το φυσικόν), ������� � - ��������� (�� νομικόν). ���� ��������, ���� ������� �� �������� ���� [20] � �� �������� �� �������� �� ����������; ��� ���� �������� �� �������, ��� [������] �� ������, � ���� �� [���] ����������� - ��� �������, ������, �� [������] ���������� �� ���� ��� ��� �� � ������ ��������� ������ ����, � �� ���� ������, �� �� ��������� [�����������]. ���� � �������� ������, ���������� ��� ������� ������� (���������, ��� �������� ������(30)), � ����� �� [������� �������], �� ����, ���������, ��������� ������� ������ (τα ψηφισματώδη).

(30) ������������ ����������� ����� � 422 �. �� �.�., �� ��� ������������� ����, �������� ������� � ������� ������� ������� � �������, ��������� ���� �� ����� ������. �� ������������� ���� ��䳿 ���� ����������� � ������ �� �����, �� �������� ������ �� ������������������ (���. ��� ��: Thuc. V. 11).

���� �������� ���������� ��� [25] ��, �� �������� ������� � ����� �� ���� � ����, ��������� � ���, � � ���� ������ ������; ��� � ���� ������, �� �������� ��, �� [���������] ������������. � ������ ������ �� [�����] ��[����], ��� � ������� ������� ���� ���� [�����]. ��� ����, ��������, [��������], ��������, ��������� ���������, � ��� ��� ��� � ������� ���� [30] [�����������] �� �������, ��� ��, �����, ������, � ����� � ��� ���� ���� �� �������, ���� - �� �� �������. ��� [�����������] �� �������, � ��� ����� �� ������� � �����������, ���� ���� ��� ��� ��, �� ���� ���� � ���, � ������, � ��� ����, �� � �� � ���� ������� �� ���, ����� ����. � ��� ����� ����� �������� ���� � ������������: ���� �� ������� ������� ����� ����, ��� � ��� ����� ����� [35] � ����� ������� ������.

�� �� �������������, �� ���������� �� 1135� ����������� � ������ �����, ����� ��������� ����; �����, ��� ��� ���� � ���� �� ����� ���, � � �������� ���� �����, � [���������] ��������� - �����. ������� �� ����� � �� �������, � ������ ������� ������������� �� ������� ����� ������, ���� ��� � ������� [5] ����� (αα πολιτεΐαΐ) [�� ����� ������], ��� ����� ���� [� ���] ����� � ��������� �� ��������.

����� [�������] ������������� � ������ � �� �� �������� �� ��������� �� ����������: ���� ������ ���������, � [���������] ������ ��� ���� - ���� � �� ��������.

г������� � ������������� ������ (το αδίκημα) � [�������] "�������������" (το αδίκον), ����������� ������ (το δικαίωμα) � [�������] "�����������" (το δίκαιον). ������������� [10] ���� ���� �� �������� ��� �� ������������, �, ���� �� ���������� � ������, ��� �� ������������� ������, ��� �� ����, �� ���������� - �� �� �� [������], � [�������] ���������������. ��� ���� � �� ������������ �������.

�������� ������� ����� ���������� [������] "����������������" (το δικαιοπράγημα), � "����������� ������" (το δικαίωμα) [������] ����������� ������������� ������. ������ ����� ���� ������ ���������� ����� ������: �� ���� [����������� � ������������� ������], ������ ����� [�����] � � ��� [15] ���� ������ ���� ���'����.

(VIII). ������� [�������] ������������� � ��������������� ���, �� �� �������, �� ������ 䳺 ������������� � ����������� ���, ���� ������� ������ �� ���� ��� (εκών), � ���� ���� ������� ������ �������� ���� ��� (άκων), �� 䳺 � �� �����������, � �� �������������, ���� ����� ���������� ����� (κατά συμβεβηκός): ����� ���� ������� ������, ��, ��������� �� ����������, � ������������� ��� ���������������.

���������� ������������� � [20] ����������� ������ �������� �� �� ����������� � �������������, ��, ���� [������������� �� �] ���������, ���� �����������, � ��� ������ � ��������������; ����� �����, ���� ���� "��������������", �� ������ �� "�������������� �������", � ���� ���� �� �������� ����������� (το εκούσιον).

�������� � �������, �� ���� � ����� �������, ����-������ �� ������, �� �������� �� ���� ������, ���� ���� ������� ������ � �� �� �������� ��� ��, [25] ����� ����, �� ��������� ���� � <�����> ���� ���� �� ������, ��������� ���� �� �'�, ��� � �����, ������� ��� �� ��������� �� ���������� �������� (κατά συμβεβηκός) � �� ��������� (���, ���� ���-������, ������ ���� ������, ������� ������, �� �� ���� �� �� ��� [����, �� ������], �� �� ����� �� ��������).

���� ���� � ���, �� ���� �������� �������, ������, �� �� ������ �� ����� �� [30] ��������, ��� �� ������, �� �� ������. ������� �� ����� ��������� ������������� ������, ���� ���� � ��, �� ��������� ���� ������.

���� ������ ����� �� �������� ��� ��� � �� �� ��������, ��� ��������� �� ���� ������ �� ���������, �� ������ ������������. ���� ������ �� � ��������� �� ������� 1135b �� ������ � �������� �� ��� (πράττομεν και πάσχομεν), ����������� ��, [���] ��� � ����� �� � � ������������, � ������������, �� ��������� ������� ��� ��������.

� �������� ��������� ����� ��������� �� ������������� � �����������.

���� ���-������ ���� ����� ������ [���� �����] �������� ���� ��� � � [5] ������, �� �� ����� ��������, � �� �� ������ ���� ����������� (δίκαια πράττειν), � �� �� ������� ������������� (δίκαίοπραγεΐν) ������, �� �������� ���������� �������� (κατά. συμβεβηκός).

��� ���� � � ���� ������ �� ������� ������ [�� �����] �������� � �������� ���� ���, ����� ��������, �� �� ������ ������������� (αδικείν) � ������ ���� ������������� (τα άδικα πράττειν) �������� ���������� ��������.

��� �������� ������ �� ��������� �� �������� ������, � ���� - �� �� ������, �� [10] ������ ������� ��, ��� �� ���������� �������� ������, ��� �� � �� ��������� ����� ����������, �� �� ��������� ������.

��� �������������� � ����������� (εν ταΐ,ς κοινωνίαις) ����� ���� ���� �������. ��������� (τα αμαρτήματα), �������� ���������, ���� �� ��������� ������ ��, ����� ����, �� ��������� ���� � ����� ����; ���, ������ �� ��������� ������, �� [���������, ��� ��] � ��, �� �� ���, �� �� ����� ����, [15] � ������ �������� ����������, ��������� ����� �� ��������, � �������, �� �� ����, �� �� ���.

����, ���� ����� �������� �������� ���������� (παραλόγως), �� ��������� �������, � ���� �� �������� ����������, ��� ��� ��������, �� ����� ��������� (�� ��������� �������, ���� ���� ������ - ������� �������, � ������� �����������, ���� ������� ����). ���� [20] ���� ������, ����� �� ��������� ������ ���������� (μη προβου-λεύσας), �� [����� ����] ������������� ������; ����������� �� �� ������ � ���� � ����� ���� ���������, ������� ���� �� �������. ��������� �� ����� � ��������� ��� ���������, ���� ���� �������������, � ����� ���� ������������ ������, ��� ����� �� ���� ���-���� � ������� ������� �� "������������" � �� "���": ���� �������� ����� �� ��������� �� �������.

[25] ���� � [������ ������� �����] �� �������� ������, ���� � �������������� �� �����. ����-�� � ��������� (καλώς) �������� ��� (κρίνεται) ����� � ���� �� ����� ��� �����, �� �������� ��� � �� ���, ���䳺 ����� ���, � ���, ��� ��������.

��� ����, ����� ��� �� "���� �� �� ����", � ������������� [���� 䳿]: ���� ��� ���� ��������� �� ��, �� ���������� ��������������� (επί φαινόμενη αδικία). ����, ����� �� ��, �� ������� (�� � ������� [30] � ������, ��� ����� ���� ������� � ����������� ����, ���� ����� �� 䳿 �� ����������� ��������������); �������, ��� [���] ������� [�������] ����, � ������������ ��� ��, �� ��� ������ ������������� (���������� � �� �� �������� � ������� ���� �����), ��� �� ��� ����, �� �����1136����������������, � ��� - �.

�������, ���� ������ �� �������� ������ �������� �����, �� ���� ������ �������������; � ��� ����� ��� ������������ ������, ���� ���������� ������������� �� ������, ���� � ��������������. ³������� � ������������ ������ � ���, ���� ���������� ������ ���� ������� �� �������� ������; ��������� �� ���������� ������, ���� [5] ���� �� ���� ���.

� ������������ ������ ��� ���������� �������� (τα εστί συγγνωμονικα), ���� �. ���������, ���� �� ����� � �������, ��� � �� ��������, ���������� ��������, � ���� �� �� ��������, � � ������� ����� ����������, ������� ������������� � ���������, �������� �� ����������.

11(IX). [10] ���� ��������� �������: �� ������ ��� ���������� [�������] "��������� ���������������" � "������ �������������", � � ����� ����� - �� ������� ��, �� [���] ����� �������� �����:

- � ���� ���� ����, ������ �� �����.

- �� ���� ���� ���? � �� ����� ���� ��(31) ?

(31) ��������, �� ������ � ������ �������� �� ����� � �������� �����䳿 ������ (Ear. Fr. 68 (Nauck)).

[15] � �����, �� ������� "��������� ���������������" (αδί-κεΐσθαΐ) ������ �� ���� ���, � �� ���� ������ �����������, ������ �� ����, �� ������ �������������� ������ - �� [������] ����������? � �� �� ��� [�������� ���������������] �� ���� ���, � �� ������ �������� ���� ���, ��� � � ����� �������� �� ���� ����, � � ����� ����?

�� � ���� ��������� � [�������] "��������� �������������" (δίκαιου σθαι), ������� ��������� ����������� ������ (το δικαιοπραγεΐν) ������ ���������, � ���� ������ ������� [20] ������� � ���� �������� ����� ������������, ����� ��������� ��������������� � ��������� ������������� - �� ��� [䳿] ��������, ��� ����������. ����� ����� �������� "��������� �������������" ���� �, ������, ��������� [�������, �� ��] ������ ���������: �����, ���� "�������� �������������" �� �� ���� ���.

ϳ��� ����� ����� ������ � ���� �������: �� ������, ��� ������� �� ��������������� (το ά,δίκον πεπονθάς), [���] ����� ��������������� (αδικείται), � �� �� � [25] 䳺�, ��� � � ����������� [�� ��]? ���� � � ����, � � ������ ������� ����� ���� ��������� ������������ [�������] ���������. ����, �� ��� ��� � � ��������������� [��������], �� �� ���� � �� �: ������ ������������� (ταδικα πράττει ν) � ������ ������������� (αδίκεΐν), � [�� ���� � �� �] ��������� �� ��������������� (τ6 άδικα πάσχειν) � ��������� ��������������� (το αδίκεΐσθαι); �� � ����������� � ��� [������] ���������� ������������� (το δικαιοπραγεΐν) � ��������� ������������� (το δίκαιοΰσθαι), ���� �� ��������� [30] ��������� ���������������, ���� ���� ����, ��� ������ �������������, ��� ��������� �������������, ���� ���� ����, ��� ������� �������������.

���� � "������ �������������" ������� ������ ������� ����-���� �� ���� ���, (� "�� ���� ���" - �������, ������, ����, ��� � ��, ������� ������������� ������� ��� ��� �� ���� ���), �� �����, �� �� [�������������] �� ���� ��� ����� ��������������� � �� �������, ��� ������ ���� ���� ���� ������ ������������� (αυτός αυτόν αδίκεΐν). �� ������� ���� � ��� ������, ��1136b���������� �����������: �� ������� ���� ���� ������ ������ �������������? ������ �����, �� ����� �������������� ������ ���� �� ���� ��� ��������� ����� �� ������, ������ �� ���� ���, ��� �� ����������� �������� ��������� ��������������� �� ���� ���.

��, �������, ���������� ������, � �� ����, �� ����� ���������, ������, ����, ��� � ���� ��������, ����� ������: [5] "�������� �������"? ij����, ������ �� ���� ��� ����� ����� (βλάπτεται) � ������� �� ���������������, ��� ���� �� ����� ��������������� �� ���� ���: ���� � �� [�����] �� ����, � ���� ���� � �������������, �������, ���� ������ ���������� [����] �������, ���� �� ���� �� ���� ����, ��� �� �� �� ����, �� �� ����������, � ������������� ������� ��� ������, ��, �� ����, ���������� �� �����. ��� ���, ��� ���� ��� ������ (τ& αίηοΰ), ������ �� ���� �� ����� �������� ��� ������, [10] �� ��� ij����� ��� ������� �� ����� ���������, � ����� ����(32), ��� �� ����� ���������������: �� ����� � �� �������� ������ [�� �� ������], � ��� ��������� [�� �� ���������] ��������������� �� ����� �� ��������, ��� [��� �����] ������� ���� � �������� ���, ��� ������ �������������.

(32) ���. II. VI. 236.

����, ����, �� "��������� ���������������" �� ����� �� ���� ���.

12.[15] 3 [������], �������� ����, �������� ���������� �� ���: ��� ������ �������������, �� ���, ��� ������� ������ �������� ���������� ������ �����, �� ���, ��� [���� ������] ��; � ����� �� ����� ������ ������������� ���� ������ ����?

ij����, ���� ������� ������� ������ � ������������� ������ ������������, � �� ���, ��� �� �����, [��� ����], ��� ���� ����-��� ������� ������ �����, �� ���, ������ � �� ���� ���, �� �� ��� [20] ���� ���� ������ �������������; �������� �������, �� ���� �� � ������� ��������� ���� (�'� μέτριοι), ���� �� ������ �������� [�����] �����. ��, �������, � �� �� ��� ������? ���� ���� ���������, �� �� �� ���� ������� � ������ ����, ������ � ���� ��� � ���������� �����������. ��� ����, [�������] ��������� ���������� �� ���������� [�������] "������ �������������", �� [���, �� ������ ���] ����� �� ������� �������� ����� ������� �, �������, �������� �������� �����, �� ����� ���������������, [25] � ���� [���� ����] � [�����������], �� ������ ���� �����.

�������� �����, �� ������������ ���� ��������� �������������, ��� �� ������ [��� ������] ���, ��� �� �����: ���� �� ��� ������ �������������, ��� �� ������������� [������], � ���, ��� ���� ������ �� ����� [����� ���� ������ ��������������]. �� � � ������� ������, ��� �������� � �������������, � �� � ����������.

���, ������� "������" �� ������ �������, [30] ����� �������, ������ �������� � ����� ��������, � ����, � ����� �� ������� [���������], ��� ���� �� ���� �������������, ��� � ������� ������������ ����.

���, ���� � ������� ������ [������] ��������, ���� �� ������ ������������� � ����� ���� ����������� ������������� (το νομικόν δίκαιον) � ��� �� �� ��������������, ��� � ������� ������ ������� �� ������ ��� � �������������: ���� ��������� ����������� � ����������� �������� (�� πρώτον δίκαιον) - �� ��� ����. ���� � ������ ������ 1137� �������������, ������ [��], �� � ���� ������ ������������, �� �� ������� ��������, �� �� ����������� ������. � ���� ���, ���, ����� ���� ����, ���� ������ �������������, ��� �������������, ������ �� ����, ��� ���� ������ � ������������� �����: ���� � ���������� ����� ���� �� ������� �� ����, � �����.

13.���� [5] ��������, �� �� ��� �������� ������ [��� �� ������] �������������, � ���� [�������], �� ����� ���� ������������. ��� �� �� ���, �� ����� � � �� ���� ������ � �������� �����, ������ ����, ��� �������, � ���� ������, ��� ������ [�����] ��, ����� ��������� ����� [����], � �� �����, � �� �������� �� ���.

������� �� �����, � [10] � ����, ��� ������, �� ���� ���������� ���� � �� ������������, �� ���� �������, ���� ����� �������, �� ��, ��� �� �������� ������, �������� �� ����� (��� �� [��] �� �����������, ���� �� ���������� �����); [�����] ������, �� ����������� ������ �����, � [������], �� ����������� ������ �����, [������ ����] �������������, � ���� ����� ��-���� ������, �� [�����, �� �������] ��� ������'�, ������� ����� � ����� ������� ����� �����, [�� ������] � ���, � ����, � [15] ��������, � ���������, � ������, ��� [�����], �� ����� ����������� [��] ��� ������'�, ��� ���� � ����, ����� ������� ����, �� � ���� ������.

� 򳺿 � ���� ������� ���� �������, �� ������������� ������� �� ���� �������� ������ �������������, ������� ����������� ������ ������� �� ����, ��� ����� ����� ������ �� ���������� ����-���� � ������ ���� ������: � [20] ������ � [����] ��������, � ������ [����-������]; � ����� �� �� ������ ���� �, ������������ ������ �� ������, ���� ��� �����. ��� ����� "�������" � "������ �������������" �� ������� (���� �� ������� ���������� ����) [������] ������ ��, ��� ������ ��, ����� ��������� ����� [����], ������ �� ���� �� ���������� ��� �������� ������ �� � ����, ��� ����� �� �� �����, ������ �� �� [25] ������ ���, ��� � ����� ����� [��� ��].

����������� (τα δίκαια) ���� ��� ���, ��� ������� �� ����������� ����, ��� ����� � ��� �������� ��� ���������, �� ��� ����� ���������� �������� ��� ����, ��, ������, � ��� ����, � ��� �����, ���������� �������, ���� ����� ���� ���� ������ �����, ��� ���� �� �� �������, ��� ��� [30] �� �����; ��� ����� �� [����� ������] �� ����� ���; ��� ���� ���� (�����������) �� ������ � ������.

14 (X). ��������, ��� �� ����� �������, - �� ��� ������� (ή επιείκεια) �� ����� (τ.6 επιεικές), �� ������� ������������� �� �������������, � ����� - �� ������������.

���� �����������, �� ���������, �� [�� ����] �� � ������ ���������, ��� � �� ��� �� ����. ������� ���� �� [35] ������� "�����" � "������� ����", ��� �� ��� 1137b ������ ����������� ������� ["������"] � ��� ����� [������, ��� �������������], ������ [�����] "�����������" (αγαθός), ��� ��������, �� ���� ������ (το έπιεικέστερον)-�����; � ����, ���� �������� �������� �����, ������� ������, ���� ����� ���������, ��� �� ���� ����, � �� �����������. ij����, �� �� ����������� �� ����������, �� �� ����� �� [5] �����������, ���� ��� �� ��� �������, �� ��, ���� � �� � �� ����������, �� [����������� � �����] ������. ����� �� [���������], ������, � ������ ����������� (ή απορία) � ��'���� � [��������] �����, ��� �� ���� � ������� ������� �������� � ����� ��� ������� �� ����������. г� � ��, �� "�����", ������ ����� ������� [����] �������������, � [���-����] "�����������", � �� ����� �� ����������� �� ������ ����� ��. [10] ����, ����� � ����� ������, � ��� ����, �� � �� � ���� ����������, ����� ����.

����������� ������� ��, �� ��� ����� � "�����������", ����� ����������� �� �� ������, � [� �����] ����������� ��������� �������������. ������� ����� � ����, �� ������ ����� [���������] ��� ���������� [�������], ��� ��� ���� ���� ��������� ������� ���� � ��������� �����. ���� � ��� ��������, ���� [15] ��������� ������� � ���������� �����, ��� �� ����� [������� ��] ���������, ����� ������� ��, �� [�� ����] � ������� �������, ������ ����������� [�������] ���������. � ��� � ����� ����������, �� ��������� [���������] �� � ����� � �� � �����������, � � ������ ��������, �� ���� ���� ������ ������ (ύλη των πρακτών).

��� ��, [20] ���� ����� ��������� ��� ���������� �������, � ������� [����] ������� ����, ��� ���� ��������� ��������, ��� ������ ��������� �������: ���, �� � �����������, �� ����� ����� ��� �������, ������� ��� ���������, ��������� ��������, ��� ������ �� ����� ��� ������������, ������� �� ���, � ���� ���� ����������, �� ��� �� [�� ��������] � �������������.

���� [�����] � � ����������� � ����� ������� �������, [25] ��� �� ���������� �������������, [� ������], ���� ����� [�������������] � ���������, ������� ��� - ���� �����������. � ���� ������� ������� - �� �������� �� ������ � ����, � ���� ����� ���� ���������� � ��������.

��� ������� ����, �� �� ��� ����������� ������, ������� �������� ������ ����� �� ����� ���������� ������, �, ����, ������� �������� ������ ������������ (το ψήφισμα).

��� ������������� � ������� (� κανών) [30] �����������; ������ �� ���� �� � ��������� ���������� ������ (� κανών) �� ������ (���� ���� ��������� �� �������� ������ � �� ���������� [��������] ��������(33)), ��� � �������� ������ ������������ [��������] � ��������� �� ��������. ����, ����, �� � "�����", � ���� ���� �����������, � ����� [����] ������������� ���� �����. �������� � ����� �����, ��� ���� ����� [35] ������, ��, ��� ������� ������ ������ [�����] � ���������� �� � �������, ��� 1138� �� [������] ������� [���������� �����] ����� �� ������ [�����], ���, ���������� �� �������� ������, �������� [�����] �����, ��� � ������, � ��� [��������] ����� (ή £ ζΐζ) - �������, �� ����� ����� ��� ������������� (ή δικαιοσύνη) � �� �� � ������ ������� �� �� [��������] �������.

(33) ������ �� ���� ������������ ������ �� ������ �� �� ��� ����� � �������� � �������� ���������� (�� �� ���� ���������� ����� ��������� �����������), �� �� ��� �������� ����������� �������, ���� ��� ������� �����.

15 (XI). �� ������� ������ � ����� ����� ������������� ���� �� [5] ��������� ����. � ����: ���� ������� ������������� - �� ��, �� ����������� ������� ����� � ��� ������������; ���, ����� �� ������ ������� ������ ����, � �� �� �� ������, [��] ���������.

���, ���� ������ �������� ������ ������� �����, �� ���� � �� � ������� �� �����, [���� ��������], � �� ���� ���, ���� ������ �������������, � [���������� ������] �� ���� ���, ���� �� �� ���, ���� [�������] � ���. � ��: ��� � ��� ����� ���� [10] �� ���� ���, ������� �� �������� ������ ��������, ����� �� � ����� �� ��������. ����, [���� ������] ������ �������������. ��� � ���? �������, � ��������, � �� � ����� �����? ij����, �� ������� �� ���� ���, � ���� �� ����� ��������������� �� ���� ���. ��� ���� ������� (η πόλις) ����� ������� ��������� �� ���������� � ������� �������� (τις ίχτίμία) �������� ���� �� ������, �� ������������� ��������� �� ��������� �� �������(34).

���, � �� �� (���0' 5), � ��� ���, �� ������ �������������, ���� �������������� [15] � �� ������� ������� (δλως φαύλος), ���� ��������� ������ ������������� � ����� ����� (�� ����� ���� � �������� � ���������: �����, �������������� � ������� ������� �������� ����� (πονηρός), ��, ������, ������, � �� �� ������� [�񳺿] ������ � ������, � �������, � ������ ������������� �� �� ������ � ����� [�������]). ij����, ������ ������ � ���� � ����� ���� � ��������� � ������� � ������� ����� � ��� ��, � �� ���������; �������, ������������� � ������������� [20] ��������� ������� �� [����� ���] ��������� [�������].

���, [�������������� ������] ��������� �����������, ������� ���� � ������ ����, ������� �� ���������, �� ������������� ������, ������� � ������� �� � ����, ����� �� �����������, ��� ����� �� ���, ��� [������ �������������] � ����� �����, ��������� [���� � �� �] � �������, � ������.

��� ����, �����, ��, [���� ������ ������ ������������� �������� ���� ����, �� ����] ����� ��������������� �� ���� ���.

�, ������, ���� �� ������ ������������� ��� ����, ��� �������� [25] �������� ������������� ������, ��� ���� �� ���� ��������������� � ���� [��������], ��������� � ������� �������, ������� ��� [�����].

� ������ � [������� ����] ��������������� ������ �� ��������� �� ������ ���� ��������� ������� ����������, [��� �� ���� �������] "�� ���� ��� ��������� ���������������"(35).

(34) � ����� ���� ���������� ���������� � �������� ������ �� ���; ���.: Aeschin. Ctes. 244; ���. �� ����� ����� ������ ����������� � ������� (Plato. Legg. 873�).

(35) 1136�Dz - �4.

��������, �� � ��, � ���� ������ - � ��������� ���������������, � ������ ������������� (���� ���� ������ ���� �����, � [30] ���� [����] ����� ��������, � ���� ������ ������'� � ���������� [��������], ������������ - � ������������).

������ �������������, �����, ����, �� ���� ��� ������ ��� ����� � ������� ��������, ������� ��� ����� � ���������� ���������, ��� ������� �� ���� (���� �� ��� ��������� ���'����� � ���������������), �� "��������� ���������������" �� �������� �� �������� � [35] ���������������.

����, ���� �� ��� (καθ' αυτό) ��������� ��������������� ���� ������, 1138b ��� �� [�������] ���� �������� ��� �� ������ ����� ���� ������� ����. ��� ��������� [�� �����] �� ����� ������� (ουδέν μέλει τη τέχνη). ���, ��������� ������ [����������] ������ �������� ���� [�����������], �� ����, � ���-���� �� ���� �������� ������� ���� ��������� ������ [������������], ���� ��������� ���, [5] �� ���, ��� ���� �� ����� � �������, ���������� �������� ��� �������.

� ����������� �������, ��� ������������ ����������, [����� �������], �� ����������� ���� �������� �� �� ��������� �� ������ ����, ��� � ��������� ������ [����], ������� �� ����� �����������, � "����������� ������" � "����������� ������". ���� � ��� ���������������(36) ���� ��������� �������� �� �������� ����, �� ����䳺 ��������, � �������� ����, ���� ���������� (το λόγον έχον μέρος της ψυχής προς το αλογον); [10] ����� �� ���� [�����] �� �������, � �������, �� ���� ��������������� �� ��������� �� ���� ������, �� �� ���� ��������� ���� ���� [���, ��] ���� �������� ���� �������� ������� ����������, � ���� � ��� [������ ����] ����� ���� ����������� � ��������� ���� � ����� �� � ���������� � ���������.

(36) ������� �� ���� ����� ������� (���� �� ��� ���� "�������") �� ���� �����������.

����, ������ �������, �� ������������� � ����, ����� ������������, ��, ����� �����, ��������.

����� �����

1 (�). 1138b[18] ������� ����� �� �������, �� ��� ������� ��������, � �� �������� � ���������, � [20] �������� ����, �� ������� ���� ��������, �� ������� � ����� �����������(1).

����, ��� ��� �������������� ������ [����], �� � ��� ������ ������, ���� ����� ���� (τις σκοπός), � �������� �� ��� ���, �� ����䳺 �������� (� τον λόγον έχων), ������ � �������� [������ �� ������](2); � � ����������� �������� ���� ����� ���� (τις δρος), �����, �� �� ���������� (φαμεν), ���� �� ��������� � ����������, [25] ������ ��������� � ����� ���������.

���� ������������� ������� (το ε'ιπεΐν αληθές), ����� �� ��� �� ������� (ούθέν δε σαφές): ���� � ��� ����� ������, ��� ���� ���� �����, �������� � �������������, �� ����������� � ���������������� ����� �� ���� ������ � �� ���� ����, � [����������] ��������, ����� ���, �� [������] ���� ��������; ���, �������� ����� ��� [�������], [30] ������ �� ����� � ����� ����� - ���������, �� [���] ������ ��� ���, ���� ������: "�, �� ������� �������� ���������, � ���, ��� ��� ����䳺". ����-�� � �������, ��� � �������� ������ ���� (περί τός της ψυχής έξεις) �� ����� ���� ���������� ���� �������, ��� � ���� � ����� ���������: �� � ���� �������� � ��� ���� ����.

2. ��������� ������������ ����, �� ������������, �� ��� ���������� 1139� ����� (του ήθους), � ���� - ����� (της διανοίας). �� ��� �������� ������ ������������, ��� ���� � ������������ (�������� ������ ��� ����) ��������� �����.

����� ��� ���� �������, �� ������� �� ������� ����: ������� ��������� (το λόγον έχον) � ���������� [5] ���� (το αλογον)(3); ����� �������� ����� �� �������� �������� ��, �� ������� ���������.

(1) ���. ��. 2, �������� 1104�11-22, 1106�26-27.

(2) �����, ���� ��� ����������, ��������� �� ����������� ������ ����, ��� � ��������� ���.

(3) το λόγον έχον ����� ���������� �� � �� "��, �� �� �������� �������, �������� ����"; �������� το άλογον ����� ���������� �� "���������� [5] �������� �������, �������� ����".

���������, �� ������, �������� ������, ����� ��: ���� - ��, �� ��������� ��� �� ���������� ��� �������, �� ������ (α'ΐ όρχαί) �� ������ ���� ��������, [����� �������]; ���� - ��, �� ��������� ��� [�� ����������] �, [�� ������] ������ [���� � ������, � ��������]. ���� ��� ����� ������ ���� ������� � ������ ���� ������� ����, ��������� ��� ����� ������ [10] ���� �� ����� ���� ��������, ���� ��� ������� ������� ��� �� ������ �������� � ����������� [��� ������ ���� � �������� �������]. ����� ��� ���� ������� ���������� �������� (το έπιστημονικόν), � ���� - ����������� (το λογιστι-κόν), �� �������� ������ (βουλεύεσθαι) � ������������� (λογ'ιζε-σθαΐ) - �� ���� � �� �, ������� ���� �� ������ ����� ��� ��, �� �� ���� ���� ������. ����, ���������� ������� - �� [�����] ����� ���� ������� [15] 򳺿 �������, �� ������� ���������.

����, ����� �������� ����������, ���� ��������� ����� (t| έξις) ��� 򳺿 � ��� ���� ������� ����, �� ��� 򳺿 � ��� ���� ���� �� � ������������, � ������������ ����������� � �����, �� �������� (προς το έργον το ο'ικεΐον).

(II). � ��� [����] ����, ������ (tot κύρια) ��� ������ � ��� ������: ������� (ή αισθησις), ����� (� νους), ��������� (ή δρεξις). � ��� ������� �� � �������(4) ����� � �� �� ���� ������; �� ���� ����, �� ������� ����� � [20] ���, ��� ���� �� ������� �� ������. ���, �� ��� ����� -���������� (κατάφασις) � ����������� (απόφασις), �� ��� ��������� - ������������� (δ'ίωξίς) � ����� (φυγή). ����� �����, ���� ������ ������������ (ή ηθική αρετή)-�� ����, �� ���������� ���� ������ (ή έξις προαιρετική), � ������� ���� - �� ���������, ��� ����� ��������� ������ (ή δρεξις βουλευτική), �� �������� �� ���� ���� ��������, � ��������� - ����������, [25] ���� ��� � ������� ���� (ή προα'ιρεσις) ����������� (σπουδαία), � [��������] �������� �� �, �� �� �� ��� (διώκείν) [���������].

����, �� ����� �� ������ ����� ������ �� �������� (πρακτική), � ��� ������������ (θεωρητική) �����, �� �� ��������� � ������, � �������� (ποιητική), ����� (το ευ) � ��� (το κακώς)-��, ��������, ������ (ταληθές) � ������ (ψευδός(5)): �� � �� ������ ������ ���������, � ������ 򳺿 �������, �� ��� �������� [30] � ������, - ������, ��� ����������� � ���������� ����������.

(4) ����� �������� - &ρχή�

(5) � ������� "��������".

������ ������ (πράξεως όρχή) - ������� ���� (��� �� ������� (ή κίνησις), � �� �� ���� ���� (ου ένεκα)), � �������� ������ - ��������� � ��������, ��� �� ���� �� ��� (ένεκα τίνος). ����-�� � ��� [�����] ������, � ��� [�����] �����, � ��� [�����] ������� ����� ������� ���� ����������: �����-�-������ (ή εύπραξία) � ��, �� � ���� [35] ������������ (το εναντίον), �� ���� � ������ ��� [�����] ����� � �����. ����� ���� ����� ����� �� ��������� � ���, [�� ������ ����� �����], �� ��������� ����� ���� � �� ������ �� ��������, 1139b������� ���� ���������� � ��� ������� [������]. ���� ������, ��� �������, ������� ����� ����� ����, � ����� �� ����������� (� ����� � ��������) � ��������� (το ποιητόν), ��� �� ��������� ������ (το πρακτόν): �����-�-������ ���� � �����, � ��������� ���������� �� ����. ���� ���� ������� ���� - �� ��������� ����� (5 ορεκτικός νους), [5] ��� � ��������� ��������� (ή δρεξις διανοητική), � ���� ���� ������ � ���� ������.

��������� �������� ������ (το προαιρετόν) �� ���� ���� ���� � ��������; ���, ���� �� ��������� (προαιρείται) ���������� ����(6), �� �������� �������� �� ��������� �����, [�� ��������� �����] �������� ����������� � �������� ����, �� �������, � ������ �� ���� ����� �����, ���� �� ����, � ���� ������ ������:

[10] ���� ������ ������ � ����� �� ����:

�� ������ ������� ��, �� �������� ��� ����(7).

(6) ���� = ����.

(7) ������ � ��������� ������ ������� (Agathon. Fr. 5 Nauck), ���� ������ ��� ����������� ������� �����; ��������� ��� �� ���.: ���. - �. 725 ����. 13.

����� �����, ������ ���� ��������� ������ ���� - ������ (ή αλήθεια). ����, ��� ���� ������ ��������������� � � ������ [����], ������� ���� ����� � ��� ������� ������ ������� �����.

� (III). ����, ���� ���������� ���� ��������� ��� [15] �� [������ ������] � ������ ������� (άνωθεν). ����� ���� ������ ������, ����������� ��� ����������� ������� �'��� [�����], � ����: ��������� (ή τέχνη), ����� (ή επιστήμη), ������������ (ή φρόνησις), ������� (ή σοφία), ������ (b νους): � ��������� (ή Ί>πόληψις) � �� �� ������ (ή δόξα) ����� ����������.

�� ���� ����� - ���� ����� ������ ���� ����������, � �� ���������� ��������� �������, - ���� � ����������. �� �� ����������, �� ����� [20] ��� � ����� �� ���� ���� � �����, � �������; � ��� ��, �� ���� ���� � ��� � ������, ���� ���� ���� [�����] ������������, �� ��� �� �����, ���� ���� �� �. ����� �����, ��, �� ������ ������� ����� (το επιστητόν), ���� � �����������, � �������, ����, �� ��� ���� � ���������� ����������� - ����, ���� � �� ������ � �� ���������.

[25] ���, ���������, �� ����� ����� ��� �������� (διδακτή απασα επιστήμη), � ������� ����� - �� ������� �������� (το μαθη-τόν). �� �� ������������ � � "���������"(8), ����� ������� (τα διδασκαλία), �������� � ��� ��������, [������� ] � ������ ������� �� ��������� (ή επαγωγή), � ������ - �� ��������� (� συλλογισμός), [����� ��������]. ��� ����� ��������� - �� [��������] �������, � [�� ����] �� ����������, � ������� �������� �� ����������. ����, ������� [30] ������(9), � ���� ���������� ������� � �� �� ������ ���� ������� ��������, � �������, �� ��������� ����������.

����, ��������� (ή επιστήμη) - �� ����� ������������(10), (� ���� ���������� �� ����� �� �������� � "���������"): ���� ������ ����䳺 �������� �������, ���� ���� � ������� ������� ����䳺 ���� � �������� �� ����. ���� � [�������� ���� ��] �� ����� ��������, ���� ���� ������� ������ ����� ���������� �����.

����, ����� ���������� ����� ��� ���� ���� ����� ��������.

4 (IV). 1140� � ����, �� ���� ���� � ���, � ������, ���� ���������� �� ��������, ���� - �� ������, � ��������� (ή πο'ίησίς) � ������ (ή πράξις) - �� ��� ���� (� ����� �� ���������� ������ ��� �������� ����"). ����, � ������������� ������ �����, ��������� �������� (ή μετά λόγου έξις πρακτική), ����������� �� ���������� �������� ������, ���� ��������� [5] ��������� (ή μετά λόγου έξις ποιητική). ����-�� ���� ���� � ������ �� ��������: ���� � ������ (ή πράξις) �� ���� ��������� (ή ποίησίς), � ��������� - ������. �������, ������, ����������� (ή οικοδομική) - ����� ���������, � �������, � ������� ���������� ���������� �������� ������, �� ��������� ���������, � �� ���� � ������ ���������, ��� �� ���� � ��������� �������� � ������������� ��������� �������, � � �������� ������(12), ���� �� ��� �� ����������, ������� [10] ��������� � ����� [����], ��������� ��������� �������� � ������������� ���������, - ��, ������, ���� � �� �. ����� � ��������� �� ������ � �����������, � ��������� �� ��������� (τεχνάζειν) - ������� ������� (θεωρείν), �� ������ ���� � �����, �� ������ ���� � �� ����, � �� ������ � ������ (εν τω ποιοΰντι), � �� � ��������� (εν τω ποίουμένω). ��������� ���� �� ���������� � �� ����, �� ���� ��� ������ � [15] �����������, � �� ����, �� ���� ��� ������ ��������, �� [���] �� �� ������ [����� ��������� � ����������] � ��� ������. � ������� ��������� � ������ - ���� ���, ��������� � ����������� ���������� �� ��������, � �� �� ������. ������� (ή τύχη) � ���������, ��� �����, ������ ����� (τρόπον τινά) ����� ������ � ����� � ��� ��; �� ����� �������:

(8) ���.: Aristot. An. Post. 77al.

(9) ����� �������� - ίχρχαΐ.

(10) �����, �����, �� ������, ���������� (έξις ίχποδεικτική).

(11) ������, ������ ��� �������, ����������� - ����� ��� ���, ��� �� �������� �� ���������� � ������ ��������� (περί αυτών καΐ τοις εξωτερικοίς λόγοις).

(12) �����, ������, ���������� �������� � �������������� ���������.

[20] ��������� ����� �������, � ������� - ���������(13)

(13) Agathon. Ft. 6 (Nauck).

����� �����, �� ��� ���� �������, ��������� [� ������] - �� ������ ��������� ��������� �������� ����� [����], �� ��������� ��������� (έξις τις μετά λόγου αληθούς ποιητική), � �������� (ή άτεχΐ/toc), �������, � ����� [����], �� ��������� ���������, ��� ��������� ����������� �������� (μετά λόγου ψεύδους ποιητική έξις), ������� [� �� � ����] �� ������ � ������, �� ������ ���� � ������ � ��������.

5 (V). ��� ������������ (ή φρόνησις) �� ��� �������� ������� (λάβοΐμεν), ���� ��������, [25] ���� �� �������� ������������. � ����������� ������� ���, ��� ������� �������� ��� ������ � ��'���� � ������ � ������� ��� ����� ������, ����� �� � ������������ (�) κατά μέρος) - ���������, �� [�������] ��� ������'�, ��� ������ ���, - ��� �������: �� [�������] ��� �������� �����. ϳ������������ �� ���, �� �� �������� ��� ����������� � ������� ��������, ���� ���� ����� ����� �����������, �� ����� ��� [30] ���������� ����� ���������� ����, [��� ���������� ���] �� ���� ���������. ����, ��� ������� �������� [������] ������, ��� � ����������� � ���������� ������� �����. ��� ����� ���� �� ������ ����� � ��� ��, �� �� ���� ���� �����, � ��� ��, �� ���� ��������� ��������. ����, ���� ��� ����� ���'����� � �������, � ��� ����, �� �������� ������ ���� � ������ � ��������, ����� ���������� [35] (�� ��� ���� ���� � �������) �, ������, ��������� 1140b �������� ������ ��� ���� � ����������� (περί των εξ ανάγκης όντων), �� ������������ �� ���� � ������, � ����������: ������ �� ����, ���� �� ���������� ������ ����� � ��� � ������, � ���������� �� ����, ���� �� ������ � ��������� ������������ �� ����. � �������, �� ���������� ���� ��������� ��������� �������� �������, [5] �� ��������� ������, �� ���������� ����� � ��� ��� ������. ���� �������� ������ �� ����� [������], � ���� ������, ��������, �, �� ��� ����� � ���� �����-�-������ (ή εύπραξ'ΐα). ���� �� � ������� ����������� �������� ���� �������, �� ���� ����� �������, � ���� ����� ��� ��� �����, � � ���� - ��� �����; ��� ����� �� ��������� [10] ���, �� ���������� ������������ ��� ���������� �������� (ηγούμεθα τους οικονομικούς καί τους πολιτικούς).

��� ���� �� � ������������ �������� ����� ��'��, �� ������� �� ���������� ������������. ������ � ���� ���� ���� �������� [��� ������ � ������� �����]. ���� �� ����� �������� ������� (διαφθείρει) ��� ������������� ������������ � �����������, ���������, �� ���� ���� ���������� ���� ��� �� ���� ��� [15] ���� ������ ����; [�� ���������� ����� � ����������] �� ���'���� � ���������� ������. г� � ��, �� ������ ������ - �� ��, ����� ���� ���� �����������, ��� ��� ����, ��� ����� ����������� ��� ���������� ��������� (τω διεφθαρμένα)), ������ ������� ������ ����������, �� � ��, �� ������ ���� � ������ ��� ������ ����� ����� ������ � ����� �����. ij����, �������� (ή κακία) ����� (φθαρτική) [20] ������.

����, ������������ ��������� � [��������] �����, ��������� ��������, �������� � ������������� ������, �� ���������� �������� ����.

���, ����� � ���, ���� ��� ��������� ���� ������������, �� ��� ������������ - �. �� ���� � � �������� �������� �������� ����, ��� ����������� �� ���� ���(14), � � ����, �� ��������� ������������, [���� ������] ���� [򳺿, �� ����������� �������� ���� ���], ��� ���� �� � ������� � ������������. ���� ����, �� [������������ ����] � ������ [25] ������������ � �� � ����������. ������� � ������� �� ������� ����, �� �������� ���������, ������������, ��������, ���� ������������ ����� � ���, � ���� 򳺿, �� �������� �����, �� � ����� (ή δόξα), � ������������ ����� ������ � ���, �� ���� ���� � ��� � ������. ��� ������������ - �� ��� � ���� �� ����� [��������] �����, ��������� ��������; � ������������ ����� � ����, �� ����� ����� [����] ����� ������, � [30] ������������ - �.

(14) ³����� �������� �������. ���. ��������: Plato. Hipp. Min. 370e-376b; ��������� ���.: ���. - �. 726 ����. 27.

6 (VI). ������� ����� - �� �������� (ή ύπόληψις) ���������� �� ������ � �����������, � ������ ������� ������� � ��� ����� (���� ����� �������� ��������), �� ������� ��������� ������ �� ������� arfi �����, �� ���������, �� [35] ������������. ij����, ������� ��������� ������ (το επιστητόν) - [�� ����] ����, �� ���������� (το ίχποδεικτόν), � ���� ����� ������ 1141� � ���, �� ���� ���� � ���, � ������. ����� ������� �� �������� ��, ���� �� �������� �������� � ������ �������� ������������� ��������. ���� � ��, ������� ���� �� �������� ������ � ����� �� ����������� ������� �����, �� �� ������ ���� ������ � �������� ��� �� ����� [5] ������, �� ����� (ή επιστήμη), ������������ (ή φρόνησις), ������� (ή σοφία) �� �� (� νους), � ����� � ��� ����� (�� ������ � ��� �� ���� ������������, ����� � �������) �� ���� [������� � ���������� � ����� �������], ���������� [������� ��������], �� ������� ��������� ��.

7 (VII). ������� � ���������� �� ������� �� ����, ��� ���������� ������ [10] � [�����] ��������; ���, ���������, Գ�� �� ������� ������ ���������� (� λίθουργος), � ��������-������ ����������� (6 ανδριαντοποιός), ����� �� ���� �� �������, ��������, �� �� ����, �� ������������ ��������� (ορετή τέχνης). ����� �� �������, �� ������� ���� ������� � ���������� �������, � �� � ���������� (κατ(Χ μέρος) �� � ������� ������, �� ����� �������� � "�����":

[15] ���� �� ���� ���� ��������� �� �����,

�� ������ ��� ��� �������(15).

(15) ������ ����� "�����" ����������� ������������� �������. ������� ����� ����� ����� - ����������� �����, ���� ��'� ����� ������ ����������, �������������� ����: �� "��� ����, ��� ��� ������". ������ �� ��, ���������, �� � ������ ������� ��������� �� ����������� ���� ����� � �������������, � �� ������� �����.

����, ����, �� ������� - �� ��������� � ����. � �������, �� ���� ���, �� ������� �� ����� ��� [�������] � �����, ��� � ����䳺 �������� ������� ��� ����� (περί τός ορχός αληθεύειν).

�������, ����, ���� ������� � ������, ����� �� �����?���� ������ ��� ��, �� ������ [20] ������. ��������� ������, ������ ����� ��� ������� ��� ������������ � ����������������, ���� ������ �� � �������� (το άριστον) � ������ � ��� (fev τω κοσμώ). ���, ���� "�������" � "�����" ��� ����� � ��� ����, ��� "���" � "�����" ������ ���� � �� �, �� � "������" (το σοφόν) �� ������� � ���� � �� �, � "�����������" (το φρόνιμον) - ����. ij����, ����������� [25] ������� ����, ��� ����� ����������� � �� �� ����� ����� (περί αυτό), � �������� �� �� ���� ������. ��� ���� ����� ������ ���� �������� "������������", � ���� ���, � ���� ������ �������� ���������� ����, �� ��������� �� �������� ���������. ��� �� ����, �� ������� (ή σοφία) � ��������� ��������� �������� (ή πολιτική) �� ������, �� ���� [30] �������, �� [����� �����������] � ������ ����� � �������, �� ������ ��������� ���������, ���� �� �� ���� ������ [�����] ��� [����������] ����� ��� ����� ����� �������, ��� ��� ������� - ���, ���� ��� � �������� ��������� ����� �� ����� ��� ������ ������.

� ���� [�������], �� ������ �������� � ��� ����� ����� �����, �� �� ����� �� ���� (ουδέν διαφέρει): ���� � ������ �����, �������� 1141b ������������� �� ��������, �� ������, �����, ����� ��� �� ������� �����, � ���� ���������� ���� (� κόσμος)(16).

dz ���������, ����� �����, ����, �� ������� (ή σοφία) - �� � ������� ������ (ή επιστήμη), � ��������� ������� (� νους) �����, ������� ������ �� ��������. ��� ���� ���������� �� ������(17) � �� ������� �������� ������� (τους σοφούς), � [5] ������������ - � (τους φρόνιμους), ������� �����, �� ���� ������ ������� �� �������, � ��������, �� ������ ���� [��������] ��������, ��� ������, ������ � ����������, ����� ��������, ���� �� ������� ����� ���� �� ����������.

(16) ������� �� ����, ��������, ������ ������ - �����, ��� � �������, �� � ����� ������ ��������� ����� � ����� "������������ ��, �� ��������� �� ����" ����; ��������� ��� �� ���. . Met. 1074�30, Aristot. Met. a8, Aristot. Phys. 196a33.

(17) ����� ̳�������� (624-546 pp. �� �.�.) ������� �� ����� ���� �������� � ������ ��������� ������ �������� ��������. ��������� (������� 500-428 pp. �� �.�.) �� �������� �������� �� ���� ������� �������� ������� ���� ������, �� ���� ����� �� ������ ��� � �������.

8. ������������ (ή φρόνησίς) �� ���'����� � ��������� �������� (περί τα ανθρώπινα) � � ���, ��� �� ����� �������� ������; �� [10] ����������, �� ������ ������������ - ��, ��������, ������� �������� ������ (το ευ βουλεύεσθαι), � ������ �� ��������� � ��� � ����, ���� ��������� ���� � ������ � ��������, � ��� �, �� �� ����� ����� ����, ������� �� ���� ���� �����, ��������� � ������ (το πρακτον αγαθόν). � ��������� ������ �� �������� ����� (� απλώς εύβουλος) ���, ��� ������� ���������� (κατά τον λογισμόν) �쳺 ������� ��������� �� ���������� � ������� ����� ��� ������.

� �� ����� �� ��������� (ουδέ μόνον των καθόλου) �� ������ [15] ������������, ��� �� �������� ���� �������� � � ���������� ������� (τόί καθ' έκαστα), ���� �� ���� �� ������ �� ��������, � ������ ���'������ � ����������� ��������. ��� ���� ����, �� ������ �������� [��������� ������], � ������� �������� ������� ���� ����� (πρακτικώτεροι) ����� ������� [��������� ������], � ������ �������� � ����� �����. ���, ����, ������, �� ���� �'��� ����� ��������������� � ������� ��� ������'�, �� �����, ��� � � �����, �� ������'� [20] �� �������, � ����� ����� ������'� ���, ��� ���, �� <���� �> ������� ��� ������'� �'��� ������.

����� �����, ������������ �� ������ �� �������� (ή δε φρόνησις πρακτική); ����, [��� ���� �����������], ����� ������� [�������] � ����, � ������ [� �����������, � ����������] ��� ����� ����� [������� ���������� �����]. ����� � � ����� ������� � ����� ������ (αρχιτεκτονική) [������, ��� ���������, ����� �������].

(VIII). � �������� ��������� (ή πολιτική), � ������������ (ή φρόνησις)-�� ���� � ��� �� ����� (ή έξις), ��� �� ������� � �� ������. ���� ������������ � ������� [25] ������� (ή περί πόλιν φρόνησις) ���� ���, �� ������, ������������ ������ (ή νομοθετική), ���, �� �������� ���������� �������, �� �������� ����� �������� ����� (ή πολιτική)(18). ���� ��������� �� ������, ��� � ��������� �����, �� �� ������� ���������� �������� �����, �� ����������� ������� (το εσχατον) � �������. ���� ����� ��� ��� ����� ������, �� ���� ���������� ���������� ��������, ������� ����� ���� ���� ������ ���������(19).

���������, [30] �����, �� ��������� ������������ � ��, �� ���'����� � ����� �������, ������� � ����� (ή περί αυτόν και ένα); ���� ����� �� �������� ����� "������������". � � ��� [��������������, �� �� ���'���� � ����� �������], ���� ������������, ���� �����������, ����� ��������, ������� ������� ���������� �� ������������ � �������� ����� (βουλευτική) � � ���������� (δικαστική).

9. ����, ������ [�����] ��� ���� ���� ����� � ���� �������, ��� �� ���� ����������� [�� ����� ����]. 1142� ��������� �����, �� ����������� - �� ���, ��� ��� ������ ����� � ��� ���������; �� � �� ��������� ���� (ο'ι πολιτικοί), �� ���� ����� � ��� ������ (πολυπράγμονες). ���� ����� � ��������:

��� � �����������, �� �� ��� ������

����, ��� � ������, ����� �����, �'����� [5]

������� ����?

���� �, �� ����� �����, � ����� ����.. .(20)

(18) � �������� �������-�������� (������) ��������� ������������ �����, �� � ����������� �������, � ������������ �������� �����, �� ������������� ���� ������ �������������� ���������. �������� �� ����� �������� �����, ��������� ������� ����� ���������� �������, ��������� ������ � ��� ���� ��� �������� ������.

(19) �� ����� �� ������������ �� �������, �� ��������� ������� ������ �� ������.

(20) ����� ������ � ������� �������� �����䳿 ������ "Գ������" (Eur. Fr. 787-788. 2 (Nauck)).

���� � �� ����������� ��� ������ ����� � �������, �� �� � ��� ������. �������� � ���� �����, ������� [�� �����������], �� ��, [������ ���� ������ ����], ���������, ��� ������ �����, ��������, �� ���� �������� ��������� �� [10] ������������ (άνευ οικονομίας) � ���������� ������ (δα/ευ πολιτείας). ��� ����, ������ � ������ ��������, �� ����� ����� ��� ������ ������������.

������� ������������� ����� � ���, �� ����� ���� ������ ���������� �� ������������ � ������� � ������� ���������, ���, ��������, �� ������� ������������. ������� ����� � ����, �� ������������ ����������� � ������� ��������, � ����� [15] ������������ �� �����, � ������ ������ �� ���� ����������, �� ����������� ���������� �� ������ ���. ������, ����� ���������� � ��� [�������]: ����, �����, ������ ���� ����� �����������, ��� ������ �������������� �� ����. �������, �� � ��, �� [������� ����������] ���� ����������� (αφαιρέσεως), � ������ (α'ι αρχαι) [�������� ������� - ������� �� �����] ��������� � ������? � ����� �� ����� [20] [� ������ ������� �� �����], ��� ����� �������� [� ����� ���], � � ���� ���� [����� � ����������], �� ������ ����? � ��� ����, ������ ���� ���� �������� ��� ���������, ��� � ����� ���� ����������, ��� � � ����� ���� ��������, ���� [����� ����������], �� ��������, �� ������ ����� ���� � ��������, ��� � ��������, �� � ����� ������� ���� �� ������.

�� ������������ �� ���� �����, [�����] ����, ���� ����, �� ���� �������, �� ������ � ��������� ������, [25] ���� �� ����� � ���������� � ������ (το πρακτόν). ������������, ����� �����, ���������� ������, �� ����� �� ������ � [�������� ����������] ������������, ��� ���� ��������� ��������, � ������������, �������, - � ��������� ������, ��� [���������] ��� ���� �� �����, � ������� (ή α'ίσθησίς), ����� [�������] �� ������� [�������� ���������� ����������], � ����, ������� ����� <� ����������> �� ��������, �� ������ [��������� ������� ������� ����] - �� ���������, �� ��� � ���������� ����������. ��� [���] � �������� [30] � ������������ �� � ������ �� �������, �� ���-���� ��������� ��� [�������].

10(IX). ������ (το ζητεΐν) ����������� �� ��������� ����� (το βουλεύεσθαι), ���� �� ��������� ������ - �� ���� � ���� ������. �� ��������� ��������� � ������� (ή ευβουλία), �� ����� ��������, � ���� �� ����, �� � ���� ����� ���� ������� [������], �� ������, �� �������� (ή ευστοχία(21)), � �� �� ���� ������ ���� (άλλο τι γένος).

��������, �� �� ������, ���� �� ���������� 1142b ��, �� ������, � ��������� � ������� - �� ������� ��������� ������, � ���, ��� ������ ������, ��������� �������� � �����������. ��� ��, ��������, � �� ��������, �� �������� [����������] ��� [���]�������� � [�] ��������, ��� ����� �� ������ ��������� �������� ��������� ����; � [5] ������'� �������: �������� ������ ������ ������������, [5] ���������� � - �������(22). ������, � ������������ (άγχίνοια) ����������� �� ��������� � �������, �� ������������ - �� ����� ��������.

� ��������, ��������� � ������� �� ������� � ������ (ή δόξα). ��� ������� ���, ��� ������ ������ ������, �����������, � ��� ����� - [������] ���������, ����, �� ��������� � ������� - �� ������� ����������� (ή όρθότης), ����� ����������� �� ����� � �� �����, ���� �� ����������� ��� ����� �� [10] ���� (�� �� ���� � �����������), � ��� ����� ����������� - [��] ���������, [� �� ���������], � ����� � ��� ���, ��� �� � �����, ��� ���������, [� ������ ��������� ��� �����������]. ����� ��������� � ������� �� ���� � ��������. ����������, ����, ����������� �����, �� ����� - �� �� �� ���������� (ή φασις). ���� � ����� - �� �� ������ (ή ζήτησις), ��� ��� ����� ����������, � ��� ������ ������, - ������� �� �� ������ �� ������, - ���� ���� � ���������. [15] ��������� � ������� - �� ������� ����������� � �������, ���� �������� ����� ��������, �� ���� ��������� ������ � �� ���� ���� ����������.

������� [�����] "�����������" (ή όρθότης) �������������, ����, �� [����������� � �������] - �� �� �� ��� [�����������]. ij����, ������������ � ������ ������ ������� ���������� ���� �� ���������� (εκ του λογισμού), � ����, ���� �������, ��� �������� ������ [20] ���������, ��� ������� (ε'ιληφώς) ������ ���. ���������, �����, �� ������� �������� ������ - �� ������� �����, ���� �� ���� ����������� ������ ������ ��������� � �������, ��� �쳺 �������� ����� (ή άγαθοΰ τευκτική). ����� ����� ����� �������� � ��� ����������� ������� (ψευδεΐ συλλογισμό)(23)), � ����: �������� ��, �� ��� �������, ��� �������� (δι' ου), ���� �� ���, ���� �� ���������� ������� ���� (τον μέσον δρον) ��������. ����, ���� �����������, �������� ��� ��������� (τυγχάνει) ��, �� ���, ��� ��� � �� ��� ��������, ���� ���, �� �� � [25] ��������� � �������. ��� ����, ���� ���������, ����� ��������� ������, � ����� - ������. �������, ���� ����������� ��� �� �� � ��������� � �������, � � ��� ����������� � ����� ���� ������ (ορθότης ή κοί,τίχτό ώφέλιμον), ��� ���� �� � ����� ���� ���� (ου δει), ������� (ως) � ������ (δτε).

(21) � ������� �������������, ���������, ��������� ����.

(22) �������� �����, ���� ����� ����������� � �������� ��������. ���. �������� �: ���. - �. 728 ����. 42.

(23) ����� ��������.

������, ������ ���� ���� �������� � ���������� (απλώς), � ������� ����� ���� (προς τι τέλος). ���� [30] ���������� ������� ������ ����������� (κατορθοΰσα) ��� ���������� ����, � ������, ������� � ������� ������� ��������, - ��� ����� ����. ������� � �������� ������ ������ �������� �����������, ��������� � ������� ���� ����������� � ����� ���� ������� ���������� (ορθότης ή κατά το συμφέρον) 򳺿 �� ���� ����, ������������ ������� ����� � � �������� ���������.

11(X). ��������� (ή σύνεσις) � �������������� (ή εύσυνεσία)(24), �������� ���� 1143� �� �������� ����� ��������� � �����-���������, �� ������ � ����� �� ����� (δόξτ)) ������� (�� ��� �� ���� � ���������), � ����� ���� �� ��������� ����, ��, ���������, �������� [�����], ���'����� � ������'��, ��� ��������, ���'����� � ����������. ���� ��������� [5] �� ���������� � �� ���� ������, � �� ���������, � �� ���� � �� �� ����, �� ����������� � ������ �����������, ��� �� ����, ��� �� ����� �������� �������� � �������� ������. � ����, ������ ���'������ � ��� ��, � ��� ���'����� ������������, ��������� �� ������� ������������. ������������ ������, ���� �� ���� (�������), �� ��� ������ � ���� �� ���, � ��������� ������ [10] ����� ������ (ή δε σύνεσις κριτική μόνον). ��������� � �������������� (σύνεσις καΐ εύσυνεσ'ια) [�� ���] ���� � �� �, ��� ���� �� ������ � �����-������ (συνετοί και ευσύνετοι).

��������� �� ������ � � ������� ������������, � � �� ����������, ��� ������ �� ����, �� �������� ��������� ������ ������� ������ �������, ��� � �������� ����� (ττ| δόξτ|) ������� ������ ������ ��� ��, � ���� [����������] �����������, [15] ���� �������� ��� �� ���� ������, ������� ������ �����, ���� �� "�����" (το ευ) � "�����" (το καλώς) ���� � �� �(25).

(24) ��������� (] σύνεσις) � �����-��������� (�ή εύσυνεσ'ια) - ����������� �����, �� � ��������� ���� ������ �������. �� ���� �������������� � �������� � ���������� ������� ��� �������������� ���������. ��� ����� ����� ���������, �� ���� ����� ή εύσυνεσ'ια, �������, ������� ��� ���������.

(25) �� ευ, tb καλώς ��������� ��������� "�����, �����" �, ��������, "�����", ����� ���� ���� �����.

����� � �������� ����� "���������" � �������� "�����-������", � ���� �� �������� ��� ������� �����, �� ����� �� �������� "�������" ������ "�������".

(XI). � ��� ����� ������������ (ή γνάμη), ��� �������� �������� ����� ����������� (συγγνώμον) � [20] ������������ (εχειν γνώμην), - �� ���������� ��� (ή κρ'ΐσίς 6ρθή) ����� ������. �� ������������� [��� ���]: ������� �� ������� �������� �����������, � ���� ���������� � ������ ����� - �� ���������� �������.

����������� (ή συγγνώμη) �� - �� ������ ������ ��������� ������������ (γνώμη κριτική ορθή) ����� ������, � ��������� ���� � ������� [����� ������](26).

(26) �� �� �������� ��� �������� ����� "ή γνώμη" �� "������" � �������� �������� ��� �� ��������������, ������� ����� �������� �� �������, �� ��� ������, � ����, � ���� ��������. ��������� ������ ������ �� �����, � ��� ���� ����� �������� ��� ������ �� �������� � � ������-, � � ����������� ���.

12.[25] �� � �� ������ [����] ���� ������� ��������� �� ���� � �� �, ���� �� �������� "������������", "���������", "������������" � "�����" �������� ����� � ��� �� ����� � ��������, �� ���� ��������� � ��� ������ �������, � �� ���� ��������� � ������.

���� �� �� �������� (α'ΐ δυνάμεις) ������� ��� ������� �������� � ������� ������� (τα καθ' έκαστον). I ���� ������ ������ ������ [30] ��� ��, � ��� �� ������ ����������� (� φρόνιμος), �� ���� �������, ��������� (ευγνώμων), � ���������, �� �������-�������� ���������� ������ ��� ����������� ����� � ������� �������� �� ������ (εν τω προς άλλον).

�� ������� �� ������� � ������� �������� ���������� ������ ���, �� ����������� � �������, �, ��������, �������, ��� ����������� �� ����; � ��������� ����� �� ������������ ����� ���� ��� ������, � ���� ������� ����� ������� [35] ������. � ����� ����� �� ������ � �������� ���������, � ������ ����: �� � ��� ������ ��������� � ��� ������� �������� 1143b ���� ����� (� �� ��������), � ���� ��� ������� ����� �� ������ � ��������� � ������� ������������, �� � ����, �� ��������� ������, - � ��������� ������, � ����� � ���, �� ������� ����, � � ������ ���������: ���� � �� [����� �� ������] � �������� � ������� ������� �������, ���� �� �� [5] ���������� [���������] �� ��������; ����, ����� ������� ������ ��� [�������, ������� ��������], � ����-�� � � �� (5 νους).

����-�� � ���������, �� ��� [�������] - �������, � ���� ���� �� ���� ������ �� �������, �� ������������, ��������� � �� ����� �� �������. �� ������������� ����� ���������� � ��, �� �� ������� �'��������� � ���� � ������ �� ����䳺 ���� � ������������, �� ���� � �� �������� ���� �������. <��� ���� ����� - �� [10] ������� � �����, [�� ������ � ����]: ������ �������� � [�����] � ��������� [�� ������� ������]>.

���� ��������� ���������� � ����� ���������� � ������� ��� ����������� ����� �� ����� ��� �� �����, �� ������. ij����, ������� ���� �� ����� ��� �� ��� (το όμμα), ���� ������ ���������.

����� �����, �������, �� ���� [15] ������������ � �������, �� ���� �� � ���� ���� ����������, � �� �� � ���� � ������������ ����� ������ ����.

13(XII). ����� ���� � ������ �������: ����� ���� ������? ���� ������� �� ����� (ουδέν θεωρήσει), ���� ������ [20] ���� �������� (�� ��� � ����, �� ���, �� � �� ���������). ������������ �� ��� ���������. ��� ��� � �� �������, ���� ��� ��� ������� ������������ - �����������, ��������� � ��������� �������� ������, � �� � � ������, ������� ����������� ����? ������� ������� [������ �����] ������ ����, �� [�����������, ��������� � ���������], �� ������� �� ������ �� ��������� ������ � ������� (������� ������������ [25] ���� ������ [����]), ������ �� ����, �� �� [������ ���������� � ��������������], ������, �� ���� "�������" � "������������" (���� ����� ������� �� [�������� � �������������] �� ��, �� ������� [����� ����], � ��, �� ��� ������ ����-����� �� ����); �����, �������� ���������� �������� ��� ���������, �� ������� �� ���� ����� �� ��������� ������.

���� � ����� ��������, �� ����������� ���� �� ����� ��� [�����], ��� ����� ����������� [���������� �����], �� [����� ���] ����������� [�����������] ����� ����������; [30] ���� ����, � ���, ��� �� ����䳺 [������������], - �����, �� �� ���� ��������, �� ��� [����] �������� [������������], � �� ���������� ���, ��� ��� ����䳺; � ������, ������, ���� [�� ������ ���������] ���, �� �� ������'��: ������� ���� ���������, �� ��� � �� ������� �������� ���������.

�� ���� �, ���������� �������, ����, ������ ����� �������, ������������ ��������� ���������: [35] ���� � �� ���������� �� ������ �������� (ή ποιούσα) � ���� ������ ��� ������� �������.

���� ��� �� � �������� �������, � ����� �� ����� ��������� ��� ��� �������.

1144� ����, ��������� �� �������, �� �� ������������ � ����������� ��� ��� �� ��� � ��������� ������ ����, �� ����� � ��� - �� ������������ �������� ������� ����, ����� ���� � ��, � ���� ������������ ����� �� �������. ��� ��� ������ ����� ���� ���� ���������, ����� �� ���, �� �������� ��������� - ������'�, � �� ������'� - [������� �����]; � � ������ � ������� [5] ������� ������� �����, ���� ��, ������ �������� ������������ �������, ���� ������ ������ �������� �� �������� ������������ � �� �������� �� ����� (τω ένεργείν).

� ���: ���� [������] ������������ (το έργον αποτελείται) ������� ������������ � ������ ������������ (κατά την ήθικήν αρετήν); ���� ������������ ������ ���������� ����, � ������������ [������ �����������] ������ ��� �� ���������� (τα προς τοΰτον). ��� ��� ��������, ����� ������� �� [10] �������� (του θρεπτικού), ������� ����(27) ���� ���� ������������, ���� �� �� ���� ������� �� �������� ��������� ��� �� ��������� ������. �� � ��������� ����������, �� �� ������������ �� �� �������� �������� ���������� ������ �������� � ���������� ������, �� ��� ��� ������ ���� ���� �������, � ��� �� �������� �� �������.

(27) ���.: 1102b10.

�������, �� �� ������, ����, ��������� [15] ���������� ������, �� �� � ������������� (���������, �, ��� ������� ��, �� ��������� ������, �� �� ����� ���, �� ��������, �� �� � ���� ��� [�������], ��� �� ����� ����� ������������ ������, ��� �� ���� ���������� ��� ����� ������ ������ � �, �� ������ ������������), �� ������� ��������, ���, ����� ������ �����, ������ ���� � ������� �������� ������� ���, ��� ���� �����������, ����� ���� ����� �������, �� ������ �������� ������� ������� � ����������� ����� ����� ��� [20] ������.

����, ���������� ������� ���� ������ ������������, ��� �� �� ������������, � �� ���� �������� ���������� ��, �� �������� ������, ��� �������� [�������].

���� �� ���� ���� ������� [��], ����� ������� ���� ���������.

���� �������� (t| δύναμις) �� ������ "�������������" (rj δεί-νότης); ���������� �� ������ � [25] �������� ������ ��, �� ���������� �� ������������� ����, � �������� ��. ����, ���� ���� ��������� (� σκοπός καλός), ���� �������� ���������, � ���� ������ (φαΰλος), �� �� �� �������� ��������, ��������� ����� ����������� �� �������� ������������� (� δεινός) � �������� (� πανούργος). ������������ �� �� � ���� ��������, ��� � ��� ���� �������� ���� �� ����. � ������� ���� (ή έξις) [30] ���� ��� �� �������� ������ ��� (το δμμα) �� ��� ������������, �� � ���� ������� � �� � ���������. ij����, ��������, �� ����� ���� ��������� ������, ��������� ��������: "������� ����-�� ���� � � ��������..." (������� �������, �� ����, �� ��� �������� �� ���� ���� �� ��������), ���, �� � [��������], �����, ��� ������������, �� �����, ������� [35] �������� �������, ���������� ������������ ���� �������� ������. ����� ����� ����, �� ���� �����������, �� ������ �����������, 1144b ���������.

(XIII). ����� �������� ���� ���������� ������������, ������� � ������� � ������������ �� ���� ���� � ������������, �� �� ������������ � �������������: � ������ ���� - �� �� ���� � �� �, � � ������ - [����] ������; ��� � �������� ������������ (ή φυσική αρετή) ������������� � ������������ � ���������� ������� ����� (προς την κυρ'ιαν). ij����, ��� [5] �������, �� ����� [����] ����� ���� �� �� �� �������, ���� � �������������, � ������������, � ������, � ��� ��� �� ������ �� ����������; ����� �� ��������� ����� "�����" � ���������� ������� ����� (τι το κυρίως αγαθόν), � ��� [������������] ��� ����� �������� [�� �� �������]. ij����, � ����, � ����� ��� ������� [������], ��� ��� ���������� ������ ���� ����������� ���������. [10] �� �, ������, ����� ��� ������ ��������: �� ������ ���, ��������� ������, ���� ����������, ���� �� ���������� ����, ��� � � ����� ������� [������� �����]. ���� � ������ ������ ������, ���� ����������� �� �������� [�� ���������� ���� � ����]; � [�����] ��� ����� [����], ��� �� � ������ [�� ��������� ������������], ���� ������������ � ���������� ������� �����.

����, ������ �� ���� �� � ���������� ����� ������� ���� (του δοξαστικού) � ��� ���� [15] [������������]: ������������� � ������������, ��� � � ������ �� ������� ����� ��� ����: ���� - ������������ �������� � ����:- � ���������� ������� �����, � � ��� ��, �� ������������ � ���������� �������, ������ [� �����������] �� ������ ������������.

���� ���� ���� �����������, �� ��� ������������ - �� [��������] ������������, � ������, ���������� ������������, � ������ ��� ������ (ορθός), � � ������ ���������, � ����: �� ���������, �������, �� ��� ������������ - �� [����] [20] ������������, � ��������� ������, �� ������������ ��������� ��� ������������(28).

(28) ���. ������� ��������� �� ������� ���� � ���������� �� �������: ���. -�. 729 ����. 65.

��� ���� ������������: � ��� �� [�������] ��� ��������� ������������, ��������, �� �� ����� [����] � � ��� �� �� ������, �������: "������ � ����� ������" (κατατόν ορθόν λόγον), � ���� ����� ����������� � ������������. �������, ������, �� ��� �� ������ ������������, �� ���� ����� ����� ���� ������������, ����� �����, [25] ������ � ������������. ��� ����� ������� �� ���� ����. г� � ��, �� ������������ - �� �� ����� ����� [����], ������ � ����� ������ (κατά τον 6ρθόν λόγον), ��� � �����, ��������� ���� (μετά του ορθοΰ λόγου), � ������������ - �� � � ���� ����� ��� ������� ����. ����� �����, ���� ������ �����, �� ������������ - �� [���] �������� (λόγοι) (���� ��, [�� ���� �����], �� ���� ������� ����� [30] ������), �� �� �������, �� ���� ���� ������� [������] �����.

����, ���� � ���������, �� ��������� � ���� �������� ����������� ��� ������������, � ���� ����������� ��� ������ ������������. � ��� ����� ����������� ���� (� λόγος), �� ��������� ����� ���� � ���������� ������������, �� ������������ ������� ������ ���� �� ����. [���� �����]: ���� � �� � ������ �� ���� �� ������� �������� �������� �� �񳺿 ������������ [35] ������, � �������, [� ����-��� ���� ����] ���� ���� ��� �������, � ���� - �� �. ��� ������� �� [����] ��� ��������� ��������������, � ��� ���, ��� ���� ������ 1145� ����������� �� ���������� ���������� (απλώς αγαθός), �� ���������. ���� ��� �������� ������������, ��� �� [�����] ���� [� ��������������], �� [����� ������������] ���������� � ��������.

��������, ��, ����� ���� ������������ �� ���� ���������� �� ������, � �� ���-���� ���� � �������, ���� �� ���� ���� ������������ ����� � ������ ���� � ����, �� �� ��� ������������, ��� � ��� ������������ ������� ���� �� ���� ����������, �� ����� ������� ����, � ����� �������� ���������� [5] ������, �� ������ �� ����.

��� ������������ ��� � �� �������� �� ������� � ����� ������� ����, ��� ���� �� �������� ��������� �� �������� �� ������'�, �� ������������ �� ����������� �������, ��� ����� �������, ��� ������� �������� [� �����������]. � ���� ������� [������������] - �� ������������� ����� �������, ��� �� �� [����]. [10] �, ������, �������, [�� ������������ ���������� ��� �������], - �� ��� ���� �� �������, ������ ����� ��� ������� ���������� ��� ������, ������� ���� ���������� (επιτάττει) ���, �� �� ��������� �� ������� (πάντα τα εν τί] πόλει).

����� �����

1(�). [15] � ����� ��� �������, �������� � ������ �������� (άλ-λην ποιησαμένους 6ίρχήν), �� ���� ��� ���� ������, ���� �������� � ������ (περί τα ήθη): �������� (ή κακία), �������������� (ή άκρασία), ������� (ή θηριότης). ������������ (τα εναντία) ���� ������� � ������� �������, �� ���� �� �������� ������������ (ή αρετή), � ���� - ������������ (ή εγκράτεια); ������� � �������� �������� �������������� ���� �� ��� ������������ (την υπέρ ημάς αρετήν) - [20] �� �� ������� � ����������� (��� � ����� ����� ����� ����� ��� �������, �� ��, �����, ��� ������ �����������:

���, �� ��������� ���� �������� �� �����, � ����!)(1).

��� ��, ����, �� ��������, ��� �������� ������������ � ����� ������ ������(2), ��, ��������, ���� ����� ����� [����] ����������� [25] ��������, �, �� ���� �� ������� � ��������, � ������������, ��� �� ������� ���� � ����, ��� [� �����] � ����, �� �������� ���� ������������, � � [����] -������ �� [�����], ������� �� ��������.

��� �� ������ ���� ���� "������������" (������ �� ���� �� �������� ����������� �������: ���� ���� ����� �������� �����������, ���� ������ "������������ ���" (σεΐος άνήρ)(3)), ��� ���� ����������� ����� ����� � [30] ����������� (� θηριώδης), ������� �������� ����� ����� �������, � �� ������������ ������ ����� ������� � �������; � �� ������� ��� [������] ��� �� ������, ��� �� �������� ��������� [����] ���.

(1) ���. II. XXIV. 258.

(2) ������������ �����, �� ������������ ������������, � ����� � ��� ������� ��������� ��������.

(3) ������� ���������� σεΐος ������ θειος ��������� ��������� ���������. �� ������� ������� (Plato. Meno. 99d), ����� ���� �� ��������� ��������� ������ ����� "�������������".

��� ��� �� ��������� ��� ����� ���� ������� �����, � ��� �������� [35] ���� ��������� �����; [����� ��] ����� ������� ��� ��������������, �������� (ή μαλακία) �� ����������� (ή τρυφή), � ������ ����, � ��� ������������ �� ���������� (ή καρτερία) - � ������. г� � ��, 1145b �� � ���, � ����� ����� [����] �� ����� ������� � �������� ������������ ��� ��������, � ������� �� ����. ����-�� �������, �� � � ����� ��������, �������� ��, �� ����� ��������� (τα φαινόμενα), �, ��������� �������� ���� �������, �������� ����� �������� �� ��������� �� [5] ��� ����� ����� (τα ένδοξα) ���� ��� ����������� (περί ταΰτα τα πάθη), � ���� �� ��, �� ����� �� ������� � �������������: ���� ���� ��������� ������ ����'���� � ��� ����� ����� - ������, ��� � [�������] ���� ���������� ��������� (ικανώς).

2. �������� �������, �� ������������ (ή εγκράτεια) � ���������� (ή καρτερία) �������� �� ����� .����������� � ����� �������, � �������������� (ή ακρασία) � �������� (η μαλακία) - [10] �� ����� ������� � ����� �����, � "�����������" (� εγκρατής) - �� �� � ����, �� � "���, ��� ����������� ����������" (� έμμενετίκος τω λογισμω), � "�������������" (� ακρατής) - "���, ��� ������� �� ����������" (� εκστατικός του λογισμού). I ���� �������������, ������, �� [������] ������, ����� ������ [���] �� ������� ���������, �� �����������, ������, �� [����] ������ (α'ΐ έπιθυμίαι) �����, �� ���� �� ������� �������� (δια τον λόγον). I, � ������ ����, ������������ �������� ����������� � [15] ���������, � � ������ - �� ����� �����, [����������� � ����������] ����������� � ��� ����������, � �� ����� ����� - �� � ���; � ���� ��� ������� ����������� � ������������� � �������������� � ����������, �� ���� �� ����������. ��� ������������ � ���� ������, �� �� ������������� ���� �� ����, � ���� - �� ����, ������ ������������ � ��������� �������������, �����������. � ������, ������ ��� ������������� � [20] ����, [� �����] �������� � ��������. ��� ��, ����� �����, ���������� ��������.

3 (II). ���� ��������� �������, �� [�����], ����� �������� �������� (ϋπολαμβανων ορθώς), ���� ������������� (ακρατεύεται). � ����� ������� ���� ������, �� "�������" (επισταμένος) �� ������� ���� �����: ���� �����, �� ����� �������, ����, ���������� �� ����� [� ������] ������ (επιστήμης ενούσης), �������� ���� ���� � ���� [�� �� �����], ���� ����(4). [25] ������ �� � �� ������ ��������� ��������� (� λόγος) ���, ���� �������������� �� ����: ����, �������, �� ������ �������� ����, �� ���������� ���������, � [���� ������, ��] ����� �� ��������. � ������ ������ �� ������ ���� ���������� ����������, � ����� �������� [�������] ��� ����������: ���� [���� ����] �� ��������, �� �� �� �� �������� ����? [30] ���� ��������, �� ���, ��� ���� ������������ [�����], ��� � �� ���� [��� ����], ���� �� �������� ��������� ����������.

(4) Plato. Prot. 352b.

���� � ������ ������������ � [��������], � � ������ �, � ����: ������������ � ���, �� ���� ����� �������, �� ������; ��� � ���, �� ���� �� ������ �������� ����, �� ������� (παρά 10 δόξαν) ������, �� ������������. � ���� ���� �����������, �� ������������� ������������ (κρατείσθαι) ������������� �� �����, �� �� [35] �� ������, � ����� �����. � ���� �� ����� ����� ����� � �� [�����] ������, � ���� ����������� � ��������� �����䳺 �� ����� (μηδ' Ισχυρά) ��������, 1146� � ������, �� � ��������, �� ����� ����������� ����, ��� �� ����������� (μη μένείν) ��� [����� � �������] � ������� ������� ������. ��� ������� �� ����������, ��� ���� �� ������ ������, �� ���� �����.

�������, ��� ������������ ���������� [������]? [5] ���� ���� � ��� - ���������� (ίσχυρότατον). ��� [���� ����������] ���������: �� ��� ���� � �� � ������ ���� ��������� ����������� � ��������-�����, ��� ����� ����, ������, �� ��������������, �� ������������ �������� � ������ ��� ���������� ������� ������. ��� ����, ����� ��� ���� ��������(5), �� ����������� �� �����, �� �� ������ � �������� ���������, � [�������] ������ (πρακτικός) � �����, �� ����䳺 � ������ ���������������.

���, ���� [10] ���� ����������� - ������� ���� ����� � ����� ������, �� � ����������� �� ���� �����������, � ����������� - �����������, ���� �� ������������ �� �������� ���� � ��������, � ������� ������. � ���� ������ ������, ����� [����], ���� ���������� �������� ��, - ������� �����; ����� �����, �� ����� ������������ [15] ����������. ��� ���� ������ ����� � �� �����, [� ������������] ���� ����� ����������, � ���� ���� �����, ��� �����, �� - ����� ��������.

���, ���� ������������ ������� ������������� ����� �����, � ���� ���� ���������, ���� ������. � ���� �������������� ������ � ������ �� ����� �����, �� ���� [��������] ����� ���������� ��������������, ��, ���������, � ����������� ���������� [20] � "Գ������": ���� �� ��������� �� ������� �� ��, �� �� �������� ����, � ���� ���� ��������� ������, ������� ������� ���� ������(6).

(5) ���.: 1140�-6, 1141b14 ����., 1142�23 ����., 1144b30 ����.

(6) Soph. Phil. 54-122, 895-916.

��� ����, ������� � ����� (ψευδόμενος απορ'ια) ��������� �������������� (� σοφιστικός λόγος). ij����, ����� ��, �� ������ ������ �������� ��������� (παράδοξα βούλεσθαι έλέγχειν), ���, ���� �� ��������, ��������� ����������, - ����� �� ��������� ������� � ����� ����� ������'���� �������� (η απορία). ij����, ����� [25] �������, ���� ����� ������������� ��������� ��������� ���� �� ����, � ��� ��� �� ����, ���� �� �� ������ ����������� [��] ���������.

��� ������ [�����������] ������������� �������, �� �������������� (ή αφροσύνη) ���� � �������������� � ������������. ij����, �� �������������� ������ ������� ������, ��������� [�� �������] ���������, � [�� ��������������] �� ����������, �� ��������� ������ ���� (ταγαθό; κακά είναι) � ������ �� �� ���, �, �������, ���� ���� ���������� ������ ���������, � �� [30] ����.

���, ��� ��������� ��� ����������� � ���������� �� �� ����������� � �������� ������, ���, �������, ��������� ������ � �������� � ���, ��� ��� ������ �� �� ����������, � �� ��������������: ���� ���� ����� �������, ���� �� ����� ����������. �� �������������� � ��������� ������'�, � ����� [35] ����������: "���� ����� ���������, ��� ��������?", ���� �� ���� ������ ���������� ������ 1146b �� �����������, ��, ������ �����������, ���� ��������� � ��� ������; � ������ � ������� ���������� <� ������> ����, ������, ������ ��-������.

� ������, ���� �������������� � ������������ ������ ���������� �� ������, ��� � ��� ���� ������������� � ��� ���������� (απλώς)? ij����, ���� �� �������� ���� [������] �������������� � ���������, � ��� ����� �� ��������, �� ����� ������������� � [5] ��� ����������.

4. ���, ����, ���� [�����] ����������� (απορ'ιαΐ), �� ��� ���������: ��� � ��� ����� ��������, � ���� ��������, �� ����'������ [��������] ����������� - �� ��������� (ή εύρεσις) [������].

(III). ��������, ��������, �������� ����������, ������ (ειδότες) �� � [���� �����������], � ���� ������, �� � ����� �������; ����, � ���� ����� ��� ������� ������ ������������� [10] � �����������, ����� (λέγω) �� � ����-���� ������������ � �����������, � �� [�����] � ������ ������ ���������� ����� (περί τινας αφωρισμένας), � ��� ����, �� ���� � �� � ���� ����������� � ���������, � �� �� ��� ����? ³�������� ����� ��� ���������� � ���� �������, �� ���� ���'���� � ��� ����������� (ή θεωρία).

������� ������ �������� - �� ������������ [15] ����������� � ������������� �� ��, � ��� ���� ����� ������, � �� �� ��, �� ���� �� ����� ����������, ����� �� � ������ ������������� ����� ����, �� ������������ �������� ������ ������ �����, �� �� ����, ��� ����, �� ���� �� ��� ���������; ��� � � �� ����� ��, ��� �������� �� ����, ��� � ������. �������� �������: �� �� ������ ���������� �������������� � ������������ �� �? ���� ������������� �� � ������ � ������������� [20] ������ (απλώς), ��� ���� � ����, � ���� [� �������������] ����������; � �� �� ���� �� �������������, �� ������ �� ������ � ���� ������ (�� ��� �������������� ���� � ������� �����������), ��� �� ����, �� �� � ���� ������ ������ ������ ����� (τω ώδΐ). ���� ���� ����������� ������ ������� ����, ������� �� �����, �� ����� ������ ������������ ����������� �����������, �� ������������� ��� �� ����, ��� ���������� ���� � ������.

5. ��� ������ �������������� �� �������, �� ������������ ����� ������ (ακρατεύονται) �������� ������� �����, � �� �������� [25] ������, ���� ���� � ���, � ���� � �����, �� �����������, �, �������, �������, �� �� ������ ����. ����, ���� [�������, �� �], ��� ����� ���� �����, ���������� �������� ���� ��������� [��� �������] ����� ������ ���������� ������, �� �, � ���� [�����] ������, �� ���������, �� ����� ������ �� ������� (t| επιστήμη) � ������ (ή δόξα) ����. ij����, ���� ������� [30] �� ���� ������� � ����, ��� �� ����� ����� (οΐς δοξάζουσιν), �� � ����, ��� �� ����� ������ (οΐς επίσταν-ται). ������� ���� �� ������(7).

(7) ��, ��������, ��������� �� ������ �������� �� ����.

��� ������� �� �������� "�����" (το επ'ιστασθαι) � ���� ������� ("���" � �� ������ � ��� ����, ���, �������� �������, �� ��������� ����, � ��� ����, ��� ���������), �� �������� ��������� �� �������� �������� ��������� � ��������� �������, �� ���� �� ���������, � � ��������� �������, �� ���� ���������: [35] ���� �� ������ ������� ������, � �� [��, �� ��� ������] ��� ������������ ������.

���, ���� ��� �������� ������� 1147a���� ���� (δύο τρόποι των προτάσεων), ��� �� ������, ����� �����, ������ �������� ������, ����� ������������� ������ ���������� �������� (το καθόλου), � �������� �; ��� ����� ������ (τ& πρακτα) - �� ����� ������� (τα καθ' έκαστα). ��� ������������ � ���� ��������, �� ���� ���� ����������� ���� [5] ����� ����� (εφ' έαυτοΰ), � ���� � �������� (επί του πράγματος): ���, ��������� ��, �� "����� ����� ������� ����", ������ �� ��� � - ������ ��� �� ����-�� ����� - �������. �����, �� �� ���� �� ���� �����, ������ ��� �� ���, ��� �� ��������� [��� ������]. ��� ���� � ������ ������ [�����] ������ ���� ����� ����������, �� �� ��������� ������, ���� [������ �����������], �������� ������� ����� � ������ �� ������; �����, ���� [���� �� ������], �������� ��� [10] ������.

��� ����, ����� �������� ������� ������� � �������� ����� � �������� � ����� ��������. ij����, � ������� [�������] ��� ������������ (εν τω έχειν μη χρήσθαι) �� ������ ��� ����� ���� ���������� (ή έξις), ��� �� � ������� ������� ������ ������� ����䳺, � � ������� �� ����䳺, ��, ������, ���, �� �����, ���������� � �'����. ����� ���� ����� � ���� (ούτω διατίθενται) �����, [15] ��������� ������������. ���� ������ ���� (ΟΙ θυμοί), ������ ������ (επιθυ-μίαι αφροδισίων) � ���� [����] � ����� [�����������] ������ ������ ��������� �� ���, � � ������ ���������� ����� �������� (ή μανία). ���� ����, �� ��������� �������: ��������� ����� ����� [����], ������ � [������] ��� �����. ���� ����������� ��������, �� ������� �� ������, �� �� ����� �� ������, �� ��� ��������: ���� � ������� ������������ �������� [20] ������ � ����������� ���� ���������; � ���-��������� (�'� πρώτον μαθόντες) ����� ����������� �������������� (συνείρουσι τους λόγους), ��� ��� ������� ������ (ίσασι δ' ούπω), �� [� ��������] ����� ��������, � �� ������ ����. ��� �� ������������� �����, �� ������ ������������ �����, ����� ������� ��� �������� ����� ����䳿�.

� ������, �� ������� �������������� ����� ���������� �� � � ����� ���� [25] ��������������� (ώδε φυσικώς). ���� � �� ����� (ή δόξα), [����� ��������], ��������� ����������, ���� - ��������, ��, �� �����, �������� - ������� (α\u963σθησις κυρία). ���� � � ��� ���� [��������] �������� ���� [�����], �� ��� ������������ [��������] ���������, ��� ���� ��������� ��������, � ��� [���������], ���'������ � 䳺� (εν δε ταΐς ποιητικαΐς), - ��� ��� �� �������� �� � ������. ���������, ���� "����� ��������� ��� �������", � ��� �� - �� ���� ������ � ������� [30] [�������] - �������, ��, ����� ��������� � �� ����� ��������, ��������� ������� ���������� ��������� ������. ����, ���� � ��� �������� ��������� ��������, ��������� ��������� �������, � [���������] ��������, �� "��� ������� ��������� �����������", � [���� �����] ���� ���� ������� (� �� ������ � ����������� ������), ��, ���� � ��� ����� [�� ����������], ��� ���� ��������, �� ����� ����� �������, ��� ����� ���� �� �����: [35] �� � ����� � ������ [����] ������ �������� [���] � ���. ����� �����, ��������, 1147b �� ������������ ����� ������ �� ������� ������ ������������� � �����, �� ��� �� ��� �� ���������� (���� ����� �� �����������) ������ �������� - ���� ���������� ���� �����, � �� �����. ��� �� � � ���� ������� ����� ��� �� �����������, ������� �� ����� ��������� [5] �������, ��� ����� ������ (ή φαντασία) � ���'��� ��� ����� [��������].

�� ��������� �������� � �� �������������� ����������� ���� ������, ������� �� � ���� ������, ��� [��������� ����] ��'������ � ��������, � ��� ��������� ���� �� � ���������; ������� �� [������] ��� � �������������� (φυσιολόγοι).

������� � ������� �������� (ή τελευταία πρότασις) - �� � ����� [10] ��� ��, �� ����������� ��������� (δόξα αισθητού), � �������� ������ (κυρία των πράξεων), � ��������� ���������� ��� �� ��� ���� �������, ��� � ���, ��� ���, �� �� ������, �� ���� �������, ������ �� ������, � ����� ���������� ���, ��� ���� �� �'���� [��������� ����] ���������; ������� [���] ������� ���� [��������] �� �� �������������� �������� �, ������, �� � �� ����� �� ������������ [����� �������������� �����], �������� (το επιστημο-VlKOV), ��, �����, �������� ����� ��, �� ���� ������� [15] ������. ���� ���������� �� ������ � ���������� ������, ��� ��������� �������� � ���������� ������� (ή κυρίως επιστήμη), � �� ������ �� ������������ ����� ���������; ���������� ������, ���� � ��� ������� [�����] �������� ������.

����, ��� ��, ������ �� �������� � � ����� ������� ������ ����� ����� ������������ �����, ��� ���� ������� ������.

6 (IV). [20] ���� �� ��� �������� ������� ��� ��, �� ���� ������ ������������� (απλώς ακρατής), � �� �� [����������� �����] �������� (κατά μέρος), � ���� [������ �������������] ����, �� � ��� �� �� ������ (περί ποια εστί).

����, ��� �����, �� ��������� � �������, ��� ���� �� ��������� � �����, ��������� ���� � �������� �� ���������� � ���������. ���� ��� � ����, �� ��������� �����������, ���� - ���� �������� (τα μεν αναγκαία), � ���� ���� �� ��� ��������� ������� (τα δ' α'ιρετά), [25] ��� ������� ��������� ���, ������� ��������� ���������� �� ��� (�� ��� � ��� �� ���� ��, �� ���'����� � ���� � �������� ��������, � ���� ����� ����� �������, � ����� �� ���������� ����������� � ������������), � �� � �� ����������, ��������� ������� ���� �� ��� (� ��� �� ����, [30] ���������, ��������, ������, ��������� � ���� ����� ����� � �����������), -- [���� ��� ��� �� ���], ��� ���, ��� [� �����, ����� �������], �������� �������� � ��� ����� ����������� ��������, ��������� ���, �� �� �������� ������ ��������������, ��� ���������: "��������� � �������� �� �����", ��� "�� ������", ��� "�� ��������", ��� "� ����", � �� [��������] ��� ��������, ���� �� �� ���� ����������� �� [������������� � ���������� �����] � ����������� �������������� �������� [35] �������, ��, ���������, ���������� �� ���������� ����� �� ���� ������ (� άνθρωπος):1148����� � ������� � ��� �������� ������� "������" ���� ���������� �� �������� ����, ��� ��� � ����������(8). � ��� ������������ (σημεΐον δε): �������������� [� ���������� �������] ���������� �� ����� �� �����������, ��� � �� ����� �������� �� �� ������, �� �� � ���������� �������, [��� ��] ����� [� �������������] � ������ ��� �� ����������.

(8) 3 ������������ ������� ������ ���������� ���������� � ��������� ��� 456 �. �� �.�. �� ���� �������� - ������. ���� ��'� �����������������, ��������, ��� ���������� ����� ��������� ���� ��������� ������.

� ���, [5] ��� �� ������ � �������� ���������� (περί τος σωματικός απολαύσεις), � ��'���� � ����� �� �������� ��� ���������� � ���������, ���, ��� �� �� �������� ������, ��� �������� � ����, � �����, ���������� �������� ���������� � ����� ���������, ������, ������, �����, ������ � ������, �� ���� �� ������ � �����, [10] ��������� ������������, - ��� �������� (�) κατά πρόσθεσιν), �� � ������-�� �������� (περί τάδε), ��������� � ���, - � ������ ������ ������������. ϳ����������� ���� (σημεΐον δε): ������� �������� �� ��������� �� ��� [���������� � ������������], ��� �� �� ��������� �� ������� � ��� [�� ������� ����������]. � � ���� ������� �� ����� ����������� �������������� � �����������, ��� ���� �� ������������ � ������������, ��� ����� [15] � ��� [�����], ������� ���� ����� ������ � ����� ������ � ���� � (περί τας αίηάς πως) ������������� � ������������. ��� ��� ���� [���������� � �������������] ��������� ���� � �������� �� ������ � ���� �, ���� �� ������� �� ��������, � ���� - �� �������� ������, ����� - �.

����-�� ��, ������, ������� ���������� ����, ���, �� ��������� ������ ��� ��������� ����� ������� (ήρεμα), ���������� �������� ���������� � ����� [�����] ������� ���������, �� ����, ��� [������ ��] ����� [20] ������ �����. �� �, �����, ������ ������, �'����� � ����� �� � ��-������� [�����������] ����� (επιθυμία νεανική) � ������ ���������� (λύπη Ισχυρά) ����� ������� � ���������� �����? �����, ����� � ���������, ��������� �����(9), ����� ������ � ���������� ������� � ���, �� �� ���� �������� �� ����� ���������� � ����������� (�� ����� �����, �� ��������� �����������, ���� �� �������� ��� �������), � ��������� ��, � ���, �� ����������� [25] ��������� (τα μεταξύ), ��������� ����� (χρήματα) � ��������, �������� � ������. � ������� ������ - � ��� �����, � ���, �� ����������� ��������� - ����� ���������� �� �� ��, �� ���� ��������� �� �����, ��������� �� ��� ����� � �����, ��� �� ��, �� ���� �� �������, � ���� �� ��, �� ��������� ���. ��� ���� ������������ � �, ��� �������� [������] �������� ��� ����������� �� ������ ����������� �� �������� � [30] �������, ��� [�������� �����] ����������� ��, ��, ���������, �, ��� �����, �� �����, ����������� ��� ������ ��� ��� ���� � ������, �� ��� �� ����� �������� �� ���� �, ��� ����������� ��� ��, ��������� �� �������, ����� � ��� ���� ����� ���� ���������� (����, ������, �����, �� ͳ���, ����������� � ������(10) ��� � ������ ������, �� �����, 1148b ��������� ��������� (� φίλοπάτωρ), ������� �������, �� �� ���������� ���� ���������"); ����� � ��������� �� ������� ����� �������� � �����, ���� �� ��� �� ��� ������ ����� ������� ������ �������� �� �����, �� �������� ����� �������, � �������� � ������, ���� ��������, � ��������� � ���. ��� ���� [5] ���� � ��������������: ���� �������������� �� ����� ��, ���� ��� �������, ��� � ���� � ����, �� �����������; �������� �� ������� ��������� (δι' ομοιότητα δε του πάθους) ��� �������������� �� ��� ��������, ��������� � ������� �������� �������, � ���� [������] ��������������, ��� ���� �� "������� ����" � "������� �����" �� �������� ��� ������, ��� �� ������� � "������� ������" (απλούς κακός). � ��� �� ��� �� �� [���������� ��� ���������], ���� �� ����� � ��� [10] ["����������"] ������ �� �������� �������� (t| κακία), ��� ������ �� �� ���������� (τω αυαλογον όμοια), ���, ��������, � � ������� � �������������� � ������������ ����� ���� �� ���� (ύποληπτέον) ����� �� �������������� � �� ������������, �� ���������� ���� � ������, �� � ������������ � �����������. � � ��'���� � ����� �� ������� �� ����� ����� ����� ������� [���������], � ���� �������� "�������������", ���������: "� ������� ����", ��� ���� ��: "� �����������" � "� �����".

(9) ���.: 1147b23-31.

(10) ͳ���, �� �����, ����� ������������� ���� �������. ����� ����� ����� (� �� ���� ������ ���� �� ������ �����), ���� ����������� ����� ����, ��� �������� ����� �������� �� �������. ���������� �� ��������� ����, ������� �� ������� �������� ������� ��� ���� ͳ���. ������� � ���� ������������� �� �����, � ��� �������� ������.

(11) ������ ����������� ����������� ������ ������� ������, ������ ���� ����������� ���� ����� ������ (Asp. 158,15-17; Anon. 426,22-29). ������� �� (Heliod. 144, 3) ���� επικαλούμενος tbv πατέρα, ��� περί, �����: "������ � �������� ������ �����". ��� ����, ������������� ����������, �� ��� ������� ��� ������� ����������, ������ � ����������� ����, ���� ����� ��'� ����� ���� �������; �������, ��� ������� ������� ����� ������ � ������� ����� Գ�������.

(V). [15] ���� ���� ����������� � ����������, ��� - ����������, ���� - � ��������� �� ���� ������ � �����, � ���� �� � [����������], ��� ���� ������ �������� �������, ���� - �������� ����� (δι' έθη), � �� ���� - ����� ������� ����� (δια μοχθηρός φύσεις), �� � ��� ������� � �������� ������� ����� ����� ������� ������� ������ �� ������ [����]. ������� �� [�� �������� ����] � ������� ������������ (θηριώδεις), [20] ���������: ������ ����� ���� (ή ανθρωπον), ��� ��� ����������, �� ����, �������� �������, ������ ����(12); ��� ���, ��� �������������� (�� ���������� ��� ������ � ������, �� �������� ��� �����) ����� �� �������� �'����; ��� ���, ��� ��������� ���� ������ ���� ��� �������; ��� ��, �� ���������� ��� �������(13).

ֳ ������ � ������������, [25] ���� � ��������� �������� ������ (������� � ������ �� ��������, ��, ���������, � ������, ��� �������� � ������ � �'��� ���� ����, ��� � ����, ���� �'�� ������� �������� �� ������� (του συνδούλου), � �� ���� � ������ ������������ �� �� (�������) ����, ��, ���������, ������ ����������� ������� � ������ ���, � ����� ������ � �����, ������ �� ����� ������ �������� � ���������: ���� � ����� �� ���� �� �������, [30] � ����� - �� �����, ��, ���������, � ���, ��� � ��������� �������� ����������(14). ���, � ���� �������� [������� ������] � �������, ����, ������, �� ����� ��������������, ��, ���������, ���� �� ��, �� � ��������� �'������ �� ���� ��������, � ����(15); ��� ���� � � ����, �� ����������� � ������������ ���� ����� �����. ����, ����� �� ��� �����, �� � �����������, ����������� �� 1149� ������ ��������.

(12) �������, ��� ������� ��� ����, ������ �����. ϳ��� ����, �� ���� ����� ������� ����� ���� ��쳿, �� ��������� � ������ � ������������� �� ������������ ����������, ��� ����� ���� ��������� �� �������� ����� ����.

(13) ������, ����� � ��������� (580-554 pp. �� �.�.), ������������ ������� ���� ����������. �� ����������, �� �������� ��������� ��������� ������ ���� ������ � ���������� �����, � ���� ���� �����.

(14) ������ ���������� �������������� �� ��������������� �� ����������� ���������� ��������� �����.

(15) �� ����������, ���� - �� �� ������� ��������� �������, ���: Aristot. Gen. an. 737�25-27, 775�15.

���� ���� �����, �� ������� ��� ������������ (κρατεΐυ ή κρα-τεΐσθαι) �� ������ ��������� �������������� (ή απλή ακρασία), ��� �������������� ����� �������� [��������] �������, ������ �� ���� �� � ������, ��� ���� � ������� ���� �� ������ ���� ���������, �� ����� �������� �������������.

���� ����� [5] ���������� � � ��������������, � � ��������, � � �����������, � � ������� ��� ����������, ��� ����������. � ����, ���� ������ �� �������� ����, �� ������ ������, ����� ���� ���� �����������, �� ���� ������ ����������� ����������, � ���� ��������� ������, �� �� ������������ [������ ���� ����� ��� �����]. �� � �� �������������, �� ��� � ���, ������ �� ������� ��������� [10] ������������� (αλόγιστοι) � ������ ����� ��������, ��������� (��, ���������, ���� ������� ������� �������), � ���� ����� ������� (���������, ������� � ��������) ����� ����������� [����� ����].

����� ������� ����� �� ��� [������, ������������, �������] ����� ���������, ��� �� ������������ ���; � ��� �� ���� ��������� ����, �� ������ ������ ����������, ��������� ����� ������� ������ ��� ��������� ���������� [15] �����'�. ��� ����� � ������������ ���, � �� ����� �������� [����� �� �����]. ����, ������ �� ����, �� ������� (ή μοχθηρία), ���� ���� ������� [������] ������, ����������� �� ������� ������ (ή μοχθηρία απλώς), � ���� ���� � ����������� "����������" ��� ����������, �� �� ������� ������ �� �����������; ����� ����� �������� ��� ����, �� ���� �������������� ���� ���� �����������, ���� - �����������, ��� �������������� ������ [20] ������� ���� ������� �����������.

7. ����, ����� �����, �� �������������� � ������������ ���������� ����� ����, ���� ���������� ����������� � ������������, � �� ����� ����� ����� ���������� ��� ���� ��������������, ������� ��� ����������� � �� � ���������� ����� (κατά μεταφορά^ �� οί>χ απλώς).

(VI). ������� ������� ��� (θεωρήσωμεν), �� �������������� �� �������� [25] ���� ���� �������, �� �������������� �� �������� ������. ���� �������, �� ��� ������ ���� ������������ �� ������ (� λόγος), ��� ��������, �� �������� ��������, �� ����� ����, �� ����������, �� ������, � ����, ��������� ���������, ������, � �� ������, �� ��������� �������, ���� �������� ������, �� ������������, �� �� ���. ��� ��� � [30] ��� ����� ����������� � ������������ ���� ������� �������� ������, ������� ����, ��� �� �������� ������. ������, ����� ��� ���� (f] φαντασία) ������� ���� ������ (t] ύβρις) �� ���������� (ή ολιγωρία), � ��, ����� �� ������� �������� (συλλογισάμενος), �� � ������ ������� ����� ���������, ��� �� ������ �������. � �����, ���� [35] ����� ����� (� λόγος) ��� ������� (ή αίσθησις) �������, �� [����] ��������� �����������, �������� �� 1149b �������. ��� �� ��� � ������� ����� ���� �� ������, � �����-�. � �������, �� ���������, ���� ��� ����������-��� � ����� ����, ����� ����������� ������, � ��� ����� - ������, � �� ������.

��� ����, ��������� ��������� ���������� ������� ����� ��������, [5] ���� ��� ����� ���� ������� ��������� ����� �������, ���� ���� ����� ��� ��� (ΚΟίναί πάσΐ), � � �� ��, � ��� ���� �����. ��� � ����� ���� �������, �� ������ �� ����������� � �����, �� �� � �����������. [���������], ���������, [����], ����, ����������� [� �����] ��� ����, ������� �������, ������: "���� � �� [���] ����� [������], � [10] ��� - �����", - �, �������� �� [������] ������: "� ��� [���'�] ����, ���� ������, - ��� ��� � ��� � ����"; � [������], ����� ��� ����� [�� �����] � ���� ������� ���� ���������� � ������, ���� �� � �� ���, �����, ������ [�����] ������ �� ����� ����(16).

��� ����, ��� ����� ����� �����, ��� ����� ���������������. � ��� ����� � ��������� ����� (� θυμώδης), � ��� (� θυμός) �� ����� ����������� - [15] ���� ���� �������. ���� ����� - ����� �������, ��� ��� ������: "�� ʳ���� ��������� ����������", � [��] "������� ����(17)", ����, �� ������� ������:

���������, �� ����� ��������� ����� ��������(18).

(16) ��� ������� ��� ����� �� "��������" ������ � �������� �������� ������, � � ����� ��� ����������� �������� ���������.

(17) ������� ���� � ����� � ����������� ����� �������: � ����� �������� �������, �������, ����� ����� - "� ����� �������� ���"; ���.: ���. II. XIV. 214-217: ��, ml '��� στήθεσφιν έλύσατο κεσ-tbv Ιμάντα ποίκιλαν, ένθα δε ο'ν θελκτήρια πάντα τέτυκτο-ένθ' ενι μεν φιλότης, εν δ' "ίμερος, εν δ' c-αριστΰς πάρφασις, ή τ έκλεψε νόον πύκα περ φρονεόντων.

(18) ���. II. XIV. 217.

��� �� ���� �� �������������� [������] ����� ���� ������������� � �������, ��� ��, �� ����������� � ����� ����, �� ���� ���� � ��������� �������������� � [20] ������ ��������.

���, ����, ���������� (λυπούμενος), �� ���������� ������� (υβρίζει); � ���� � ��� - ������ �������, ��� �� ������ (6 �υβρίζων), �������, 䳺 �� ������������.

����, ���� ���� ������������� ��, �� �� �������� ������� �����������, �� � � �������������� ����� ����� [����� ���������������, �� � �������������� ����� ���], �� � ���� ���� ��������� (ή ύβρις).

���� ����, � ����� ������� ��������������, ���'����� � �������, ���� �������, �� ��������������, ���'����� � [25] �����, � ����� �� ������������ � �������������� �������� �� ������� ������ � ����������. ���������� ��������, ��� �� ���� [������������ � �������] ������.

ij����, �� ��� ���� ������� �� �������(19), ��� � [������] ������ � ������� �� �� ����, ��� � �� ��, ���� - ���������, ���� � [��������] �������� � [30] ���������. � ���, �� ������� ���'���� ����� ������������ �� �����������. ��� ���� �� �� �������� ���� �� ������������, �� ����������� ������, �� � ����������� ������� (� ��� �� ���� �� �������� ������, �� ����������), � �� � �������, ���� ���� ������ �� ������ ������� ����������� �� ����� ����������, �������� � �������������, [35] ��� �� ������� �� �������, ��� ���� �� ����� ����� - 1150� ��������(20).

(19)���.: 1148b15-31.

(20) 3 ������� ������������ �������� ��� ���.: ���. - �. 783 ����. 38.

������������ ���� [������], �� ��������, ��� ���� �������, ������� ����� ������� ���� (�� βέλτίον) [� ����] �� �������� (ot> διέφθαρται), �� � [������] ������, � ������� (�� έχει). �� ����� �� ��������� ����������� ����� (δίψυχον) � ��������� ��� (έμψυ-χον), ��� � ��� ������� (KOCKIOV). ���� ����������� ������ ���� [5] ������ ����� (ή φαυλότης) ����, �� �� �� � ��� ������� [䳿], � ����� - [����] �������. ��� �� �� ���� ����� �� ��������� ��������������� � �������������� �������: ������ ���� � ������ ����� ���� ����, � ������ - ����, ���� ������ (άνθρωπος κακός) ������ ������, �������, � ������ ���� ����� ��� (�����), �� ���.

8 (VII). � ��������� �� ������������� � ������������, � ����� [10] � �������� � ����������, ����������� ������� � ������, [�] �� ��������� �� ���� ����� ���� ��� ���������� ����������� � ������������, ����� ���� �����, �� �������� ����� ��� [������� � ������������], ��� ����� �������� ����������, � ����� ���������� ����� ��� ����, ���� �������� �� ��������: ���� � �����, ���'������ �� �������������, ���� -�������������, � ����� - �����������, � ����� ��, ���'������ �� ������������, ���� -�������, � ����� - [15] ����������. [��������] ����� ��������� ������� ����� ����� ������� ���������, ��� �� ���� ���� ���� ��������� �� ����� [������ ����].

������� ���� �� ���������� ��������, � ���� � ��� � �������� �� ����� ���, ��� �� � ���������, � ��������� �� ��������, � ������� � �������� � ������������ �������� �����, �� ������, ��� ���������� ����������� � ������������, ��� � (���������� ��) ������� [20] �� �� �������� ������, ����� ��� �����, ��� �� ��� �� ����� ������ ������, �� � ����� ��������, - ���� ������ � � ����������: ���� ���� � ����������� �� ������� �� ���������, � ���� ���������� (όα/ιατος), �� ���� �� ������� ������� - �����������.

��� ����������� [���������� ����������] - ����������� �����������, � ��� ��������� �������� (� μέσος) - �����������. ³�������� �����, ���������� ���, ��� ����� (� φεύγων) ������� ��������� �� ����, �� �������� [�������� ������� �� �����������], � �� �������� [25] ������. � ���, � �� �������� ������ ����, ������ ���� �����������, � ������ - ��, �� �� ����� ���������� �� ������, � �������, ���� ���� �� ������ �����������.

����-����, ������, ��� ��������� �����, ��� ������� ����-������ �������� ������, �� ��������� ������ ��� ��������� ����� ������� (ήρεμα), � �� ���, ��� ������ ������� �����, ��� ���� �� � ���, �� �'�, �� ������ � ���, �����, �� ���, ��� [30] �'� � ���: �� � �� �� ����� ��� � ���������?! ���� ���� ���������� ���� ��������������.

� ��������� ���� ����, �����, ��� ��������, � ����-����������. ����������� (� εγκρατής) - ����������� �������������� (6 ακρατής), � �������� (� μαλακός) - ��������� (� καρτερικός), �� ������������ (το καρτερεί ν) ������ � ����, ��� ����������� (το άντέχειν), � ������������ (ή εγκράτεια)-[35] � ����, ��� ������� ����� (το κρατεί ν), � ��� ����� "�����������" � "������� �����" - ��� ����, ��� ���� �� "�� ����������" (το μη ήττασθαι) � "����������" (το νικάν); ��� ���� ������������ - �� ���� ����, �� ���� ���� �������,1150b�� ����������.

��� ����������� [�� ��� �����������] ����, ���� �������� ����������� � � ��� ������������ (δύνανται), �� ������� � ���������� (τρυφών), �� ����������� (ή τρυφή) - �� ����� ������� ��������. ���� ������ �������� ���� (το ϊμάτιον), ��� �� ����������� �� ������� ���� ���������, �, ������ [5] ������, �� ����, �� ��������, ��� �� �������� �����.

��� ���� � � ������������ �� ��������������. ij����, �� �����, ���� ������ �������� ������� � �������� ������������ ��� �����������; �������, ���� ������� ��������, ���� ����������� �� ���, �� �������� �쳺� Գ������ � ��������(21), ��� �� [10] ������ � "����" ������(22), ��� �� �, ��, ����������� �������� ���, ��������� �������, �� ��������� � �����������(23); � [����� � �� ������� ��������], ���� ������ �������� � �� ���� ����������� ����� �����, ���� �������� ������ �����������, ������� �� �� ��������� � ���� ��������, �� ���������� � ������, � ��������, ��, ���������, �������� (δια το γένος) �������� (ή μαλακία) ���� [15] ����(24), �, [������], ������ [���������], � ���� ����� ����� ����������� ��������.

(21) ������� - ����-����� � �����, ������� �� ���� ���������. Գ������, ����� ���������� �����䳿 ��������, ������: κόψατε την εμήν χείρα - "��������� ��� ����!" (Anon. 436, 33).

(22) ����� - ����� ��� ���� ij���� ���������. ����� ���� �����䳿 "�����" ������ ���� ����� ������������, �� � ����� ������ ������ �����, ��� ��������� �� ��������� (����. 437, 1-7).

(23) ������ (Sen. De ira. 2, 2) ����� ��� ������� ��������� ��� ���� ���������� �� ���� ���������. ��������� ������ ���������� ���������� ���������� �������� �� �����. �������, ������ ���������� ��������� �� ���������� �������� ����������, ��� � ��� ���������� ���� ������������ ����.

(24) ������� (��. �. 105) �������� ��� ����, �� ����������� ���� ������� ����� � ���������� ��� �������. ����������, ������ ������� �� ��������� �� ���� ������� "����� �������", θήλεαν νοΰσον. ó������� �� (Hipp. Aer. 22) ����� ��������� ���� ����� ������� � ������� ����, ��������� �� ��������� ������� ����.

��������� (6 παΐδιώδης) ����� ��������� ����������, ��� �������� �� �������. ���� ��������� (ή παίδια) - �� ������������ (ή ανεσίς), ���� ��� �� ���������, � ��������� �������� �� ���, ��� �������� ��� � �����.

� ������ ����, �������������� - �� ���������� (το προπέτεια), � � ������ - �������� (το ασθένεια). ij����, [20] ���, ��������� ������ (01 βουλευσάμενοί), ����� ���������� [������] ���� �������������, � ����� ���������� ���� �� �����, ���� �� ���� �� �������� [������] �����: ���� ����, ������� ���������� � ������������ � ������� ���� � ��� ����� (� λογισμός) � ������� ��������� - ������ �� ���� ��, ������������ ����, �� ��������� ������� - �� ��������� � ��������� [25] �� �����������, � ��������� �� ����������. ��������� �������������� �������� [����������] ��������� (ο'ι οξείς) � ������� (ο'ι μελαγχολικοί): ��� ����� �����, ���� � ����������� �� ���������� ������� (� λόγος), ���� �� ���� (ή φαντασία) ����� ���� �� �� �����.

9 (VIII). ����������, �� ���� �������, �� ������� [30] �������, ���� �� �� ����������� ����� �������� ������, ��� ������ ������������� ������� �������. ����-�� ��������� �� ����, �� [���������] ��� ���������� �������, ��� ���� - �����������, � ����� - ���������; � ������, ������� ����� �� ��� �������, ��, ������, ������� ��� ������, � �������������� - �� ��������� ������: ����� ����� ����� ����������� (συνεχής), � �����-�������� [35] ������. ��� � �������� �������������� �������� �� ������ ����, �� ��������, �� �������� - ���������, � �������������� - �� ���������.

1151� 3 ��� ��� ��������� (ο'ι εκστατικοί) �����, �� �, ��, �������� ��������� (ο'ι τον λόγον έχοντες), �� ������������ ����, ���� ������ ����� ��������� ��������� � �� ����� �� ������ [����] �� ��� ������������ ������. ij����, ������������� ������ �� ����, ��� �'��� ������ � �� ���� ������� [5] ����, ����� �� �������, �� �������� �����.

����, ��������, �� �������������� - �� �� �������� (��� � ������� �������, �������, [��� � ��������]). ������, ����� 䳺 ��������, � ����� - ����� �� ������� �������. ����� ������� �, �������� � �������; �� ������ ������� ��� ������: "... �������, ������, �� ����, ��� ������� ��� �� [10] ����"(25), ��� � ���������, �� ������ ���������������, ���� ��� � �������������.

(25) ������� ��������� - ������� ���� VI ��. �� �.�.

������� ����, [� ���� �������������], �����, �� �� �� ����������� (δια το πεπεΐσθαι) ���������� ������� ���������� � �������� � �������� ����������� ��������, � ����� [����� ����������], - �� �����������, ���� �� �� ���� ������, ��� �������� �� ����������, ������� ������� ����� ����������, � ������ - �. [15] г� � ��, �� ������������ ����������� ��������, � ������� [�����] �����, ��� ������ �� ������� - ������� ������� (το ου ένεκα), ������ �� ���� �� ���������� (α'ι υποθέσεις) [� ��������� ���������] � ����������, ��������, �� � �� ������ (� λόγος) �� ����� �������, ��� � � ������� � ��������, ���� ������������, - �� ������� ����, � �� �� ������,- [�����] �������� ��������� ����� ��� ������ [�� �������]. ����� �����, ��� ����� [�������� ���� ������������] - [20] �����������, � ����������� ���� - ����������.

���� �������� �����, �� ��������� ����������� �������� ����������� ��������, ���� ��������� ���������� ��������, ��� �� ���� ����� � ���������� ���������, ��� �� ��������, ��� ���� ����������� � ��, �� ������ ���������� ����� ���������� ����������. ���� �� � � ������������� <��> ������, [25] �� ����������, � �� �������� ������� (φαΰλος 6<πλώς), ���� �� ��������, � ���� �������, � ����� ����������. �����, ����������� �����, ����������� [����������� ��������] � �� ��� �����������, �������� �� ���������. �����, ������, ����, �� ��� ������� ����� [����] �����������, � ������ - �������.

10 (IX). �� �, ����� �����, ����������� ���, ��� ����������� ����� � �� �� ���� �������� � ����� � �� �� ���� [30] �������� ������, ��� ���, ��� ����������� ����������� ������; � ����� �� � ������������ ����� ���, ��� �� ����������� ����� � �� �� ���� �������� ������ � ����� � �� �� ���� ��������, ��� ����� ���, ��� �� ����������� ������������� �������� � ����������� ������, �� � ���� ���������� ������� �����(26) ?

(26) ���.: 1146�16-31.

��, �������, ����� ���������� ����� ������ ����������� ����� � �� �� ���� ������, � �� ��� (���0' �����) [35] ���� �����������, ����� �� ����������� ����� ��������� �������� � ����������� ������? ���� ���� ����� ����� ���� 1151b ����� ��� ���������� ����� ������ �����������, ��, �� ���, ���� �� �������� � �����, � ����� - ���������� �����. ������� "�� ���" ������ ��� ��� "��������" (απλώς). ����, ��������: ��� � ������� ������� ������ ����������� ��� � �� �� ���� ����� (δόξη), ��� ���� �� � ������� �� ��, ��� � ���������� ������� ���� �����������, � ����� ������� �� ������� �����.

� ����, [5] �� ����������� ������ (έμμενετικοί) ���� ������������ (τη δόξη), �� ��������� �������� (ο'ι Ίσχυρογνώμονες), �� ����� ���������� (o't δύσπειστοι) � ������� ��������� ������ ����������� (ουκ εϋμετάπειστοι). � ��� � ����� ������� � �����������, ��� ���� �� � ������������� � ������ � � ������� � ��������, ��� ������ � ���� ���� ���. ���� ����������� ���� ���, �� �� ������� �� ������� ��������� � ������, [10] ��� ��� ������ ���������� � �� �������� �����������. � �, ����, �� ������������� ������������� (υπό λόγου), ������� ���-���� ����������� �� ������ � �������� ������ �������������.

����� ����������� (ο'ι Ίδιογνώμονες), ����� (ο'ι αμαθείς) � �������� (ί αγροΐκοί), ������� ����������� ����� ����� ����������� � ����������; �����, ���� ������ �������, ���� �� [15] ������ ���� ����������, � ����������, ���� ��� [�����] ����������, �� ������ ������������ �� ����������� (ώσπερ ψηφίσματα). ��� ���� ����� ���� �� �������������, �� �� �����������.

�, �����, � ���, �� �� ������������ [���� �������] ���������� (τοις δόξασιν �� έμμένουσιν), ��� �� ����� ��������������; �����, ���������, � ����������� "Գ������" ���������: ����� �� ����� ����������� � �� ���� ������������� [�����], ��� �� ����������� ��������� (καλή), �� [20] ��� ���������� ��������� ���� �������� ������, � ������ ��������� ���� ����������(27). ij����, �� ������, ��� ������� ������ ������ ����� �����������, � ����������, ������� ��� �������������, ��� ����� ���, ��� ������ �� ����� ������ ��������� [�����������].

(27) ���.: 1146�18-21 � ����.

11.������� ������� � ��� ����, ���� �������� ��������������� �������� [�������] �����, �� ��������, ������� �� ������������ [�����������] ��������, �� ��� [25] ����������� ��������� �� ����� ������� � ������������� - �����������, �� ���� ������������� �� ����������� [�����������] �������� ����� ����� ����������� (δια το μάλλον τι) [��� � ������������], �� ������ - ����� ����� ��������� (δια το ήττον τι); �� � �� ������������, �� �� ����������� [�����������] �������� � �� ����������� [�� �����] � �� ����, � �� ����� ������.

���� � ������������ ����� � ���� ����������, �� ����� �� ������������ ������ ���� �������� �������� [����], �� ���� � [30] �����; ��� ����� ��, �� ���� � �������������� ������ ����� � ���������� ����� � ����� ����� (όλιγάκις), �������, ������ ������������ ���������� ����� �����������, ��� ���� �� ������������ - ����� ��������������.

������ �� ����, �� ������ �� ���������� �������� ������� (καθ' ομοιότητα), �� ������� � ������������ ���������� ������������; �����, [35] �� �����������, ��� � ����������� ������� �� ������ ����� �������� �������� ����� ������� ���������� 1152�, ��� ������ �� ����� ������, � ������ �, � �� ������� �� ������ ���������� (μη ήδεσθαι), ���� ���� ���������� ��������, � ������ [� ����� �������] ������� �� ������, ��� �� ���������� �� (μη αγεσθαι).

����� ���� ������ � ������������� � ����������, ��� ���� � ���, [5] �� ������� ���������� ����������� ������, ��� ��� ����� ���� ����, �� ��� � �����, � ����� ��� �� ����.

(X). ��������� ������ � ���� � ���� ��������� ����������� � �������������, ��, �� ���� ��������(28), ���� ����������� - ������� ���� ����������� �� ����� (σπουδαίος �� ήθος). ��� ����, ���� ����������� - �� �� ����� "�����", ��� � ���� ������� ������ [� ���������� � �������]. ��� ����� ������������� ��� ������ �� �������.

[10] ͳ�� �� ������, �����, ��� ������������ ��� �������������; ���� ���� ���� � �������� (δοκοΰσΐν) ����� ����������� ��������-������: �� ������������� ����������� �� ������������ ����� �����, �� ���� ������� � ��������� ����������, � �� ���� ������ � ����, �� ��������� ����� (κατά τον λόγον), � ��� � ����, �� ��������� �������� ������ (κατά την προα'ιρεσιν).

������������� �� ������ ����� �� ����, �� ��� (� είδος) � ����, �� ��������� [15] ������ (� θεωρών), � ������ �� �� �������� ��� �'�����. � ��� �� [������] �� ���� ��� (�� � ������� ������� �� ���, �� � ����� ���� �� ������), �� �� �����, ���� ������ �� ����� �����, ��� �� �� "����-�����" (ήμιπόνηρος). � �������������� �� �� �, ������� �� ���������� (ου επίβουλος); ���� ���� ������������� �� ������� ������������� ����, �� ������, � ����� ����� ���� ���������� ������ �� ������� [20] �������� ������. � �����, ������������ ������ �� �������, �� ��������� �� ���, �� �� ���, � �� � ��������� ������, ��� ��� � ����� �� ������������� [�� ��], �� ���������� ����������:

� ���� ������� ����� �� ��������(29)

(28) ���.: 1144�11-32.

(29) ���������� - ���������� IV ��. �� �.�.

�� � �� ������, �� �� ������ �� �������, ��� ��������� ������, ��� ���.

[25] �������������� � ������������ ������ � ����, �� �������� ��� ���� ������ ������� ����� (περί το υπερβάλλον της των πολλών έξεως), �� ����������� ��������� �����, � ������������ �����, �� ������ ��������� ��������.

����� ���������������� ��, �� ��� �������������� � ������� (ο'ι μελαγχολικοί), ���������� �����, �� ��, �� � �����, �� ��������� ������, ��� ���� �� ������������, � ����� ������� ���, �� ���������� �� ��������������, �� ������������� �� ��������,

[30] ���� �� ����� ����� ������, �� �������. ij����, ����� ����� ����� ������ ���� � �� ��, � ��� ���� � ������ �� �������, �� �������� ����:

����� �������, � �����, �����, �������� ��� �����,

���� �� ������ ��� ���� ����������� �������(30).

����, �������, �� ���� ������������ � �� - ��������������, �� ���� ���������� � �� - [35] ��������, � �� �� ������ ������������� ���� � �����.

12(XI). 1152b �������� ����������� � ���������� - ������ ��� ����, ��� ���������� ��� ������� ������ (του την πολιτικήν φιλοσόφου ντος), ��� ����� ���������� �������� [����] ����, ����������� ��� �� ��������� ����� �� �� ��� ��� �� ����� � ������������ �����.

��� ����, ������ ���������� �� - ���� � ���������� [�����]. [5] ����� �� ��������� ������ ������������ � ��'���� �� ������������ �� �����������, � ��� ����� ����� �� ������, �� ���� ��'����� �� ������������: ����-�� � ������� ������� ����� �� �������(31).

(30) ���� � ������, ������ �� ����� � ����� V ��. �� �.�.

(31) ����� ��������� �������� μακάριος �� μάλα χα'ιρειν.

����, ����� �������, �� ����� ����������� �� � ������: � ���� �� ���, � ���������� �����, ������� ����� � ����������� - ���� [10] �� ������. ���� ��������, �� ���� ����������� ����, ��� �� ��������- ������. � �� � ���� � [�����]: ����� ���� �� ����������� - �����, ���-���� ���������, ��� �������� ������ ���� �����������.

����� �����, ����������� ������� �� � �����, ������� ����� ����������� - �� �����������, �� �������� ����������� ������ (ή γένεσ'ις εις φύσιν αισθητή), � ��� ����� ����� ����������� �� ��������� �����, ��, ������, ����� ���������� (ή ο'ΐκοδόμησις) ������� [15] �� ��������� [��������] ������� (ή οικία). ���, ����������� ����� ����������; � ��: ����������� ���������� ������� �� ����������, � �� ����, �� ��������� �����������. ���, ����������� - �� ��������� ��� ������������, ������� ��������� ��� �����, ��� ����� ��� �����������, ��, ���������, ����������� �� �������� ���, ���� � ��� ����, ������, �� ������� ��-������ �������� �������. ��� ����, �� ���� ������ ��������� ����������� (τέχνη ουδεμία ηδονής), � ��� ��� �� ����� ����� - ������ [20] ��������� (πάν αγαθόν τέχνης έργον). Ι ������, ���������� ����������� ��� �� ���.

[�����], �� �� �� ����������� ���������, ���������� �� ����, �� ������� ����������� ������ � ���������� (α'ισχραί και όνειδιζό μεναι) � �� ���� � ������ (βλαβεραί), ������� ����� ���������� ������� � ��������� (νοσώδη).

[�����], �� ������� ����� (ταρίστον) �� � ������������, [���������� �� ����], �� ����������� �� ����, � ��� [������] �����������.

������, ����, � ����� �� [�����], �� ������������� � ����� �������.

13(XII). [25] �� �'��������� � �������������� [��������], � ��� ����� �� �� �������, �� ����������� �� � � ����� (το αγαθόν), � ������� ����� (το άριστον).

����������, ���� ��� ��� "�����" �������� � ���� ������� (� ������ ������� - � ������������ (απλώς), � � ����� - ������� ������ (τίνί)), �� �������� [� ���� ������� ��������] � ��� ����� ����� (�'� φύσεις), � ��� [������] ������ (α'ι έξεις), � ������� - � ��� ���� (�'� κινήσεις), � ��� [�������] ����������� (α'ι γενέσεις); ������� � ���, �� ���������� ��������, ��� � ������������ ������� �����, � ��� ������ [30] �, ���, �������, � ����� ������� ��� �������; ���� � �� ������������ ������� � ����� ���� ����� ������, ��� ����� ������ � �� �������� ���, ������� � �. �� ���� � ���� � ��� �� � �������������, � [�����] �������� ����, � ���� � �����������, �� ���'���� � ����������� � ����� �� ��� ��������, �� � ������� � ��������.

���, ������� �� ����� ��������, � ������ ����, �������� (ή ενέργεια), � � ������ - ����� (t) έξις), �� [�������] ���������� ���������� ������ ���������� ����� ��������� [35] �����������; ��� ��� ����� �������� � ��'���� � �������� - �� �������� ��� ������ ������ � �����, �� �� ����� �������, ���� �� ����������� ������� � ���� (άνευ) ���������� � ������, [����] ����� �� ������ �������, 1153� ��, ���������, ����������� � ��'���� � ����������� �������� (του θεωρεί ν). �� ������������� ���, �� ���� �������������� �� ������ � ���� � ������, ���� ����� ��������� ������ � ���� ���� � ���������� ����; �������, ���� ���� � ���������� ����, �������������� ���, �� ��������� ����������� ����������, � ���� ��������� ������ - �� ������, ����� ������������ [���������� ��������], �� �������������� [5] ������ � �����, � ��� � ����� � �� ��������, � ���������� ����������� �� ���������. �������, � ����������� �� [��� � � � � ��� ��������], ���� �� ����������� �������� ���� �� ������ ��� ����, �� ��, �� �� ���������.

���, ���� �����������, ��� �������� ���� ����, �����, �� �����������, � ������ � �������, � ����� ����, �� ���������� ������, ����� �� �����������: ����������� � �� �� � [���������] ����������� � �� �� ���� ��������������� [10] ������������; �������, ���� � ����������� � �����, �� ����������� �� ������� �����������, � ������������ [���, �� �]; � �� ��� ��� ���������� ���� - �� ���� ������ [�� ��� �����], � ����� ��� ���, �� ������� � ������������ (των αγομένων) �� ���������� �����. ��� ���� ����������� ��������, ������ ����������� - �� ������ �����������, �� ����������� ���������; �����, ����� ��������� ����������� �� �������� ������� � �������� [���������] ������ � [15] ������ "򳺿, �� �������� �����������" ������� �� �������� "��������������". ����� ���� ��������, �� ����������� - �� �����������, ������� [�����������] ���� ����� � ���������� ������� ����� (κυρίως αγαθόν): ���� � �� ��������, �� �������� ���� �����������, ��� [��������] �� ��� ����.

�������, �� ����������� �����, ���� �� ���� ��������� ���� �����, - �� �� � ����, �� �������, ������ ������'� ������, ���� �� ���� ����, ������ ��� ������'�, ����� ��� ��������� ������(32). � ���� ����� ���� � ��, � ���� ������, ��� ������ ���-���� �� ����� ��, [20] [�� �� ����������� ��� ������'�], ���� � ������� ������ ������� ������'�. ͳ ������������ � ������ [������] ������� [����] �� ������� ���������� �����������, ��� ����������� �� ��� �����; [���������� ����� �����������] �����, ���� � ����������� �� �������� � �������� ������� ����� ��������� ��������� � ���������.

�����, ������, �������, �� ����� ����������� �� � ������� ���������, ���� � � ����� [25] ������ �������� ���� ��������� ����� ���� �� ����, ��� [��������� ���� �����] � ����, ��� ��������� �������� ������ (ή μυρεψική) ��� ��������� ��������� (όψοπονητική) � ������� ���������� �����������.

[�����������], ������ ����������� ����� ����������, � ����������� ���������� �����, ������� �� ���������, � �� ��� � ��� ����������� ����������, - �� �� [�����������] �������������� (λύεται) ����� � ��� �� [����������]. ��� � �� ���� �������, � ����� ������� ����� ����������� ���������� [30] ���� (αγαθαί απλώς) � � ����� ������� ���� �� ����(33). ��������, �� ������� ����������� ��� � ���, � ����������� - ������� �� ��������� ����� �� ����; � ����, ����������� ����������, ���'������ � ������� � �����������, � ���� � ������� (�� ���� ���� ���), ������� ����������� ����������� � ���, ����� �� ���������� � � ����������. ����-�� ����������� ����� ��� ����������, [35] ��� �����������, ������� ������������, ����� �������.

(32) �� �������� ������������ (����. 456, 25), ������ ��� ������'� � ����� ��� ��������� ������ - ������� �� ����� �� �� ��������.

(33) ���.: 1148�, 1152b26-��7.

14 (XIII). 1153b��, �����, �����, �� ���������� - ��� � �� ���� ��������; ���� � ���� ��� � ������������ �������, ��� �� ��������� ��� ������. ��, �� ���������� �����, ���� �������� � �� � ���� ���� � ���� ��������, ����� ��� ��� ����� �������� � ����� ��� �� ���� - ���, � ������. ����, ����������� � ����������� � ����� �����. � ��� ��������, ���� ������������ [5] �������(34), [�������] �� ���������. �� ���� �����, [����������� ���������� ���������� � ��������� ����������] ��� ����, �� ����� ���������� ������� � ������: ���� �������, �� ����������� �� � � ������� ���, �� ���-���� �� ��.

ͳ�� �� ������, ��� ������� ����� ���� ��������� �����������, ����� ����� ���� ����������� �����, ������ �� ���� �� [��� �� ������, ��� ������� �����] ���� ��������� ��������� ������ (επιστήμη τίς), ��� ���� ����� � �����. �������, ����� ��������� (���� ��� ��� ������� [���������] ������ [10] ������� ������������ ����� �����), ��� - [��������� �� ����], �� ���� ������ ������� ���� ��� ������, � �� (��������, �� ����� ��������������� [�����]) ������� �����������, - ���� [������� ���� ������ ����] ��� [������] ������� ����������, � �� � � �����������. ����, ������� ����� ���� ��������� �����������, ���� �������� ���������� �����, �, ���� �������� (ε'ι ετυχεν), � ������������ �������. ���� �� �������, �� ������� ����� - �� �����, ��� ��������� �����������, [15] � ������ ������� ��������� � [�������] ����� �����������, �� ����� ������� ���� �� ���� ������, ���� ���� �������� ���������, � ����� �������� �� �����, �� ������� �������. ��� ���� ��������� ������ �� � ����� �����, � ������, � ������� (ή τύχη), ��� ���� �� ��������� ��� ��������.

ҳ, �� �����������, ������ �� ��������� � �������� ������� ������� (ή δυστυχία) [20] ������ �������, ���� ���� ���������, ������ �� �� ������, ��� ������ ������� (ουδέν)(35). � �������� ��� ����� ������� �� � �������, �� ������, �������, �������, �� ����� (ή ευτυχία) � ����� (ή ευδαιμονία) - ���� � �� �, ��� �� �� ���, ���� �� �����, ���� �� ��������, ����� ���������� ��� �����, �, �������, ��� �� ��� �� ���� ����� ������� �� "�������", �� [������� "�����"] �������� ���, �� ����� �����.

(34) ��� ������� ���.: 1096b ����. 27.

(35) �������, �� ���������� ����.

�� � ��, �� �� - � ���, � ���� - ����������� ����������, � ����� �� ���������, �� ������� ����� - �� � ������� ����� [25] �����������.

� ����� �������� �� ������ �����, �� ������ �����...(36)

(36) Hes. Ergg. 763-764; ��������� � ������ (764): θεός νύ τ'ις Εστί και αυτή "���� � ���� (�����) � ������ ���������" (����� vox populi - vox dei).

��� ������� �� ���� � �� � � �, � ������� [30] ��������� ������ � ������� [����], �� � ����������� �� ����������� �� ������ � ���� �, ���� �� � ����������� �����������. � ���� ���� ����������� � �� ���� �����������, ��� ��� �������, [�� �����������], � �� ����, ��� ����� � �������, ��� [� �����] ������ � ���� �. ���� �� ������� �� ������ � ��� ���� ����������� (τι θείον). ҳ���� � ����������� ����������� ��'� "�����������" ����� ��, ��-�����, �� ���� ���� ����� �� ��� "���������" (παραβάλλείν), �, ��-�����, [35] �� �� ��� �������; ����� �����, ����� ��, �� ����� ������ ����� �� �����������, �������, �� 1154� ����� ���� � �������.

�������� � ��, �� ���� �������� �� � ������������ � ������, �� �������� �� ���� ����, ��������� �����������: ��� ���� � �� ���� ���� ������� �����������, ���� ���� �� � ������, � ���� ����� � ����������? ij����, ���������� �� ���� � ����, � ������, [5] ���� ��� �� � ������ �����������. � ��� ����� ������� ����������? ��� �� �����, �� ����� ���������� ������ ��������� �� ���������� �� �����, [�� ����� ��������� �����], ���� �� ��������� �� [����� ����������] �������� ����.

XIV. ���� �������, �� �������� ���� ����������� ������ ������������ �� �������, ������ ������ ��������, [10] � �� ����� � �� �, �� ���� [�� ���������] ����������, �� ����� ������ ���������� [�������] ��� ����� �����������.

����, �����, ���� �����������, �� ��������� �����������? ���� ��� ���������� �����. �������� ����������� � ������� � ���� �������, �� ����� ��� ��, �� �� � ���, ��� ���� ���� �� ����� ���, �� ���� ����� � ���� [����] ���, �� ���������� �������� � �� �������, �� � �������� ����������� ����������, � [ ���� ����� � ���� ���� ���], �� �������� [15] ��������, �������� ����������� ����� ��������. � �������� �������� � ������� ������, � ������ ������ � ����� ����, �� ���������� ��������, � �� ���������� ����������; ���� �� ������ ����� �������������� � ��������, � �����, � ��������� ������, ��� �� [������] ���, �� ���. � � ����������� ��� �������, �� [������ ������] ����� �� ���������, ��� ������ ����������, [20] ���� ����� ��� ����, ��� ���������� �������� ����������, ����������� ���� ��� ��������� ���������.

15. ������� ����� �� ����� ���������� ������, ��� � ������� ������� (�� � �� ������ ����������, � ����: ���� ����� ������������, ���� ������� ������� ��, �� ������� [25] �� �, ���� ������� ����� ����� �����), ������� ����� ���������, ���� ����� ����������� �������� ���� ������ �������.

��������, ��������, ����, �� ��������� ����������: � ��� �������� ����������� ���� ����������� ��������� ����������� � ������ �������� �����������, ��������, �� ���� ������. [�����������] ����������� ������������ [30] �����, ����-�� �� � ����������� - ����� � [����] ������������ [����������� ��������] ������. ij����, �����������, �� ��� ���� �������(37), ��������� [�������] �� ����������� �� ���� [������]: ��� ����������� � �������� �������� ����� (��� �� ����������, �� � ����, ��� �� �����, �� � ������� �����), ���� - �� ��� ��� ����, ��� �� �������; ��� �����, ���� (��������� �����] �����, �� 1154b �������� ����. ֳ [�����������-���] ��������� ����� ��� ��������� ����������� [�����], � �������, ���� ��������� ����� ���������� �����.

��� ����, ������� ����������, �� �����������, ����������� �, �� �� ����� ��������������� ������: �� ����, ��������, ��� ��������� ��� ����� ���� ������. ��� ���� ��� [�����������] ��������, ���� �� ���������� � �������, [5] � ���� ������ - �� ������. ���� � ��� ����� ���� ����� ������, ��� �� ���� ���������������, � ��� ������� ��������� ������ ������ � ����������� ��� �� ���� ������. ij����, ���� ������ (το ζώον) ������� ��������� (πονεΐ), �� ���������� ������������� (�'� φυσίο-λόγοί), ����������, �� "������" � "����" ���������� ����������, ����� ��, ����� � �� �����������, � ��� ��� ��������(38).

(37) ���.: 1148b15-19, 1152b26-33.

(38) �� ����������� ��������� � ������, ��� ������ �� ���� ��������� (Asp. 156, 14; Diels. Dox. p. 507, 21; DK 59 A 94).

������� �� ����� [10] � ��������, ������� ���������, ����������� ���� ��'��� �� ���� (ί ο'ΐνωμένοί), � �������� ��������� ����������� (��Ѳ ηδύ t| νεότης). � ������� �� ������� ������ ���������� ��������, ���� ����� [���������] ����� [�����] ��� � ��� ������� ��������� � ���� ������ ������� ������� ����������. ����������� � ������� ���������� - ���������� ���� ���� ����� ����������, � �� �� ����� �����������, �� ���������, ���� � ���� ����� [������] �������(39). ��� ���� [15] ������ ����������� � ��������.

(39) �� ���������� ������ (Asp. 156,17-22), � ���������� �� ���������, ����� ����� ������� ���� ������������ �����, ����� ������� (Θεόφραστος εν(1) Ηθικοΐς λέγων 6τι εξελαύνει ηδονή λύπην ή γε εναντία, οίον ή ίχπύτοΰ π'ινειν την απότοΰ διψήν, και ή τυχούσα, τουτέστιν ήτις οΰν δι> ε*ιη Ισχυρά, ώστε ενίοτε πειναν εξελαύνει και ακοής ηδονή, όταν δσμασιν ή άλλοις τισίν όκούσμασι διαφερόντως χα'ιρωμεν. και δια ταΰτα ακόλαστοι γίνονται άνθρωποι� "ιν(1) όλως γόρ μη λυπώνται μηδέ αλγώσι, μεγόλας και σφοδρός ήδονός εαυτοίς πορ'ιζουσι).

� � ������������, �� �� ��'���� � ������������, �� ���� ��������, �� �� ���� �������� �� ��������� ���������� � �� �������� ����������� �����������. ϳ� ������������� no-����������� (κατά συμβεβηκος ηδέα) � ��� �� ���� �, �� ��������. ij����, ��������, �������, ���� ��������� �����������, �� ���� ���������� ���, ���� � ��� �������, ��� ���������� ��������, ������ ���� 䳿, [20] � �������� ����������� - �� ��, �� ������� ���� ���, �� �������� ������ �����.

���� � �� � �� ��������� ����������� �������, �� ����� ���� �� ������ (μη απλή), � ������� � ��� � ���� ����, ����� �� �� ���� (καθό φθαρτοί). ��� ��, ���� ���� � [������ � ���] ���� ������, ��� ���� [������� ������] ����� �� �������������, � ���� ���������� ��������, �������, ������ �� �� ��������� � � ����������, � � �����������. ���� [25] ����� ������, �� ������� ����������� ������ ��������� ���� � �� � ��. ���� ��� ������ ������������� ����� � ������� ������������, ���� �� ����� ��� �������� ������� ��������, ��� � ��� ���������, � ����������� � ����� ������� ������, �� � ���. ����� "���� ������� �� ���" (�� ������ ����(40)) ����� ����� ������ [�����] (δια πονηρ'ιαν τίνα), ���� ������ �� ����, �� [30] ���� ������ ������� �� ���, ��� � �����, ���������� ���, - [����], �� ���� � �� ������, � �� �����.

(40) Eur. Orest. 234.

����, ������� ��� ������������ � ��������������, ��� ����������� � ����������: �� ���� ����� � �� �������� � �� ������� � ��� �������� �����, � ������� - ���; �� ��� ���������� ������� ��� ������ (ή φιλία).

1155�

����� ������

1 (�). ���� �� ���, ��������, ��� ����� ������ (ή φιλία), ���� �� ������� ������������ (αρετή τις), ��� ���� �������� ������������ (μετ' αρετής), � ��� ����, �� ������������� ��� [5] �����(1). ij����, ���� �� ������ ����� ��� �����, ����� ����� �� ���� �����: �������� �� �, �� ����� � ������ � � ���, ��� �� ������ ���������� (ή αρχή) � ������������ (ή δυναστεία), ����������� ������ ������� � ������: ��� � �� ������� �� ������ �������� (εϋετηρία), ���� ������� ��������� ���������� (ή ευεργεσία), ��� ����������� ��������� ���� �����, � �� �������� ���������? � �� ��������� [10] � ��������� [��� ��������] ��� �����? - ���� ��� ���� �����, ��� � ���������. �� � � ������ � � ������ ������ ����� ���� �������� ������������� (καταφυγή). ���� ������ ������� (οι νέοι), ��� ������� �������, � ������ (�'� πρεσβΰταΐ), ��� ���������� ��� ��� � ��� ��������� ����� �������� (δι" ασθένεια ν) ���������� �� ������ [�����]; � � ������ �� (εν ακμή) ���� [15] ������ ��� ���������� ������ "����, ���� ����� �����(2)", �� ����� ���� ������ � �� ��������, � �� 䳿.

����� �� ��, �� � ����������� (τω γεννήσαντι) ������ �� ����������� (το γεγεννημένον) �������� �� �������, ��� ���� �� � ����������� - �� �����������, ������� �� ����� � �����, ��� � � ������, � � ������� � ������, � � ����� ������ ���������� - ���� �� [20] ������, � �������� � �����, ��������� �� ������� ������������ (φιλάνθρωποι). �� ������� � ������ (ως ο'ικέΐον και φίλον) ����� ����� ������, ����� �������� �� ��� ��������� (εν ταις πλάναις). ������, ��������, ������� (συνέχειν) � ������� (α'ι πόλεις(3)), � ����������� (�'� νομοθέταΐ) ����� ��������� ��� ������, �� ��� �������������, �� ����� (η ομόνοια(4)) - ��, �������, ���� ������ [25] �� ������, �� ����� � � �������� �������� ����������� � �� ������� (ή στόπις(5)), �� �� ���������, ���������� [�������]. � ���� [���������] �����, ���� �� ����� ������� � �������������, ��� ��, ������ �������������, ���� ��� � ����� ������� �� � � �����; �� ������������ �� [������] ������� ������������ ��������� ����� (το φιλικού).

(1) � ���������� ������ ������ �������� ��������� �� ����������� ��������� ή φίλια �� ������� ������� �������: �� � ������, � �����, � ������� ������ ����, �������� ��� ��� �� ���. ��������: ���. - �. 736 ����. 1.

(2) ����� ij����� ����� ������� � ���� �������, �� �� ���� ��������� ����� ���, ������ �� �������� ����� ���� ������, �������� ��������, ������� ������� ��: συν τε δύ' έρχομένω και τε προ δ του ενόησεν // δππως κέρδος εη (���. II. Χ. 224-225). ���, � ������� � "������" (Plato. Symp. 174d) ������ ���������� �� ���������: Σύν τε δύ' έρχομένω προ 6δοΰ, � � "��������" ��� �� ������ ��� ��������� ���� ������� ���� ������ (Plato. Prot. 348d): συν τε δύ' έρχομένω και τε προ δ του ενόησεν.

(3) ����� ����� ���������� � �� "������ �'���� (συνέχειν) �������", ����� �������� ����� �������� ���������� ������� �������� ��� ��, �� ���� ��� ��� �������� ������ �����.

(4) Ομόνοια �������� ������ �����������, "��������볺", ��� � ������ ������� ���� ���������� ���� �� �������� �����, �� ���� ������ ���� ���, �������, ���������� - �����. �������� �� ������� �������� � ������ ������� ����� �����, ���� ������ ������������ ����� ������ ������� ������� �񳺿 �������� ��������, �������� �� ���������, �������� ���� ������������ ���������� ������ � "�������".

[������ - ��] �� ����� ���� ���������, ��� � ���� ������ ���������, ���� �� ���������� [30] ����������� (φίλοφίλοί), � ���� ������ ����� (πολυφιλία) �� ���������, � ��������� �� (ή πολυφιλία) ����� � ������ ���������� �������. �� ���� � [����] �������, �� ��������� ��� � ����� - �� ���� � �� �.

2. ��� ������ ������������ ������. ��� �������� �� ������ ������� (το ομοιότης) � ������ ����� (όμοιοι) - �������, � ����� ��������: "������ �� ��������..." � "����� [35] �� ������..." � ���� �����. ���� � ����������� ����������: "�� ������ - 1155b ��������� ���� ������"(6). ��� ����� � ������ ��������� [���������] ���� (ανώτερον) � ��������- �������� (φυσικάπερον), ��� ������ ��������: "������ ���� ������� �����, � ����� ���� ���� �������, ������ ������ �� �����"(7); � �������: "[5] ���������� ���������", "� ���������� ������������� �������" � "��� �������� �����������"(8) ; ��� ��� [������] ����������� ����, ����� ��� � �����������, � ����: "������ ������ �� ��������"(9).

(5) ������� �� ����� � t| στάσις - ������� � ������� ��� �������� �� ��� ����� � �������� ��������� �������� ���� �� ����� � ����� ���� �� ������ ����������� �� ����� ������������ ����. �������� ������� ��������� ���� ����� ���������� � "������� ����", � �������� ��������, ��� ������� ������� ���������� ���� ������ ������ � ���, �������, ����������� ������������� ������ ����������.

(6) ������� �������� ������ ���� � � ����� ������, �������, ���������, � ���糺� �� Hes. Ergg. 25.

(7) £urFr. 897, 7-10(Nauck).

(8) DK 22 � 8. ���. �� ����� �������� ��������� ���������: �������. �������. -�. 47^t8, 101-102; ��� �� ���. ����� ����������� ��'������� �������� ���������; ���. �����: ��������� ������ ��������� ���������. - �. 1. - �. 200; ���. �� �����: ���. - �. 737 ����. 7.

(9) DK 31 � 22, 4-5. ���. �� �����: �������� �. ��������: �������, ���� � �������. ������� ��� ��� ��������� � ������. - �., 1994. - �. 74, 98-99, 136. ��������� ������ ��������� ���������. �. �.�. 362.

����� �����, �� �������� � ���� ������� (�� απόρημα), �� �������� �� ��������������� (���� �� �� �������� ����������� ����������), � ��� ��, �� ��������� ������ � [10] ������ ����� �� ���������, �� �� ������ ��������, ���������: �� � ��� ���� ������, � �� ����� ��������� ���� �������, � ����� �� ���� ���� ��� ������, �� �����. ҳ, ��� �������, �� ���� [���], ������� [������] �������� ����� � �����, ������� � �� ��� �������� �� �� ������, �� [15] ����� � ����� �� � ���� �� ������ (τα έτερα τω είδει) �����. ��� ��� �� ���� ������� �����.

(II). ���� �� ������ ����� ������� ������� ������ (�� φίλητόν), ��, �������, ����������� � �� [�������]. ���� ���������, �� �� ��� ������� ������ (φίλεΐσθαΐ), ��� ����� ������� ������� ������, � �� �����, �� ��, �� ��������� �����������, �� [20] ������� (αγαθόν f| ηδύ ή χρήσίμον). ��������, ����� ��������, ���� � �� �������� � ��, ������� ���� ������ ����� ����� ��� �����������, ��� �� ���������� ������� ������ (τα φίλητά) ���������� ���� �������� ����� (τάγαθόν) � �����������-�� ��� (ως τέλη). � � ������ �������, �� ���� ��������� ������ (φίλοΰσιν): �� ����� ����������, �� �� ����� ��� ����� ���� (�� αύτοΐς αγαθόν)? ���� ���� �� ���� �� ������������. ��� ���� � �� ������������. ��������� � ��, �� ������ ������ ������ �� ����� ��� ������ ����, �, ��� ����� � ��������� ������� ������ � ������������ �������, ��� ������� ������ � [25] ����� ��� �����, � ������ ������ ������ �� �� ������ ��� ����� ������ (�� 5ν αΰτω αγαθόν), ��� �� ������� (�� φαινόμενον). г����� ��� ���� ����: ��������� ������� ������ ���� ��, �� ������� �������.

� ��� ������� ��� ������� ������, ��� ��� ����� ������� (ή φίλησίς) �� ������� �������� �� �������� �� ��� "������", ���� �� ��� ��������� � ����� ������� � ������� (άντίφίλησίς), � ������� ������ ����� (�������, ����� ������ [30] ����� �����, ��� ���� � ���, �� �� ��������� ���� ����������, ��� ���� ���� ������); ��� ����� ������: ������ ����� ������ ��������� ���� ����� ����� ������. ���, �� ������� ��������� ���� ���� ����� ����� ��������� �������������� (εΰνον), ���� �� � ���� ������� �� ������ � � ���� �������, ���� �� ��� ������ �������������� (ή εύνοια) ������ ������. �������, ������� ��������: "��� �� ��������� [��������������]"? ������ � �� [35] ������� �������������� �� ���, ���� �� ������, �������� �� ������� ������ 1156� ��� ���������; � �� � ���� ���� �������� ���� �� ����� ����� �� ���� ������. ��� �� ���� ����������� �������������� ���� �� ������, ��� �� ������� �� �������, ���� ��� ��� �������, �� ���������� �� ��� �����? ���� [��� ���� �������], ����� ���� �������������� ���� �� ������ � ������ ���� ������ ���� ���������, ������� ���, ��� �� �� ���������� � �������, [5] � �� ����� ���� �� �������� ���� [������].

� (ϲ). ֳ [������� ��� ���������� ������] ����� ���� �� ������ �� ����, � �������, ������������ � ����� ������� (α'ΐ φιλήσεις) � ����� ������ (α'ι φιλίαι).

�������, ����� �����, ��� ���� ������ - �� ����� �������� ������� ������; � ������� ������� � ����� ������� � ������� (αυτιφ'ιλησις), �� �����; � ����, �� ��������� ���� �� ������ ������, ������� ���� ������ ���� ��������� �������, ������� [10] ��������� ������. ���� �, �� ��������� ���� �� ������ ������ �� ���������, ��������� �� �� �� ����� �� ��� �����, � �������, ������� ��������� ���� �� ������ ����� �����. ��� � �, �� ��������� ������ ����� ����������� (δι' ήδονήν); ���������, ���� ������������ (αγαπώσΐ) ��������� �� �� ������, � ����, �� ���� ��������� �� �����������.

����, ��� ������ ������ �� ��������� (δια το χρήσιμου), ��� ������ �� [15] ����� ��� ��� ����� (δια το αύτοΐς αγαθόν), � ��� �� ����������� - �� ����������� ��� ��� ����� (δια το αΰτοΐς ηδύ), ��� �� �� ��, ��� � ������, �� ��� ��������� ������, � �� ��, �� ���� ������� ��� ��������� �����������. ����� �����, �� ����� ������ ����� ���������� ����� (κατά συμβεβηκός), �� �� ���, �� �� ���� �����, ���� �, ������� ������ �� ���� ���, �� ���� �� �� ������, ��� � ������ ������� ���, �� �� ��������� ���-������ �����, � � ������ - ����� �����������.

��������, ���� ������ ����� [20] �����������, ������� ������� �� ������ � ������ ���� �� ������. ij����, ���� ���� ����� �� ��������� ���� � ������ � �����������, � ������, ���� ���������� � �������� ������. ��� ����� ��������� �� � ��������, ��� ������ ������ � ������. ����� �����, �� ��������� ������� ��� ������ ����������� � ���� ������ �� ����, �� ���� � ������ �� ����������� � �������.

���������, �� ���� ������ ���� � ��������� [25] �� ����� (���� ������ ��� �����������, ��������, �� ����������, � ��������); � ����� ����� � ������ �� � ����� ����� - � ���, ��� ����������

������. ��� ����, �� ���� �������, ����� �� ����'������ ������ ����� ������, ���� ���� ���� ����� ��������� ���� ������ ������������� (οΌδ' ε'ισίν ηδείς); �, ��������, ���� �� ���������� ���������� ���������� (ή ομιλία), ��� ��� �������, ���� ������� ��������: �� � �� ���� [30] ��������� ����������� ��������, ������ ����� ���� �� ��������� ����� [���� �� ������]. �� ���� ������ ������������ � ���������� (ξενική).

� ���� ������� ������, �� �������� �������, ���� ����� �����������, �� ����� ������ �� ��������� (κατά πάθος), � �������� ����������� ���������� ��� ���� � � ���� ����. �� ����� ��� � ����������� ������ ������. ��� ���� ����� � ������ ������ �������, � [35] ������ ���������� ���� ����: ���� ������ ��������� ����� � ���, �� ��������� �����������, 1156b � � ������ ����������� ���� ������� ������. �� � ������� (ερωτικοί) �����, ���� ������� ������ �������� ����� �������� ��������� � [������] ������������. ��������� [����� ����� ���������] �������� ������ � ������ ����������, ��������� ����� �������� ������ ���. ��� ���� ������� �������� �� ����� � [5] ���� ������, �� ��� ���� ��������� ��, �� ��� ��� � ������� �����.

4. ��������� � ������ (τελεία φιλία) ���� ���� ����� ����������� � �� ������������ ���� ������ �������: ���� ���� �������� ������� ���� ������ ���������� ����� �������, ������� ���������, � ��������� ���� ��� �� ���. � �, �� ������� ������ ����� [10] ����� ��� �����, ���� �������� (μάλιστα φίλοι). ij����, ���� ���������� ��� ���� �� ������ ������� �� ����� � �� �������� ���������� ��������, ���� � ������ �� ���������� ��������, ���� ���� ���������, ������������ �� - �� ���� �������. � ������ � ����� ����������� �� ����������, ��� � �� ��������� �� ����� �����: ���� ��������� � � ���������� ������������, � ���������� ���� ��� ������. ������� �� ����� ���� ��������� [15] �����������, �� ��������� ��������� ���� � ����������, � ���� ������: ���� ������� � ����������� ������, ��������� ���� ������� (αϊ ο'ΐκεΐαΐ πράξεις) � �� �����, � � ����������� � ������ ������� ��� ����. ֳ���� ��������, �� ���� ������ ������� (φιλία μόνιμος), ���� � �� ������� ���, �� �� ���� � �����. ij����, ����� ������ ���� �� �� ����� �����, [20] �� �� ����� �����������, �� �� � ������������ �������, �� �� �� ��������� �� ����, ��� ������ ������, ����� ������� ����� �������.

� � ��������� ����� (ταύτη) � ���, ��� �� ���� �������, ������� ����� �� ��� [������]: ���� � �� ������ ���� ������ � ��� ���� (τα λοιπά) - ����� � ����������� � ������������ �������, - � �� �������� ����� � � ��������� ������� ������; ��� �� "�������� ������" � "������" �������, ��������, ����� �����, � ������ � ��� ��������.

�������, �� ���� ������ ����������� ����, [25] ���� �� � ����� ����� ����. � ��� ����, ������ �� ��� � ������� ���������� (ή συνήθεια), ��, �� ������� ������'�, �� ����� ������ ���� ������, ���� �� �'��� ����� ��� "���������� [���] ���" (τους λεγόμενους άλας)(10); � ���� ����� �� ������� ���� ������ � �� ���� �������, ���� �� ������ �'������� ����� ����� �� ����� ������ � ����'�. � �, [30] �� � �������� ���� ������ ��������� ���������� ������� (ταχέως ��� φιλικά ποιοΰντες), ������� ���� �������, ��� �� � ����, ���� �� ���� [������] ��� ������� ������ � ������ ��� ��; � �����, ������� ������ ������ ������, ������ � - �.

5 (IV). ����, �� [������] ��������� �� � ����� ���� ���������, ��� � � ����� ����� ����, � � ������ ������ ������ �� [35] ������ [����] ������� ��� ����� (ταυτόι και δμοια), �� �� � �� ���� ���� �����. 1157� ������ ����� ����������� �� ������� � ���� �������, ���� � ��������� ��������� ���� ������ �����������. ��� ���� � � ������� ����� ������, �� ��������� ����� ������ ���� ������. � ����� ���� ����� [����� ����� ������ ��� �����������] ������ ������� (α'ΐ φΐ-λίαΐ) �������� �������, ���� ���� ��������� ���� �� ������ ��������, [5] ��������� �����������, � �� ������ [�����������], � �� � �� ���� � ������, ��, ���������, ���� � ��������, � �� �� � ���������� � �������� (μη ως εραστή και έρωμένω). ij����, �� ������ ��������� ����������� �� �� ������ � ���� �, ��� ����, ������ �������, � ������ �� �������� ����������. ���� � �������� �� ���� ���� [�����], ���� �� ���� �������� � [����] ������: ���� ������ �� ������ ����������� [10] �� ����������� �������, � ������ �� ������ �������� �� �������. ������, �����, �������� � ����� (δίαμένουσιν), ���� ������� ��������� ���������� (εκ της συνήθειας), �� ���� ������ ���� (όμοήθεις όντες), ���� �������� ����� [���� ������].

(10) � Aristot. Eud. Eth. 1238�2 ������� �������� (= 52,5 �) ���: διό εις παροΐμ'ιαν ελήλυθεν b μέδιμνος τώυ 'όλων.

ҳ, ��� � �������� ������� ���������� �� ������������, � �������, � ���� ����, � ���� ������. � �, ��� ������� ������� ����� ������ (δια το χρήσιμον), ���������� [������] ��������� � (ξεχωρισμένοι τοις τόποις), ��� � �� ��������� [������] � 䳿 (ουκ ένεργοΰσι), ��� �� ���� ������� ��� (ούτω δ' έχουσιν), �� ����� [10] �������� ���� ������� (ένεργεΐν φιλικώς), �� ������ ���������� �� ������ ������, � �� ������� ���� (ενέργεια). ��� ���� ��������� ����� �������, �� ����, �������, ������� ������ (λήθην ποιεί ν) ����� ������; ���� � ����������:

������ � �� ����� �������� ������� �������" .

������, � ���� (ο'ι πρεσβΰται), � ����� ���� (οι στρυφνοί(12)) �� �������� ��� ������ (ot) φιλικοί είναι): ���� � �� [15] �� ��� �����������, � ���� �� ������� �������� �� � ���, ��� ��������� ������ ������ �����������; �����, �������, ��������, �������� ����� ����, �� ��������� ������ (το λυπηρόν φεύγειν), � ������ �� ����, �� ��������� �����������.

ҳ, �� ������� (αποδεχόμενοι) ���� ������, ��� �� ������ ������, ���� ����� �� �������������, �� �� �����. ���� ��� ��� �� �������� ������, �� ����� ����� ������ [20] (�������� � �� �������� � ���������� �� ����� (ο'ι ενδεείς), � �������� ��� �� ����� [� �����] �������� ����� ������� (ο'ι μακάριοι), �� �� �������� ������ ���� ��������). ��� �������� ��� ���� � ����� ���������, ���� �� ��������� ���� ������ ����������� � �� ���������� �������� �� ��������� �����; ���� �� � ��������, �������, ���������� ����� (ή εταιρική)(13).

(11) ������ � ��������� �����.

(12) ����.: ����.

(13) ����� � ����� ���� ������������ ����� ������ ��� �� ����������� �����. � V ��. �� �.�. ���� ����� �������� ���������� ���������, ���������� ���������� �������� ������� �� ���������� (���. ���� �����: ��������.�. ����������������������� ������� � ������ � ������ V �. �� �.�. / ���������� � ����� �������������. - �. ��������, 1991. - �. 26-37). �� ���� ��������� ���� �������������� �� ������ ������� �����, ����� ���� ��'��������� �� ������ ������ ������ �� �������������.

7. [25] ����, �� ��� ���� ������� ������ ����, ������-�� �������� ������ �����������, ���� �� ��������� ������� ������ � ������ (φιλητόν μεν καί α'ιρετόν) ��������� ���������� ����� (το απλώς αγαθόν) ��� �����������, � ��� ������� - [����� � �����������] ��� ����� ������; ��� ������������ � ����������� ��������� ����� ����� �� �� ������.

����� ������� (ή φίλησις) � ������ �� ����������, � ������ (ή φιλία) - �� ������ ����� ����: ���� ����� ������� � ����� �� ������ (ούχ ήττον) [30] ���� ���� �������� �� ����� ��������, ��� ����� ������� � ������� ��������� (άντιφιλοΰσι) ��� �������� �����, � ������� ���� (ή προαίρεσίς) ���������� �������� �������. ��� ����, ���� [���������] ������� ���������� ����� ���, �� ���� ��������� ������, ����� ����� ��� �����, ������� �� �� ��������� (κατά πάθος), ��� �� ������ ���� (καθ' έξΐν). �, ��������� ������ �� �����, ��������� �� �� ����� ��� ����� ����, ��, ���� ����������� ��� ������, �� ��� ������ ��� ����, ���� ����. ���� � ���, � ����� ��������� [35] ������ �� ����� ��� ������ ���� � ������� ���� ������ ���� (το Ίσον) � ���������� � � ������������, ��, �� ��������, "�������� (φιλότης) - �� ������" (ή Ίσότης)(14);1158�� �� ���� ���������� ����� �����������.

(VI). ���� ������ �������� � ������� ��� ����� ���� ������, ��� ����� ���� ����� (δυσκολώτεροί) � ��� ���� ���� �������������� ������� ����������� (η ομιλία), ���� ���� ����, �������, � �������� ������� ������ (μάλιστ' φιλικοί) � ������� �� ����������. ����-�� [5] ����� ������ ������ �������, � ���� ���� - �: �� ������ �� � ������� ���, �� ���� �� ��������� ��������. �� � ���� ����������� � ��� �������. ����� ��� ���� ������ ���� ���� �� ������ �������������� (εΰνοι), �� ������� ���� ������ ��������� ���� � � ����� (εις τός χρείας) ����� ���� ������ ��������; ��� ������ �� (ου πάνυ) ���� ����, ���� �� �� ��������� �� ����� (διόί το μη συνημερεύειν) � �� ��������� ���� �� ������ �������� - [10] � ���� �� ��������� ��������� �������� ������.

���� ������ �������� ��� ��������� ����� ���������, ��� ���� �� ���� ��������� � �������� ��������� (���� ���������� ����� �� ������� ������ � � ������ �����, �� �� �������� �������� �� ������) - �������� ��������� �� ����� ���������� (αρέσκείν) ���� � �� �� �����, ��� ���� �� � ���� ������������. ����� � �� ������ [15] ������ � ���������� (εν συνήθεια γενέσθαι), �� ����� ����� (παγ-χαλεπον). � ��� ����� ������� ��� ����������� �������� ���������� �����, �� ����� - ������, � ������� �� ��������� ������ ����.

� ��� ���� ������ ���� ����� �� ������ ��, �� ����� �����������, ���� ����� ������� ��������� ���� � �� � � �������������� ���� ����� ��� [20] ���������� ������; ���� ������ �������: ��� �������������� (�� έλευθέριον) �����. � ������ ����� ������ [���������] �������� (ο'ι αγοραίοι(15)).

(14) �� ij������ ���������� (Diog. Laert. VIII. 10), ������ �� ������� ��������� ϳ�����, �� �������� �� (Plato. Legg. 757a) - �� ����� ��������; ���. �� �����: ��� τ6ν όμοΐον ��� θεός ως tbv ����� - ������ �������� ��� ������� � ������� (���.��. XVII. 218).

����� ������� (o'l μακάριοι), �� ���������� ����� � ������ (ουδέν χρησίμων), ���������� ����������: ���� ���� ������� �������� ����� � ����� �����, � ���������� ������� �������, �� � ���� �� �������� �� �����������, ��� �� �� ���� [25] ���� �����, - ��� ���� ������� ������� �����, �� ��������� ����������� (οι φίλοι ηδείς). �������, �����, ��� �� ���� ���� � ������������, ������� ��� ��� �����: ���� ����� � ����� ������� � ��� ���� ���, �� �� ���� ���� �������.

����, ������ ��������� (οι εν ταΐς έξουσ'ιαι), �������������� �����, �� �� �� ������ (φαίνονται), � �������� (διηρημένοις χρήσθαι τοις φ'ΐλοίς): ��� ��������� �� �������, ���� - �����������, ��� ������ �� [30] ��� � � � - � �� � ����; �