Українська Банерна Мережа
UkrKniga.org.ua
Було, на собаку кинь, то влучиш друга, а як прийшлось до скрути, то святий їх знає, де вони поділись! / Тарас Шевченко

Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate


Вхід в УЧАН
Анонімний форум з обміну зображеннями і жартами.Додати книгу на сайт:
Завантажити книгу


Скачати одним файлом. Книга: Розміщення продуктивних сил / РПС- Тарангул


1.3. Наукові методи аналізу територіальної організації народного господарства

1. Пізнавально-теоретичні можливості системного підходу.

2. Роль структурного аналізу при РПС.

3. Визначення ефективності розміщення вироб-ництва методом економіко-математичного моделювання.

4. Суть методів: економіко-статистичного, балансового, картографічного, районної планіровки.

5. Техніко-економічні показники аналізу тери-торіальної організації господарства.

1. Однією з особливостей теоретико-методологічних знань є можливість отримання їх за допомогою наукових методів дослідження.

Оптимальний варіант територіальної організації виробництва визначається сукупним аналізом групи наукових методів.

У наукових дослідженнях територіальної організації народного господарства викорис-товується широкий спектр загально-наукових і спеціальних, традиційних та новітніх методів. Найважливішими з них є: системного підходу, структурного аналізу, економіко-статистичний, економіко-математичного моделювання, балансовий, картографічний, районної плані-ровки, техніко-економічних розрахунків.

Системний підхід – це шлях поділу складних об’єктів і явищ дійсності на підсистеми (аналіз) і наступне їх об’єднання (синтез). Даний метод дав можливість комплексного вивчення структури господарства та внутрішніх взаємо-зв’язків, його елементів (галузей та ланок) доповнити вивченням їх взаємодії. Системний підхід – це всебічний аналіз, який використовує принцип взаємопов’язаності всіх об’єктів, явищ і процесів та етапності їх дослідження: від поставленої мети, визначення завдань до формулювання наукової гіпотези вивчення особливостей оптимального варіанта розміщення виробництва. Застосування принципів системного аналізу дає можливість розглядати кожну велику економічну проблему як особливу, певним чином структуризовану систему у взаємодії з іншими.

2. Структурний аналіз об’єктів та процесів полягає у виділенні окремих аспектів їх структури:

– функціонального, який є сукупністю зв’язків між складовими системи, її елементами;

– галузевого (компонентний), який характеризує склад, сукупність і співвідношення галузей, видів діяльності, інтеграцій, що складають певну систему;

– територіального, який відображає співвідношення і взаємне розміщення різних форм тери-торіального зосередження господарської діяльності людини (зон, районів, вузлів, центрів, пунктів тощо);

– організаційно-управлінського, який визначає ієрархічність упорядкування систем органів управління життєдіяльністю людей на відповідній території; а також економічної, екологічної, соціальної діяльності населення в межах певних галузей, міжгалузевих виробничих комплексів (МВК) тощо.

3. Економіко-математичне моделювання використовується для моделювання тих чи інших об’єктів та процесів економічного простору. В основу даного методу покладено системний підхід. Він допомагає з’ясувати, як характер просторової організації компонентів, особливості їх функціонування формують цілісні територіальні утворення – соціально-економічні комплекси. Будується економіко-математична модель, яка певною мірою відповідає оригіналу. Результати, одержані під час вивчення моделі, переносяться на реальний план.

Найчастіше використовується два види моделей – балансові, які будуються у вигляді системи шахових таблиць, та оптимізаційні, які подаються у графічній або табличній формі.

Для вибору оптимального варіанту розміщення підприємств галузі можна використати най-простішу економіко-математичну модель транспортної задачі:

(Сі + ЕнКі + t i j) x ij min,

де: Сі + ЕнКі – приведені витрати на виготовлення продукції в і-му пункті або районі розміщення; t i j – витрати на транспортування одиниці продукції з і-го пункту виробництва в j-й пункт споживання; xij – шуканий обсяг постачання продукції з і-го пункту виробництва в j-й пункт споживання.

Використання економіко-математичних моделей і сучасних ЕОМ дозволяє з мінімальними затратами праці і часу обробляти великі об’єми даних, вибирати оптимальне рішення відповідно до поставленої мети.

4. Економіко-статистичні методи дозволяють вивчати просторово-економічні об’єкти та явища в їхньому взаємозв’язку й динаміці. З-поміж них найпомітнішими є обчислення індексів і середніх величин, кореляційний аналіз, групування, типізації, графоаналітичний метод.

Картографічний метод збагачує інформацією про розміщення продуктивних сил, бо карта є її джерелом. Вона дозволяє наочно уявити особливості розміщення. Завдяки використанню карт, картосхем, картограм, картодіаграм свідомо сприймаються та запам’ятовуються не тільки особливості розміщення, але й статистичні матеріали, які характеризують рівні розвитку галузей і регіонів.

Районна планіровка – це особливий комплексний метод, що застосовується при проектуванні розміщення виробництва на рівні регіону (а не окремого підприємства) у поєднанні його з містобудуванням. Він, у свою чергу, використовує методи математичного моделювання, картографічний і інші та є методом аналізу території.

Балансовий – найпоширеніший у плануванні територіального господарства. У передпланових дослідженнях широко використовуються системи матеріальних, фінансових та інших балансів. Розробляються баланси трудових ресурсів, грошових доходів і видатків населення, які узгоджуються з товарними фондами, територіальні баланси потужностей будівельних організацій, баланси місцевих будівельних матеріалів, виробів металообробної промисловості міжгалузевого використання та ін. Баланси поділяються на звітні й планові. Науково-дослідні заклади постійно проводять спеціальні дослідження з удосконалення регіональної системи балансів. Особливе значення мають розробки звітних міжгалузевих балансів виробництва, розподілу і споживання продукції в областях та економічних районах.

5. При обґрунтуванні РПС застосовуються техніко-економічні розрахунки економічної ефективності. У деяких методах, названих вище, широко використовуються розрахунки, які спрямовані на визначення економічної ефективності прив’язки тих чи інших об’єктів до певної території.

Усі наукові методи тісно взаємопов’язані і доповнюють один одного.

Критерієм ефективності розміщення і територіальної організації продуктивних сил завжди вважались витрати. Ефективність витрат поділяється на загальну та порівняльну. Загальна ефективність народного господарства визна-чається методом співставлення одержаного приросту новоствореної вартості (національного доходу) із затраченими капіталовкладеннями. Порівняльна ефективність розраховується при виборі найвигіднішого варіанту розміщення об’єкта серед усіх інших наявних об’єктів. Показники ефективності такі: питомі капітало-вкладення, трудоємність, фондоємність, матеріалоємність, рентабельність, терміни окупності витрат, собівартість продукції, продуктивність праці, виробничі витрати.

Техніко-економічні показники аналізу територіальної організації господарства розраховують шляхом визначення розмірів відповідних витрат на виробництво одиниці продукції. Витрати окремих ресурсів і випуск нової продукції доцільно визначати у вартісному або натуральному обчисленні:

1) матеріалоємність виробництва:

Мм = Вм/Пр,

де: Вм – витрати матеріалів, тис. грн.;

Пр – річний випуск продукції, грн., шт., т;

2) енергоємність виробництва:

Ем = Ве /Пр,

де: Ве – витрати енергії, кВт/год.;

3) трудоємність виробництва:

Тм = Зп/Пр,

де: Зп – затрати праці, людино/год.;

4) водоємність виробництва:

Вм = Вв/Пр,

де: Вв – витрати води, л;

5) фондоємність виробництва:

Фм = Вф/Пр,

де: Вф – вартість основних фондів, грн.;

6) капіталоємність виробництва:

Км = Вкв/Пр,

де: Вкв – вартість капітальних вкладень на спорудження об’єкта;

7) транспортабельність продукції:

Тп = Впр/Пр,

де: Впр – витрати на перевезення продукції;

8) собівартість продукції:

С = Вс + Вм + Во,

де: Вс і Вм – вартість сировини, матеріалів, палива, енергії та інших предметів праці та амортизаційних відрахувань, грн.;

Во – витрати на оплату праці і реалізацію продукції, грн.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які методи наукового дослідження вико-ристовуються для аналізу сучасного стану та вдосконалення РПС?

2. У чому полягає суть методів системного підходу і структурного аналізу?

3. Як розрахувати найпростіші техніко-економічні показники територіальної організації господарства?

4. Значення економіко-математичного моделювання для визначення ефективності розміщення підприємства.

5. Які баланси використовуються у плануванні територіального господарства?

Книга: Розміщення продуктивних сил / РПС- Тарангул

ЗМІСТ

1. Розміщення продуктивних сил / РПС- Тарангул
2. РОЗДІЛ 1 Теоретичні та методологічні основи і загальні умови розміщення продуктивних сил 1.1. Предмет, завдання та методологія курсу “Розміщення продуктивних сил”
3. 1.2. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил
4. 1.3. Наукові методи аналізу територіальної організації народного господарства
5. 1.4. РАЙОННА ПЛАНІРОВКА
6. 1.5. Економічне районування України
7. 1.6. Демографічна і трудоресурсна ситуація в Україні
8. 1.7. ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ
9. РОЗДІЛ 2 Розвиток і розміщення продуктивних сил України 2.1. Народногосподарський комплекс України
10. 2.2. ПРОМИСЛОВІСТЬ УКРАЇНИ
11. 2.3. Паливно-енергетичний комплекс України
12. 2.4. Металургійний комплекс України
13. 2.5. МАШИНОБУДІВНИЙ КОМПЛЕКС
14. 2.6. Будівельний комплекс
15. 2.7. ХІМІЧНИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ
16. 2.8. Лісовиробничий комплекс України
17. 2.9. ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ
18. 2.10. Агропромисловий комплекс України
19. 2.11. ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС
20. РОЗДІЛ 3 Територіальна організація народного господарства 3.1. Західний економічний макрорайон
21. 3.2. СХІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ МАКРОРАЙОН
22. 3.3. Південний економічний макрорайон
23. РОЗДІЛ 4 Вплив зовнішніх економічних зв’язків на розвиток продуктивних сил України 4.1. Зовнішні економічні зв’язки України
24. Список літератури

На попередню


Додати в закладкиДодати в закладки zakladki.ukr.net Додати в закладки links.i.ua Додати в закладки kopay.com.ua Додати в закладки uca.kiev.ua Написати нотатку в vkontakte.ru Додати в закладки twitter.com Додати в закладки facebook.com Додати в закладки myspace.com Додати в закладки google.com Додати в закладки myweb2.search.yahoo.com Додати в закладки myjeeves.ask.com Додати в закладки del.icio.us Додати в закладки technorati.com Додати в закладки stumbleupon.com Додати в закладки slashdot.org Додати в закладки digg.com
Додати в закладки bobrdobr.ru Додати в закладки moemesto.ru Додати в закладки memori.ru Додати в закладки linkstore.ru Додати в закладки news2.ru Додати в закладки rumarkz.ru Додати в закладки smi2.ru Додати в закладки zakladki.yandex.ru Додати в закладки ruspace.ru Додати в закладки mister-wong.ru Додати в закладки toodoo.ru Додати в закладки 100zakladok.ru Додати в закладки myscoop.ru Додати в закладки newsland.ru Додати в закладки vaau.ru Додати в закладки moikrug.ru
Додати в інші сервіси закладок   RSS - Стрічка новин сайту.
Переклад Натисни для перекладу. Сlick to translate.Translate